Wikiresultaten voor 'A'


Aanbrengvergoeding

Aanbrengvergoedingen ontvangt een beleggingsadviseur of financieel dienstverlener van een beleggingsonderneming voor het aanbrengen van beleggers.   [Lees verder]


Aandelenfonds

Een aandelenfonds is een van de soorten beleggingsfondsen. Het is een fonds dat het geld belegt in de beleggingscategorie aandelen.  Er kunnen tussen aandelenfondsen grote verschillen in risico en rendement zijn, omdat... [Lees verder]


Aandelenoverdracht en pensioenverplichting

Aandelenoverdracht is een van de vormen van overgang van een onderneming. Bij een aandelenoverdracht komen de aandelen in bezit van een andere aandeelhouder. Omdat uitsluitend de aandelen van eigenaar wisselen, verandert... [Lees verder]


Aanmerkelijk belang

Er is volgens hoofdstuk 4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 sprake van een aanmerkelijk belang als iemand (de aanmerkelijkbelanghouder), eventueel samen met zijn fiscale partner: 5% of meer van de aandelen van... [Lees verder]


Aanspraak

Zie pensioenaanspraak. [Lees verder]


Aanspraakpolis in faillissement BV

Als de BV verzekeringnemer is van een aanspraakpolis, dan valt deze kapitaalverzekering in het faillissement van de BV. De DGA kan afkoop van de polis voorkomen door de begunstiging te aanvaarden. Als de DGA zelf de verzekeringnemer... [Lees verder]


Aanspraakpolis voor DGA-pensioenopbouw bij verzekeraar

De pensioenopbouw bij een verzekeraar kan plaatsvinden in de vorm van een aanspraakpolis of in de vorm van een dekkingspolis. Aanspraakpolissen zijn: een uitkeringsverzekering; een kapitaalverzekering met pensioenclausule. Een uitkeringsverzekering geeft recht op een vooraf... [Lees verder]


Aansprakelijkheid vanuit de wet

Aansprakelijkheid uit de wet is een van de twee soorten aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid uit de wet volgt uit de feitelijke handelingen, namelijk een onrechtmatige daad. Dit is geregeld in boek 6, titel 3 BW . Vervolgens... [Lees verder]


Aansprakelijkheid, het principe

Aansprakelijkheid houdt in dat de ene persoon aan een verbintenis moet voldoen ten behoeve van een andere persoon. Als de ene persoon hieraan niet voldoet, dan kan de andere persoon... [Lees verder]


Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een verzekering waarbij de verzekeraar de verzekerde dekking biedt voor bedrijfsmatige aansprakelijkheidsrisico's. Een bedrijf kan verschillende soorten aansprakelijkheid hebben. Bedrijven kunnen hun aansprakelijkheid beperken of vergroten door het gebruik... [Lees verder]


Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of AVP is een van de verzekeringen die het voor de particulier mogelijk maakt zijn vermogensrisico's af te dekken.  De AVP dekt onder voorwaarden en tot een maximaal... [Lees verder]


Aansprakelijkheidsverzekeringen: WAM

De WAM (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) is een van de aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze wet geldt voor het verzekeren van aansprakelijkheid van motorrijtuigen. De aansprakelijkheid en de verzekeringsplicht voor de eigenaar/houder van een motorrijtuig zijn... [Lees verder]


Aanstellingskeuring

Een onderdeel van het preventiebeleid van een werkgever kan een aanstellingskeuring zijn. Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaats kan vinden in het kader van een sollicitatie procedure of in verband... [Lees verder]


Aanvaarden begunstiging door de DGA

De DGA kan als begunstigde van de kapitaalverzekering met loonbelastingclausule , waarbij de BV de verzekeringnemer is, de begunstiging aanvaarden. De begunstiging wordt daarmee onherroepelijk.  De DGA heeft hierdoor een rechtstreekse aanspraak op het verzekerde kapitaal.... [Lees verder]


Aanvangskorting

De (hoogte van de) premie van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren is het soort korting dat een verzekerde krijgt. Dit kan een aanvangskorting of een starterskorting zijn. Een... [Lees verder]


Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever

Een werkgever kan een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd als het re-integratietraject stilligt of stil dreigt te vallen, en de werkgever er samen met de werknemer niet meer... [Lees verder]


Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer

Een werknemer kan een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd als het re-integratietraject stilligt of stil dreigt te vallen, en de werkgever er samen met de werknemer niet meer... [Lees verder]


Aanvraagformulier

In een aanvraagformulier voor een inkomensverzekering komen onder andere de volgende zaken aan bod: 1. naw-gegevens; 2. beroepsgegevens; 3. inkomensgegevens; 4. gewenste dekking; 5. verzekeringen/uitkeringen; 6. gezondheidsverklaring; 7. overige mededelingen. Op basis van deze gegevens zal de acceptatieafdeling van een... [Lees verder]


Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Binnen de pensioenregeling kunnen de volgende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanvullend worden meeverzekerd. WIA-hiaat; WIA excedent. De toezegging in de arbeidsovereenkomst en de verzekering kunnen afwijken. Wanneer dit zo is, is er mogelijk sprake van een werkgeversrisico.    [Lees verder]


Aanvullende voorwaarden belastingdienst beschikbare premieregeling in eigen beheer

De Belastingdienst stelt tenminste de volgende aanvullende voorwaarden aan een beschikbare premieregeling in eigen beheer: de beschikbare premie moet gestort worden op een separate beleggingsrekening; de eindresultaten uit de pensioen-beleggingsrekening moeten aantoonbaar... [Lees verder]


Acceptatie

Een potentieel verzekerde voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan vrij kiezen voor een verzekeraar waar hij het risico wil onderbrengen. Tegenover deze vrije keuze staat dat de verzekeringsmaatschappij dan ook zelf mag bepalen of... [Lees verder]


Acceptatie passende arbeid bij de Participatiewet

 In de Participatiewet staan een aantal verplichtingen en de bijhorende maatregelen om voor de bijstandsgerechtigde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden of te behouden, zoals: aangeboden arbeid aanvaarden en behouden; inschrijven bij een... [Lees verder]


Acceptatieafdeling

Op de acceptatieafdeling van een inkomensverzekeraar worden verschillende stappen doorlopen om van een aanvraag van een verzekering te komen tot de polisafgifte óf afwijzing van de aanvraag. Een validiteitsverklaring is een vast onderdeel van... [Lees verder]


Acceptatieproces levensverzekeringen: wet medische keuringen

Voor het aangaan van een levensverzekering mag een verzekeraar om gezondheidswaarborgen vragen. Dit schriftelijk in de vorm van een formulier met vragen over de gezondheid of door middel van een medische... [Lees verder]


Acceptatieproces: afgifte polis

Een van de aspecten in het acceptatieproces is de afgifte van de polis. De afgifte van de polis is de afsluiting van het acceptatieproces: de verzekeraar heeft het risico geaccepteerd, en daarmee is... [Lees verder]


Acceptatieproces: dekkingsbevestiging

Een van de aspecten van het acceptatieproces is de dekkingsbevestiging. Een verzekeraar geeft meestal maar in een beperkt aantal gevallen een dekkingsbevestiging af: Als de polisopmaak nog een tijd op zich laat wachten; Als de verzekeringnemer... [Lees verder]


Acceptatieproces: voorlopige dekking

Een van de aspecten in het acceptatieproces is de voorlopige dekking. Tussen het moment dat een verzekeringnemer een verzekering aanvraagt en het versturen van de dekkingsverklaring of de afgifte van de polis... [Lees verder]


Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring bevestigt of ontkracht de financiële informatie die een onderneming verstrekt op betrouwbare wijze. Voor het naverrekenen kan om een accountantsverklaring worden gevraagd.  [Lees verder]


Achterstanden of bijzonder beheer

Op het moment dat een klant financiële problemen verwacht, is het van belang dat ze zich bij de geldverstrekker meldt. Een tijdige melding kan mogelijk problemen voorkomen. Het is van... [Lees verder]


Actief of passief beleggen

Beleggingsfondsen kunnen actief of passief beleggen.  Actief beleggen houdt in dat de fondsbeheerder een eigen beleggingsbeleid uitstippelt en de asset allocatie op zijn eigen inzicht inricht. De doelstelling van de fondsbeheerde is om een... [Lees verder]


Actieve deelnemer

Een actieve deelnemer is een deelnemer die in dienst is bij de werkgever en deelneemt in de lopende pensioenregeling bij die werkgever. De actieve deelnemer kan recht hebben op indexatie of toeslagverlening op zijn pensioenaanspraak.       [Lees verder]


Actuarieel

Actuarieel betekent dat een berekening wordt uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van de levensverzekeringswiskunde. Daarin staan centraal: de sterftekans van de verzekerde persoon; de effecten van intrest. [Lees verder]


Actuaris

Een actuaris houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's van pensioenfondsen en verzekeraars. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma... [Lees verder]


Actueel oordeel

In het Actueel Oordeel beschrijft de bedrijfsarts het verloop en de stand van zaken van de re-integratie. Dit gebeurt twee weken voordat de WIA aanvraag wordt opgestuurd. Het Actueel Oordeel is onderdeel van... [Lees verder]


Administratiekorting

Administratiekorting is een vorm van winstdeling waarbij efficiëncyvoordelen die de pensioenuitvoerder heeft ten gunste van de werkgever of de deelnemers komen. Dit gebeurt in de vorm van een administratiekorting op de... [Lees verder]


adoptieverlof

Adoptieverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Beide ouders die een kind adopteren hebben recht op vier aaneengesloten weken adoptieverlof.  Adoptieverlof is een van de soorten verlof die voortvloeit uit... [Lees verder]


Adviesaanvraag financiering

Het proces van het tot stand brengen van een financiering. [Lees verder]


Adviesdossier

Een adviesdossier bevat een totaal aan alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om tot een advies te kunnen komen.Het adviesdossier kan de volgende documenten bevatten: Klantenprofiel Klantgegevens Risicoprofiel (onderliggende) Berekeningen Offertes Vastlegging afwijkingen Eventueel klachten [Lees verder]


Adviseren

Adviseren is het in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf doen van een concrete aanbeveling voor een bepaald product van een bepaalde aanbieder aan een consument... [Lees verder]


Adviseren conform artikel 4:23 Wet financieel toezicht

De zorgplicht bij adviseren is één van meerdere specifiek geregelde zorgplichten. Artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in de Nederlandse wetgeving gecodificeerd op basis van Europees recht.... [Lees verder]


Adviseren conform artikel 4:23 Wet financieel toezicht bij beleggen

In de cliëntovereenkomst heeft de consument afspraken gemaakt met de beleggingsadviseur over de dienstverlening. De beleggingsadviseur moet bij advies aan een consument voldoen aan de publiekrechtelijke zorgplicht.  Dit houdt in dat de adviseur moet... [Lees verder]


Adviseren: vier fasen in het adviesproces

Artikel 4:23 Wet financieel toezicht beschrijft aan welke eisen een advies dient te voldoen. Dit betreft een open norm die op verschillende manieren kan worden ingevuld, zolang maar het artikel... [Lees verder]


Advisering omtrent polisdekking en wettelijke uitsluitingen

Volgens de wet, artikel 7.951 en 7.952 BW, is er bij eigen gebrek c.q. opzet/roekeloos gedrag geen polisdekking. Van deze twee wetsartikelen kan een verzekeraar afwijken. Dit wordt renunciëren genoemd. Voor wat... [Lees verder]


Affinanciering

Bij affinanciering koopt de pensioenuitvoerder alle pensioenaanspraken in tot een tijdsevenredig niveau. De kosten daarvan brengt de pensioenuitvoerder in rekening bij de werkgever. Op ieder moment moet minimaal het tijdsevenredig... [Lees verder]


Afkoop

Wat afkoop inhoudt kun je lezen bij wijziging levensverzekering: afkoop. [Lees verder]


Afkoop kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders hebben op grond van artikel 66 van de Pensioenwet het recht om kleine ouderdomspensioenen van een gewezen deelnemer af te kopen. Dit recht geldt alleen voor pensioenaanspraken waarvan de jaarlijkse uitkering... [Lees verder]


Afkoop lijfrente kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid zonder revisierente

Vanaf 1 januari 2015 kunnen langdurig arbeidsongeschikten hun lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht geheel of gedeeltelijk afkopen, zonder dat revisierente is verschuldigd. Om zonder revisierente af te kopen gelden de volgende... [Lees verder]


Afkoop lijfrente kan bij scheiding zonder fiscale sancties

Afkoop lijfrente leidt in principe tot fiscale sanctie. In artikel artikel 3.134 Wet Inkomstenbelasting staat geschreven, dat de belastingplichtige in geval van scheiding of scheiding van tafel en bed, bij de boedelscheiding... [Lees verder]


Afkoop lijfrente leidt tot negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen

Bij afkoop van een lijfrenteverzekering legt de fiscus een sanctie op, omdat afkoop een niet toegestane fiscale handeling is. Dit gebeurt door op grond van artikel 3.133 Wet IB het afkoopbedrag als negatieve persoonlijke verplichting in... [Lees verder]


Afkoop van levensverzekeringen kan leiden tot negatieve effecten

Afkoop is één van de mogelijkheden voor wijziging van een levensverzekering. Afkoop van een levensverzekering betekent dat de verzekeringnemer de waarde van de levensverzekering eerder dan de contractueel afgesproken einddatum opneemt.... [Lees verder]


Afkoop van pensioen

Afkoop van een pensioenregeling is een van de  ‘verboden handelingen’ volgens artikel 19b Wet LB 1964.  Vervreemding,  of het formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, ziet de fiscus ook als afkoop.... [Lees verder]


Afkoopvoet

De afkoopvoet is vergelijkbaar met een ruilvoet, maar dan speciaal bedoeld wanneer de pensioenuitvoerder een pensioenaanspraak afkoopt. Het is de verhouding tussen het af te kopen pensioen en de daarvoor in... [Lees verder]


Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De uitkering heeft betrekking op de waarde die tot op dat moment is opgebouwd in de polis, verminderd met... [Lees verder]


AFM

Afkorting van Autoriteit Financiële Markten.   [Lees verder]


AFM beoordeelt prospectus

Een prospectus is een uitgebreide folder met informatie. De AFM verplicht aanbieders van effecten en beleggingen en beleggingsobjecten om een prospectus aan hun klanten aan te bieden. Deze plicht geldt voor alle beleggingscategorieën. Als... [Lees verder]


AFM: Mogelijke risico’s van crowdfunding

AFM benoemt in het rapport ‘Crowdfunding – Naar een duurzame sector’ de volgende risico’s van crowdfunding: Disfunctioneren van het platform: door (tijdelijk) operationeel falen of een faillissement; Operationeel falen: ICT functioneert (tijdelijk)... [Lees verder]


Afroommethode

De afroommethode is een alternatief voor de vergelijkingsmethode voor vaststelling van het gebruikelijk loon.  Bij de afroommethode neemt de fiscus de opbrengst van de BV als uitgangspunt voor de bepaling van het... [Lees verder]


Afstand van de gemeenschap

Afstand van de gemeenschap is een faciliteit in artikel 1:103 BW voor de echtgenoot om afstand te doen van de huwelijksgemeenschap. De echtgenoot die afstand doet, is dan niet hoofdelijk... [Lees verder]


Afstandsovereenkomst

In een afstandsovereenkomst komen een werkgever en een werknemer overeen dat, op verzoek van de werknemer, er geen pensioenovereenkomst tussen hen tot stand komt. Door het als overeenkomst op te... [Lees verder]


Afstandsverklaring

Verzekeringen kunnen verplicht of vrijwillig aan werknemers worden aangeboden. In het geval van vrijwillige inkomensverzekeringen of een pensioenovereenkomst kunnen werknemers een afstandsverklaring tekenen. In een afstandsverklaring geeft de werknemer expliciet aan het aanbod tot... [Lees verder]


Afstempelen

Afstempelen is het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten, zoals omschreven in artikel 134 van de Pensioenwet. Van de verschillende pensioenuitvoerders kunnen alleen pensioenfondsen afstempelen. Verzekeraars hebben deze mogelijk niet. Een pensioenfonds kan verworven pensioenaanspraken... [Lees verder]


Afstempelen pensioen in eigen beheer van de DGA

In het Besluit BLKB2013 27 is de mogelijkheid opgenomen om het pensioen in eigen beheer van de DGA af te stempelen. Bijzonder is dat dit onder bepaalde voorwaarden niet leidt tot extra belastingheffing: de... [Lees verder]


Aftrekbaarheid kosten financiering

Op het moment dat er een eigen woning aangekocht wordt of een nieuwe hypotheek voor verbouwing of onderhoud wordt afgesloten kan mogelijk de financieringskosten in aftrek worden genomen. Hetgeen naast... [Lees verder]


Afwijken van het beleggingsadvies

Vanuit het risicoprofiel dat de klant heeft ingevuld, stelt de adviseur een beleggingsportefeuille samen met een strategische asset allocatie die past bij de objectieve of subjectieve prioriteit.  Toch komt het dan voor dat een klant wil afwijken van... [Lees verder]


Afwijzing

De acceptatieafdeling van een verzekeraar is niet verplicht om een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te accepteren. Een polisaanvraag kan dan ook worden afgewezen. Vaak ligt de reden daarvoor bij medische gronden. Een... [Lees verder]


Afwikkeling geldlening

Bij verkoop woning speelt de afwikkeling van de geldlening. De geldverstrekker zal de hypothecaire geldlening opeisen. De aflossing geschiedt middels verkregen gelden uit verkoopprijs en/of eigen middelen.   [Lees verder]


Afzien van toekomstige opbouw alleen mogelijk bij zakelijk handelen

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de wijze waarop het afzien van toekomstige pensioenopbouw wordt vormgegeven. Afzien van toekomstige pensioenopbouw kan wel zonder fiscale gevolgen, mits de DGA zakelijk handelt.... [Lees verder]


AKW

AKW is de afkorting van Algemene Kinderbijslagwet. Deze wet is een volksverzekering. Deze wet regelt het recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met 17 jaar van alle ingezetenen. Kinderen... [Lees verder]


Algehele gemeenschap van goederen

Als partners trouwen in algehele gemeenschap van goederen, ontstaat de situatie dat alle bezittingen en schulden die de partners hebben (of in de toekomst krijgen) van hen gezamenlijk zijn. De privévermogens... [Lees verder]


Algemeen pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds of APF is een van de pensioenuitvoerders. De APF is opgenomen in de Wft en Pensioenwet per 01-01-2016.  Een Algemeen pensioenfonds is een pensioenfonds dat meerdere regelingen van verschillende bedrijven naast elkaar kan uitvoeren... [Lees verder]


Algemeen verbindend verklaring

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op verzoek van bij een CAO betrokken partijen deze CAO algemeen verbindend verklaren. Als de minister dat doet is deze CAO van toepassing... [Lees verder]


Algemene aspecten bij aankoop woning

Zaken die altijd ter sprake komen in en rondom het proces van de aankoop van een woning. [Lees verder]


Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is één van de heffingskortingen die men kan krijgen bij op de verschuldigde inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen. De algemene heffingskorting is een korting voor iedereen die... [Lees verder]


Algemene heffingskorting vanaf 2014 inkomensafhankelijk

Heffingskortingen komen in mindering op de verschuldigde belasting. Een van de heffingskortingen is de algemene heffingskorting. Net als de inkomensafhankelijke arbeidskorting, is de algemene heffingskorting sinds 2014 afhankelijk van de hoogte... [Lees verder]


Algemene Kinderbijslagwet

De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is een volksverzekering. Deze wet bepaalt voor welke kinderen kinderbijslag wordt uitgekeerd.  [Lees verder]


Algemene Maatregel van Bestuur

Een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB is een besluit van de regering of een bevoegde overheidsinstantie waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. Het parlement hoeft met de nadere regels niet... [Lees verder]


Algemene Nabestaandenwet

De Algemene Nabestaandenwet (afgekort ANW) biedt een beperkte groep mensen een dekking tegen de financiële gevolgen van overlijden van de partner. Het gaat om een bodemvoorziening voor de basiskosten van... [Lees verder]


Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt een volksverzekering waarmee de bevolking verzekerd wordt tegen de financiële gevolgen van ouderdom. Het gaat om een bodemvoorziening voor de basiskosten van levensonderhoud op minimumniveau voor mensen... [Lees verder]


Algemene Pensioeninstelling

De Algemene Pensioeninstelling (API) is een nieuw soort pensioenuitvoerder, die bedoeld is om binnen de Europese Unie een vrije interne pensioenmarkt tot stand te brengen. Het is vanaf 1 juli... [Lees verder]


Algemene vergadering van aandeelhouders

Aandeelhouders zijn economisch eigenaar van de vennootschap waar zij aandelen van bezitten. Dit kan zowel een NV als een BV zijn. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is het vennootschapsrechterlijke orgaan van de onderneming... [Lees verder]


Algemene Weduwen- en Wezenwet

De Algemene weduwen- en wezenwet (AWW) is de voorloper van de Algemene Nabestaandenwet, die per 1 juli 1996 de AWW vervangen heeft. [Lees verder]


Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een wet van 14 december 1967 inzake algemene verzekering van bijzondere ziektekosten. De AWBZ is een volksverzekering die geldt voor alle ingezetenen van Nederland. De... [Lees verder]


Algemene wet gelijke behandeling

De Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) bepaalt dat personen gelijk behandeld moeten worden, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Er mag noch... [Lees verder]


Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) is ingevoerd om mensen met een inkomensafhankelijke toeslag te ondersteunen in de kosten voor wonen, zorg en kinderopvang. De Belastingdienst verstrekt deze toeslagen. De hoogte van... [Lees verder]


Algemene wet inzake rijksbelastingen

De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is een overkoepelende wet die geldt voor alle belastingen die door het rijk geïnd worden. In de wet staan onder meer bepalingen over de belastingaangifte,... [Lees verder]


Ambtenaar

Een ambtenaar is een persoon die is aangesteld in een door de overheid beheerde dienst. [Lees verder]


Ambtshalve vermindering

Ambtshalve vermindering houdt in dat de belastingplichtige de belastingdienst schriftelijk kan verzoeken, de opgelegde aanslag te verminderen. De belastingplichtige dient dan aan te geven waarom hij denkt dat hij minder... [Lees verder]


Amortisatiereserve

De amortisatiereserve is het verschil tussen de werkelijke contante waarde en de benodigde contante waarde voor de pensioenreserve aan het einde van de contractsduur van een collectieve uitkeringsovereenkomst met overrentewinstdeling of rentestandkorting. De amortisatiereserve ontstaat omdat de... [Lees verder]


Analyseren en adviseren aan de hand van FBI

Inleiding Artikel 4:23-1 onder a Wet financieel toezicht stelt eisen aan adviseren. Analyseren en adviseren zijn stap 2 en 3 in de 4 fasen van het adviesproces. Onder meer wordt vereist dat een analyse... [Lees verder]


Analyseren verwerven woning

Ontstaat vanuit het verwerven van een woning.    Het is het grondig onderzoek doen naar hoe een woning verkregen wordt of reeds is verkregen.    [Lees verder]


Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt men, zolang de rente vaststaat, iedere maand een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De verhouding tussen die delen verandert gedurende de looptijd. In... [Lees verder]


ANW

ANW is de afkorting van Algemene Nabestaandenwet. [Lees verder]


Anw: kostendelersnorm

netto-minimumloonPer 1 juli 2015 wordt voor de nabestaandenuitkering Anw de kostendelersnorm ingevoerd. Als er een persoon van 21 jaar of ouder woont op hetzelfde adres (een zogenaamde kostendeler), dan kan... [Lees verder]


AO

AO is de afkorting van arbeidsongeschiktheid. [Lees verder]


AOV Adviestraject

Voordat een verzekerde een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, moet er een adviestraject worden doorlopen. Een AOV is namelijk een impactvol product. De financiële dienstverlener moet ook een dienstverleningsdocument aan de consument overhandigen voordat er... [Lees verder]


AOV Schadeverzekering

Een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan worden verdeeld in een sommenverzekering of een schadeverzekering. Een schadeverzekering vergoedt de schade die een verzekerde lijdt. In tegenstelling tot de sommenverzekering, moet een verzekerde bij... [Lees verder]


AOV vangnet

De AOV vangnet verzekering is een alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor startende ondernemers die niet worden geaccepteerd voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering door de verzekeraar. Deze polisvorm is geïntroduceerd met de afschaffing van de... [Lees verder]


AOW

AOW is de afkorting van Algemene Ouderdomswet. [Lees verder]


AOW Tweewoningenregel

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van de leefvorm. Gehuwden en ongehuwd samenwonenden die een gezamenlijke huishouding voeren, ontvangen een AOW-pensioen van 50% van het wettelijk minimumloon per persoon. Vanaf... [Lees verder]


AOW-franchise

De AOW-franchise is het deel dat bij de vaststelling van de pensioengrondslag in aftrek wordt gebracht op het arbeidsinkomen. Hierdoor wordt rekening gehouden met de AOW-uitkering die een werknemer vanaf zijn... [Lees verder]


APF: eisen voor het verkrijgen van een vergunning

Het APF moet voldoen aan de volgende eisen vanuit de Pensioenwet  voor het verkrijgen van een vergunning van DNB: DNB toetst bij de behandeling van de aanvraag van een vergunning of aan de aanvragende... [Lees verder]


API

Afkorting van Algemene Pensioeninstelling. [Lees verder]


Arbeidsconflict

De meest voorkomende vorm van situationele arbeidsongeschiktheid is een arbeidsconflict. Een werknemer heeft met een collega, leidinggevende of werkgever een conflict en komt niet meer werken. Op basis van psychische klachten... [Lees verder]


Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige onderzoekt bij de WIA beoordeling de bekwaamheden van de cliënt. Onder deze bekwaamheden vallen opleidingen, arbeidsverleden en vaardigheden. Daarnaast stelt hij het maatmaninkomen van de arbeidsongeschikte werknemer vast. Het maatmaninkomen is het... [Lees verder]


Arbeidsgehandicapt

De volgende personen worden arbeidsongeschikt genoemd: Personen die een WAO, WAZ of Wajong uitkering hebben of die deze uitkering korter dan 5 jaar geleden hebben gehad; Personen met een Wsw-indicatie stelling (Wet... [Lees verder]


Arbeidshandicap

De term arbeidshandicap is een aanduiding dat iemand vanwege een functiebeperking te maken (kan) krijgen met belemmeringen op de arbeidsmarkt. Iemand met een arbeidshandicap hoeft niet altijd arbeidsongeschikt te zijn. [Lees verder]


Arbeidskorting

De arbeidskorting is de heffingskorting die men krijgt als men werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en is... [Lees verder]


Arbeidskorting vanaf 2014 inkomensafhankelijk

Heffingskortingen komen in mindering op de verschuldigde belasting. Een van de heffingskortingen is de arbeidskorting. Om werken meer lonend te maken heeft het kabinet besloten om vanaf 2014 de hoogte van de arbeidskorting te wijzigen: In 2015 profiteren... [Lees verder]


Arbeidsomstandighedenspreekuur

Een onderdeel van het preventiebeleid van een werkgever kan het inrichten van een arbeidsomstandighedenspreekuur zijn. Tot 1 januari 2007 was een werkgever verplicht om een arbeidsomstandighedenspreekuur in te stellen. Door een wijziging van... [Lees verder]


Arbeidsomstandighedenwet

In de Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet, is het recht van werknemers op een veilige en gezonde werkplek vastgelegd. De Arbowet geeft richting aan beleid om te zorgen voor passende arbeidsomstandigheden. Werkgevers en werknemers... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een van de zogenaamde "life events" In de voor arbeidsongeschiktheid (AO) belangrijke wet WIA wordt de volgende definitie gehanteerd: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheid van de DGA is een risico voor pensioen in eigen beheer

Arbeidsongeschiktheid van de DGA is een van de risico's voor pensioen in eigen beheer. Het risico is aanwezig dat de BV bij arbeidsongeschiktheid van de DGA over onvoldoende middelen beschikt. De inkomsten... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheid: inkomensverzekeringen

Als een consument arbeidsongeschikt wordt, kan hij eventueel recht hebben op een uitkering van de overheid. Of hij die krijgt hangt in de eerste plaats af of hij een werknemer is.... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheidscriterium

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt eerst bepaald voordat een uitkering op de AOV wordt uitgekeerd. De mate van arbeidsongeschiktheid kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld in hoeverre het beroep dat de... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheidsmelding

Het schadetraject bij een AOV begint met de melding van de verzekerde die arbeidsongeschikt is geworden aan de verzekeraar. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen de eigen risicotermijn. Als de melding plaatsvindt... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst. Arbeidsongeschiktheidspensioen is pensioen dat voorziet in inkomen wanneer een werknemer na een... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheidspercentage

Het arbeidsongeschiktheidspercentage is de mate waarin iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard. Voor werknemers gebeurt dit door het UWV bij de WIA beoordeling, bij DGA's en zelfstandigen staat in de polisvoorwaarden genoemd welke... [Lees verder]


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een private verzekering waarbij verzekerden zich financieel indekken tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Een doelgroep kan de werknemer zijn die zich individueel verzekerd. De verzekering kan ook door... [Lees verder]


Arbeidsongeval

Volgens het Ministerie van SZW en de bijbehorende Inspectie is een arbeidsongeval: een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf of instelling,... [Lees verder]


Arbeidsovereenkomst

De wettelijke bepalingen over de arbeidsovereenkomst staan in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10). In artikel 7:610 wordt de arbeidsovereenkomst gedefinieerd als: 'de overeenkomst waarbij de ene partij, de... [Lees verder]


Arbeidsovereenkomst en ketenregeling

De ketenregeling is één van meerdere zaken die de Wet Werk en Zekerheid op het gebied van arbeidsverhoudingen regelde. De ketenregeling heeft als doel te zorgen dat flex minder flex wordt,... [Lees verder]


Arbeidsvoorwaarden

Met arbeidsvoorwaarden worden bedoeld: alle afspraken die betrekking hebben op de door de werkgever aan zijn werknemers verschuldigde tegenprestatie voor de geleverde arbeid, zoals bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie, kinderopvangregelingen, studiefaciliteiten... [Lees verder]


Arbo-arts

Een arbo-arts is een basisarts die werkt bij een arbodienst en daar werkzaamheden uitvoert die vergelijkbaar zijn met die van een bedrijfsarts. De werkzaamheden die worden uitgevoerd behoren bij de re-integratie. Maar... [Lees verder]


Arbocatalogus

Een arbocatalogus is onderdeel van het preventiebeleid van een werkgever om ziekteverzuim te voorkomen. In een arbocatalogus worden alle manieren vastgelegd waarop werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid aan arbeidsomstandigheden stelt. De... [Lees verder]


Arbodienst

Een arbodienst is een commerciële organisatie die werkgevers en werknemers ondersteunt op het gebied van re-integratie, arbeidsomstandigheden en begeleiding bij ziekteverzuim. De arbodienst heeft daarvoor bedrijfsartsen en andere deskundigen, zoals een casemanager in dienst. Een werkgever... [Lees verder]


Arborapportage

Een arbodienst verstrekt periodiek rapportages waarop vermeld is welke werknemers er verzuimen vanwege ziekte. Deze rapportages gebruikt een verzekringsmaatschappij om de claimbeoordeling te doen voor ziekteverzuimverzekeringen. [Lees verder]


Asset allocatie

Asset allocatie is een verdeling van het te beleggen vermogen over de verschillende vormen van beleggingscategorieën. Het doel van asset allocatie is door het spreiden over de beleggingscategorieën het risico van... [Lees verder]


Assurantietussenpersoon

Eén van de distributiekanalen van een verzekeraar loopt via een assurantietussenpersoon. Een assurantietussenpersoon bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen tussen een verzekeraar en de klant. Assurantietussenpersonen kunntn gebonden of ongebonden bemiddelaar zijn. [Lees verder]


Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het gedragstoezicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het doel van dit gedragstoezicht is te komen tot een... [Lees verder]


Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is een overheidsorgaan, dat toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. Daarnaast staat de Autoriteit Persoonsgegevens voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. De hoofdtaken van de  Autoriteit Persoonsgegevens... [Lees verder]


Autoverzekering: vastlegging schadevrije jaren

Per 1 april 2014 hanteren alle autoverzekeringen die bij het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten één systeem voor vastlegging van de schadevrije jaren. Hun verzekerden worden minimaal jaarlijks over de opgebouwde schadevrije... [Lees verder]


AVA

AVA is de afkorting van Algemene vergadering van aandeelhouders. [Lees verder]


AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

De bescherming van persoonsgegevens is niet overal ter wereld hetzelfde geregeld als in Nederland. Het verschil in beschermingsniveau tussen Nederland en de lidstaten van de Europese Unie (EU) is echter... [Lees verder]


AWBZ

AWBZ is de afkorting van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. [Lees verder]


Awgb

Awgb is de afkorting van Algemene wet gelijke behandeling. [Lees verder]


Awir

Awir is de afkorting van Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. [Lees verder]


AWR

AWR is de afkorting van Algemene wet inzake rijksbelastingen. [Lees verder]


AWW

AWW is de afkorting van Algemene Weduwen- en Wezenwet. [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.