Algemene Nabestaandenwet


De Algemene Nabestaandenwet (afgekort ANW) biedt een beperkte groep mensen een dekking tegen de financiële gevolgen van overlijden van de partner.

Het gaat om een bodemvoorziening voor de basiskosten van levensonderhoud op minimumniveau voor mensen die na het overlijden van hun partner niet door middel van werk in hun onderhoud kunnen voorzien. In de ANW is vastgelegd wie recht heeft op nabestaandenpensioen in de eerste pijler pensioen. De hoogte is in beginsel voor iedere verzekerde gelijk, en gaat in na het overlijden van de verzekerde. De uitkering stopt bij ingang van de AOW-uitkering van de achtergebleven partner.

Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • de achterblijvende partner ontvangt nog geen AOW;
  • de overleden partner was op de datum van overlijden verzekerd voor de ANW;
  • de achterblijvende partner is vóór 1950 geboren, óf
  • de achterblijvende partner verzorgt één of meer kinderen onder de 18 jaar, óf
  • de achterblijvende partner is minstens 45% arbeidsongeschikt.

Als de achtergebleven partner niet (meer) aan één van de laatste drie eisen voldoet, stopt de uitkering van het nabestaandenpensioen.

Als de achtergebleven partner voldoet aan de bovengenoemde eisen vindt ook een inkomenstoets plaats: de hoogte van het inkomen van de achtergebleven partner is bepalend voor de hoogte van het nabestaandenpensioen. Achtergebleven partners zonder inkomen ontvangen 70% van het minimumloon.  De achtergebleven partner met inkomen heeft recht op een deel van de uitkering, tenzij het eigen inkomen hoger is dan € 2.457,92 (2015) per maand. Dan vervalt het recht op uitkering.

De achtergebleven partner met kind, ontvangt geen toeslag meer op de ANW-uitkering, maar heeft als alleenstaande ouder recht op extra kindgebonden budget.

Eigen vermogen, inkomsten uit vermogen en particulier aanvullend nabestaandenpensioen heeft geen invloed op de hoogte van de ANW-uitkering.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank is terug te vinden wat de actuele ANW-bedragen zijn.

De ANW maakt deel uit van de vermogensopbouw binnen de eerste pijler van de toekomstvoorzieningen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.