Arbeidsongeschiktheid: inkomensverzekeringen


Als een consument arbeidsongeschikt wordt, kan hij eventueel recht hebben op een uitkering van de overheid. Of hij die krijgt hangt in de eerste plaats af of hij een werknemer is. Een eventuele (aanvullende) verzekering die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid wordt een inkomensverzekering genoemd.

Werknemers

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft hij recht op een uitkering op grond van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA is een werknemersverzekering die werknemers verzekert van inkomen, als ze na twee jaar ziekte nog steeds ziek zijn en daardoor niet het volledige inkomen kunnen verdienen dat ze zonder die ziekte wel zouden kunnen verdienen. De WIA kent, net als de andere werknemersverzekeringen, een maximum (het maximumjaarloon) bij de berekening van de uitkering.

Deze wet kent 2 belangrijke onderdelen:
• de IVA (Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten); en
• de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Om in aanmerking te komen voor één van de WGA-uitkeringen moet een werknemer onder meer tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn, en voldoen aan de wekeneis.

Omdat het salaris boven het maximumjaarloon niet verzekerd is, en niet alle werknemers in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering van de WGA, sluiten werkgevers vaak aanvullende verzekeringen af. De meest gebruikte namen hiervoor zijn de WIA-excedentverzekering (voor inkomens die hoger zijn dan het maximumjaarloon) en de WGA-hiaatverzekering.

Ondernemers en DGA’s

Ondernemers en (de meeste) DGA’s vallen niet onder de bepalingen van de werknemersverzekeringen. Zij moeten het arbeidsongeschiktheidsrisico zelf verzekeren. Dat kan zowel in de BV (voor de DGA) als prive. De meest gebruikte namen zijn arbeidsongeschiktheidspensioen (als de BV de verzekering afsluit) en arbeidsongeschiktheidsverzekering (als de verzekering prive wordt afgesloten).

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.