Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een private verzekering waarbij verzekerden zich financieel indekken tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Een doelgroep kan de werknemer zijn die zich individueel verzekerd. De verzekering kan ook door werkgevers collectief aan hun werknemers worden aangeboden en wordt dan meestal arbeidsongeschiktheidspensioen (tweede pijler pensioen) of WIA aanvullingsverzekering genoemd. Naast de doelgroep voor werknemers en werkgevers kent de arbeidsongeschiktheidsverzekering nog een andere doelgroep namelijk die van de zelfstandig ondernemers en DGA's. 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft als doel om een periodieke uitkering te verlenen bij de derving van inkomsten door de verzekerde ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Het gaat dus om het verstrekken van peridieke uitkeringen (meestal per maand). Voor werknemers of collectief door werkgevers gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt dat deze aanvullend zijn op de uitkeringen van de WIA.

De AOV voor zelfstandig ondernemers en DGA's was in de ogen van veel verzekeraars een schadeverzekering. Hierbij was het uitgangspunt dat de verzekerde er niet beter van mocht worden (indemniteitsbeginsel). Er zijn in de afgelopen jaren echter steeds meer verzekeraars met producten op de markt gekomen die het begrip inkomstenderving buiten beschouwing laten. Dit zijn de zogenaamde sommenverzekeringen

De (hoogte van de) premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt bepaald door de premiebepalende factoren en de grondslagen van een AOV.

Er zijn verschillende vormen AOV’s zoals een ongevallen AOV, een starters AOV en een critical illness AOV.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.