Wikiresultaten voor 'B'


B-polis

Een B-polis is een in de Pensioen en Spaarfondsenwet genoemde pensioenregeling waarbij de premie door de werkgever (met eventueel een eigen bijdrage van de werknemer) aan de levensverzekeraar wordt voldaan.... [Lees verder]


Backservice

Backservice houdt in dat bij een pensioenregeling op basis van eindloon verhogingen van de pensioengrondslag met terugwerkende kracht ook van toepassing zijn op dienstjaren die in het verleden liggen. De pensioenuitvoerder berekent... [Lees verder]


Balans

De balans maakt deel uit van de jaarrekening van het bedrijf en wordt minimaal elk jaar op dezelfde peildatum opgesteld. Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en... [Lees verder]


Balanspositie

Bij het bepalen van de balans- of vermogenspositie van een klant maakt een adviseur een overzicht van bezittingen en de schulden op een bepaald moment. Het vermogen is het verschil tussen de bezittingen... [Lees verder]


Bancaire lijfrente

Een bancaire lijfrente is hetzelfde als een lijfrentespaarrekening.   [Lees verder]


Bankierseed

De Wet op het Financieel Toezicht verplicht elke bankmedewerker en bestuurder, om de bankierseed af te leggen. Aan de eed is een gedragscode verbonden. Wie de eed aflegt, onderwerpt zich... [Lees verder]


Bankrun

Een bankrun (ook wel run op de bank genoemd) is het verschijnsel dat zeer veel rekeninghouders bij een bank tegelijkertijd al hun spaargeld (willen) opnemen, waardoor voor de bank een... [Lees verder]


Banksparen

Banksparen is een onderdeel van de vermogensopbouw en toekomstvoorzieningen. Bij banksparen spaart men op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Via een zogenaamde bancaire lijfrente spaart men voor de aanvulling van een pensioentekort. Het... [Lees verder]


Bankvergunning

Een bank die bancaire diensten wil uitvoeren moet in het bezit zijn van een bankvergunning. Banken mogen in Nederland alleen opereren onder vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). [Lees verder]


Bankwet 1998

De Bankwet 1998 is een wet die de doelstellingen, taken en werkzaamheden van De Nederlandsche Bank regelt. [Lees verder]


basispremie WAO/WIA

De WIA, maar ook de WAO wordt betaald door premieheffing van de werkgever. Werkgevers betalen een basispremie WAO/WIA en (bij niet eigen risicodragen) ook een WGA-gedifferentieerde premie. De basispremie WAO/WIA... [Lees verder]


Basisregeling

De basisregeling is het pensioendeel binnen een tweede pijler pensioen dat de basis vormt van een omvangrijkere pensioenregeling. Meerdere deelregelingen vormen samen de totale pensioenvoorziening. De basisregeling is dan meestal een... [Lees verder]


Basisvertrouwen

Basisvertrouwen is een specifieke vorm van vertrouwen. Het geloof dat dingen zich normaal gesproken op een voorspelbare manier zullen voltrekken en je relatief veilig bent. Er zijn psychologen die menen dat de prille... [Lees verder]


Bbz

Bbz is de afkorting van Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. [Lees verder]


Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts zorgt voor de gezondheid en het welzijn van werknemers in relatie tot het werk met als doel het terugdringen van ziekteverzuim. Hiervoor gebruikt een bedrijfsarts de instrumenten preventie, re-integratie en... [Lees verder]


Bedrijfsfusie en pensioenverplichting

Bedrijfsfusie is een van de vormen van overgang van een onderneming. Bij een bedrijfsfusie worden de activa en passiva overgedragen. Dit heet ook wel een activa-passiva transactie. Niet alle activa... [Lees verder]


Bedrijfshulpverlening

Een onderdeel van het preventiebeleid van een werkgever is het zorgen voor bedrijfshulpverlening (BHV). Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen in een pand wordt... [Lees verder]


Bedrijfsregeling Brandregres (2014)

De oude Bedrijfsregeling Brandregres (uit 2000) beperkte het recht om bij brandschade de schade te verhalen op particulieren. Het verhaal van schade op bedrijven was gemaximeerd tot € 500.000. Per 1... [Lees verder]


Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is een pensioenfonds dat een pensioenregeling voor een bedrijfstak uitvoert. Er zijn nog twee andere typen pensioenfondsen: het ondernemingspensioenfonds en het beroepspensioenfonds. Op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een... [Lees verder]


Beeindiging polis: aflopende polis

Een van de aspecten van de verzekeringsovereenkomst is de beeindiging van een aflopende polis. De aflopende verzekering is een verzekeringsovereenkomst die voor een bepaalde duur wordt afgesproken, en na de einddatum zonder waarde... [Lees verder]


Beeindiging polis: onopzegbare polis

Een van de aspecten van de verzekeringsovereenkomst is de beeindiging van een onopzegbare polis. De onopzegbare polis is een persoonsverzekering die alleen door de verzekeringnemer opgezegd kan worden. De verzekeraar heeft deze mogelijkheid op grond... [Lees verder]


Beeindiging polis: opzegbare polis

Een van de aspecten van de verzekeringsovereenkomst is de beeindiging van een opzegbare polis. De opzegbare polis is een verzekering die zowel door de verzekeringnemer als de verzekeraar opgezegd kan worden. Voor hen gelden verschillende... [Lees verder]


Beeindiging polis: premierestitutie

Een van de aspecten van de verzekeringsovereenkomst bij de beeindiging van een polis is de premierestitutie. Bij de beeindiging van de verzekering kan de verzekeringnemer recht hebben op restitutie van (een deel van) de... [Lees verder]


Begrafenisverzekeringen

De begrafenisverzekering is een vorm van een overlijdensrisicoverzekering. De begrafenisverzekering keert een bedrag uit als je (de verzekerde) komt te overlijden. Bij dit soort levensverzekering geldt geen looptijd. Er wordt altijd uitgekeerd.  De begrafenisverzekering... [Lees verder]


Begrippen risicomanagement

Binnen het risicomanagement volgens het Enterprise Risk Managent model van COSO II worden vaste begrippen en definities gehanteerd. Deze vind je hieronder. Risico Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die... [Lees verder]


Begunstigde

Een van de betrokken partijen bij de verzekeringsovereenkomst is de begunstigde. De begunstigde is degene die bij een ongevallenverzekering of levensverzekering is genoemd als gerechtigde tot het in ontvangst nemen van de... [Lees verder]


Beheer hypotheken

Na het verstrekken van de hypothecaire geldlening is het van belang om met de klant frequent de passendheid te toetsen. Het betreft hier beheer hypotheken. In veel van de gevallen... [Lees verder]


Beheer van een financieel product

Beheer van een financieel product houdt in dat de adviseur nadat een klant een financieel product heeft afgesloten, de klant blijft begeleiden. De werkzaamheden die een bemiddelaar voor een klant... [Lees verder]


Beheerrekening en leefgeldrekening

Bij schuldhulpverlening wordt gebruik gemaakt van beheerrekeningen en leefgeldrekeningen. Ze lijken op elkaar maar kennen een wezenlijk verschil, een tegenstelling zelfs. Ze hebben met elkaar gemeen dat het Vrij te laten bedrag... [Lees verder]


Beheren uitvoering advies

Het beheren van de uitvoering van je advies behoort tot één van meerdere kernvaardigheden, kerncompetenties en professionele gedragingen waar je in de uitoefening van je vak over dient te beschikken. In... [Lees verder]


Belang van vergunning voor financiële dienstverlener

De AFM geeft alleen een vergunning af voor het verlenen van financiële diensten als zowel de onderneming als de beleidsbepaler(s) voldoen aan een aantal eisen die de AFM stelt op het gebied... [Lees verder]


Belangenbehartigers van de klant en brancheorganisaties

Er zijn diverse partijen die zich op het gebied van de financiële dienstverlening bezig houden met de belangen van de klant. De AFM ziet vanuit de overheid toe op de zorgplicht van... [Lees verder]


Belangrijke aspecten van de Wet Pensioencommunicatie

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie in werking getreden. De wet beoogt om pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars naar de deelnemers te verbeteren. Deelnemers krijgen een meer een... [Lees verder]


Belangrijke wijzigingen voor hypotheekaanvragen met NHG

De NHG-grens is vanaf 1 juli 2015 verlaagd van € 265.000 naar € 245.000.Vanaf 1 juli 2016 is de grens € 225.000. Dat betekent dat de koopsom van de woning... [Lees verder]


Belastbaar loon

Belastbaar loon is één van de inkomensbestanddelen van de inkomensbestanddelen van box 1 waar belasting over geheven wordt.  Het salaris en alle andere voordelen die werknemers van hun werkgever ontvangen worden belast als loon uit... [Lees verder]


Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Als een vorm van arbeid niet aangemerkt kan worden als winst uit onderneming, of als loon uit een dienstbetrekking wordt dat gezien als ‘Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden’. Het belastbaar... [Lees verder]


Belastbaarheidsprofiel

In het belastbaarheidsprofiel wordt omschreven wat de medische beperkingen en belastbaarheid van de verzekerde zijn en in welke mate de verzekerde nog belast kan worden. De medisch adviseur heeft door het verzamelen... [Lees verder]


Belastbare inkomsten uit eigen woning

De belastbare inkomsten uit eigen woning bestaan uit de voordelen uit de eigen woning verminderd met de op die voordelen drukkende kosten:      Eigenwoningforfait            ... [Lees verder]


Belastbare winst uit onderneming

De belastbare winst uit onderneming is de winst die de belastingplichtige als ondernemer of als zelfstandig beroepsbeoefenaar geniet uit één of meerdere ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek (die bestaat uit een aantal... [Lees verder]


Belasting

Belasting is het verplicht betalen van een geldelijke bijdrage van belastingplichtige een aan een overheidsinstantie, waar die overheidsinstantie geen directe persoonlijke tegenprestatie tegenover stelt. Het geïnde geld wordt gebruikt om... [Lees verder]


Belasting categorieën

Er bestaan twee categorieën van belasting. Directe belastingen Indirecte belastingen [Lees verder]


Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

De Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen is een wet van 11 december 2008 tot wijziging van enkele belastingwetten Het doel van de wijziging was het bereiken van een meer evenwichtige belastingheffing bij... [Lees verder]


Belastingplan 2012

Het Belastingplan 2012 is een aanpassing van de Wet Inkomstenbelasting 2001, die op 22-12-2011 als wet is aangenomen en per 01-01-2012 is ingegaan. [Lees verder]


Belastingvrij schenken

Schenkbelasting wordt op grond van artikel 1 lid 2 van de Successiewet geheven over de waarde die door schenking wordt verkregen. Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen. Hoe hoog de vrijstelling is,... [Lees verder]


Beleggers: reactie op cijfers macro-economie

Als belegger wordt je regelmatig getrakteerd op een stortvloed van cijfers uit de macro-economie. Bijvoorbeeld over: autoverkopen consumentenvertrouwen huizenprijzen inflatie werkloosheidscijfers enzovoorts De ene keer stijgt de beurs op goede cijfers, de andere keer daalt ze omdat... [Lees verder]


Beleggerscompensatiestelsel

Het beleggerscompensatiestelsel biedt beleggers een garantie als de bank of beleggingsonderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het maximale bedrag is € 20.000 en geldt per rekeninghouder per bank. Als een rekening op... [Lees verder]


Beleggingscategorieën

Een beleggingscategorie is een type belegging met eigen kenmerken. Per beleggingscategorie zijn de primaire risico's en de kans op rendement beschreven. De meest bekende beleggingscategorieën zijn de volgende zes: Liquide middelen; Obligaties; Vastgoed; Aandelen; Derivaten; Beleggingsobjecten. In zijn... [Lees verder]


Beleggingscategorieen: Aandelen

Een van de beleggingscategorieën is  aandelen. Een aandeel is een bewijs van eigendom van een NV of een BV. Het aandeel geeft een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap, zoals bijvoorbeeld zeggenschap... [Lees verder]


Beleggingscategorieen: Beleggingsobjecten

Een van de beleggingscategorieën is beleggingsobjecten.  Bij beleggingsobjecten investeert de belegger rechtstreeks in goederen of rechten, zoals hardhout, goud of grond. De belegger krijgt een waardebewijs met bepaalde rechten: Het recht van eigendom;... [Lees verder]


Beleggingscategorieen: Derivaten

Derivaten is een van de beleggingscategorieën. Derivaten zijn beleggingsinstrumenten, die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals bijvoorbeeld goud of olie. Het andere goed noemt men de... [Lees verder]


Beleggingscategorieën: invloed economische groei, inflatie, rente en valutakoersen

macro-economischeDe fase in de economische cyclus, economische groei, inflatie, rente en valutakoersen kunnen van invloed zijn op de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën. Hiermee kan in zekere mate worden voorspeld welke... [Lees verder]


Beleggingscategorieen: Liquide middelen

Een van de beleggingscategorieën is liquide middelen.  Liquide middelen zijn chartaal of giraal geld of middelen die op korte termijn in chartaal of giraal geld kunnen worden omgezet.   Sparen is een vorm... [Lees verder]


Beleggingscategorieen: Obligaties

Een van de beleggingscategorieën is obligaties.  Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan.  Bij obligaties bestaat een risico op het verlies van de hoofsom.... [Lees verder]


Beleggingscategorieën: Vastgoed

Vastgoed is een van de zes beleggingscategorieën. Vastgoed is een verzamelnaam voor de diverse vormen van onroerend goed, zoals kantoren, winkelcentra of woningen in Nederland of daarbuiten. Er zijn drie mogelijkheden... [Lees verder]


Beleggingsdoel

Beleggingsdoel of beleggingsdoelstelling is het doel waarvoor de klant het vermogen opbouwt. Er zijn twee soorten doelen: objectieve  subjectieve  Het soort doel, de beleggingshorizon en het risicoprofiel van de klant bepalen de strategische asset allocatie. [Lees verder]


Beleggingsdoel met objectieve prioriteit

Een beleggingsdoel met objectieve prioriteit is een van de twee soorten beleggingsdoelen. Een beleggingsdoel met objectieve prioriteit is een beleggingsdoel waarbij het voor de klant noodzakelijk is om het beoogde vermogen te... [Lees verder]


Beleggingsdoel met subjectieve prioriteit

Een beleggingsdoel met subjectieve prioriteit is een van de twee soorten beleggingsdoelen. Een beleggingsdoel met subjectieve prioriteit is een beleggingsdoel waarbij  het voor de klant niet noodzakelijk is om het beoogde vermogen... [Lees verder]


Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds een van de beleggingscategorieën. Een beleggingsfonds is een vorm van collectief beleggen. Een beleggingsfonds verzamelt het geld van een groot aantal beleggers en belegt dat volgens een van tevoren bepaald risicoprofiel in... [Lees verder]


Beleggingshorizon

De beleggingshorizon is de periode dat de belegger het belegbare vermogen kan missen.  De waarde van beleggingen kan fluctueren. Dat betekent dat periodes van hoger en lager rendement elkaar kunnen afwisselen.... [Lees verder]


Beleggingsinstelling

Een beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij of een beleggingsfonds zoals vermeld in artikel 1:1 Wft.  [Lees verder]


Beleggingsmaatschappij

Een beleggingsmaatschappij is volgens artikel 1:1 Wft een vorm van een beleggingsinstelling. Een beleggingsmaatschappij is een rechtspersoon die voor deelnemers collectief belegt met als doel om de opbrengst van de beleggingen te delen met die... [Lees verder]


Beleggingsrisico bij premieovereenkomsten

Bij premieovereenkomsten waarbij de premie niet wordt omgezet in pensioenaanspraken of een gegarandeerd kapitaal, heeft de deelnemer te maken met een beleggingsrisico. Dit is het risico dat het beleggingsrendement hoger of lager... [Lees verder]


Beleggingsstijlen

Een beleggingsstijl binnen een beleggingsfonds bepaalt hoeveel risico de fondsbeheerder wil lopen ten opzichte van het beoogde rendement.  De fondsbeheerder kan ervoor kiezen om in groeiaandelen te beleggen en in aandelen... [Lees verder]


Beleggingsstrategie

Een beleggingsstrategie is een keuze maken uit de mogelijke wegen en middelen om een bepaalde doelstelling voor de beleggingen te bereiken. Elke beleggingsinstelling kent zijn eigen beleggingsstrategie, die afhangt van de... [Lees verder]


Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is levensverzekering waarmee je via beleggingsfondsen vermogen opbouwt. Bij een zuivere beleggingsverzekering heeft de begunstigde geen zekerheid over de hoogte van het opgebouwde kapitaal op de einddatum of tussentijds.... [Lees verder]


Beleggingsvrijheid door eigen beheer

Beleggingsvrijheid is een van de drie voordelen van pensioen in eigen beheer. De andere voordelen zijn liquiditeitsverruiming en lagere kosten. Bij pensioen in eigen beheer kan de DGA naar eigen inzicht zijn... [Lees verder]


Beloningsvormen voor financiële diensten

Als gevolg van het provisieverbod voor complexe producten moet de adviseur de kosten voor (een deel van) zijn werkzaamheden op een andere manier in rekening brengen bij zijn klanten. De mogelijkheden... [Lees verder]


Beoordeling financiering adviseur

Het toekennen van een waardering aan een financieel adviseur. [Lees verder]


Bepaald deel verzekeren

De DGA kan er voor kiezen een bepaald deel van te totale toezegging te verzekeren. Het verzekeren van een bepaald deel van de pensioentoezegging houdt in dat er  twee aparte pensioentoezeggingen zijn.... [Lees verder]


Bepaald partner systeem

Het bepaald partnersysteem houdt in dat de pensioenuitvoerder uitsluitend partnerpensioen verzekert voor deelnemers aan de pensioenregeling die daadwerkelijk een partner hebben. Deze partner moet voldoen aan de eisen die de pensioenregeling aan... [Lees verder]


Beperkende voorwaarden

De acceptatieafdeling van een inkomensverzekeraar kan na de beoordeling van het aanvraagformulier van een individuele verzekering besluiten om de verzekerde alleen te accepteren onder beperkende voorwaarden. Hiervoor wordt gekozen als de verzekeraar... [Lees verder]


Beperkte saldomethode geldt voor premielijfrenteverzekering met (geheel of deels) niet aftrekbare premies afgesloten na 1 januari 2001

Voor nieuw-regime premielijfrenteverzekeringen geldt een beperkte saldomethode. De niet-aftrekbare premie is maximaal € 2.269 per kalenderjaar. Is de niet-aftrekbare premie hoger dan € 2.269 per kalenderjaar, dan geldt voor de toepassing van de saldomethode... [Lees verder]


Bereikbaar pensioen

Een bereikbaar pensioen is een pensioen dat uitgaat van opbouw van het pensioen tot aan de veronderstelde pensioendatum, ongeacht of het dienstverband ook doorloopt tot de pensioendatum. [Lees verder]


Berekeningsmethodiek van individuele waardeoverdracht bij kapitaal- en premieovereenkomsten

Deze berekeningsmethodiek heeft betrekking op individuele waardeoverdracht.  Bij de kapitaal- en premieovereenkomst draagt de oude pensioenuitvoerder volgens artikel 20 van de Regeling Pensioenwet de technische voorziening over. Het standaardtarief is niet van toepassing. Er zijn zes aspecten... [Lees verder]


Berekeningsmethodiek van individuele waardeoverdracht bij uitkeringsovereenkomsten

Deze berekeningsmethodiek heeft betrekking op individuele waardeoverdracht.  Bij de uitkeringsovereenkomst draagt de oude pensioenuitvoerder de aanspraken over die hij contant heeft gemaakt op basis van het standaardtarief. De nieuwe pensioenuitvoerder rekent... [Lees verder]


Beroepenlijst AOV

Inkomensverzekeraars die het product arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voeren hanteren de zogenaamde beroepenlijst. Het beroep van de (kandidaat-) verzekeringnemer wordt in deze lijst ingedeeld. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de werkzaamheden wordt de... [Lees verder]


Beroepsarbeidsongeschiktheid

Het arbeidsongeschiktheidscriterium voor beroepsarbeidsongeschiktheid gaat uit van arbeidsongeschiktheid voor het op het polisblad omschreven beroep. Er bestaan in de praktijk drie definities over beroepsarbeidsongeschiktheid.  Beroepsarbeidsongeschiktheid: hiervan is sprake wanneer er in directe relatie... [Lees verder]


Beroepsarbeidsongeschiktheid in de regel en redelijkerwijs

Beroepsarbeidsongeschiktheid in de regel en redelijkerwijs: hiervan is sprake wanneer verzekerde voor ten minste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel... [Lees verder]


Beroepsarbeidsongeschiktheid in de regel en redelijkerwijs met werkaanpassingen en taakverschuivingen

Beroepsarbeidsongeschiktheid in de regel en redelijkerwijs met werkaanpassingen en taakverschuivingen: hiervan is sprake wanneer verzekerde voor ten minste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden... [Lees verder]


Beroepsmogelijkheden bij sancties en uitspraken

Als toezichthouders een sanctie opleggen, of als een klachteninstituut of een rechter een uitspraak doet, heeft/hebben de betrokkene(n) meestal mogelijkheden om hiertegen in beroep te gaan. Per instantie kan de... [Lees verder]


Beroepspensioenfonds

Een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds dat in het leven is geroepen voor een beroepsgroep van zelfstandige beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld artsen en medisch specialisten). Deelname aan een beroepspensioenfonds kan verplicht zijn gesteld... [Lees verder]


Beroepspensioenregeling ook voor DGA

Een van de risico's voor het pensioen in eigen beheer is het risico van een beroepspensioenregeling. Valt een DGA al onder een beroepspensioenregeling, dan kan geen volledig pensioen in eigen... [Lees verder]


Beroepsziekte

Bij een werknemer die ziek is geworden door een beroepsziekte of een arbeidsongeval, wordt er gesproken over risque professionel. Dit betekent dat de oorzaak van het ziekteverzuim werkgerelateerd is. Voorbeelden van beroepsziekten zijn... [Lees verder]


Beschikbare premie in een premieovereenkomst

De beschikbare premie is de hoogte van de premie die de werkgever als pensioentoezegging aan de werknemer toezegt in de premieovereenkomst. De hoogte van de premie bepaalt de werkgever maar er gelden... [Lees verder]


Beschikbare premie regeling

De term beschikbare premie regeling verwijst naar de premieovereenkomst. Voor de invoering van de Pensioenwet werd over beschikbare premie regeling gesproken. In de praktijk worden beide begrippen door elkaar heen gebruikt.  [Lees verder]


Beschikkingsrechten verzekeringnemer levensverzekeringen

De (beschikkings)rechten van een verzekeringnemer is één van de rechten van een levensverzekering. Dit recht houdt in dat de verzekeringnemer: de begunstiging tussentijds mag wijzigen, tenzij de begunstigde deze heeft aanvaard. In dat geval... [Lees verder]


Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon, waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico's van hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt. Deze aandelen zijn in het bezit van aandeelhouders, maar... [Lees verder]


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) van 10 oktober 2003 is een vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet Werk en Bijstand.... [Lees verder]


Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Dit is een besluit van 18 december 2006, waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot het financiële toetsingskader op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. [Lees verder]


Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen

In het besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen worden bepalingen vanuit WFT nader uitgewerkt. Het zijn met name bepalingen gericht op gedragstoezicht op financiële ondernemingen. Uitoefening van een onderneming, klachtenbehandeling, zorgvuldige dienstverlening,... [Lees verder]


Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / BGfo

De Wet financieel toezicht (Wft)  delegeert op diverse plaatsen aan de Minister de bevoegdheid nadere regels te stellen. De wetgever vond het niet nodig om voor de details van bepaalde... [Lees verder]


Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

In dit besluit wordt bepaald wat onder loon valt bij de berekening van de transitievergoeding. In het besluit valt te lezen dat de vergoeding in verband met de aanzegtermijn wordt berekend... [Lees verder]


Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling is een besluit dat verdere invulling geeft aan de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. [Lees verder]


Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Het besluit voorkoming dubbele belasting 2001 is een besluit dat dubbele belastingheffing moet voorkomen. Dit besluit geldt voor de directe belastingen. [Lees verder]


Bestaande bouw

Een woning kenmerkt zich als een bestaande bouw, als de woning: al bewoond wordt al bewoond is geweest bij verkoop wordt overgedragen door een particuliere eigenaar Een bestaande bouw woning wordt aangeboden op de... [Lees verder]


Bestaansminimum

Het bestaansminimum (sociaal minimum) is het bedrag, waarvan de overheid vindt (in dit geval op basis van berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat iemand minimaal nodig... [Lees verder]


Bestrijden van belastingfraude

Het bestrijden van belastingfraude is één van meerdere aspecten, die spelen bij belastingheffing. De instantie die in Nederland belastingfraude opspoort is de FIOD (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst). Het is een onderdeel... [Lees verder]


Beta

De beta geeft aan hoe groot het marktrisico is van een aandeel ten opzicht van een index. Als een aandeel heftiger verandert door het marktrisico dan een bepaalde index, dan is... [Lees verder]


Betaalrekening

Een betaalrekening is een basis-bankdienst voor giraal geld. De betaalrekening is een bankrekening die is bedoeld voor het dagelijks beheer van geld zoals: geld storten; geld van de rekening halen; het doen van... [Lees verder]


Betalen, sparen, beleggen en investeren

Geld van consumenten kan verschillende bestemmingen hebben. Het belangrijkste onderscheid is of het wel of niet geconsumeerd wordt. Globaal kan de volgende verdeling gemaakt worden: Betalen. Een groot gedeelte van het geld... [Lees verder]


Betalen, sparen, beleggen en investeren: beleggen

Naast sparen kan een spaarder ook beleggen. Logischerwijs wordt de benaming dan ‘belegger’. Een belegger kan er voor kiezen om op de beurs aandelen te kopen, maar in veel gevallen zal... [Lees verder]


Betalen, sparen, beleggen en investeren: investeren

Naast sparen en beleggen kan een consument ook investeren. Een consument investeert als hij zijn geld besteedt aan goederen waarvan hij verwacht dat de uiteindelijke waarde of totaalopbrengst hoger is dan het bedrag van zijn investering.... [Lees verder]


Betalen, sparen, beleggen en investeren: sparen

Geld van consumenten kan verschillende bestemmingen hebben. Een van deze motieven is sparen. Bij sparen zijn de volgende elementen van belang: de spaarmotieven van consumenten; de verschillende spaarvormen; de motieven van banken om spaargeld aan te trekken; de... [Lees verder]


Betalingsverkeer

Onder betalingsverkeer wordt verstaan: de organisatie van de betalingen. Een betaling houdt in: het leveren van een overeengekomen prijs voor geleverde goederen of diensten. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet toe op een... [Lees verder]


Beursindex

De beursindex is het koersgemiddelde van een aantal aandelen die tezamen de beursindex vormen.  [Lees verder]


Bevallingsverlof

Bevallingsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. Bevallingsverlof houdt in dat een vrouw die een kind heeft gekregen verlof kan opnemen en spreiden over een periode van dertig... [Lees verder]


Bevoegd arts

Een bevoegd arts is bevoegd om een arbeidsongeschikte verzekerde te behandelen. Een verzekerde die arbeidsongeschikt is geworden, moet zich na de arbeidsongeschiktheidsmelding onder behandeling stellen van een bevoegd arts. Een huisarts is ook... [Lees verder]


Bevordering doorstroming huizenmarkt: fiscale maatregelen 2015

Fiscale verhuisregeling structureel drie jaar  Dit betreft de structurele  verlenging van de termijn van de renteaftrek in het kader van de verhuisregeling. De verhuisregeling valt uiteen in twee onderdelen: voormalige eigen woning... [Lees verder]


Bewindvoering

Iemand die niet (meer) in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen, kan onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder neemt dan de beslissingen over geldzaken. Wie onder bewind... [Lees verder]


Bgfo

Bgfo is de afkorting van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. [Lees verder]


Bij fiscale eenheid rekenregels voor intern eigen beheer

Er is sprake van een fiscale eenheid wanneer de holding tenminste 95% van de aandelen van de werk-BV in bezit heeft. Fiscaal gezien zijn beide vennootschappen één entiteit en doen... [Lees verder]


Bij intern eigen beheer geen kosten- en winstopslagen

Bij intern eigen beheer mag de BV geen rekening houden met kosten- en winstopslagen zoals een verzekeraar deze zou maken.  [Lees verder]


Bij intern eigen beheer geen leeftijdsterugstelling

Bij intern eigen beheer mag de BV niet werken met prognosetafels en leeftijdsterugstellingen op de meest recente sterftetafel. Een minder recente sterftetafel is wel toegestaan, maar dit zal leiden tot een lagere... [Lees verder]


Bij intern eigen beheer geen reservering voor na-indexaties

Bij intern eigen beheer mag de BV niet reserveren voor na-indexaties. Na-indexatie leidt tot een hogere pensioenlast en daarmee tot een hogere pensioenreserve. In de opbouwfase is nog onzeker of er daadwerkelijk uitkeringen... [Lees verder]


Bij intern eigen beheer geen reservering voor risicopremies

Bij intern eigen beheer mag de BV niet reserveren voor de premies die nodig zijn om een levenslang nabestaandenpensioen bij vooroverlijden uit te keren. Meesta brengt de BV dit risico onder... [Lees verder]


Bij intern eigen beheer verplichte rekenrente van 4%

Bij intern eigen beheer moet de BV verplicht rekenen met een rekenrente van 4% voor de bepaling van de hoogte van de voorziening op de fiscale balans. Dit is opgenomen in artikel... [Lees verder]


Bijbetalingslast bij individuele waardeoverdracht

Een bijbetalingslast bij individuele waardeoverdracht is een koopsom die de werkgever aan de pensioenuitvoerder verschuldigd is. De koopsom komt voort uit verschillen in de tarieven tussen de overgedragen waarde op basis van het standaardtarief vanuit... [Lees verder]


Bijsparen

Bijsparen is het vrijwillig bijsparen in een collectieve bijspaarregeling bij de pensioenuitvoerder van de collectieve pensioenregeling waaraan de werknemer deelneemt. Naast een eventuele verplichte eigen bijdrage in de collectieve pensioenregeling kan... [Lees verder]


Bijsturen na delegeren

Bijsturen is de vierde en laatste stap in het organiseren van complexe trajecten. Aan deze stap gaat de stap van Controleren vooraf.Bijsturen doe je als tijdens de controle dingen naar boven komen die er zonder... [Lees verder]


Bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen is het minimaal tijdsevenredige partnerpensioen waarop een gewezen partner aanspraak maakt bij scheiding op basis van artikel 57 van de Pensioenwet. Het recht op bijzonder partnerpensioen is net als de Wet Verevening pensioen... [Lees verder]


Bijzondere eindleeftijdconstructies

De eindleeftijd op een AOV is gesteld op maximaal de 67-jarige leeftijd. Maar voor een aantal zware beroepen heeft de verzekeraar bepaald dat er maximum eindleeftijden zijn. Door deze beperking van de... [Lees verder]


Binnenlands belastingplichtige

De binnenlands belastingplichtige is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Nederland woont en belasting verschuldigd is aan de Belastingdienst.   [Lees verder]


BKR

BKR is een afkorting van Bureau Krediet Registratie (BKR). BKR registreert gegevens van consumenten die een lening of krediet afsluiten en registreert creditcards of klantenkaarten met kredietfaciliteiten. Lening- en kredietverstrekkers... [Lees verder]


BKR-melding bij private lease overeenkomsten

In het verleden werd de aankoop van een nieuwe auto’s door consumenten veelal gefinancierd door het aangaan van een doorlopend krediet. Vanuit de registratie bij BKR was daarmee duidelijk welke financiële... [Lees verder]


Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de 2e- en 3e graad

Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de 2e- en 3e graad zijn: wederzijdse ouders (over)grootouders (klein)kinderen broers en zusters ooms en tantes kinderen van broers en zussen [Lees verder]


Boedelscheiding

Boedelscheiding houdt in dat partners als zij uit elkaar gaan de bestaande vermogens, schulden en aanwezige voorzieningen verdelen onder elkaar. In geval van scheiding heeft de fiscus speciale regels gemaakt die... [Lees verder]


Boekhoudkundige regels IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) is een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven binnen de EU verplicht om volgens IFRS te rapporteren. IFRS... [Lees verder]


Borgstelling

De borg (een persoon) verplicht zich met een overeenkomst (de borgstelling) om een verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet doet. Een borgstelling geeft de geldverstrekker extra... [Lees verder]


Bouwperiode

De periode die nodig is om een woning te bouwen of waarbinnen het bouwen van de woning wordt voltooid. [Lees verder]


Bouwrente ook na 2013 onder voorwaarden aftrekbaar

Ook onder de hypotheekregels na 2013 blijft bouwrente aftrekbaar. Bouwrente zijn de rentekosten die een aannemer/bouwer moet maken om de bouw van een woning te kunnen (voor) financieren. De koper... [Lees verder]


Bovenmatig

Zie bovenmatigheid. [Lees verder]


Bovenmatigheid

Een pensioen wordt bovenmatig wanneer het hoger is / wordt dan de fiscale grenzen beschreven in artikel 18a tot en met 18h van de Wet op de Loonbelasting 1964. Een te... [Lees verder]


Box 1

In Nederland worden belastingen op inkomen geheven binnen de zogenaamde 3 boxen. Box 1 bestaat uit de categorie inkomsten uit werk en woning. Binnen Box 1 wordt belasting geheven over... [Lees verder]


Box 2

Het Nederlandse belastingstelsel bestaat uit 3 boxen. Het inkomen in Box 2 wordt omschreven als inkomen uit aanmerkelijk belang. In Box 2 wordt belasting geheven in de volgende situaties: de belastingplichtige... [Lees verder]


Box 3-sanctie bij betalingsachterstand hypotheek niet meer permanent

Voor de eigenwoningschuld geldt sinds 2013 een annuïtaire aflossingseis. In bepaalde gevallen, zoals bij betalingsachterstanden, mag tijdelijk van die eis worden afgeweken. Indien de achterstand niet binnen een voorgeschreven termijn... [Lees verder]


Box 3: buitenlands belastingplichtigen

Buitenlands belastingplichtigen worden in box 3 alleen belast voor het voordeel uit in Nederland gelegen onroerende zaken. In het kader van gelijke behandeling geldt voor buitenlandse belastingplichtigen dezelfde regels voor het berekenen... [Lees verder]


Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

Het Nederlandse belastingstelsel bestaat uit 3 boxen. Het belastbare inkomen in box 3 bestaat uit inkomen uit sparen en beleggen. Het vermogen zelf is dus niet belast, wel het rendement daar... [Lees verder]


Box 3: vaststelling fictieve vermogensmix

De box 3-heffing wordt gegeven over een fictief rendement op vermogen. Voor de berekening van het fictief vermogen wordt de aanname gedaan dat naarmate het vermogen groter is, een groter deel... [Lees verder]


Box 3: vaststelling hoogte fictief rendement

De hoogte van vermogensrendementsheffing in box 3 bedraagt 30% van het fictieve rendement op het vermogen van de belastingplichtige. Dit fictieve rendement wordt vastgesteld op basis van: Een fictief rekenrendementen per... [Lees verder]


Box 3: vaststelling rendementgrondslag

Box 3 betreft belasting over inkomsten uit sparen en beleggen. Eén van de verschillende elementen die de belastinghoogte bepalen is de rendementsgrondslag. Het vermogen waarover belasting geheven wordt, de rendementgrondslag, wordt bepaald... [Lees verder]


Box 3: wijze vaststelling fictieve rendementspercentages

In Box 3 wordt belasting geheven over het fictief behaalde rekenrendement op basis van meerdere uitgangspunten. Eén ervan is het fictief rendement op sparen en beleggen. Om de fictie aan te laten... [Lees verder]


Boxenstelsel inkomstenbelasting: Box 1, Box 2, Box 3

De Wet inkomstenbelasting 2001 bepaalt dat het over een kalenderjaar verschuldigde belastingbedrag het totaal is van: Verschuldigde belasting over het belastbaar inkomen uit werk en woning (Box 1) Verschuldigde belasting over het belastbaar... [Lees verder]


BPF

BPF is de afkorting van bedrijfstakpensioenfonds. [Lees verder]


Branche RI&E

Elk bedrijf is verplicht om een RI&E uit te voeren, de RI&E is onderdeel van de Arbowet. Een branche RI&E is een voorbeeld RI&E die gemaakt is voor werkgevers en werknemers in een bepaalde... [Lees verder]


Brandverzekering: Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014

De oude Bedrijfsregeling Brandregres beperkte het recht om bij brandschade de schade verhalen op particulieren. Het verhaal van schade op bedrijven was gemaximeerd tot € 500.000. Per 1 januari 2014 is de... [Lees verder]


Breed moratorium tijdens minnelijk traject schuldhulpverlening

Als onderdeel van het minnelijk traject bij schuldhulpverlening, kan de gemeente de rechter verzoeken een "breed moratorium" af te dwingen. Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn... [Lees verder]


Brief belastingdienst over quasi-wettelijke verdeling zorgt voor onduidelijkheid

September 2013 heeft een belastinginspecteur in een brief zijn standpunt aangegeven over de fiscale behandeling van een quasi wettelijke verdeling. Deze brief heeft voor onduidelijkheid gezorgd. De betreffende belastinginspecteur wilde... [Lees verder]


Bruto binnenlands product

Het bruto binnenlands product (bpp) is datgene wat we met zijn allen in Nederland verdienen. Ofwel de optelsom van de totale productie of het inkomen van Nederland.       [Lees verder]


Bruto inkomen

Het bruto inkomen is het box 1-inkomen voor aftrek van belastingen en premies. [Lees verder]


Bruto premiestaffel

De bruto premiestaffel is beschikbare premiestaffel waarbij bij het bepalen van de hoogte van de beschikbare premies rekening is gehouden met de kosten van de pensioenuitvoerder en de risicodekkingen die de... [Lees verder]


Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

In het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 worden de verplichtingen van de werkgever geregeld rondom ontslag en arbeidstijdverkorting. [Lees verder]


Buitenlands belastingplichtige

Een buitenlands belastingplichtige is een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen heeft. [Lees verder]


Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek (BW) vormt de basis van de wetgeving op het gebied van het burgerlijk recht. In het burgerlijk recht wordt de rechtsverhouding tussen natuurlijke en rechtspersonen onderling geregeld. Het... [Lees verder]


BV failliet, dan ook geen eigen beheer pensioen meer

Een van de risico's van pensioen in eigen beheer is het risico van faillissement van de BV. Gaat de BV waar het pensioen in eigen beheer van de DGA is ondergebracht... [Lees verder]


BW

BW is de afkorting van Burgerlijk Wetboek. [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.