Wikiresultaten voor 'C'


C-polis

Een door de Pensioen en Spaarfondsenwet geboden mogelijkheid om een pensioentoezegging uit te laten voeren door een toegelaten levensverzekeraar. Een C-polis is een pensioenregeling waarbij de werkgever zijn werknemers zelf... [Lees verder]


CAK

CAK Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. De kerntaken van het CAK Voor... [Lees verder]


Calamiteit- en zorgverlof

Calamiteiten- en ander kortverzuimverlof is opgenomen in de Wet arbeid en zorg. Dit verlof  geldt voor iedereen, die werkzaam is bij de overheid of het bedrijfsleven. Dit recht gaat uit van... [Lees verder]


CAO

CAO is de afkorting van collectieve arbeidsovereenkomst. [Lees verder]


CAO en BPF onderzoek

 Vast onderdeel bij de start van een collectief pensioenadvies is het CAO en BPF onderzoek.  Dit onderzoek kan aan de hand van de volgende stappen: Valt het bedrijf onder een verplichte CAO of Volgt het bedrijf een... [Lees verder]


Carenzjaar

In de oorspronkelijke betekenis staat een carenzjaar voor het jaar tussen het voordoen van het risico en de (eerste) uitkering. In Wmk-verband staat carenztijd voor de periode waarin geen dekking... [Lees verder]


Casemanager

Bij (dreigend) langdurig verzuim dient de werkgever conform de Wet verbetering poortwachter (en in het kader van de re-integratie verplichtingen) een casemanager aan te wijzen. Een casemanager begeleidt een zieke werknemer tijdens het langdurig verzuim,... [Lees verder]


CBS

CBS is de afkorting van Centraal Bureau voor de Statistiek. [Lees verder]


CDC

CDC is de afkorting van collectieve defined contribution-regeling. [Lees verder]


Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en bewerkt gegevens met als doel statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap te publiceren. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale... [Lees verder]


Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De oorspronkelijke taak van het CPB was een Centraal Economisch Plan voor te bereiden, dat op geregelde... [Lees verder]


Certificaten van aandelen

Via certificaten van aandelen kunnen het stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders en het recht op dividend losgekoppeld worden. De BV of NV verkoopt de aandelen aan een Stichting Administratiekantoor. De Stichting Administratiekantoor... [Lees verder]


CGB

CGB is de afkorting van Commissie Gelijke Behandeling. [Lees verder]


Chartaal geld

Chartaal geld is de oudste vorm van betalen: het is de contante betaling met een tastbaar betaalmiddel zoals bankbiljetten en munten.  Naast chartaal geld is er ook giraal geld. [Lees verder]


Civiele definitie DGA

Er bestaan in verschillende fiscale en civiele wetten verschillende definities voor de Directeur Groot Aandeelhouder. De volgende civiele wetten kennen een DGA-definitie en kennen daar rechtsgevolgen aan toe: Pensioenwet; Werknemersverzekeringen; Wet op de medische keuringen. Om pensioen in eigen beheer... [Lees verder]


Civiele zorgplicht

De civiele zorgplicht is één van meerdere soorten zorgplicht waar een financieel dienstverlener zich aan dient te houden. De civiele zorgplicht is geregeld in artikel 7:401 BW. Daarin staat dat elke opdrachtnemer bij... [Lees verder]


Claimbeoordeling

Als een verzekerde arbeidsongeschikt is zal er een beroep worden gedaan op de inkomensverzekering. De schadeafdeling van de verzekeraar zal vervolgens de claim beoordelen om te onderzoeken of er daadwerkelijk recht op... [Lees verder]


Claimbeoordelings- en borgingssysteem

Het claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS) is een geautomatiseerd systeem dat door de arbeidsdeskundige van het UWV wordt gebruikt bij de WIA beoordeling. In CBBS worden kenmerken van personen vergeleken met... [Lees verder]


Clausule

Een clausule is een bepaling in een verzekeringsovereenkomst, waarvan het doel is de dekking vanuit de polisvoorwaarden of de polis uit te breiden of te beperken. Een andere mogelijkheid is... [Lees verder]


Clickfondsen

Een clickfonds is een van de soorten beleggingsfondsen. Een clickfonds is een fonds dat de koerswinst vastklikt op het moment dat de koersstijging een van tevoren afgesproken percentage stijging heeft... [Lees verder]


Cliëntovereenkomst

Een cliëntovereenkomst is een overeenkomst tussen een beleggingsonderneming die werkt onder het Nationaal Regime en een klant. In de cliëntovereenkomst neemt de beleggingsonderneming op, welke dienstverlening hij aanbiedt en hoe ver... [Lees verder]


Co-assurantie

Co-assurantie Van co-assurantie is sprake als één bepaald risico door twee of meer verzekeraars wordt gedragen op één polis of op meerdere polissen, waarin naar de andere polis(sen) wordt verwezen. Het gaat... [Lees verder]


Collectief of individueel beleggen

Het is mogelijk individueel beleggen of collectief te beleggen. Collectief beleggen gebeurt door beleggingsinstellingen, meestal in de vorm van een beleggingsfonds. Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen. Individueel beleggen betekent dat de klant zelf... [Lees verder]


Collectief pensioen en Life Cycle beleggen

Bij een premieovereenkomst, waarbij de premie niet wordt omgezet in pensioenaanspraken of een gegarandeerd kapitaal, wordt de ingelegde premie ten behoeve van het ouderdomspensioen belegd en heeft de deelnemer te... [Lees verder]


Collectieve actuariële gelijkwaardigheid

Collectieve actuariële gelijkwaardigheid is één van de voorwaarden bij collectieve waardeoverdracht. Collectieve actuariële gelijkwaardigheid houdt in dat het totaal van de pensioenaanspraken dat wordt ingekocht collectief gelijkwaardig moeten zijn aan... [Lees verder]


Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO)

In een CAO worden dwingende afspraken gemaakt tussen werkgevers in een bepaalde sector en werknemers. Daarin kan onder ander afgesproken worden, dat de werkgever meer dan de wettelijke 70 % loondoorbetaling... [Lees verder]


Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een verzameling afspraken met betrekking tot arbeid, gemaakt door vertegenwoordigers van werkgevers (werkgeversorganisaties) en vertegenwoordigers van werknemers (vakbonden). Een CAO geldt voor alle bedrijven die er... [Lees verder]


Collectieve defined contribution

Het kenmerk van een Collectieve defined contribution-regeling (CDC-regeling) is dat de werkgever de pensioenovereenkomst bepaalt in de vorm van: een vaste bijdrage; of een vast percentage van de totale loonsom; of een vast percentage van... [Lees verder]


Collectieve gangbaarheidstoets

De collectieve gangbaarheidstoets houdt in dat de pensioenregeling van de Directeur Groot Aandeelhouder die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gehouden, niet beter mag zijn dan wat gebruikelijk is in collectieve... [Lees verder]


Collectieve waardeoverdracht

Een collectieve waardeoverdracht is de overdracht van de waarde beëindiging van de pensioenaanspraken van een voormalige pensioenuitvoerder naar een andere pensioenuitvoerder. De werkgever kan besluiten om collectieve waardeoverdracht mogelijk te maken. De... [Lees verder]


Collectieve waardeoverdracht kan in drie situaties plaatsvinden

Een van de aandachtsgebieden van collectieve waardeoverdracht is dat het in drie situaties kan plaatsvinden: De werkgever stapt over naar een andere pensioenuitvoerder. De overdracht kan betrekking hebben op alle pensioenaanspraken en -rechten, maar dat hangt af van de... [Lees verder]


Collectiviteitkring

Een algemeen pensioenfonds kan werken met een of meerdere collectiviteitkringen. Een collectiviteitkring bestaat uit een of meer pensioenregelingen. Dit kunnen pensioenregelingen zijn van verschillende werkgevers. Per collectiviteitkring past het APF ringfencing toe. De omvang... [Lees verder]


College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op naleving van mensenrechten, en beoordeelt of er sprake is van discriminatie. Als iemand zich gediscrimineerd voelt kan hij een procedure... [Lees verder]


Combinatie eigen beheer en verzekeren

Het pensioen van de Directeur Groot Aandeelhouder kan ook een combinatie zijn van pensioen in eigen beheer en verzekeren. Hierbij is er verschil tussen een: bepaald deel verzekeren; onbepaald deel verzekeren. Voor een pensioentoezegging die gedeeltelijk... [Lees verder]


Combinatietarief

De (hoogte van de) premie van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren is het gekozen tarief. Bij een combinatietarief is de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk van... [Lees verder]


Combipand

Een object dat zowel een privé- als zakelijke bestemming heeft.   [Lees verder]


Coming service

De coming service is het gedeelte van het totale pensioen, dat in toekomstige jaren moet worden opgebouwd op basis van het geldende jaarsalaris. Daarbij wordt geen rekening gehouden met toekomstige... [Lees verder]


Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) is een officieel samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, ook wel vennoten genaamd. Deze rechtsvorm heeft veel overeenkomsten met een vennootschap onder firma (VOF), maar het verschil... [Lees verder]


Commerciële waarden op de commerciële balans

De waardering van de pensioenvoorziening op de balans kan op commerciele of op fiscale grondslagen zijn. De commerciële waardering komt terug op de commerciële balans en de fiscale waardering op de... [Lees verder]


Commissie De Ruiter

Formeel de 'Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen', maar beter bekend als de Commissie De Ruiter (voormalig minister van Justitie). Deze commissie onderzocht de transparantie en informatievoorziening rondom beleggingsverzekeringen. Op 20 december... [Lees verder]


Commissie Gelijke Behandeling

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is in 1994 ingesteld als een onafhankelijk landelijk college dat oordeelt, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. Vanaf 2012 is de Commissie Gelijke Behandeling opgegaan... [Lees verder]


Common Reporting Standards

De Common Reporting Standards is één van de vele regelingen die tot doel heeft belastingfraude tegen te gaan. De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking tegen te gaan.... [Lees verder]


Communiceren van een advies

Het communiceren van je advies is één van meerdere vereiste vaardigheden, competenties en professionele gedragingen van de adviseur. Na het opbouwen van een passend advies ga je je advies aan je klant communiceren. Artikel... [Lees verder]


Complex product

Een complex product is volgens artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: combinatie van twee of meer financiële producten die ten minste een financieel product omvat waarvan de waarde afhankelijk is... [Lees verder]


Conflict en conflictstijl

Wat is een conflict Van een conflict is sprake wanneer twee of meer personen verschillende belangen nastreven. Dat wil niet zeggen dat ze ook meteen ruzie hebben. Wanneer iemand nog een... [Lees verder]


Conjunctuur

Conjunctuur is de verandering van het groeipercentage van de economie op korte termijn. De verandering kan zowel positief als negatief zijn afhankelijk van de fase in de economische cyclus. Hoogconjunctuur is een versnelling van... [Lees verder]


Consument

in de zin van de Wft: Een consument is volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een... [Lees verder]


Consumentenvertrouwen financiële sector

De financiële sector staat onder druk. Met de kredietcrisis en de daarop volgende economische crisis heeft het vertrouwen in de sector een aanzienlijke deuk opgelopen. Een sterke en betrouwbare financiële... [Lees verder]


Consumptief aanvraag

Een verzoek voor een kredietvorm die wordt gebruikt voor de aanschaf van goederen met beperkte houdbaarheid. [Lees verder]


Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een geldlening voor de aanschaf van (duurzame) consumptiegoederen. Het goed wordt op enig moment het eigendom van de lener. Een consumptief krediet kan worden onderverdeeld in geldkrediet en... [Lees verder]


Consumptief krediet: aflopend krediet

Een aflopend krediet is een vorm van consumptief krediet met de volgende kenmerken: kredietbedrag wordt in één keer opgenomen vaste looptijd volgens een vast schema wordt per maand een vast bedrag betaald. Dit bestaat uit... [Lees verder]


Consumptief krediet: doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een vorm van consumptief krediet met de volgende kenmerken: kredietbedrag wordt niet in één keer opgenomen: geld opnemen en aflossen kan naar wens. geen vaste looptijd alleen over het uitstaande... [Lees verder]


Consumptief krediet: rekening courant krediet

Een rekening courant krediet is een betaalrekening met kredietfaciliteit ('rood-staan') Een rekening courant krediet is een vorm van consumptief krediet met de volgende kenmerken: geld opnemen kan naar wens geen vaste looptijd alleen over het uitstaande... [Lees verder]


Contante waarde

De contante waarde kent twee vormen: de waarde op dit moment van een bedrag dat in de toekomst beschikbaar komt; de waarde die je op dit moment nodig hebt, om een toekomstige... [Lees verder]


Continue rente

Continue rente is een afleiding van de effectieve rente waardoor het niet uitmaakt op welk moment in het jaar de uitbetalingen van de rente plaatsvinden. Bij het standaardtarief voor individuele waardeoverdracht... [Lees verder]


Contra expertise

Bij een melding van arbeidsongeschiktheid aan een schadebehandelaar tijdens het schadetraject van een AOV, wordt meestal door de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. Als de verzekerde het niet eens is met deze beslissing, en... [Lees verder]


Contractloonontwikkelingscorrectie

In de Wet IB 2001 is in artikel 10.2a opgenomen dat de € 100.000 -grens, de AOW-franchise en de maximale toevoeging aan de oudedagsreserve geldig vanaf 01-01-2015 voor het eerst per 01-01-2016... [Lees verder]


Contractsduur

De contractduur is de looptijd van een verzekering. De duur van een inkomensverzekering is gemaximeerd op drie jaar, tenzij de zakelijke verzekerde en de verzekeraar iets anders afspreken. Na die periode... [Lees verder]


Contraverzekering

De contraverzekering is een verzekering die toekomstige erfgenamen aangaan met een verzekeraar in verband met een ingegane verzekerde pensioen- of lijfrenteuitkering om toekomstig kapitaalverlies bij voortijdig overlijden van de begunstigde te... [Lees verder]


Controleerbaar, aanspreekbaar, toerekenbaar adviseren

Controleerbaar, aanspreekbaar en toerekenbaar zijn behoort tot één van meerdere kernvaardigheden, kerncompetenties en professionele gedragingen waar je in de uitoefening van je vak over dient te beschikken. Verantwoording nemen voor het werk wat je voor... [Lees verder]


Controleren na het delegeren van werk

Wat is controleren Controleren is het bij de delegataris, degene aan wie je als delegans het werk hebt gedelegeerd, nagaan of de aan hem of haar toevertrouwde taak volgens kwaliteitswensen en... [Lees verder]


Controlerend arts

De verzekeraar maakt gebruik van een bestand van algemeen huisartsen met een gewone praktijk, die ingeschakeld kunnen worden om de volgende zaken te controleren tijdens het schadetraject van een AOV: het tijdstip waarop de... [Lees verder]


Convenanct verzuimverzekeringen

Naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid uit 2014 over de knelpunten die werkgevers ervaren bij loondoorbetaling en naar de verzekeringsmarkt voor... [Lees verder]


Convenant herbeoordelen WGA-gerechtigden

De aanvraag van een herkeuring was tot 2013 niet mogelijk voor verzekeraars. Het UWV en het Verbond van Verzekeraars hebben echter het 'convenant herbeoordelingen WGA-gerechtigden door verzekeraars' gesloten over de mogelijkheid... [Lees verder]


Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen

Het Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen is een aanvulling op het Van Leeuwen convenant, waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot arbeidsongeschiktheidspensioen en vrijstelling van... [Lees verder]


Conversie van pensioenrechten bij scheiding

Ex-partners kunnen bij verevening van pensioenrechten kiezen voor conversie.  Conversie houdt in dat de pensioenuitvoerder het afgeleide recht op ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van de ex-partner van de deelnemer omzet in een... [Lees verder]


Correctieclausule

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van AOV schadeverzekering geldt dat er sprake moet zijn van van inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Is de verzekerde tijdens zijn arbeidsongeschiktheid deels weer in staat om te werken zodat... [Lees verder]


Correlatie

Correlatie is een samenhang tussen twee variabelen. Bij beleggen gebruikt men de correlatie om de standaarddeviatie te berekenen, zodat het portefeuillerisico in de beleggingsportefeuille door diversificatie en spreiding om het portefeuillerisico beperkt kan worden.  De correlatie tussen variabelen drukt... [Lees verder]


COSO II Enterprise Risk Framework

COSO II, ofwel het Enterprise Risk Framework, is een systeem dat je helpt op een gestructureerde manier risico management uit te voeren voor je bedrijf, of het bedrijf van je klant. Dit wordt... [Lees verder]


COSO II risicomanagement bestaat uit acht stappen

Het beheerproces van COSO II is één van de drie assen van het COSO II risicomanagement model. Het proces van het beheren van deze risico's bestaat uit acht achtereenvolgende stappen. Als... [Lees verder]


COSO II risicomanagement per entiteit

De entiteiten niveaus's betreffen één van de drie assen van COSO II. Een bedrijf kent verschillende niveau's. In COSO II worden 4 niveau's onderscheiden. Binnen COSO II worden dit "entiteiten" genoemd. Risicomanagement zal... [Lees verder]


COSO II risicomanagement stelt bedrijfsdoelen centraal

De bedrijfsdoelen is één van de drie assen die worden beheerst door het COSO II risico management model. COSO II is een systeem dat primair als doel heeft om te helpen... [Lees verder]


CPB

CPB is de afkorting van Centraal Planbureau. [Lees verder]


Critical Illness AOV

Een Critical illness verzekering is een vorm van een AOV waarbij alleen een uitkering wordt gegeven als de verzekerde een ernstige kritieke ziekte heeft. Elke verzekeraar stelt zelf een lijst... [Lees verder]


Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve vorm van beleggen (voor de belegger/geldverstrekker) en financieren (voor de geldlener). De AFM onderscheidt verschillende soorten crowdfunding. [Lees verder]


Cyberrisico's

Cyberrisico is het risico dat door of via de computer en/of ICT informatie van waarde en/of  kernprocessen en daarmee samenhangend de continuïteit, de financiële positie, de veiligheid en/of de goede naam van de... [Lees verder]


Cyberverzekering: inbraak op ICT-systemen

Een groot financieel risico voor bedrijven is de cybercriminaliteit. Hackers kunnen op ICT-systemen inbreken. Voor de gevolgen van kunnen bedrijven een CyberRisicoVerzekering afsluiten.  Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat... [Lees verder]


Cyberverzekeringen

Steeds meer verzekeraars bieden de relatief nieuwe cyberverzekering aan voor bedrijven die gebruik maken van digitale systemen. Dat zijn niet alleen webwinkels, maar ook winkelbedrijven, zorginstellingen, notarissen, accountants etc... ,... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.