Wikiresultaten voor 'D'


Dagloon

Binnen de sociale zekerheid  is er sprake van een dagloon dat gebruikt wordt voor uitkeringen van sociale verzekeringswetten. Dit dagloon wordt voor ZW en WW anders vastgesteld dan voor WIA... [Lees verder]


Datalek

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens vrijkomen uit systemen als gevolg van onvoldoende beveiliging en/of als gevolg van onzorgvuldig handelen.  In de Wet meldplicht datalekken is een verplichting tot melding opgenomen. [Lees verder]


DB

DB is de afkorting van Defined Benefit, de Engelse benaming voor uitkeringsovereenkomst. [Lees verder]


DC

DC is de afkorting van Defined Contribution, de Engelse benaming voor premieovereenkomst. [Lees verder]


De aflossingseis

De aflossingseis is een van de vier regels rond de renteaftrek voor de eigen woning. De eigenwoningschuld moet annuïtair worden afgelost in maximaal 360 maanden. Bij aflossing op basis van annuïteiten wordt... [Lees verder]


De koopsom voor een overlijdensrisicoverzekering

[Lees verder]


De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Nederlandse Bank is onder meer belast met het toezicht op het financiële stelsel in Nederland. [Lees verder]


De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Nederlandse Bank is onder meer belast met het toezicht op het financiële stelsel in Nederland op grond van onder meer... [Lees verder]


De passendheidstoets bij crowdfunding

De AFM heeft het voor elkaar gekregen, dat bij iedere eerste investering vanaf een bedrag van €500 de geldgever een passendheidstoets of investeerderstoets moet afleggen. Zo kan de geldgever, vooral... [Lees verder]


De pensioendriehoek

  Hier lees je meer over de pensioendriehoek. [Lees verder]


De premie van een overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering tegen premie worden meestal twee systemen gehanteerd voor de premie: gelijkblijvende premie leeftijdsafhankelijke premie. De premies worden bepaald op basis van de sterftekans van de te verzekeren persoon, rente en... [Lees verder]


De werkgever draagt de kosten bij collectieve waardeoverdracht

De pensioenuitvoerder brengt bij de werkgever kosten in rekening bij collectieve waardeoverdracht. Voor de overdragende pensioenuitvoerder zijn de kosten en voorwaarden vastgelegd in de exitvoorwaarden. In de Pensioenwet is in... [Lees verder]


De werkgever draagt risico bij collectieve waardeoverdracht

Een van de drie aandachtsgebieden bij collectieve waardeoverdracht is dat het kan leiden tot een risico voor de werkgever. Collectieve waardeovedracht kan leiden tot een andere verdeling van de opgebouwde waarde van de... [Lees verder]


De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) regelt de verhouding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met de Wet DBA toetst de Belastingdienst vooraf de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, op de vraag... [Lees verder]


De Woning

De woning is een gebouw of verblijf met daartoe behorende aanhorigheden die bestemd is om te kunnen wonen. Voorbeelden van woningen zijn eengezinswoningen, appartementen en woonboten.   Het is mogelijk om een... [Lees verder]


Deeleconomie en verzekering

De deeleconomie houdt in dat consumenten met elkaar goederen en diensten delen. Het feit dat consumenten goederen en diensten met elkaar delen is niet nieuw. Consumenten lenen altijd al goederen... [Lees verder]


Deelnemer

In het kader van de Pensioenwet wordt met deelnemer bedoeld: een werknemer die pensioen opbouwt in een bepaalde pensioenregeling. Wie dat niet meer doet, wordt "gewezen deelnemer", of "slaper" genoemd Er zijn... [Lees verder]


Deels verhuren woning

Het deels verhuren woning van de woning heeft voor de eigenaar de volgende gevolgen: juridisch fiscaal [Lees verder]


Deels verkopen woning

Het deels verkopen van de woning heeft voor de eigenaar de volgende gevolgen: juridisch fiscaal [Lees verder]


Defined Benefit

Defined Benefit (DB) is de Engelse benaming voor uitkeringsovereenkomst. [Lees verder]


Defined Contribution

Defined Contribution (DC) is de Engelse benaming voor premieovereenkomst. [Lees verder]


Definitie beroepsarbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid: hiervan is sprake wanneer er in directe relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde voor ten minste 25% beperkt is om... [Lees verder]


Defiscalisering bloot eigendom werkt terug tot openvallen nalatenschap

De staatssecretaris heeft een goedkeuring gegeven voor de defiscalisering van bepaalde vruchtgebruiksituaties en bloot eigendom voor erfgenamen in groep 1. Dit houdt in dat vanaf de eerstvolgende peildatum voor box 3 (1... [Lees verder]


Deflatie

Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie, wat een algehele daling van het algemeen prijspeil betekent ofwel een prijsdaling. Dan kan er voor hetzelfde bedrag méér gekocht worden en neemt de... [Lees verder]


Dekking van de uitgebreide inboedelverzekering

De uitgebreide inboedelverzekering kent meestal de volgende dekkingen: brand, schroeien en/of het blussen van een brand diefstal, inbraak of vandalisme, gepleegd door iemand die onrechtmatig het huis is binnengedrongen Blikseminslag of ontploffing storm wateroverlast:  regen,... [Lees verder]


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de globale vermogenspositie weer van een pensioenfonds. Aan het einde van elke maand bepaalt het pensioenfonds de dekkingsgraad door de actuele stand van de beleggingen te delen... [Lees verder]


Dekkingspercentage verzuimverzekeringen

Bij het aanvragen van een conventionele verzuimverzekering of een verzuimverzekering stop-loss moet er voor een bepaald dekkingspercentage worden gekozen. Het dekkingspercentag het een percentage van de loonsom van een werknemer dat verzekerd is. De meeste verzekeraars... [Lees verder]


Dekkingspolis in faillissement BV

De dekkingspolis valt in de boedel van de BV. Bij faillissement van de BV is afkoop van de polis door de curator mogelijk.  Als de polis is verpand aan de DGA, dan... [Lees verder]


Dekkingspolis voor DGA-pensioenopbouw bij verzekeraar

De pensioenopbouw bij een verzekeraar kan plaatsvinden in de vorm van een aanspraakpolis of in de vorm van een dekkingspolis. Een dekkingspolis wordt ook wel zakenpolis of kapitaaldekkingspolis genoemd. De BV, die de... [Lees verder]


Delegeren van werk aan een persoon in een gesprek

Wat is delegeren  Met delegeren bedoelen we het zorgen dat iemand anders dan jijzelf de taak gaat uitvoeren. Dit is de tweede  stap in het organiseren van complexe trajecten. Aan deze stap... [Lees verder]


Demotie

Demotie is het teruggaan in functie en/of loon. Voor pensioen is de teruggang in loon relevant omdat dit de pensioengrondslag verlaagt. De toekomstige opbouw van pensioen zal dan lager zijn. In artikel... [Lees verder]


Deposito

Een deposito is een spaarvorm waarbij het geld dat op het deposito staat niet direct opneembaar is. Als de rekeninghouder toch geld wil opnemen voordat de afgesproken termijn dat het geld... [Lees verder]


Depositogarantiestelsel (DGS)

Het depositogarantiestelsel is een regeling die rekeninghouders de garantie biedt dat hun banktegoeden niet verloren gaan bij faillissement van de bank waar de tegoeden zijn ondergebracht. Het depositogarantiestelsel is sinds 01-01-2007... [Lees verder]


Derde pijler pensioen

Het derde pijler pensioen maakt deel uit van het Nederlandse driepijlersysteem. Een pensioen valt onder de derde pijler als de particulier dit zelf regelt, los van werkgever of overheid. De overheid... [Lees verder]


Deskundigenoordeel

Een deskundigenoordeel is een niet bindend advies van het UWV naar aanleiding van een vraag van een werkgever, werknemer of belanghebbende op het gebied van ziekte en re-integratie van de werknemer.... [Lees verder]


DGA

DGA is de afkorting van Directeur Groot Aandeelhouder. [Lees verder]


DGA definitie in de Pensioenwet

Er zijn meerdere civiele wetten waarin een definitie van de Directeur Groot Aandeelhouder is opgenomen. Volgens de Pensioenwet is een DGA een persoon die: (in)direct 10% of meer van het geplaatst aandelenkapitaal in de BV bezit; certificaten van... [Lees verder]


DGA in de werknemersverzekeringen

Er zijn meerdere civiele wetten waarin een definitie van de DGA is opgenomen. De werknemersverenigingen volgen in beginsel de definitie van de arbeidsovereenkomst in het arbeidsrecht. Heeft de DGA een arbeidsovereenkomst met zijn BV of... [Lees verder]


DGA in de Wet op de medische keuringen

Er zijn meerdere civiele wetten waarin een definitie van de DGA is opgenomen. Voor de definitie van DGA verwijst de Wet op de medische keuringen (Wmk) naar de Pensioenwet. Wie als DGA kwalificeert volgens de Pensioenwet... [Lees verder]


DGA kan pensioen opbouwen bij een verzekeraar

De DGA kan zijn pensioen onderbrengen bij een verzekeraar. De BV betaalt de premie. De premie is aftrekbaar van de winst. De BV kan het pensioenkapitaal bij een verzekeraar onderbrengen in de vorm van een aanspraakpolis of in de... [Lees verder]


DGA Pensioen: een bijzonder fenomeen

De DGA en zijn pensioen nemen zowel in juridische als fiscale zin een bijzondere positie in.  Het doel van de Pensioenwet is om het pensioen van werknemers te beschermen. De wetgever vindt... [Lees verder]


DGA-pensioen is onderdeel van de arbeidsovereenkomst

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, en daarmee onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor het pensioen van de DGA. De wet stelt in boek 7 Burgerlijk Wetboek eisen aan de arbeidsovereenkomst. Aan het... [Lees verder]


Dienstbetrekking

Een dienstbetrekking is een arbeidsverhouding gebaseerd op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Het begrip dienstbetrekking heeft een sterk juridische lading. Wanneer een dienstverband als dienstbetrekking wordt beschouwd, heeft dit... [Lees verder]


Dienstjaar

Een dienstjaar (ook wel dienstjaren of diensttijd genoemd) is de periode waarover de werknemer pensioen opbouwt. In de artikelen 10a en 10ab van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 staat vermeld welke periodes extra mee mogen... [Lees verder]


Dienstjaren

Dienstjaren is een andere benaming voor dienstjaar of diensttijd. [Lees verder]


Diensttijd

Diensttijd is een andere benaming voor dienstjaar of dienstjaren. [Lees verder]


Diensttijd BV in oprichting telt niet mee voor pensioenopbouw in eigen beheer

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de diensttijd waarover pensioenopbouw mogelijk is. Net als bij het werknemerspensioen, kan de Directeur Groot Aandeelhouder pensioen opbouwen over de diensttijd zoals die in... [Lees verder]


Dienstverlening op maat

In je advisering en de planning van je advisering houd je er rekening mee dat je dienstverlening op maat is. Niet elk adviestraject hoeft even breed, diepgaand en integraal te zijn. Artikel 4:23 Wft... [Lees verder]


Dienstverleningsdocument

Een onderdeel van het adviestraject bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het overhandigen van een dienstverleningsdocument (DVD) aan de klant. Deze verplichting geldt sinds de invoering van het provisieverbod in 2013. Een dienstverleningsdocument is namelijk verplicht bij alle... [Lees verder]


Digitale verzekeringskaart

De digitale Verzekeringskaart is één van meerdere documenten waarmee consumenten over financiële producten en dienstverlening geïnformeerd worden. Alle leden van het Verbond van Verzekeraars (alle verzekeraars) zijn verplicht om sinds 1... [Lees verder]


Direct ingaand partnerpensioen

Een direct ingaand partnerpensioen is een pensioen dat direct ingaat na het overlijden van de werknemer of pensioengerechtigde. Het maakt daarbij niet uit of het overlijden voor of na de... [Lees verder]


Direct opneembaar spaargeld: internetspaarrekening

Het verschil tussen de gewone spaarrekening en de internetspaarrekening is dat de bank bij een internetspaarrekening minder kosten maakt omdat: De opnames niet door een bankmedewerker worden verwerkt; De bank geen dagafschriften... [Lees verder]


Direct opneembaar spaargeld: spaarrekening

Een van de vijf vormen van direct opneembaar spaargeld is een gewone spaarrekening. De belangrijkste kenmerken van een gewone spaarrekening zijn: Dagelijks storten en opnemen is mogelijk; Variabele rentevergoeding; Geen opnamekosten; Geen minimum inleg. Omdat het... [Lees verder]


Direct opneembaar spaargeld: spaarrekening in andere valuta

Een van de vijf vormen van direct opneembaar spaargeld is een spaarrekening in andere valuta. Een spaarrekening in vreemde valuta kan voor een spaarder interessant zijn wanneer de rentevergoeding in dat... [Lees verder]


Direct opneembaar spaargeld: spaarrekening met minimuminleg en/of opnamebeperking

Een van de vijf vormen van direct opneembaar spaargeld is een spaarrekening waarvoor een minimuminleg en/of een opnamebeperking geldt. Spaarrekeningen waarvoor een minimuminleg en/of een opnamebeperking geldt, zijn meestal spaarrekeningen waarop... [Lees verder]


Direct opneembaar spaargeld: spaarrekening met rentesegmentering

Een van de vijf vormen van direct opneembaar spaargeld is een spaarrekening met rentesegmentering. Bij een spaarrekening met rentesegmentering is het rentepercentage afhankelijk van de hoogte van het saldo. Vaak geldt... [Lees verder]


Direct rendement

Direct rendement is een van de soorten rendement. Direct rendement is de directe opbrengst van een investering, zoals huur bij onroerend goed, belegging, zoals dividend op een aandeel of van... [Lees verder]


Direct writer

Een inkomensverzekeraar kan via verschillende distributiekanalen werken. Een verzekeraar die als direct writer optreedt, heeft rechtstreeks contact met de klanten. Hierbij is er geen tussenkomst van een assurantietussenpersoon. De verkoop van verzekeringen gebeurt dan... [Lees verder]


Directe belastingen

De categorie "directe belastingen" is één van meerdere categorieën belastingen . Formeel is een directe belasting een belasting die door de overheid als directe belasting wordt aangemerkt. De Belastingdienst treedt bij... [Lees verder]


Directe en indirecte discriminatie

Een werkgever mag bij het aanbieden van een pensioenovereenkomst geen onderscheid maken tussen zijn werknemers. De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt zowel directe discriminatie als indirecte discriminatie. Directe discriminatie Bij directe discriminatie worden rechten in een... [Lees verder]


Directeur Groot Aandeelhouder

Het begrip Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is een juridisch vastgelegd begrip. Wanneer iemand volgens een wet kwalificeert als DGA heeft dit bepaalde rechtsgevolgen volgens die wet. Definitie en rechtsgevolg variëren per wet. Toch... [Lees verder]


Directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt in de meeste gevallen niet gezien als een werknemer van een bedrijf. Daarom heeft een DGA bij arbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering. Een DGA kan... [Lees verder]


Discriminatie op grond van geslacht

Onderscheid op grond van geslacht is één van de vormen van discriminatie die verboden zijn in het kader van gelijke behandeling. Het gelijk behandelen van mannen en vrouwen houdt onder andere in... [Lees verder]


Discriminatie op grond van leeftijd

Onderscheid op grond van leeftijd is één van de vormen van discriminatie die verboden is in het kader van gelijke behandeling. Dit is geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van... [Lees verder]


Discriminatie op grond van soort dienstverband

Onderscheid op grond van het soort dienstverband is één van de vormen van discriminatie die verboden zijn in het kader van gelijke behandeling. Dit is geregeld in de Wet onderscheid bepaalde... [Lees verder]


Discriminatie van werknemers met een deeltijdcontract

Onderscheid op grond van het parttime percentage dat iemand werkt is één van de vormen van discriminatie die verboden zijn in het kader van gelijke behandeling. Dit is vastgelegd in de Wet onderscheid arbeidsduur. Bepalingen... [Lees verder]


Distributiekanaal

Distributiekanalen zijn manieren voor een aanbieder van financiële producten om haar producten in de markt aanbieden. De distributie kan op 2 manieren plaatsvinden: directe distributie, zoals via de direct writer, execution only of bij afwijking van het... [Lees verder]


Distributiekanalen bij onafhankelijke bemiddeling

Bij verkoop via bemiddeling benaderen banken en verzekeraars vaak de klant niet rechtstreeks, maar via assurantietussenpersonen, tussenpersonen of intermediairs of gevolmachtigde agenten.  Er zijn gebonden of ongebonden bemiddelaars.   [Lees verder]


Distributievergoeding

Een distributievergoeding ontvangt de beleggingsonderneming van een aanbieder van beleggingsfondsen voor het opnemen van een specifiek fonds in het assortiment van de beleggingsonderneming. Deze vergoeding wordt ook wel kick-back fee,... [Lees verder]


Distributievormen in verzekeringsbranche

Bij de totstandkoming van een verzekering komen twee distributievormen voor: Directe distributie Indirecte distributie   [Lees verder]


Distributievormen: directe distributie

Directe distributie is een van de distributiekanalen. Er is sprake van directe distributie wanneer de aanvrager rechtstreeks zaken doet met de verzekeraar of andere financiële instelling. In de meeste gevallen gaat... [Lees verder]


Distributievormen: indirecte distributie

Er is sprake van indirecte distributie wanneer de aanvrager niet rechtstreeks zaken doet met de verzekeraar. Het kan gaan om zowel complexe producten als niet-complexe producten. Met name bij complexe... [Lees verder]


Diversificatie

Diversificatie houdt in dat de beleggingsinstelling de beleggingen spreidt over verschillende bedrijven, branches en beleggingscategorieën.  In de beleggingsmarkt is het meestal zo, dat als de aandelen in waarde stijgen, de obligaties in... [Lees verder]


Dividend

Dividend is het bedrag dat een aandeelhouder ontvangt uit de jaarwinst (of reserves) van de onderneming (BV of NV).  De onderneming betaalt dividend op de aandelen uit, nadat het bestuur de hoogte van... [Lees verder]


DNB

DNB is de afkorting van De Nederlandsche Bank. [Lees verder]


DNB kan collectieve waardeoverdracht verbieden

DNB kan een collectieve waardeoverdracht verbieden. Als een overdragend pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft, kan DNB oordelen dat het risico voor de achterblijvende deelnemers te groot wordt door het verdwijnen van de reserves.... [Lees verder]


Doelvermogen

Het doelvermogen is het kapitaal dat: op de pensioendatum aanwezig moet zijn om het gewenste ouderdomspensioen aan te kunnen kopen; of bij overlijden voor de pensioendatum aanwezig moet zijn om het gewenste partnerpensioen... [Lees verder]


Doelvoorschriften

Doelvoorschriften zijn de minimale eisen die de overheid stelt aan werkgevers voor veilig en gezond werken door de werknemers. De invulling hiervan staat in de arbocatalogus. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en... [Lees verder]


Doorverwijzen van een klant: redenen en verantwoordelijkheden

Het valt onder je professionele verantwoordelijkheid als adviseur om je klant goed te helpen. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd alles zelf moet doen. Sterker nog, soms mag... [Lees verder]


Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker

De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd en de aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid, bieden de werkgever meer mogelijkheden om AOW’ers in dienst te houden of nemen zonder al te grote... [Lees verder]


Doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd

Werknemers werken steeds vaker door nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De werkgever liep het risico dat  hij bij ziekte van de werknemer 104 weken moest doorbetaling op basis... [Lees verder]


Drempelperiode

Een drempelperiode is een periode waarin de werkgever een deelnemer nog niet bij de pensioenuitvoerder hoeft aan te melden voor ouderdomspensioen. Een werkgever mag op grond van artikel 14 van de... [Lees verder]


Driepijlersysteem

Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is opgebouwd uit drie pijlers. Op welke pijler iemand aanspraak maakt, hangt af van zijn werksituatie en zijn persoonlijke omstandigheden.  Eerste pijler via de overheid Onder de eerste pijler... [Lees verder]


Drone

Een drone is een een onbemand luchtvaartuig of een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Dit  luchtvaartuig wordt meestal op afstand bestuurd. De bestuurder kan zich zowel dichtbij de drone bevinden als... [Lees verder]


Drone voor particulier gebruik

Voor particulier gebruik van een drone geldt de wettelijke regeling: Regeling Modelvliegen. Volgens deze Regeling modelvliegen is een modelvliegtuig: een onbemand luchtvaartuig dat wordt gebruikt voor een recreatief doel, dus... [Lees verder]


Drone voor zakelijk gebruik

Je mag alleen beroepsmatig vliegen met een drone als je een vergunning hebt. De vergunning kun je aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (Il&T). Zie voor meer informatie ook de... [Lees verder]


Drones (regels voor drones)

[Lees verder]


DSI, Dutch Securities Institute

Het Dutch Securities Institute is één van de tuchtrechtelijke instanties binnen de financiële dienstverlening. Het Dutch Securities Institute is een instelling die als doel heeft om het vertrouwen van het beleggende... [Lees verder]


Duur van een Ziektewetuitkering

Als het recht en de hoogte van de uitkering in de Ziektewet is bepaald, kan er worden gekeken hoe lang een werknemer recht heeft op een uitkering. De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar. Als de... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.