Wikiresultaten voor 'E'


e-bike of elobike

Een e-bike of elobike is een fiets met een elektrische hulpmotor, waarvan de aandrijvingskracht stopt als er 25 km per uur wordt gereden of als de bestuurder van de fiets... [Lees verder]


Echtscheiding

Een huwelijk eindigt bij leven door echtscheiding en door ontbinding van het huwelijk door scheiding van tafel en bed. Een echtscheiding moet altijd door een rechter uitgesproken worden. Een echtscheiding kan... [Lees verder]


Echtscheiding heeft grote impact op de financiële positie van de onderneming van de DGA

Een van de grootste risico's van pensioen in eigen beheer voor de BV is het risico van echtscheiding. De echtscheiding heeft meestal een grote impact op de financiele positie van de onderneming van... [Lees verder]


Economische cyclus

De vier meest bekende fasen in de economische cyclus zijn: herstel expansie  vertraging recessie. Het CBS heeft een hulpmiddel ontwikkeld om aan de hand van een aantal indicatoren, zoals consumentenvertrouwen, investeringen en vacatures te bepalen... [Lees verder]


Economische groei

Economische groei is de groei van het bruto binnenlands product (bbp). De economische groei geeft weer met hoeveel procent het bpp is gegroeid ten opzichte van de voorgaande periode. Volgens cijfers... [Lees verder]


economische kringloop

De economische kringloop is een model dat geldstromen en goederenstromen in een economie weergeeft. In de economische kringloop staat: hoeveel er wordt verdiend in een land hoeveel daarvan wordt uitgegeven door de consument hoeveel er wordt gespaard  hoeveel belasting... [Lees verder]


Een lijfrenteverzekering afgesloten na 14 september 1999 met doorlopende premiebetaling na 01-01-2001

Voor lijfrenten met vanaf 14-09-1999 doorbetaalde premies geldt een overgangsregeling. Om de betaalde premies van lijfrenteverzekeringen, afgesloten vóór 14 september 1999, ook vanaf 1 januari 2001 fiscaal aftrekbaar te maken,... [Lees verder]


Eenjarige risicopremie

Een eenjarige risicopremie is een  risicopremie die elk jaar opnieuw wordt bepaald aan de hand van de dekking en de sterftekans van de verzekerde. De premie stijgt naarmate de leeftijd... [Lees verder]


Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar is. Deze ene persoon - de eigenaar- is in dit geval in alle opzichten verantwoordelijk voor de onderneming. Juridisch gezien wordt... [Lees verder]


Eenvoudig product

Sommige eenvoudige financiele producten zijn vrijgesteld van de adviesregels.  Om welke financiele producten het gaat is niet in de wet terug te vinden. Wel is in artikel 41 lid 2 van de... [Lees verder]


Eenzijdige overeenkomst

Een levensverzekering is een eenzijdige overeenkomst. Dit betekent dat de verzekeraar de plicht heeft: tot het doen van de uitkering zoals overeengekomen is de overeenkomst niet te beëindigen, tenzij op verzoek verzekeringnemer... [Lees verder]


Eerste pijler pensioen

Het eerste pijler pensioen maakt deel uit van het Nederlandse pensioensysteem: het driepijlersysteem. Het pensioen in de eerste pijler wordt door de overheid verstrekt. Deze verstrekkingen zijn vastgelegd in diverse wetten.... [Lees verder]


Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

Werknemers in de Ziektewet worden na één jaar ziekte door UWV beoordeeld. Indien zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn dan wordt de Ziektewetuitkering na een maand beëindigd. Als de werknemer minder dan... [Lees verder]


Eerstejaarsevaluatie

Als een zieke werknemer na een jaar nog niet aan het werk is (om precies te zijn: 52 weken na de 1e ziektedag) wordt de re-integratie van de werknemer besproken tijdens... [Lees verder]


Effectendienstverlening

De AFM heeft door het uitgeven van twee leidraden een richting gegeven aan het adviseren over vermogensopbouw: de leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw voor financiële dienstverleners; en de leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw voor beleggingsondernemingen. Het... [Lees verder]


Eigen beheer

Eigen beheer houdt in dat de Directeur Groot Aandeelhouder zijn pensioen niet (volledig) onderbrengt bij een pensioenuitvoerder. Hij bouwt het pensioen (gedeeltelijk) op binnen zijn eigen BV, of bij een... [Lees verder]


Eigen behoud verzuimverzekering stop-loss

Bij de verzuimverzekering stop-loss is er sprake van een eigen behoud. Het eigen behoud is een door de werkgever vastgesteld bedrag, die hij voor zijn eigen rekening neemt. Vaak is het eigen... [Lees verder]


Eigen bijdrage als percentage van de beschikbare premie

De Commissie Gelijke Behandeling vindt dat er sprake is van discriminatie op grond van leeftijd wanneer een eigen bijdrage in een percentage van de beschikbare premie wordt uitgedrukt, omdat een oudere werknemer door het stijgende... [Lees verder]


Eigen bijdrage AWBZ

Wie thuiszorg krijgt of in een AWBZ-instelling verblijft, betaalt een AWBZ-bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen en de zogenaamde ‘vermogensinkomensbijtelling’. De vermogensinkomensbijtelling geldt sinds 2013... [Lees verder]


Eigen bijdrage van de werknemer

Een eigen bijdrage is onderdeel van de pensioenovereenkomst en kan bestaan uit: een verplichte eigen bijdrage een vrijwillige eigen bijdrage De verplichte eigen bijdrage is het deel van de totale pensioenpremie dat de... [Lees verder]


Eigen risico conventionele verzuimverzekeringen

De uitkering van een conventionele verzuimverzekering gaat in na de eigen risicotermijn. Het aantal wachtdagen waaruit gekozen kan worden bij het afsluiten van de verzekering varieert tussen de 10 en 130 dagen. Hoe... [Lees verder]


Eigen risicotermijn

De eigen risicotermijn in de arbeidsongeschiktheidsverzekering is de periode tussen het moment dat de arbeidsongeschiktheid bij een verzekerde is vastgesteld en het moment dat de uitkering wordt verstrekt. De verzekerde kan zelf de... [Lees verder]


Eigenwoningschuld

Een eigenwoningschuld is een schuld in de vorm van een geldlening waarover de rente fiscaal afgetrokken mag worden. Het moet betrekking hebben op de eigen woning . Hierbij valt te... [Lees verder]


Eindleeftijd inkomensverzekeringen

Op een arbeidsongeschiktheidsverzekering  is de eindleeftijd een belangrijk gegeven. Het is enerzijds een premiebepalende factor, maar het bepaalt ook de maximale uitkeringsduur. De eindleeftijd op een AOV is gesteld op maximaal de 67-jarige leeftijd.... [Lees verder]


Eindloon

Eindloon is een uitkeringsovereenkomst waarbij de hoogte van het pensioen wordt vastgesteld op grond van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Er geldt een fiscaal maximaal percentage per dienstjaar, zoals vermeld in artikel 18b... [Lees verder]


Eisen aan aanbieders van crowdfunding

Om verdere professionalisering van crowdfunding mogelijk te maken en geldgevers en -vragers beter te beschermen, is in artikel 2a van het Bgfo een aantal eisen opgenomen voor partijen die crowdfunding aanbieden. De belangrijkste... [Lees verder]


Eisen aan premieovereenkomsten uitgevoerd door pensioenfondsen

Voor pensioenfondsen gelden aanvullende eisen ten opzichte van een verzekeraar of PPI bij uitvoering van een premieovereenkomst. Deze regel is opgenomen in artikel 120 PW. Voor de basispensioenregeling op basis van een... [Lees verder]


Eisen voor oprichting PPI zijn beperkt

Aan de oprichting van Premie Pensioen Instellingen worden relatief beperkte eisen gesteld: Een vermogenseis van € 225.000 voor de PPI zelf; Als een PPI een pensioenbewaarder heeft (dit is niet verplicht), geldt... [Lees verder]


Elementen eigenwoningschuld

Vanaf 2013 gelden voor renteaftrek van een eigenwoningschuld nieuwe regels. Hoofdregel is dat voor nieuwe lening de rente alleen in aftrek mag worden genomen als er aan de zogenoemde aflosverplichting... [Lees verder]


Emoties van de klant bij beleggen

Voor het geven van een passend beleggingsadvies is het belangrijk de emoties van de klant goed te onderkennen. Als de onderliggende motieven van een klant afwijken van wat hij zegt,... [Lees verder]


Enkelvoudige resultatenrekening

De winst- en verliesrekening of resultatenrekening is, naast de balans een onderdeel van een jaarrekening. De (enkelvoudige) resultatenrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit (meestal een onderneming)... [Lees verder]


Erfbelasting

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van alles dat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die op het moment van overlijden in Nederland woonde.  Schematisch ziet de berekening van... [Lees verder]


Erfrenteverzekeringen

De erfrenteverzekering is een vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Een erfrenteverzekering is een renteverzekering die periodiek uitkeert aan de begunstigde, zodra de verzekerde overlijdt. Bij deze verzekering is het risico van... [Lees verder]


Erven woning

Het doorgeven van bezit van een woning na de dood van een natuurlijk persoon. De woning wordt toebedeeld vanuit de algehele verdeling van de nalatenschap van de betreffende overleden persoon. [Lees verder]


Essentiele beleggersinformatie

Essentiele beleggersinformatie is verplichte informatie die een beleggingsfonds van de AFM moet verstrekken aan een (toekomstige) belegger. De AFM heeft de structuur van de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) vastgelegd. De structuur moet... [Lees verder]


Event

De term event wordt vaak gebruikt om een gebeurtenis aan te geven die aanleiding geeft tot een actie van een betrokkene in het kader van pensioen. Een event kan plaatsvinden... [Lees verder]


Event arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een van de events bij financiële planning. [Lees verder]


Event langleven

Dit event is een aspect van meerdere events binnen financiële planning. Het event langleven gaat over de levensverwachting van de klant. Dit event is relevant omdat het gevolgen kan hebben voor het... [Lees verder]


Event Overlijden

Overlijden is een van de events die een rol speelt bij financiële planning   [Lees verder]


Events bij financiële planning

In een financieel plan spelen gebeurtenissen in de financiële levenscyclus van de klant een belangrijke rol. Deze gebeurtenissen worden events genoemd. Deze events zijn: langleven overlijden arbeidsongeschiktheid werkloosheid samenwonen/huwelijk/echtscheiding onderneming: start/consolidatie/verkoop Events zijn relevant omdat ze gevolgen hebben voor... [Lees verder]


Excedentpensioen

Het excedentpensioen is een aanvullende pensioenregeling die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst. Excedentpensioen kan zowel ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen als arbeidsongeschiktheidspensioen zijn. Basisregeling en excedentregeling Er is sprake van een excedentpensioen... [Lees verder]


Execution only

Een van de distributiekanalen is execution only. Execution only is een rechtstreekse manier om financiële producten te verkopen, waarbij de verzekeraar , beleggingsinstelling en/of tussenpersoon geen advies verstrekt aan de klant. De klant sluit zelfstandig... [Lees verder]


Exitvoorwaarden

In de uitvoeringsovereenkomst legt de pensioenuitvoerder op basis van de afspraken met de werkgever vast hoe de pensioenuitvoerder omgaat met de opgebouwde pensioenaanspraken bij einde van het contract. Afhankelijk van het karakter van de... [Lees verder]


Expansie van de economie

Expansie is een van de fases van de economische cyclus. Expansie is een periode van hoge economische groei.  In een periode van expansie reageren verschillende beleggingscategorieën op een andere wijze. De invloed van... [Lees verder]


Experience rating

Een verzekeraar die de verhouding tussen de ontvangen premie en de uitgekeerde schade beoordeeld, kan bij een ongunstige verhouding de premie verhogen. Deze beoordeling wordt experience rating genoemd. Verzekeraars kunnen... [Lees verder]


Extern eigen beheer

Er is sprake van extern eigen beheer als de Directeur Groot Aandeelhouder bij een andere BV in dienst is dan de BV waar hij zijn pensioen opbouwt. Meestal is de DGA... [Lees verder]


Extern eigen beheer in pensioenstichting

Het pensioen van de Directeur Groot Aandeelhouder kan ook extern in een stichting worden ondergebracht als alternatief voor extern eigen beheer in een pensioen-BV. Het nadeel van deze mogelijkheid is dat een stichting... [Lees verder]


Externe toetsing wettelijke kaders

Onder externe toetsing wettelijke kaders valt toetsing van regels en procedures gerelateerd aan een financieringsaanvraag. Specifiek opgestelde regels en procedures van buitenaf waar de geldvestrekker zich aan moet houden. Hierbij... [Lees verder]


Externe Verwijzings Applicatie (EVA)

De EVA-toets is één van de drie verplichte toetsen bij een kredietaanvraag. Een EVA-toets toetst op fraude, oplichting en witwaspraktijken bij de eigen bank en bij andere banken. Banken vullen zelf het... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.