Wikiresultaten voor 'F'


Factor A

De factor A is een andere naam voor pensioenaangroei. Dit is de aangroei van het levenslang ouderdomspensioen die heeft plaatsgevonden in het voorafgaande kalenderjaar als gevolg van deelname in een... [Lees verder]


Faillissement

Een faillissement is een rechterlijke uitspraak dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft opgehouden te betalen. Vervolgens benoemt de rechter een curator om alle eigendommen (bezittingen of vermogen) te verkopen om zo... [Lees verder]


Faillissementswet

De Faillissementswet (Fw) bevat de wetgeving in het geval van het faillissement van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. [Lees verder]


FAS

FAS is de afkorting van Financial Accounting Standards. [Lees verder]


Feitelijk arbeidsverleden

Het feitelijk arbeidsverleden zijn de jaren vanaf 01-01-1998 waarin iemand daadwerkelijk gedurende tenminste 52 dagen per jaar in loondienst heeft gewerkt. De jaren vanaf het jaar waarin de betrokken werknemer... [Lees verder]


Fiattering geldverstrekker

Onder fiattering geldverstrekker wordt verstaan de financieringsaanvraag ter goedkeuring aan (gedelegeerde) bevoegd orgaan aan te bieden. Aan de hand van de voorgelegde aanvraag dient het (gedelegeerde) bevoegd orgaan aan te... [Lees verder]


Fictiebepalingen in de Successiewet

Fictiebepalingen in de wet houden in dat de uitvoerder van de wet, de wet ruimer kan toepassen, dan de wet zelf heeft beschreven. In de Successiewet gelden een aantal fictiebepalingen.... [Lees verder]


Fictief arbeidsverleden

Het fictief arbeidsverleden is de periode vanaf het jaar waarin iemand 18 jaar werd, tot 01-01-1998. De jaren vanaf 01-01-1998, waarin iemand daadwerkelijk gedurende tenminste 52 dagen per jaar in... [Lees verder]


Fictief vruchtgebruik

Fictief vruchtgebruik is een van de fictiebepalingen uit de Successiewet. Bij het overlijden zonder testament geldt de wettelijke verdeling. Dit houdt in, dat de nalatenschap naar de langstlevende partner gaat. De... [Lees verder]


Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standards (FAS) zijn rekenregels die zijn voorgeschreven in de Verenigde Staten voor de rapportage van boekhoudkundige gegevens in de jaarrekening. Deze regels moeten worden toegepast op alle financiële... [Lees verder]


Financieel afgeleid product

Een financieel afgeleid product is een financieel instrument. Banken hebben deze instrumenten ontwikkeld om risico's van fluctuaties van wisselkoersen, beurskoersen en intrest af te dekken. De prijsvorming van deze producten is... [Lees verder]


Financieel instrument

Een financieel instrument is gedefinieerd in artikel 1:1 Wft. effect; geldmarktinstrument; recht van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe, niet zijnde een effect; optie, future, swap, rentetermijncontract of ander derivatencontract dat betrekking heeft op... [Lees verder]


Financieel product

De term financieel product is gedefinieerd in artikel 1 van de Wft. Om te kunnen bepalen wat een complex product is, is het belangrijk te weten wat de wet onder een financieel... [Lees verder]


Financieel risico pensioen in eigen beheer: verschil tussen commerciële en fiscale pensioenvoorziening

Het financiele risico is een van de risico's van pensioen in eigen beheer. Bij eigen beheer is het verschil tussen de fiscaal toegestane waardering en de commerciële waardering van de pensioenvoorziening op de balans... [Lees verder]


Financieel Toetsingskader

Het Financieel Toetsingskader (FTK), vastgelegd in de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, bepaalt regels voor de manier waarop pensioenfondsen hun technische voorziening vaststellen.Voor beroepspensioenfondsen is het FTK vastgelegd in de Wet... [Lees verder]


Financiële Bijsluiter

Met de Financiële Bijsluiter geeft de aanbieder van een complex financieel product informatie over rendementen, risico's en kosten. Deze informatie helpt om een verantwoorde beslissing te nemen bij de aanschaf van een... [Lees verder]


Financiële dienst

Artikel 1 van de Wft geeft de volgende definitie van de financiële dienst: aanbieden; adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten; beheren van een beleggingsinstelling of beheren van een icbe (Collectieve Beleggingen in Effecten); bemiddelen; herverzekeringsbemiddelen; optreden... [Lees verder]


Financiële dienstverlener

Artikel 1 van de Wft geeft de volgende definitie van de financiële dienstverlener: Degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, die adviseert over een ander financieel product dan een financieel instrument... [Lees verder]


Financiële markten 2014

In 2013 en de eerste maanden van 2014 laten financiële marktindicatoren toenemendvertrouwen zien. Hieraan droegen het monetaire beleid van de ECB, een nieuw institutioneeltoezichtkader voor Europese banken, en de ingezette... [Lees verder]


Financiële marktpartijen staan onder wettelijk toezicht

Het wettelijk toezicht is één van meerdere vormen van toezicht op financiële marktpartijen. Diverse wetten bevatten regels waar financiële partijen aan moeten voldoen, om de goede werking van het financiële systeem... [Lees verder]


Financiële onderneming

Een financiële onderneming kan volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht zijn: a. een afwikkelonderneming;b. een bank;c. een beheerder van een beleggingsinstelling;d. een beheerder van een icbe;e. een beleggingsinstelling;f.... [Lees verder]


Financiële overeenkomst

Producten en diensten zoals betalen, sparen, verzekeren, financieringen en beleggingen worden aangeboden via (standaard) overeenkomsten. In het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 17) zijn de voorwaarden en vereisten voor het totstandkomen van een overeenkomst... [Lees verder]


Financiele risico's bij financiering

De onzekerheid dat een potentieel financieel gevaar zich voor een geldverstrekking voordoet. Een financieel risico waarbij zowel positieve als negatieve uitkomsten mogelijk zijn. In veelal van de gevallen negatieve uitkomsten. Voorbeelden... [Lees verder]


Financiering Depositogarantiestelsel (DGS)

Als gevolg van de Europese DGS-richtlijn, geldt vanaf 26 november 2015 een vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel (DGS). Dit is vastgelegd in een wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie... [Lees verder]


Financieringsovereenkomst

De financieringsovereenkomst omvat de zakelijke afspraken tussen partijen, die voortvloeien uit de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de Directeur Groot Aandeelhouder wanneer er sprake is van eigen beheer in een andere... [Lees verder]


Financieringsregels eigen woningfinanciering verder aangescherpt: invloed op renteaftrek

Eigenwoningschuld vanaf 1 januari 2013 Sinds 1 januari 2013 zijn de regels rond de renteaftrek voor de eigen woning ingrijpend gewijzigd. Onder eigenwoningschuld wordt vanaf die datum verstaan het gezamenlijke bedrag... [Lees verder]


Fiscaal erkende pensioenregeling

Het pensioen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: ‘Wet LB’), zoals dit wordt omschreven in hoofdstuk IIB van de wet. Deze pensioendefinitie is omschreven in... [Lees verder]


Fiscaal overgangsrecht 2013: KEW, SEW en BEW

Fiscale mogelijkheden vanaf 2013 voor KEW, BEW en SEW Hoofdregel: Vanaf 1 januari 2013 kan geen nieuwe KEW, SEW of BEW in box 1 meer worden gesloten. Een op 31 december 2012... [Lees verder]


Fiscaal partnerschap en onbepaald partner in collectieve regeling

Vanaf 1 januari 2011 zijn ongehuwd samenwonenden onder andere verplicht fiscaal partner als bij een van de partners de partner op de pensioenregeling is aangemeld. Bij een collectieve pensioenregeling met een onbepaald... [Lees verder]


Fiscaal regime levensverzekering: algemeen

Een uitkering van een levensverzekering met kapitaaluitkering kan onder voorwaarden vrij van inkomstenbelasting (box 1) worden ontvangen. De voorwaarden zijn afhankelijk van de datum waarop deze verzekering is afgesloten en of... [Lees verder]


Fiscaal regime levensverzekering: premiesplitsing

Over een overlijdensuitkering van een gemengde levensverzekering of een losse overlijdensuitkering moet erfbelasting (successierechten) worden betaald door de begunstigde. Dit is niet het geval indien de begunstigde kan aantonen dat... [Lees verder]


Fiscaal regime levensverzekering: premiesplitsing successiewet

De successiewet bepaalt, dat een overlijdensuitkering van een levensverzekering geldt als een erfrechtelijke verkrijging, zodat de overlijdensuitkering  onder de Successiewet valt en kan worden belast met erfbelasting. Deze heffing kan worden voorkomen als aangetoond wordt dat... [Lees verder]


Fiscaal regime levensverzekering: Successiewet

De hoofdregel in de Successiewet volgens artikel 13 SW is dat een overlijdensuitkering van een levensverzekering of zelfstandige overlijdensrisicoverzekering valt onder de Successiewet en dat de erfgenamen erfbelasting over de uitkering na overlijden zijn verschuldigd. Partners... [Lees verder]


Fiscaal regime: Box 3 polissen

Box 3 polissen, zijn levensverzekeringen met een kapitaaluitkering, die afgesloten zijn vanaf 1 april 2013. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk gebruik te maken van levensverzekeringen met een kapitaalvrijstelling... [Lees verder]


Fiscaal regime: Brede Herwaarderingspolissen

De kapitaaluitkering van een Brede Herwaarderingspolis, dat wil zeggen een levensverzekering afgesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999, waarvan daarna: de looptijd niet is verlengd, of: de premie (beleggingsverzekering) of... [Lees verder]


Fiscaal regime: Pre Brede Herwaarderingspolissen

De uitkering van kapitaal vanuit een zogenaamde pre brede herwaardingspolis, dat wil zeggen afgesloten voor 1 januari 1992, waarvan tijdens de met de verzekeraar afgesproken looptijd: de looptijd niet is verlengd,... [Lees verder]


Fiscale behandeling aov

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is volledig aftrekbaar. Deze kan, zonder drempels of maxima, bij de aangifte voor de inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen worden afgetrokken. Tegenover deze aftrek staat wel... [Lees verder]


Fiscale behandeling rentemiddeling

Bij het oversluiten van de hypotheek wordt de verschuldigde boeterente ineens betaald en eventueel als box-3 lening meegefinancierd. Het bedrag aan boeterente is in het jaar van betalen fiscaal aftrekbaar.... [Lees verder]


Fiscale definitie DGA

Er bestaan in verschillende wetten verschillende definities voor de Directeur Groot Aandeelhouder. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 komt het begrip Directeur Groot Aandeelhouder niet voor. In het spraakgebruik wordt iemand met een... [Lees verder]


Fiscale definitie premiestaffel 1 tot en met 4

Een werkgever kan bij het toezeggen van een premieovereenkomst kiezen uit 4 premiestaffels om te bepalen hoe hoog de toe te zeggen premie mag zijn.   Staffel 1 kent de laagste premies per... [Lees verder]


Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is de mogelijkheid dat van de moeder- en dochtervennootschap(pen) vennootschapsbelasting wordt geheven alsof er sprake zou zijn van één enkele belastingplichtige vennootschap. Deze mogelijkheid staat omschreven in... [Lees verder]


Fiscale glijclausule

De fiscale glijclausule is een clausule in de pensioenregeling waarmee wordt aangegeven dat eventuele fiscale bovenmatigheid van de pensioenregeling niet beoogd is. De toepassing van de clausule leidt tot verlaging van de... [Lees verder]


Fiscale maxima

Fiscale maxima zijn de maximale opbouwpercentages voor ouderdoms- partner- en wezenpensioen per dienstjaar over de pensioengrondslag. In artikelen 18a t/m c Wet op de Loonbelasting 1964 staat beschreven welke percentages van toepassing... [Lees verder]


Fiscale maxima tot 01-06-2004 (pre-Witteveen)

Op 01-06-1999 ging het Witteveen regime in. Werkgevers hadden tot 01-06-2004 de tijd de pensioentoezegging aan te passen aan de verlaagde percentages. Voor 01-06-2004 golden de volgende percentages per dienstjaar bij... [Lees verder]


Fiscale maxima VPL

De fiscale maxima VPL golden per 01-01-2006  met de volgende percentages per dienstjaar bij een pensioenleeftijd van 65 jaar: ouderdomspensioen eindloon     2% middelloon  2,25% nabestaandenpensioen  eindloon     1,4% middelloon 1,58% wezenpensioen eindloon     0,28% middelloon... [Lees verder]


Fiscale maxima Witteveen

De fiscale maxima Witteveen golden voor nieuwe regelingen vanaf 01-06-1999 en voor regelingen die waren toegezegd voor 01-06-1999 uiterlijk vanaf 01-06-2004.  Vanaf 01-06-2004 golden de volgende percentages per dienstjaar: ouderdomspensioen eindloon    ... [Lees verder]


Fiscale maximale opbouwpercentages per 01-01-2014

De fiscale maxima zijn per 01-01-2014 aangepast op basis van pensioenleeftijd 67 jaar. Bij een eerdere ingangsdatum van pensioen dan 67 jaar moeten de opbouwpercentages actuarieel worden verlaagd.  De volgende percentages... [Lees verder]


Fiscale maximale opbouwpercentages per 01-01-2015

Per 01-01-2015 verlaagt de wetgever de fiscale maxima voor de pensioenregeling. Het doel van de overheid is om meer loonbelasting direct te ontvangen doordat de werknemer minder bruto pensioenpremie kan sparen... [Lees verder]


Fiscale partner

Fiscale partners zijn personen die voor de belastingwet als partners worden aangemerkt. Dit fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten of samenwoners (partners) voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk... [Lees verder]


Fiscale spelregels bij eigen beheer

Kiest de Directeur Groot Aandeelhouder er voor om (een deel van) zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen, dan gelden er fiscale spelregels: Collectieve gangbaarheidstoets; Geen glijclausule; Verboden handelingen leiden tot een onzuivere pensioenregeling; Restbegunstiging; Inkoop; Diensttijd; Indexatie; Oude wetgeving. [Lees verder]


Fiscale waarden op de fiscale balans

De waardering van de pensioenvoorziening op de balans van de Directeur Groot Aandeelhouder kan op commerciele of op fiscale grondslagen zijn. De commerciële waardering komt terug op de commerciele balans en de fiscale waardering... [Lees verder]


Fiscale wijziging hypotheekrente aftrek: verlaging aftrektarief rente van 52% naar 38%

Verlaging  toptarief aftrekbare kosten eigen woning Een onderdeel van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 is de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. Vanaf 2014 wordt de fiscale aftrek van de kosten eigen... [Lees verder]


FISH

FISH is de afkorting van Fraude- en Informatiesysteem Holland. In FISH registreren verzekeraars alle incidenten met betrekking tot verzekeringen. Als verzekeraars vermoeden dat er bij een verzekering sprake is van fraude,... [Lees verder]


Flex-BV

De Flex-BV is geen nieuwe rechtsvorm, maar slaat op de wijzigingen van de wettelijke bepalingen over de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) per 01-10-2012. De Flex-BV is dus een... [Lees verder]


Flexibilisering van pensioen

Er zijn drie vormen van flexibilisering. De flexibiliseringsmogelijkheden die een werkgever aanbiedt staan genoemd in het pensioenreglement. Pensioenuitvoerders geven meestal in het pensioenreglement standaard drie mogelijkheden: de pensioenleeftijd vervroegen of uitstellen; ouderdomspensioen uitruilen naar... [Lees verder]


Flexrecht

Met het nieuwe flexrecht dat onderdeel is van de Wet Werk en Zekerheid wordt de positie van flexwerkers versterkt. Zo wordt het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een... [Lees verder]


Formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid

Als een pensioen- of lijfrenteaanspraak formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt, is dit veelal een fiscaal verboden handeling waar een sanctie op staat. Een voorbeeld van formeel of feitelijke zekerheidstelling... [Lees verder]


Forwards

Een forward is een van de financiële instrumenten op de derivatenmarkt. Een forward is een van de twee soorten termijncontracten. Een forward is een specifieke overeenkomst tussen twee partijen waarin... [Lees verder]


Franchise

Voor franchise: zie AOW-franchise. [Lees verder]


Fraude

Opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Het opzettelijk onvolledig of onjuist presenteren van gegevens in een situatie waarin die informatie een oordeel of besluit beïnvloedt. Fraude ontstaat ook wanneer een... [Lees verder]


FTK

FTK is de afkorting van Financieel Toetsingskader. [Lees verder]


Functionele Mogelijkheden Lijst

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) wordt door de  verzekeringsarts tijdens de WIA beoordeling gebruikt om te beoordelen welke beperkingen en mogelijkheden een WIA-aanvrager heeft. De lijst bestaat uit vragen over zes rubrieken zoals... [Lees verder]


Futures

Een future is een van de financiële instrumenten op de derivatenmarkt. Een future is een van de twee soorten termijncontracten. Een future is een overeenkomst tussen twee partijen waarin de partijen vastleggen... [Lees verder]


FVP

FVP is de afkorting van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. [Lees verder]


Fw

Fw is de afkorting van Faillissementswet. [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.