Wikiresultaten voor 'G'


Gangbare arbeid

Gangbare arbeid is een criterium dat zowel bij pensioenen als bij arbeidsongeschiktheid wordt gebruikt.  Pensioen: Gangbare arbeid is het criterium dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen hanteert bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in het eerste pijler pensioen. Bij deze... [Lees verder]


Garantie

Een garantie biedt de geldverstrekker extra zekerheid dat de geldlening wordt terugbetaald. De garantsteller is verplicht om te betalen, wanneer de hoofdschuldenaar dat niet wil of kan. Wordt de garantsteller... [Lees verder]


Garantieverklaring

De verzekeraar waar de WGA eigen risicodrager zich verzekert, zal garant staan jegens de Belastingdienst voor de mogelijke financiële risico’s van faillissement van de werkgever die eigenrisicodrager is. Het gaat hierbij om de... [Lees verder]


GBA

GBA is de afkorting van Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens. [Lees verder]


Gebonden bemiddelaar

Net als de verbonden bemiddelaar, werkt ook de gebonden bemiddelaar voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien de producten niet concurrerend zijn. Het verschil is dat de gebonden bemiddelaar een... [Lees verder]


Gebruikelijk loon

Naast inkomenstenbelasting voor inkomsten uit aanmerkelijk belang, valt de Directeur Groot Aandeelhouder onder de bepalingen van de Wet op de Loonbelasting 1964 voor loon dat hij van de BV of NV ontvangt.... [Lees verder]


Gebruiksrechten

Gebruiksrechten geven recht om op een bepaalde manier van het goed van een ander gebruik te maken. De eigenaar en de gebruiker kunnen in onderling overleg de gebruikswijze afstemmen. Deze afspraken leggen partijen vaak... [Lees verder]


Geconsolideerde resultatenrekening

De geconsolideerde resultatenrekening bevat alle kosten en opbrengsten van de consoliderende vennootschap en van de in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen na eliminatie van de interne resultaten. Consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten... [Lees verder]


Gedeeltelijke aflossing bestaande eigen woningschuld zorgt voor definitieve afname eigenwoningschuld

De omvang van de eigenwoningschuld neemt definitief af als de hypotheekgever ná 31 december 2012 aflost op een bestaande eigenwoningschuld. Oversluiten vormt hierop een uitzondering. Bij oversluiten wordt in een... [Lees verder]


Gedragscode eigen woningfinanciering vastgelegd in Bgfo

Per 1 januari 2013 is een deel van de Gedragscoode Hypohtecaire Financiering (GHF) verder uitgewerkt en wettelijk vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. In het Besluit is aangegeven dat... [Lees verder]


Gedragscode geïnformeerde verlenging

Sinds juli 2011 vallen inkomensverzekeringen van aanbieders die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars onder de Gedragscode geïnformeerde verlenging. Uitgangspunt bij het aangaan van een inkomensverzekering tussen de verzekeraar en... [Lees verder]


Gedragstoezicht

Het gedragstoezicht is één van meerdere soorten van toezicht op financiële markten.  De door de Wft beoogde consumentenbescherming wordt gerealiseerd door middel van een wettelijke borging van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van financiële... [Lees verder]


Geen glijclausule voor DGA met (gedeeltelijk) pensioen in eigen beheer

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is dat een DGA met pensioenopbouw in eigen beheer geen beroep kan doen op de fiscale glijclausule van artikel 19c Wet LB 1964. Bij twijfel of de... [Lees verder]


Geen hoger DGA pensioen dan pensioen in collectieve regelingen door de collectieve gangbaarheidstoets

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de collectieve gangbaarheistoets. De gangbaarheidstoets geldt alleen voor pensioen dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt opgebouwd, maar niet voor het pensioen... [Lees verder]


Geldkrediet

Een consumptief krediet kan worden onderverdeeld in geldkrediet en goederenkrediet. Bij een geldkrediet leent een consument een som geld van een kredietaanbieder. Hoe de consument dit geleende geld besteedt, bepaalt hij zelf.   [Lees verder]


Geldmarktpapier

Geldmarktpapier is een financieel instrument. Geldmarktpapier is waardepapier dat op de geldmarkt op korte termijn disconteerbaar en beleenbaar is. Geldmarktpapier valt onder het begrip liquiditeit omdat het eenvoudig verhandelbaar is. Wissels... [Lees verder]


geldstroom

Geldstroom is de weg die geld aflegt binnen een economische kringloop. [Lees verder]


Gelijkblijvende risicopremie

Een gelijkblijvende risicopremie is een risicopremie die gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk blijft. De vaststelling van de hoogte van de risicopremie vindt plaats door rekening te houden... [Lees verder]


Gelijkgestelde

Een gelijkgestelde is iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld aan iemand die in echte dienstbetrekking werkt, en volgens de Belastingdienst aan de volgende voorwaarden voldoet: Hij voert persoonlijk... [Lees verder]


Gelijkwaardigheid bij uitruil van pensioen

Vanaf 2002 mag de pensioenuitvoerder bij uitkeringsovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij de flexibilisering van pensioen. Bovendien moet de pensioenuitvoerder voldoen aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Dat... [Lees verder]


Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens

De Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs... [Lees verder]


Gemengd beleggingsfonds

Een gemengd beleggingsfonds of een mixfonds is een van de beleggingsfondsen. Een gemengd fonds is een fonds dat in meer dan een beleggingscategorieën belegt. Verschillende combinaties van beleggingscategorieen zijn mogelijk. Het meest voorkomende... [Lees verder]


Gemengde verzekering

Dit is een van de soorten levensverzekeringen. De gemengde verzekering is in zijn oervorm een combinatie van een kapitaalverzekering bij leven en een kapitaalverzekering bij overlijden die beide dezelfde einddatum hebben.... [Lees verder]


Gemoedsbezwaarde

Nederland kent een groep mensen die bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekeren op grond van hun levensbeschouwing (gemoedsbezwaren). De groep die aan geen enkele vrijwillige verzekering deelneemt, kan ook... [Lees verder]


Gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaren zijn bezwaren vanuit iemands levensovertuiging tegen elke vorm van verzekeren. Diverse Nederlandse groeperingen hebben, vaak op religieuze gronden, bezwaar tegen het afdekken van risico's door verzekeringen. De wetgever maakt het... [Lees verder]


Geplaatst aandelenkapitaal

Het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen. [Lees verder]


Geplande wetswijziging (brief 21 september 2015)

Eerst was bekend dat er de mogelijkheid bestond voor (middel)grote werkgevers om voor een jaar tegen de minimale premie terug te keren naar UWV en per 2017 weer eigenrisicodrager te... [Lees verder]


Geplande wetswijziging (brief 22 juni 2015)

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft geconstateerd dat er op de WGA-markt geen sprake is van een gelijk speelveld. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn kunnen met achterlating van de... [Lees verder]


Geplande wetswijziging (brief 7 september 2015)

Werkgevers die op of voor 1 juli 2015 zijn teruggekeerd naar het UWV laten in de nieuwe situatie bij terugkeer naar eigenrisicodragerschap hun (publieke) staartlasten achter in het publieke bestel. Om... [Lees verder]


Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een van de drie samenlevingsvormen die in Nederland voorkomt. Het Burgerlijk Wetboek regelt de rechten en plichten van geregistreerd partners ten opzichte van elkaar. Deze zijn vergelijkbaar met die... [Lees verder]


Gerichte lijfrente

Bij een gerichte lijfrente is bij aanvang van het contract nog niet duidelijk wat de hoogte van de lijfrentetermijnen zal zijn. Bij aanvang is wel al duidelijk van wiens leven... [Lees verder]


Gesepareerd beleggingsdepot

Een gesepareerd beleggingsdepot is 1 van de 6 winstdelingsvormen waarbij de pensioenuitvoerder voor een bepaald pensioencontract een apart depot vormt. Dit depot staat los van de beleggingen van eventuele andere bij de pensioenuitvoerder... [Lees verder]


Gesloten beleggingsfondsen

Een gesloten beleggingsfonds is een van de twee soorten beleggingsfondsen. Het is een beleggingsfonds waarvan de hoeveelheid aandelen gedurende de looptijd van het fonds vaststaat. Het fonds geeft eenmalig een... [Lees verder]


Gestructureerde producten

Een gestructureerd product is een financieel product waarin de aanbieder/uitgever verschillende beleggingsproducten samenvoegt, waardoor de klant garanties of hefboom verkrijgt. Vaak voegt de aanbieder obligaties, opties en aandelen samen. Doordat de samenstelling... [Lees verder]


Gevolgen hypotheekrecht

Het gevolg voor het hypotheekrecht bij verkoop van de woning is dat deze geroyeerd wordt. Tenzij er sprake is van: onvoldoende geld om de hypothecaire geldlening af te lossen. woning als zekerheid... [Lees verder]


Gevolgen korten van pensioen bij onderdekking pensioenfonds

De belastingdienst benoemt in Vraag & Antwoord 11-025 3 standpunten in verband met de gevolgen bij het korten van een pensioenuitkering door een pensioenfonds. De werknemer verkrijgt geen fiscale ruimte voor nieuwe pensioenopbouw... [Lees verder]


Gevolmachtigd agent

Eén van de distributiekanalen van een verzekeraar loopt via een assurantietussenpersoon. Een aantal assurantietussenpersonen is naast tussenpersoon ook gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent biedt aan tussenpersonen onder eigen naam verzekeringen van verschillende verzekeraars aan. Een gevolmachtigd agent neemt bijna... [Lees verder]


Gewezen deelnemer

Een "gewezen deelnemer" (slaper) is volgens artikel 1 van de Pensioenwet, in tegenstelling tot de "deelnemer" de werknemer of gewezen werknemer die geen aanspraak op pensioen meer opbouwt in de betreffende... [Lees verder]


Gewogen parttimepercentage

Het gewogen parttimepercentage is het gemiddelde parttimepercentage dat een werknemer over zijn gehele diensttijd heeft gehad.  Als een werknemer eerst 20 jaar fulltime heeft gewerkt en daarna 20 jaar 50%, bij 40 jaar pensioenopbouw,... [Lees verder]


Gezagsverhouding

De gezagsverhouding is een begrip dat in het Nederlandse arbeidsrecht gebruikt wordt als een van de criteria om vast te stellen of er een dienstbetrekking bestaat tussen iemand die arbeid... [Lees verder]


Gezamenlijk genieten kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.

Als aan de fiscale voorwaarden voor een kapitaaluitkering van een levensverzekering wordt voldaan geldt voor de uitkering een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor de begunstigde. Fiscale partners kunnen ook zonder... [Lees verder]


Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een verklaring van een kandidaat-verzekerde waarin hij antwoord geeft op vragen over zijn gezondheid. Verzekeraars vragen meestal een gezondheidsverklaring bij verzekeringen met een overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsdekking. De acceptatieafdeling van... [Lees verder]


Gezondheidswaarborgen

Bij een levensverzekering vraagt de verzekeraar in veel gevallen informatie over de gezondheidssituatie van de verzekerde. De aanleiding is de acceptatie door de verzekeraar van een aangevraagde overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsdekking. Dat bepaalt... [Lees verder]


Giraal geld

Giraal geld is een direct opeisbaar tegoed op een rekening bij een bank, financiële instelling of betalingsverkeerinstelling.  Er zijn 5 girale betaalvormen. Naast giraal geld is er ook chartaal geld. [Lees verder]


Girale betaling

Een girale betaling is een betaling die op  afstand wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld vanuit huis of kantoor.  Er zijn vijf vormen van girale betaling acceptgiro overschrijving incasso (machtiging) creditcard Ideal Toonbankbetaling is een andere betaalvorm. [Lees verder]


Goed werknemerschap

Een van de onderwerpen om te komen tot verzuimbeperking (preventie) is het aanspreken van de werknemer op diens verantwoordelijkheden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Goed werknemerschap houdt in dat... [Lees verder]


Goederenkrediet

Een consumptief krediet kan worden onderverdeeld in geldkrediet en goederenkrediet. Een hypothecair krediet valt niet onder het consumptief krediet. Bij een goederenkrediet wordt niet direct geld geleend door een consument. Er wordt... [Lees verder]


goederenstroom

Goederenstroom is de weg de goederen afleggen binnen een economische kringloop. [Lees verder]


Gouden handdruk

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die een werknemer van zijn werkgever kan ontvangen bij beëindiging van het dienstverband. De fiscus kwalificeert een gouden handdruk als loon, en belast het in... [Lees verder]


Groenrekening

Een groenrekening is een financieel instrument waarbij de bank het geld van de spaarrekening investeert in groene bedrijven of milieuvriendelijke activiteiten. [Lees verder]


Groepsvermoeden

Van groepsvermoeden is sprake als een nieuwe werknemer geen aanbod van de werkgever ontvangt voor het sluiten van een pensioenovereenkomst, maar dat hij daar wel recht op zou hebben omdat... [Lees verder]


Grondslagen AOV

De grondslagen waarop de rekenpremie van een AOV wordt gebaseerd zijn: de invalideringskans; de revalidatiekans; de sterftekans; en de intrestvoet. [Lees verder]


Grote werkgever

Een werkgever wordt gezien als een grote werkgever bij een loonsom die hoger is dan € 3.220.000. Bij grote werkgevers wordt de WGA gedifferentieerde premie gebaseerd op de schadelast van de werkgever... [Lees verder]


GUISE

GUISE staat voor Gemiddelde Uitbetaling In geval van Slechte Eventualiteit. De GUISE gebruikt de beleggingswereld naast standaarddeviatie en risicotolerantiemodel als risicoindicator. Het GUISE-percentage geeft aan wat de belegger gemiddeld overhoudt in 10% van de slechts... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.