Wikiresultaten voor 'H'


Haalbaarheidstoets

Een haalbaarheidstoets vraagt DNB bij pensioenfondsen en bij een collectiviteitkring van een APF op basis van artikel 143 PW. De haalbaarheidstoets voert een pensioenfonds of een APF uit om inzicht te krijgen in de samenhang... [Lees verder]


Hedge fonds

Een hedge fonds is een beleggingsfonds dat zich erop richt om een vast absoluut rendement te behalen, hoe de markt zich ook ontwikkelt. Om deze rendementsdoelstelling te behalen, maakt een... [Lees verder]


Hefboom bij beleggen

Een hefboom bij beleggen houdt in dat de belegger het bedrag waarmee hij belegt, verhoogt zonder zelf extra geld in te leggen. De beleggingsinstelling zet meestal financiële instrumenten in, zoals opties om de... [Lees verder]


Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag is het bedrag waarover belasting betaald moet worden. Dit bedrag kan gebaseerd zijn op inkomen uit Box 1, Box 2, en/of Box 3. [Lees verder]


Heffingvrij vermogen

Voor elke belastingplichtige geldt in Box 3 een heffingvrij vermogen (artikel 5.5 Wet Inkomstenbelasting 2001). Dit wisselt jaarlijks. De hoogte ervan publiceert de Belastingdienst.   [Lees verder]


Herkennen van fraude signalen

Het valt onder je professionele verantwoording als adviseur om beducht te zijn op fraude en daar op een goede manier mee om te gaan. Fraude herkennen Voordat je gaat reageren op een vermoeden van... [Lees verder]


Herleven plicht tot waardeoverdracht

Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft die lager ligt dan 100% geldt er op basis van artikel 72 van de Pensioenwet een uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht. Op basis van artikel 74 van de Pensioenwet herleeft de plicht... [Lees verder]


Herstel van de economie

In de fase herstel van de economische cyclus trekt de vraag naar goederen aan en profiteren cyclische aandelen daarvan, zoals aandelen van bijvoorbeeld autofabrikanten en machinebouwers. Dit zijn typisch de producten... [Lees verder]


Hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Een hersteladvies is een advies over een bestaande beleggingsverzekering die een woekerpolis kan zijn. De adviseur dient te onderzoeken of het voor de klant nog haalbaar is zijn oorspronkelijke doelstelling te... [Lees verder]


Hersteldmelding

Een melding van herstel na een kortere of langere periode van ziekteverzuim. De hersteldmelding volgt op een ziekmelding, eventueel na re-integratie. Een hersteldmelding houdt in dat: de werknemer niet meer valt onder... [Lees verder]


High-speed e-bike of Pedelec

Wat is een ‘high speed e-bike’?   Een High-speed e-bike of Pedelec is een fiets met een elektrische hulpmotor, waarvan de aandrijvingskracht stopt als er 45 km per uur wordt gereden... [Lees verder]


Historisch rendement

Het historische rendement is een van de vormen van rendement. Het historisch rendement is het gemiddelde jaarrendement van een bepaald beleggingsfonds of een beleggingscategorie gedurende een bepaalde periode in het... [Lees verder]


Hoge Raad: bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet is niet discriminerend

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) In de huidige Successiewet is een (extra) vrijstelling opgenomen van 100% over van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan € 1.006.000 en 83% van de waarde die boven... [Lees verder]


Hoge Raad: telecomkrediet is koop op afbetaling

Begin 2016 bepaalde de Hoge Raad in een arrest dat een telecomkrediet waarbij een maandelijkse vast bedrag geldt voor telefoonabonnement en telefoon moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor een koop... [Lees verder]


Hoofdlijnen macro-economische verkenning 2014

De wereldeconomie groeit matig. In 2014 is voorzichtig herstel voorspeld. Negatieve enpositieve risico’s voor de wereldeconomie zijn meer in evenwicht dan in de eerdere ramingen in 2013. Ook in het... [Lees verder]


Hoog laag pensioen

Het variëren in de hoogte van ouderdomspensioen is een van de drie vormen van flexibilisering van pensioen. In artikel 62 van de Pensioenwet is de mogelijkheid opgenomen om te variëren in de hoogte... [Lees verder]


Hoogte Anw: inkomenstoets

Op een Anw-wezenuitkering hebben andere inkomsten geen invloed. Dat geldt wel voor bepaalde inkomsten op de hoogte van de Anw-nabestaandenuitkering. Dat zijn: eigen inkomen uit loondienst eiegn winst uit onderneming eigen inkomen uit (vervroegd)... [Lees verder]


Hoogte Anw: koppeling aan netto-minimumloon

De hoogte van de Anw-nabestaandenuitkering is  voor: Nabestaanden zonder kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen een uitkering van 70% van het netto-minmumloon Nabestaanden met kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen vanaf 1... [Lees verder]


Hoogte AOW

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van: het aantal jaren dat men verzekerd bent geweest voor de AOW, én: of men alleen woont of met iemand samen: de gezinssituatie. Het AOW-pensioen is een percentage... [Lees verder]


Hoogte overbruggingspensioen onderdeel van collectieve gangbaarheidstoets

Een van de onderdelen van de collectieve gangbaarheidstoets is de hoogte van het overbruggingspensioen. Ligt de pensioendatum voor 65-jarige leeftijd, dan ontstaat er een tekort in het pensioen doordat de AOW-uitkering pas... [Lees verder]


Hoogte van de eigen bijdrage onderdeel van collectieve gangbaarheidstoets

Een van de onderdelen van de collectieve gangbaarheidstoets is de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage van de Directeur Groot Aandeelhouder is gemaximeerd tot 50% van de pensioenpremie. De werknemersbijdrage... [Lees verder]


Hoogte van de franchise onderdeel van collectieve gangbaarheidstoets

Een van de onderdelen van de collectieve gangbaarheidstoets is de hoogte van de franchise. De pensioengrondslag ontstaat door het pensioengevende inkomen te verlagen met een AOW-franchise. Op deze manier wordt bij de pensioenopbouw... [Lees verder]


Hoogte van een Ziektewetuitkering

Als een werknemer recht heeft op een uitkering in de Ziektewet, moet de hoogte van de uitkering worden bepaald. Voor werknemers zonder werkgever bedraagt de hoogte van de uitkering 70% van het dagloon.  Voor werknemers met een... [Lees verder]


Huurkoop

Huurkoop is een vorm van consumptief krediet met de volgende kenmerken: de hoogte van het kredietbedrag staat vooraf vast, namelijk het bedrag van het te kopen goed maandelijkse aflossing van een vast bedrag maandelijkse rentebetaling over... [Lees verder]


Huwelijk

Een burgerlijk huwelijk is een van de drie samenlevingsvormen die in Nederland voorkomt. Een huwelijk houdt in dat 2 mensen met elkaar een voor de wet en/of de kerk geregelde samenlevingsvorm... [Lees verder]


Huwelijkse voorwaarden

Er zijn drie soorten huwelijkse voorwaarden: Koude uitsluiting: de partners hebben helemaal geen gedeelde financiële band, er is geen gemeenschappelijk vermogen Verrekenstelsel: vastgelegd is dat de partners bepaalde inkomsten met elkaar verrekenen, er is geen... [Lees verder]


Hybride pensioenregeling

Een hybride pensioenregeling is een pensioenregeling die bestaat uit meerdere, verschillende soorten pensioenovereenkomsten. Meestal is het een combinatie van een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst. [Lees verder]


Hypothecair krediet

Een hypothecair krediet is een hypothecaire lening met een registergoed als onderpand en wordt aangeboden op de hypotheekmarkt. Bij een hypothecair krediet zijn er twee overeenkomsten: overeenkomst van geldlening: de geldlener leent... [Lees verder]


Hypothecair krediet: aflossen aan het einde van de looptijd

Aflossen aan het einde van de looptijd betekent dat aan het einde van de looptijd van de lening het gehele geleende bedrag ineens wordt afgelost. Tijdens de looptijd blijft de gehele hypothecaire... [Lees verder]


Hypothecair krediet: aflossing tijdens de looptijd

Door tussentijdse aflossingen wordt de hypothecaire lening lager. Een hypothecair krediet dat wordt afgelost tijdens de looptijd kent twee vormen: lineaire hypotheek annuïtaire hypotheek Vanaf 2013 komen alleen nieuw te sluiten hypotheken met een... [Lees verder]


Hypothecair krediet: aflossingsvrije lening

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost en blijft volledig in stand. De geldlener geniet gedurende de looptijd tot 30 jaar maximale fiscale renteaftrek in box 1.  Deze hypotheekvorm is vanaf 2013... [Lees verder]


Hypothecair krediet: rente

Bij een hypothecair krediet wordt de vergoeding voor het lenen van geld in de vorm van rente betaald. De geldlener kan kiezen voor: vaste rente variabele rente Er is verschil tussen nominale en... [Lees verder]


Hypothecair krediet: verschillende soorten en verschillende aflossingsvormen

Een hypotheek wordt ingeschreven in het zogenaamde hypotheekregister. Daarin staat het bedrag en perso(o)n(en) die de hypotheek is/zijn aangegaan. Er zijn meerdere manieren waarop het recht van hypotheek kan worden gevestigd. Dit zijn... [Lees verder]


Hypothecair recht: hoogte van inkomen

Voor de hoogte van een hypothecair krediet is, naast de waarde van de woning en de hoogte van de rentestand, het inkomen van de geldlener van belang. De volgende zaken zijn... [Lees verder]


Hypotheek distributie

De wijze waarop hypotheeknemers hypothecaire leningen aan hypotheekgevers verstrekken.  Er zijn meerdere distributiekanalen voor een verstrekker om haar producten in de hypotheekmarkt aan te bieden. [Lees verder]


Hypotheekfunding

De wijze waarop het beschikbare kapitaal voor het uitzetten van hypothecaire leningen vergaard wordt. [Lees verder]


Hypotheekgever

De hypotheekgever is eigenaar van een registergoed. Het registergoed dient als onderpand voor de hypotheeknemer (de geldverstrekker) als zekerheid voor terugbetaling van de lening. [Lees verder]


Hypotheekmarkt

Het geheel van vraag naar en aanbod van hypothecaire kredieten. Aanbieders van hypothecaire kredieten verstrekken via distributiekanalen de kredieten aan afnemers. [Lees verder]


Hypotheeknemer

De hypotheeknemer is een geldverstrekker. De hypotheeknemer krijgt van de hypotheekgever (de eigenaar van het registergoed) een registergoed als onderpand voor het krediet.   [Lees verder]


Hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is een zakelijk formeel aanbod richting een klant tot het sluiten van een geldleningsovereenkomst. Opgesteld door een geldvestrekker. Een offerte bevat onder andere: Beschrijving van de financiering en onderpand Prijs... [Lees verder]


Hypotheekrecht

Een hypotheekrecht is een zakelijk zekerheidsrecht op een registergoed. Met een registergoed als onderpand heeft de geldverstrekker zekerheid dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. Registergoederen zijn onroerende zaken, maar ook geregistreerde schepen en vliegtuigen... [Lees verder]


Hypotheekvorm: bankhypotheek

Een van de drie hypotheekvormen is de bankhypotheek. Bij een bankhypotheek biedt de hypothecaire inschrijving zekerheid voor de huidige én toekomstige schulden. Bij deze vorm van hypotheek is het mogelijk dat nog geen lening wordt verstrekt... [Lees verder]


Hypotheekvorm: krediethypotheek

Een van de drie hypotheekvormen is de krediethypotheek Een krediethypotheek is een doorlopend krediet met een onroerend goed, meestal de eigen woning, als onderpand. De geldverstrekker spreekt met de lener een kredietlimiet... [Lees verder]


Hypotheekvorm: vaste hypotheek

Een van de drie hypotheekvormen is de vaste hypotheek. Bij een vaste hypotheek is de hoogte van de hypotheek direct gekoppeld aan het geleende bedrag. Een tussentijdse aflossing zorgt voor een lagere hypothecaire lening.... [Lees verder]


Hypotheekvormen

Een hypotheekvorm is de (beoogde) wijze waarop de geldlening al dan niet wordt afgelost. De verschillende vormen kent ieder zijn voor en nadelen. In het adviesgesprek wordt met de klant... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.