Wikiresultaten voor 'I'


IB

IB is de afkorting van Inkomstenbelasting. [Lees verder]


IB ondernemer

Een IB ondernemer betaalt inkomstenbelasting aan de Belastingdienst over de winst die hij maakt met het bedrijf. Een IB ondernemer kan een eigenaar zijn van een eenmanszaak of een formant... [Lees verder]


Identiteitscontrole

Het controleren van de klantidentiteit is onderdeel van een klantonderzoek. Bij een klantonderzoek voert de adviseur de volgende activiteiten uit: de identiteit van de klant vaststellen, controleren en vastleggen de identiteit  van de uiteindelijk belanghebbende vaststellen, controleren en... [Lees verder]


IFRS

IFRS is de afkorting van International Financial Reporting Standards. [Lees verder]


Impactvol product

Een impactvol product is een product waarbij financiële dienstverleners bij advies aan een consument moeten voldoen aan de inventarisatie eisen volgens 4:23 Wft , maar dat geen complexe product is. Welke producten impactvol... [Lees verder]


Imputatie van periodieke uitkering op de algemene vrijstelling voor de erfbelasting

Op grond van artikel 32 lid 2 Successiewet  moet de waarde van lijfrenteaanspraken (of pensioenaanspraken) geïmputeerd worden op de algemene vrijstelling voor de erfbelasting. Dat wil zeggen dat de waarde... [Lees verder]


In- en uitlooprisico bij aanvang en beëindiging van een contract leidt mogelijk tot onverzekerde perioden

Bij  [Lees verder]


Inactieve deelnemer

Een inactieve deelnemer (ook wel slaper of gewezen deelnemer genoemd) is een werknemer die in dienst is geweest bij een werkgever en nog wel in de regeling zit, maar waarvoor geen... [Lees verder]


Inbraakpreventie: De Verbeterde Risicoklasse Indeling (VRKI)

De VRKI is in januari 2014 aangepast. De VRKI 2014 sluit beter aan op de markt waar verschillende partijen gebruik maken van het instrument VRKI. De VRKI is een instrument om het... [Lees verder]


Indexatie

Indexatie, ook wel toeslag genoemd, is een verhoging van het recht op een ingegane of niet ingegane pensioenuitkering. Dit worden ook wel pensioenrechten en pensioenaanspraken genoemd. Indexatie vindt alleen plaats bij... [Lees verder]


Indexering bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het mogelijk om het verzekerd bedrag en de verzekeringsuitkering te indexeren. Dit betekent dat het verzekerd bedrag en/of de uitkering jaarlijks met een vooraf afgesproken percentage wordt verhoogd. Over... [Lees verder]


Indexfonds, tracker, ETF, ETF's

Indexfondsen of trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Funds) genoemd  zijn fondsen die als doelstelling hebben een vergelijkbaar rendement te behalen als een beursindex in plaats van te proberen die... [Lees verder]


Indirect rendement

Indirect rendement is een van de soorten rendement. Het indirecte rendement is rendement dat voortvloeit uit de waardeverandering van de onderliggende belegging of investering. Indirect rendement noemt men vermogensrendement omdat het geen... [Lees verder]


Indirecte belasting

Indirecte belasting is één van meerdere soorten belastingen die de overheid heft. Deze belastingen heten indirect, omdat een tussenpersoon deze int. De tussenpersoon is de verkoper die de belasting uiteindelijke aan de betaler... [Lees verder]


Individualisering van bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die een uitkeringsgerechtigde kan ontvangen als er noodzakelijke kosten gemaakt moeten worden die niet van het inkomen betaald kunnen worden. Bijzondere bijstand is onderdeel van de Participatiewet. Vanaf 2015 bestaat alleen... [Lees verder]


Individuele re-integratieovereenkomst

Een Individuele Re-integratie Overeenkomst is één van de re-integratie instrumenten die ingezet kunnen worden. In 2004 is de Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) geïntroduceerd als een alternatief onderdeel van re-integratie. De IRO-regeling geeft UWV de mogelijkheid... [Lees verder]


Individuele titels

Individuele titels vallen onder de beleggingscategorie aandelen of obligaties. Individuele titels zijn aandelen of obligaties van individuele bedrijven. Het zijn geen beleggingen in beleggingsfondsen. Een Wft-vermogen adviseur die onder het nationaal regime valt, mag niet adviseren in individuele titels, maar... [Lees verder]


Individuele waardeoverdracht

Individuele waardeoverdracht houdt in dat de oude pensioenuitvoerder de pensioenaanspraak van een ex-werknemer overhevelt naar een nieuwe pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerders hebben volgens artikel 71 van de Pensioenwet de verplichting om mee te werken... [Lees verder]


Inflatie

Inflatie (letterlijke betekenis: opblazen) kent twee betekenissen: monetaire inflatie: toename van de geldhoeveelheid prijsinflatie: stijging van het prijspeil Hoewel over de oorzaken van prijsinflatie onder economen verschillend wordt gedacht, wordt vrij algemeen aangenomen... [Lees verder]


Inflatiecorrectie

Inflatiecorrectie is het aanpassen van de prijs of de berekening aan de hand van de ontwikkeling van de inflatie. Het gevolg van de inflatiecorrectie is dat de reële prijs van het... [Lees verder]


Informatie over producten en diensten

De verstrekking van precontractuele informatie is één van meerdere onderwerpen waarover in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen regels worden gesteld. De doelstelling van de verstrekking van deze precontractuele informatie, is te... [Lees verder]


Informatie van pensioenuitvoerder aan deelnemer

De pensioenuitvoerder is op grond van de Pensioenwet verplicht bepaalde informatie te geven aan een deelnemer, gewezen deelnemer of gewezen partner. De drie belangrijkste informatieverplichtingen zijn: de startbrief; het Uniform Pensioen Overzicht; het pensioenregister. [Lees verder]


Informatieverstrekking over krediet

Op grond van artikel 4:20 Wft moet een financiële dienstverlener de consument voor het sluiten van een overeenkomst de informatie geven die redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van het... [Lees verder]


Ingangsdatum tijdelijke oudedagslijfrente aangepast aan hogere AOW-leeftijd

Met ingang van 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt, en niet later dan in het jaar waarin... [Lees verder]


Ingezetene

Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaald land of een bepaalde stad. In de Nederlandse sociale zekerheid, vooral bij wetten die betrekking hebben... [Lees verder]


Inhoudingsplichtige

De inhoudingsplichtige is de persoon of de rechtspersoon die verplicht is belasting in te houden op loon of uitkeringen van de belastingplichtige. De inhoudingsplichtige kan zijn:  de werkgever voor loon, dit kan zowel een... [Lees verder]


Inkeerregeling voor zwartspaarders

De inkeerregeling voor zwartspaarders is één van de vele regelingen die tot doel heeft belastingfraude tegen te gaan. Niet altijd geven belastingplichtigen al hun vermogen in de aangifte inkomstenbelasting aan. Zo... [Lees verder]


Inkomen

Onder inkomen wordt verstaan: alles wat iemand uit arbeid verdient. In diverse wetten wordt nader beschreven wat in het kader van die wet onder inkomen wordt verstaan. [Lees verder]


Inkomen ter bepaling financiering

Het inkomen is één van de drie belangrijkste pijlers voor een geldverstrekking. Met het (toets)inkomen wordt de hoogte van de (maximale) hypotheek berekend. Het inkomen wordt gebruikt om de woonquote... [Lees verder]


Inkomensbegrip uniform loon en bruto loon

Bij inkomensverzekeringen wordt er onderscheid gemaakt tussen bruto loon en het uniform loon.  Om tot het uniform loon te komen worden die bestanddelen afgetrokken die zowel voor de loonheffing als de premies werknemersverzekeringen onbelast... [Lees verder]


Inkomensderving

De verzekerde heeft, bij aanvang van het schadetraject, aangegeven dat hij arbeidsongeschikt is. Als de verzekerde een schade AOV heeft afgesloten zal hij aan de verzekeraar moeten aantonen dat hij inkomensderving heeft. Dat... [Lees verder]


Inkomenstoets

De inkomenstoets is een toets waarmee wordt bepaald door een uitkeringsinstantie, en op welke wijze, eventueel inkomen (al dan niet van een eventuele partner) van invloed is op de hoogte van... [Lees verder]


Inkomensverzekeraar

Een inkomensverzekeraar is een verzekeraar die verzekeringen afsluit op het gebied van het beschermen van het inkomen. Dit kunnen collectieve inkomensverzekeringen zijn die door de werkgever worden afgesloten en ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor... [Lees verder]


Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten

De Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) is onderdeel van de WIA en heeft tot doel het inkomen van volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers te verzekeren. Bij de berekening van... [Lees verder]


Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen zijn erop gericht het inkomen van werknemers te beschermen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele inkomensverzekeringen, zoals een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering en collectieve inkomensverzekeringen. Collectieve inkomensverzekeringen worden opgedeeld in werkgeversverzekeringen, zoals: de verzuimverzekering; de WGA eigenrisicodragersverzekering en, de Ziektewet eigenrisicodragersverzekering. Er... [Lees verder]


Inkomstenbelasting

De Wet Inkomstenbelasting 2001 regelt de heffing over alle inkomsten, waaronder inkomsten uit arbeid. Andere inkomsten dan loon zijn bijvoorbeeld inkomsten uit zelfstandig ondernemerschap. Ook hypotheekrenteaftrek of aftrek van premies... [Lees verder]


Inleggarantie

Een inleggarantie houdt in dat de belegger of verzekeringnemer bij afname van een financieel product van de financiële instelling een garantie krijgt, dat hij altijd de gedane inleg terugkrijgt. Ook... [Lees verder]


Inloop conventionele verzuimverzekering

Bij conventionele verzuimverzekeringen is het inlooprisico niet verzekerd. Dit betekent dat er geen dekking wordt geboden voor werknemers die op de ingangsdatum van de verzekering door ziekte of arbeidsongeschiktheid, niet in staat... [Lees verder]


Inloop stop-loss verzuimverzekering

Bij een verzuimverzekering stop-loss is het inlooprisico meestal meeverzekerd. Dat betekent dat er dekking wordt geboden voor werknemers die op de ingangsdatum van de verzekering door ziekte of arbeidsongeschiktheid, niet in staat zijn... [Lees verder]


Inlooprisico

Het inlooprisico is een clausule bij uitvoeringsovereenkomsten, waarin staat dat geen dekking wordt geboden voor werknemers die op de ingangsdatum van de pensioenverzekering (of op de dag van indiensttreding) door ziekte of... [Lees verder]


Inspectie SZ&W

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen de Arbeidsinspectie, ziet toe op naleving van de Arbowet, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Dit doen zij door bedrijven te bezoeken. Bij... [Lees verder]


Instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Instemmingsrecht is een van de rechten van de ondernemingsraad. Artikel 27 van de WOR geeft aan in welke situaties de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Instemmingsrecht houdt in dat de OR ten minste... [Lees verder]


Integriteit met betrekking tot klantgegevens

Eén van je professionele verantwoordelijkheden in je rol als financieel adviseur is de bescherming van privacy van je klanten. Ga daarom netjes om met de persoonsgegevens van je klanten. De Wet bescherming... [Lees verder]


Intern eigen beheer

Er is sprake van intern eigen beheer als de Directeur Groot Aandeelhouder zijn pensioen opbouwt in de BV waar hij in dienst is. Bij intern eigen beheer moet de pensioenverplichting worden... [Lees verder]


International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 zijn alle beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie verplicht op deze wijze te... [Lees verder]


Interne toetsing

Het proces van beoordeling gericht op het verstrekken van een geldlening. Gericht op kwaliteit, waarbij expliciete criteria gelden om het systematisch te kunnen beoordelen maar ook evalueren. Hetgeen met als... [Lees verder]


Interventie bij re-integratie

Bij re-integratie draait het erom om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Om hiervoor te zorgen kunnen verschillende interventies worden ingezet, zoals: verbetering gezondheid/fysieke gestel scholing (her-, om- en zelfs opscholing) een... [Lees verder]


Intrest

Intrest is de actuariële term voor rente. Met intrest wordt de vergoeding bedoeld die ontvangen wordt voor het uitlenen van geld. De term intrest wordt gebruikt om verwarring met de term... [Lees verder]


Inventariseren aan de hand van TOP

Inventariseren is de eerste fase van 4 fasen in het adviesproces. Artikel 4:23-1 onder a Wet financieel toezicht stelt eisen aan adviseren, onder meer dat een advies gebaseerd moet zijn op,... [Lees verder]


Inventariseren: belangen van belanghebbenden

Het inventariseren van de belangen van andere belanghebbenden dan van je klant alleen, is één van meerdere aspecten van inventariseren. Bij het inventariseren, richt je je primair op je klant. Het... [Lees verder]


Inventariseren: doelstellingen van de klant

Om te zorgen dat je je advies baseert op een juist en volledig beeld van de klantsituatie en zijn doelstellingen moet je voorafgaand (en tijdens) elk advies vijf zaken inventariseren. De inventarisatie... [Lees verder]


Inventariseren: financiële positie, kennis, ervaring van de klant

Om te zorgen dat je je advies baseert op een juist en volledig beeld van de klantsituatie en zijn doelstellingen moet je voorafgaand (en tijdens) elk advies vijf zaken inventariseren. De... [Lees verder]


Inventariseren: inleiding

Inventariseren is één van de vaardigheden, competenties en professionele gedragingen die cruciaal is voor de financieel adviseur. Artikel 4:23 Wet financieel toezicht beschrijft aan welke eisen een advies over een impactvol product dient te... [Lees verder]


Inventariseren: risicobereidheid van de klant

Om te zorgen dat je je advies baseert op een juist en volledig beeld van de klantsituatie en zijn doelstellingen moet je voorafgaand (en tijdens) elk advies vijf zaken inventariseren. De inventarisatie... [Lees verder]


Inventariseren: signaleer en controleer

Het signaleren van rsico's en het controleren of het beeld dat je van je klant en zijn risico's hebt juist zijn, is één van meerdere aspecten bij inventariseren. Als uit de... [Lees verder]


Invoeren kostendelersnorm Participatiewet

In de Participatiewet is de ‘kostendelersnorm’ ingevoerd. Dit houdt in dat de gemeente op de bijstandsuitkering kort als er meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Er wordt hierbij gekeken naar het... [Lees verder]


Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

De Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (IPW) regelt de invoering van de Pensioenwet. [Lees verder]


Invorderingswet 1990

De Invorderingswet 1990 regelt de invordering van directe rijksbelastingen, met uitzondering van invoerrechten en accijnzen. [Lees verder]


IOAW

IOAW is de afkorting van Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.  [Lees verder]


IOAZ

IOAZ is de afkorting van Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.  [Lees verder]


IOW

IOW is de afkorting van de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen. [Lees verder]


IPW

IPW is de afkorting van Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet. [Lees verder]


IVA

IVA is de afkorting van Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.