Wikiresultaten voor 'K'


Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is een richtlijn die is opgesteld door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland voor het bepalen van de hoogte van de zogenaamde ontbindingsvergoeding. Zowel de werkgever als de werknemer kan... [Lees verder]


Kapitaaldekking

Een stelsel van kapitaaldekking is een financieringsmethode waarbij de in de toekomst uit te keren bedragen worden opgebouwd uit de jaarlijks ingelegde bedragen en het daarop verkregen rendement. De tegenhanger... [Lees verder]


Kapitaalovereenkomst

De kapitaalovereenkomst is een van de drie soorten pensioenovereenkomsten die de Pensioenwet in artikel 10 noemt. Een kapitaalovereenkomst is een pensioentoezegging waarbij de hoogte van het kapitaal op pensioendatum vaststaat. De werknemer... [Lees verder]


Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een vorm van levensverzekering waarbij de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op de vooraf overeengekomen datum het verzekerde bedrag uitkeert.  Er zijn verschillende soorten kapitaalverzekering: kapitaalverzekering bij leven kapitaalverzekering... [Lees verder]


Kapitaalverzekering bij leven met restitutie

Een kapitaalverzekering bij leven met restitutie is een levensverzekering die het overeengekomen kapitaal uitkeert op de einddatum aan de verzekerde of begunstigde. Als de verzekerde overlijdt, ontvangen de nabestaanden niet het... [Lees verder]


Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

Bij een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is een kapitaal verzekerd dat op de einddatum en/of bij eerder overlijden tot uitkering komt. Op de verzekering is een lijfrenteclausule aangetekend. Dat wil zeggen... [Lees verder]


Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in een verslagperiode beschikbaar zijn gekomen, en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Het doel van een kasstroomoverzicht is... [Lees verder]


Kengetallen geven inzicht in de financiële positie van een bedrijf

Om de financiële positie van de BV in kaart te brengen, worden ratio’s, of kengetallen bepaald. De onderdelen van de formule die ene kengetal opleveren kunnen uit de balans of de winst en... [Lees verder]


Kenmerken annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Er zijn meerdere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen. De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering heeft de volgende kenmerken: bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering volgt een uitkering de looptijd van de verzekering wordt... [Lees verder]


Kenmerken beleggingsverzekering

Dit is een van de soorten levensverzekeringen. De kenmerken van de beleggingsverzekering zijn: de premie en/of koopsom wordt belegd de belegging kan een beleggingsfonds zijn van de verzekeraar, van een bank of van een... [Lees verder]


Kenmerken gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Er zijn meerdere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering heeft de volgende kenmerken: bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering volgt een uitkering de looptijd van de verzekering wordt bepaald... [Lees verder]


Kenmerken levenslange verzekering bij overlijden ofwel begrafenisverzekering

Er zijn meerdere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen. De kenmerken van de levenslange verzekering bij overlijden ofwel begrafenisverzekering zijn: bij overlijden van de verzekerde volgt een uitkering omdat vast staat dat ieder mens een keer overlijdt,... [Lees verder]


Kenmerken lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Er zijn meerdere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen. De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering heeft de volgende kenmerken: bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering volgt een uitkering de looptijd van de verzekering... [Lees verder]


Kenmerken nabestaandenlijfrente

De nabestaandenlijfrente is één van de voor fiscale aftrek toegelaten lijfrenten. De nabestaandenlijfrente is bedoeld om de inkomensterugval na overlijden van de verzekeringsnemer of zijn (gewezen) partner op te vangen. Het... [Lees verder]


Kenmerken oudedagslijfrente

Een oudedagslijfrente is één van de fiscaal toegelaten uitkerende lijfrenten. De kenmerken van een oudedagslijfrente volgens art 3.125, lid 1 letter a van de wet IB 2001 zijn: verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde is... [Lees verder]


Kenmerken overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrente, die bedoeld is als overbrugging tussen de vroegpensioendatum en de ingangsdatum van het levenslange pensioen. De ingangsdatum is vrij, maar wettelijke voorwaarde is dat de... [Lees verder]


Kenmerken risicoverzekering op vaste termijn

Er zijn meerdere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen. De risicoverzekering op vaste termijn heeft de volgende kenmerken: de verzekering keert alleen maar uit als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering bij overlijden van... [Lees verder]


Kenmerken stakingslijfrente

Een stakingslijfrente is één van de fiscaal toegelaten vormen van lijfrenten. Het is een vorm van vermogensafbouw door staken van de onderneming. In deze situatie kan de ondernemer de oudedagsreserve omzetten in een stakingslijfrente. De... [Lees verder]


Kenmerken tijdelijke oudedagslijfrente

De tijdelijke oudedagslijfrente is een van de voor fiscale aftrek toegelaten lijfrenten. De kenmerken van de tijdelijke oudedagslijfrente zijn: de termijnen van lijfrente komen toe aan de belastingplichtige de belastingplichtige is verzekeringnemer, verzekerde... [Lees verder]


Kenmerken zuivere kapitaalverzekering

Er zijn meerdere soorten kapitaalverzekeringen bij leven. De zuivere kapitaalverzekering bij leven heeft de volgende kenmerken: de verzekering keert uitsluitend uit als de verzekerde in leven is op de einddatum bij overlijden van de verzekerde... [Lees verder]


Kennistoets

Het afsluiten van een financieel product via execution only kan risicovol zijn als de consument onvoldoende kennis heeft. De consument besluit immers geen gebruik te maken van een passend advies. Daarom moeten consumenten bij... [Lees verder]


KEW, SEW en BEW: fiscaal onderling uitwisselbaar

Onderlinge uitwisselbaarheid KEW, SEW en BEW Gedurende de looptijd van een KEW, SEW of BEW is het tussentijds toegestaan om fiscaal geruisloos de KEW, SEW of BEW onderling uit te wisselen.... [Lees verder]


KEW, SEW en BEW: formule belast rentebestanddeel in de uitkering

Indien niet is voldaan aan alle voorwaarden voor een inkomstenbelastingvije uitkering wordt het rentebestanddeel in de totale kapitaalsuitkering -dit is de uitkering min de som van de betaalde premies- belast met... [Lees verder]


KEW, SEW en BEW: imputatie op andere kapitaalvrijstellingen (Pre-)Brede Herwaardering

Indien er kapitaalverzekeringen uit verschillende fiscale regimes zijn gesloten, zoals: een Pre Brede Herwaarderingspolis; een Brede herwaarderingspolis, en: een KEW, SEW of BEW, dan kunnen deze uitkeringen van invloed zijn op de hoogte van... [Lees verder]


KEW, SEW en BEW: imputatie op de renteaftrek van de nieuwe eigenwoningschuld

Een KEW-vrijgestelde uitkering kort voor het bedrag van de uitkering de renteaftrek van een bestaande en/of nieuwe eigenwoningschuld in box 1. Een vrijgestelde uitkering van een Pre-Brede Herwaarderingspolis of een Brede... [Lees verder]


KEW, SEW en BEW: uiterste afsluit- of wijzigingsdata KEW, SEW en BEW

Tot 1 januari 2013 (hoofdregel) konden er nog de volgende fiscaal gefaciliteerde hypotheekaflossingsproducten worden gesloten: KEW, SEW en BEW  De uiterste afsluit- of wijzigingsdata van KEW, SEW en BEW zijn: Hoofdregel: voor 1... [Lees verder]


KEW, SEW en BEW: voorwaarden voor een inkomstenbelastingvrije uitkering bij leven en overlijden

De uitkering van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dat wil zeggen een levensverzekering voorzien van een KEW-clausule op de polis, afgesloten uiterlijk op 1 april 2013, waarvan daarna: de looptijd niet... [Lees verder]


KEW, SEW, BEW: Voorwaarde 15-20 jaar premiebetaling vervalt voor belastingvrije uitkering bij relatie beëindiging, restschuld, en schuldhulpverlening

Er gelden voorwaarden voor ontvangst van een belastingvrije uitkering in box 1 uit een KEW, SEW of BEW. Eind 2012 is door het ministerie van Financiën goedgekeurd, dat  de voorwaarde van... [Lees verder]


Klachten en tuchtrecht van en voor financiële marktpartijen

Het tuchtrecht is één van meerdere vormen van toezicht op financiële marktpartijen. Tuchtrecht is een vorm van intern toezicht op het gedrag van een bepaalde beroepsgroep. Het is de beroepsgroep zelf... [Lees verder]


Klachten over pensioen

De ombudsman pensioenen is één van de tuchtrechtelijke instanties binnen de financiële dienstverlening. Het KiFiD behandelt klachten over een financieel product of dienst, de Ombudsman Pensioenen behandelt klachten over de uitvoering... [Lees verder]


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening | Kifid

Als een consument een klacht heeft voorgelegd bij een financieel dienstverlener, maar de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de consument zijn klacht indienen bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële... [Lees verder]


Klantprofiel

Een onderdeel in het adviestraject voor een AOV is het opstellen van een klantprofiel, omdat een arbeidsongeschiktheidsverzekering een impactvol product is. Het klantprofiel bevraagt minimaal de volgens de wet vastgestelde informatie uit artikel 4:23 en 80a... [Lees verder]


Kleine werkgever

Een werkgever wordt gezien als een kleine werkgever als deze een loonsom heeft van maximaal € 322.000. De WGA gedifferentieerde premie die kleine werkgevers aan het UWV betalen wordt gebaseerd op de... [Lees verder]


Koopsom

Een koopsom is een premie die in één keer wordt voldaan. [Lees verder]


Koopsomsysteem

Het koopsomsysteem is een systeem van financieren van een uitkeringsovereenkomst. Jaarlijks bepaalt de pensioenuitvoerder de hoogte van het in te kopen pensioen. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de koopsom per eenheid die hoort... [Lees verder]


Korten van pensioenen

Pensioenfondsen hebben op basis van artikel 134 van de Pensioenwet onder drie voorwaarden het recht om verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen: als de technische voorziening en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden... [Lees verder]


Kortetermijnherstelplan

Een pensioenfonds moet op basis van artikel 140 van de Pensioenwet een kortetermijnherstelplan opstellen, als het voorziet dat het niet kan voldoen aan de eisen van het minimaal vereist eigen vermogen op basis van artikel... [Lees verder]


Kortlevenrisico

Het kortlevenrisico is het risico dat een verzekerde persoon korter leeft dan op basis van de gehanteerde sterftekansen wordt verwacht. Dit risico kan zich voordoen bij overlijdensrisicoverzekeringen en partnerpensioen. Het kortllevenrisico bij... [Lees verder]


Kortlevenrisico: DGA overlijdt kort na toezeggen pensioen

Een van de risico's van pensioen in eigen beheer is het kortlevenrisico. Kortlevenrisico betekent dat de DGA kort na toezeggen van het pensioen overlijdt. De pensioenreserve is dan nog (veel)... [Lees verder]


Kosten van een collectieve pensioenregeling

De netto kostprijs van pensioen is gebaseerd op netto actuariele grondslagen.  Daarnaast worden kosten ingehouden voor: overhead marketing, waaronder productontwikkeling distributie en verkoop uitvoeringskosten. hierbij kun je denken aan: kosten voor opmaak van juridische documenten  kosten... [Lees verder]


Kosten van een premieovereenkomst op basis van beleggen

De kosten binnen een premieovereenkomst zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en maken onderdeel uit van de kosten van een collectieve pensioenregeling.  De premieovereenkomst op basis van beleggen geeft in beginsel geen garantie voor het... [Lees verder]


Kosten van een uitkeringsovereenkomst

De kosten binnen een uitkeringsovereenkomst zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en maken onderdeel uit van de kosten van een collectieve pensioenregeling.  Vanwege garanties in de verre toekomst heeft een uitkeringsovereenkomst een aantal specifieke kostencomponenten.... [Lees verder]


Kostendelersnorm

Huishoudens van twee of meer personen kunnen kosten delen, waardoor de kosten per persoon lager zijn. De kostendelersnorm houdt in dat de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering Anw... [Lees verder]


Krediet

Een consument met onvoldoende eigen geld voor een uitgave kan besluiten om geld te lenen. Een lening is een afspraak over het gebruik van geld voor een bepaalde tijd tegen... [Lees verder]


Kredietrisico

Het kredietrisico is een van de risico's bij beleggen of bij banken. Het kredietrisico houdt in dat de persoon, onderneming of staat waarin de bank of de persoon belegt niet aan zijn betalingsverplichtingen kan... [Lees verder]


Kredietsom

De kredietsom is het geleende bedrag [Lees verder]


Kredietvergoeding

De geldlener betaalt aan de kredietverstrekker een vergoeding voor de geldlening: een kredietvergoeding. De kredietvergoeding wordt betaald over de kredietsom en bestaat uit rente en kosten. [Lees verder]


Kredietverstrekking: drie aspecten van de aanvrager spelen een rol

Bij het kredietverstrekking (zowel consumptief als hypothecair) spelen de volgende drie aspecten van de aanvrager een rol: handelingsbekwaamheid samenlevingsvorm leeftijd [Lees verder]


Kredietverstrekking: Handelingsbekwaamheid

Bij kredietverstrekking is handelingsbekwaamheid van belang. Iedere natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen. Ook personen jonger dan 18 jaar die gehuwd zijn (geweest)... [Lees verder]


Kredietverstrekking: Leeftijd kredietaanvrager

Bij kredietverstrekking is de leeftijd van de kredietaanvrager van belang. Hij moet 18 jaar of ouder zijn om handelingsbekwaam te zijn. Is de kredietaanvrager te oud, dan kan een kredietverstrekker ook... [Lees verder]


Kredietverstrekking: Samenlevingsvorm

Bij kredietverstrekking is de samenlevingsvorm van de aanvrager van belang. [Lees verder]


Kredietwaardigheid

Voor een kredietaanbieder is het van belang om inzicht te hebben in de kredietwaardigheid van een consument. De mate van kredietwaardigheid geeft aan hoe groot de kans is dat een lening wordt... [Lees verder]


Kredietwaardigheid: financiële positie

Een van de drie elementen die de kredietwaardigheid van een consument bepaalt is de financiële positie van een klant. Een klant die geld wil lenen moet inzicht hebben in zijn financiële bestedingsruimte:... [Lees verder]


Kredietwaardigheid: moraliteit

Een van de drie elementen die de kredietwaardigheid van een consument bepaalt is moraliteit. Voor een beoordeling van de betalingsmoraal van een klant wordt gekeken naar het betaalgedrag in het verleden. Bij... [Lees verder]


Kredietwaardigheid: zekerheden

Een van de drie elementen die de kredietwaardigheid van een consument bepaalt is zekerheden. Pas als een kredietverstekker er voldoende zeker van is dat de consument het krediet zal terugbetalen zal... [Lees verder]


Kritische houding ten opzichte van gegevens: betekenisgeving

Op een goede manier omgaan met het verschil tussen een gegeven en de betekenis daarvan is één van meerdere aspecten van een kritische houding van de adviseur ten opzichte van gegevens. Een... [Lees verder]


Kritische houding ten opzichte van gegevens: dwalende klant

Alert zijn op dwaling van een klant en daar op een goede manier mee omgaan is één van meerdere aspecten van een kritische houding van de adviseur ten opzichte van gegevens. Een... [Lees verder]


Kritische houding ten opzichte van gegevens: inleiding

Een kritische houding ten opzichte van gegevens is een van meerdere belangrijke vaardigheden, competenties en professionele gedragingen van de financieel adviseur. Je moet daarbij de volgende aspecten betrekken: De juistheid van de gegevens Omgang... [Lees verder]


Kritische houding ten opzichte van gegevens: juistheid

Op een goede manier omgaan met de kans dat gegevens onjuist zijn is één van meerdere aspecten van een kritische houding van de adviseur ten opzichte van gegevens. Het hoofdprincipe is dat... [Lees verder]


Kritische houding ten opzichte van gegevens: onzekere gegevens

Op een goede manier omgaan met niet zekere gegevens is één van meerdere aspecten van een kritische houding van de adviseur ten opzichte van gegevens. Gegevens zijn objectieve empirisch vast te stellen... [Lees verder]


Kwaliteitseis AFM financieel dienstverleners: betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is één van de zes kwaliteitseisen die AFM stelt aan financieel dienstverleners. De AFM maakt bij betrouwbaarheidstoetsingen onderscheid tussen de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers van een financieel dienstverlener en de werknemers... [Lees verder]


Kwaliteitseis AFM financieel dienstverleners: deskundigheid

Deskundigheid is een van de zes kwaliteitseisen die AFM aan financieel dienstverleners stelt. De feitelijk leidinggevenden en adviseurs die contact met consumenten hebben moeten inhoudelijk deskundig zijn (artikel 4:9 lid 1... [Lees verder]


Kwaliteitseis AFM financieel dienstverleners: financiële zekerheid

Financiële zekerheid is één van de zes kwaliteitseisen die AFM stelt aan financieel dienstverleners. Financiële dienstverleners zijn verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De beroepsaansprakelijkheisverzekering dekt de aansprakelijkheid van gemaakte fouten... [Lees verder]


Kwaliteitseis AFM financieel dienstverleners: transparantie

Transparantie is één van de zes eisen die AFM stelt aan financieel dienstverleners. Transparantie van een financiële dienstverlener houdt in dat het voor een consument duidelijk moet zijn: Wat de beloning van de... [Lees verder]


Kwaliteitseis AFM financiële dienstverleners: eerlijke en integere bedrijfsvoering

Een eerlijke en integere bedrijfsvoering is één van de zes kwaliteitseisen die AFM stelt aan financieel dienstverleners. De financiële dienstverlener moet zorgen voor een eerlijke en integere bedrijfsvoering. Integriteit wordt langs de... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.