Wikiresultaten voor 'L'


Lage inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die per 1 januari 2017 is ingegaan, dit is een voorbeeld van een re-integratie instrument.  De bedoeling van het lage-inkomensvoordeel is dat werknemers aan de... [Lees verder]


Lagere grens voor nationale hypotheekgarantie vanaf 1 juli 2014

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zorgt ervoor dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor terugbetaling van de hypotheekschuld wanneer de hypotheekgever zijn hypotheeklasten niet meer kan betalen. Betalingsonmacht... [Lees verder]


Lagere kosten door eigen beheer

Lagere kosten is een van de drie mogelijke voordelen van pensioen in eigen beheer. De andere voordelen zijn liquiditeitsverruiming en beleggingsvrijheid. De kosten van pensioenopbouw in eigen beheer zijn: accountantskosten; belastingadvieskosten; pensioenadvieskosten; beleggingsadvieskosten. De hoogte van deze... [Lees verder]


Langlevenrisico

Het langlevenrisico is het risico dat een verzekerde persoon langer leeft dan op basis van de gehanteerde sterftekansen wordt verwacht. Bij premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten heeft de deelnemer te maken met het langlevenrisico.... [Lees verder]


Langlevenrisico: DGA wordt ouder dan gemiddeld

Een van de risico's van het pensioen in eigen beheer voor de BV is het langlevenrisico van de Directeur Groot Aandeelhouder. Het langlevenrisico doet zich voor bij eigen beheer in de uitkeringsfase. Het... [Lees verder]


LB

LB is de afkorting van Wet op de Loonbelasting 1964 en voor loonbelasting. [Lees verder]


Leeftijdsterugstelling

Levensverzekeraars hanteren zogenaamde overlevingstafels of sterftetafel (oude naam) om bij het vaststellen van de tarieven voor de diverse vormen van levensverzekeringen een inschatting te maken van het overlijdensrisico van de verzekerden. Mensen... [Lees verder]


Leenverhouding

Een leenverhouding tussen gelieerde partijen -bijvoorbeeld een lening van een BV aan zijn Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)- kan onzakelijk zijn, bijvoorbeeld door niet-marktconforme leningsvoorwaarden (rente, aflossing, zekerheidsstelling, e.d.) in de... [Lees verder]


Legitimatiemiddelen

Iedereen van 14 jaar of ouder moet zich kunnen legitimeren. Er zijn verschillende situaties waarbij iemands legitimatiebewijs gevraagd kan worden: Bij verkeerstoezicht, handhaving van de openbare orde en bij de opsporing... [Lees verder]


Leidraad adviseren van de AFM

De AFM geeft op verschillende wijzen uiting aan beleid. Eén van de middelen is de leidraad. Een leidraad is een schriftelijke beleidsuiting waarin de AFM aan marktpartijen richting en duidelijkheid wil geven.... [Lees verder]


Leidraad informatie over risicoprofielen

De AFM heeft de Leidraad informatie over risicoprofielen opgesteld. Deze leidraad geeft richtlijnen hoe financiële ondernemingen consumenten kunnen helpen om een goede inschatting te maken van de risico's bij beleggen.... [Lees verder]


Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

De leidraad tweedepijler pensioenadvisering is een handreiking van de Autoriteit Financiele Markten. Het doel van de leidraad is financieel dienstverleners te helpen hun tweede pijler advies en beheer proces in te... [Lees verder]


Lenen

Lenen is het tijdelijk gebruik maken van het geld van iemand anders, meestal tegen een rentevergoeding. Lenen lijkt op ontsparen: een consument geeft meer uit dan zijn inkomsten toelaten. Dat... [Lees verder]


Levensfasenmodel

Een levensfasenmodel voor de financiële dienstverlening geeft op hoofdlijnen weer in welke levensfase een consument zich bevindt. Hieruit kan een financiële dienstverlener afleiden welke financiële behoeftes een consument heeft.  Er zijn... [Lees verder]


Levensloopregeling

De levensloopregeling is een spaarregeling waarbij bruto loon gespaard kan worden door werknemers. Net als bij de spaarloonregeling is opname alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Op 01-01-2006 is de levensloopregeling in werking... [Lees verder]


Levensverzekering

De levensverzekering is een in artikel 7:975 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering, met dien verstande dat een ongevallenverzekering niet als... [Lees verder]


Levensverzekering: overgangsregime wet Inkomstenbelasting 2001

Het fiscale regime, dat wil zeggen de voorwaarden waaronder een belastingvrije uitkering kan worden verkregen, is voor levensverzekeringen gewijzigd als gevolg van het nieuwe belastingstelsel volgens de wet op de Inkomstenbelasting... [Lees verder]


Levensverzekering: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Het is mogelijk om bij een levensverzekering Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.  Bij volledige arbeidsongeschiktheid hoeft er geen premie meer betaald te worden. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is een... [Lees verder]


Levering woning

Levering woning kan plaatsvinden nadat het koopcontract getekend is, de bedenktijd voorbij is en ontbindende voorwaarden verlopen zijn kan de woning overgedragen worden. Het officieel overdragen van de woning gaat... [Lees verder]


Life cycle kent verschillende risicoprofielen

Binnen een life cycle heeft de deelnemer keuze uit verschillende risicoprofielen.  Afhankelijk van de pensioenuitvoerder zijn er minimaal 3 profielen: defensief neutraal offensief Naast deze basisprofielen zijn er vaak nog 2 of 3 tussenvarianten waaruit... [Lees verder]


Life event

Een life event is meestal een belangrijke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld trouwen, een kind krijgen van baan wisselen of emigreren. Hiermee wordt bedoeld dat zich een situatie voordoet die relevant is voor vermogensopbouw of vermogensafbouw.... [Lees verder]


Life events zorgen voor op- en afbouw vermogen

De life events of gebeurtenissen in het leven van een mens hebben invloed op het vermogen en vermogensontwikkeling. Hieronder staan life events die vallen onder vermogensop- en afbouw. De volgende life events vallen onder  vermogensopbouw: Werken - als werknemer Werken -... [Lees verder]


Lijfrente

De lijfrente is een in artikel 7:990 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijk recht op een reeks periodieke... [Lees verder]


Lijfrente nieuw regime

De premie of koopsom van een lijfrenteverzekering kan onder voorwaarden tot een bepaalde hoogte in mindering worden gebracht op het belastbare inkomen. Is geen premie afgetrokken, dan kan de saldomethode gelden. In het nieuwe... [Lees verder]


Lijfrente oud regime

Bij lijfrenteverzekeringen is er fiscaal gezien onderscheid tussen een oud regime lijfrente en een nieuw regime lijfrente. De fiscale behandeling van een oud regime saldolijfrente hangt af van het jaar waarin de verzekering is gesloten... [Lees verder]


Lijfrente: de verschillen tussen oud regime en nieuw regime

Fiscaal is er onderscheid tussen een oud regime lijfrente en een nieuw regime lijfrente. De belangrijkste verschillen tussen een oud regime lijfrente en een nieuw regime lijfrente zijn: 1. Type lijfrente oud regime:... [Lees verder]


Lijfrentebeleggingsrecht

Een lijfrentebeleggingsrecht is een geblokkeerde beleggingsrekening die een particulier kan afsluiten bij een bank of andere financiële instelling. De werking is gelijk aan een lijfrentespaarrekening. In plaats van sparen tijdens de... [Lees verder]


Lijfrenten: saldomethode

De saldomethode houdt in dat de uitkeringsgerechtigde pas belasting betaalt nadat de uitkeringen de betaalde premies of koopsom overschrijden. Pas als de lijfrente-uitkeringen het bedrag aan niet-aftrekbare koopsom overtreffen wordt in box 1 belasting... [Lees verder]


Lijfrentespaarrekening

Een lijfrentespaarrekening, ook wel genaamd een bancaire lijfrente, is een geblokkeerde spaarrekening die een particulier kan afsluiten bij een toegelaten aanbieder, zoals een bank of een beleggingsinstelling. De lijfrentespaarrekening is de... [Lees verder]


Lijfrenteverzekering - opbouwfase

Een lijfrenteverzekering  is een van de vormen voor  vermogensopbouw in de derde pijler.  Een lijfrenteverzekering in de opbouwfase is een levensverzekering die als lijfrente kwalificeert door te voldoen aan de fiscale eisen: de verzekeringnemer heeft... [Lees verder]


Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er is. Men lost in gelijke delen af op de hypotheekschuld. Gedurende de looptijd betaalt men maandelijks hetzelfde bedrag aan aflossing,... [Lees verder]


Liquiditeit: kan de onderneming op korte termijn voldoen aan haar verplichtingen?

Om inzicht in de financiele positie van de onderneming te krijgen kan de adviseur kengetallen berekenen. De liquiditeit van een onderneming geeft aan in hoeverre de onderneming op korte termijn kan voldoen... [Lees verder]


Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico kent 2 vormen: bij een bank bij beleggingen Liquiditeitsrisico bij een bank: Een bank loopt het risico niet alle spaarders van hun geld te kunnen voorzien. Een bank houdt een bepaalde hoeveelheid... [Lees verder]


Liquiditeitsverruiming door eigen beheer

Liquiditeitsverruiming is een van de drie voordelen van pensioen in eigen beheer. De andere voordelen zijn lagere kosten en beleggingsvrijheid. Bij pensioen in eigen beheer maakt de BV op haar eigen balans een... [Lees verder]


ljgftutc

luluyf [Lees verder]


Loon in natura

Loon in natura is loon dat niet in geld wordt uitbetaald. Dit loon wordt uitbetaald in goederen of diensten, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het is een voordeel uit de dienstbetrekking... [Lees verder]


Loonaanvullingsuitkering

De loonaanvullingsuitkering is een WGA-uitkering waar een arbeidsongeschikte werknemer recht op kan hebben na afloop van de loongerelateerde uitkering. Een werknemer heeft volgens de artikelen 60 tot en met 62 van... [Lees verder]


Loonbelasting

Loonbelasting is de belasting die de overheid heft over het loon van natuurlijke personen op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964. De loonbelasting is in veel gevallen een... [Lees verder]


Loonbelastingclausule

De loonbelastingclausule is een clausule die een pensioenuitvoerder sinds de invoering van de Pensioenwet opneemt op een kapitaalverzekering of renteverzekering voor het pensioen van de Directeur Groot Aandeelhouder. De Pensioenwet is niet van toepassing... [Lees verder]


Loondispensatie

Een werkgever die een Wajonggerechtigde werknemer in dienst heeft kan gebruik maken van het re-integratie-instrument loondispensatie. Dit houdt in dat de werkgever minder loon dan het minimumloon kan betalen als de... [Lees verder]


Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte houdt in dat een werknemer gedurende de eerste 104 weken van ziekte recht heeft op loondoorbetaling ter hoogte van 70% van het laatstverdiende loon. De loondoorbetaling gaat in... [Lees verder]


Loonindexcijfer

Het loonindexcijfer is een van de twee meest voorkomende manieren om onvoorwaardelijke en voorwaardelijke toeslagen te verlenen op pensioenaanspraken.  Het loonindexcijfer geeft de jaarlijkse ontwikkeling weer van de lonen in Nederland. Het Centraal... [Lees verder]


Loonkostensubsidie

Voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, kan het instrument loonkostensubsidie worden gehanteerd. Het gaat dan om werknemers waarvan de arbeidsprestatie een loonwaarde kent die onder het wettelijk minimumloon ligt. Bij loonkostensubsidie... [Lees verder]


Loonsanctie

Een werkgever moet zich inzetten voor de re-integratie van zijn zieke werknemer. Als de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt en blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingezet, kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen... [Lees verder]


lutfktuf

uytfkutf [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.