Wikiresultaten voor 'M'


Maatmaninkomen

Een zieke werknemer heeft, na zijn ziekmelding, 104 weken lang recht op loondoorbetaling bij ziekte. Na deze periode volgt de WIA beoordeling waarbij door een arbeidsdeskundige wordt onderzocht of de werknemer recht heeft op een uitkering... [Lees verder]


Maatschap

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij meerdere zogenaamde maten hetzelfde beroep uitoefenen. Dit gebeurt onder een gemeenschappelijke naam. Een maatschapsvorm wordt veel gebruikt door vrije beroepsbeoefenaren. Bijvoorbeeld een maatschap van artsen of... [Lees verder]


Maatschappijbeoordeling

Bij maatschappijbeoordeling wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de verzekeraar. Deze maakt gebruikt van een door de verzekeraar aangestelde keuringsarts voor de claimbeoordeling. [Lees verder]


Maatschappijwinstdeling

Maatschappijwinstdeling is een methode van een winstdeling waarbij de verzekeraar een gedeelte van haar jaarwinst gebruikt om de verzekerde aanspraken of kapitalen te verhogen. De verzekeraar bekijkt per jaar of,... [Lees verder]


Maatwerkregeling

Hierbij laat de werkgever zich voor de uitvoering van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid ondersteunen door een arbeidsdeskundige. Dit kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige zijn. De arbodeskundige... [Lees verder]


Macro-economie

Macro-economie is als we bijvoorbeeld alle inkomens en consumptie in een land bij elkaar optellen om deze te vergelijken met voorgaande periodes. Tellen we nu alle inkomens en besparingen e.d. van... [Lees verder]


Management B.V., Management holding, Managementfee,

Het kan voor een DGA voordelig zijn om niet in loondienst te zijn bij de werkmaatschappij, maar bij zijn eigen management B.V. of holding. De DGA is dan aandeelhouder van zijn management B.V.... [Lees verder]


Managen

Het besturen van iets. Bijvoorbeeld een proces, persoon, groep, onderneming, risico. (Engels leenwoord, waarschijnlijk afgeleid van de Latijnse uitdrukking manu agere, 'aan de hand leiden')   [Lees verder]


Marktrente

Marktrente is een vorm van actuele rente, gebaseerd op de rentes op de kapitaal- en geldmarkten. De absolute marktrente bestaat niet. Verschillende marktpartijen gebruiken verschillende uitgangspunten voor het bepalen van de... [Lees verder]


Marktrente bij individuele waardeoverdracht

Marktrente bij individuele waardeoverdracht is 1 van de 4 voorbeelden van verschillend gebruik van marktrente. Bij een individuele waardeoverdracht van uitkeringsovereenkomsten moet de pensioenuitvoerder rekening houden met de marktrente, zoals bepaald in artikel 18... [Lees verder]


Marktrente die de fiscus jaarlijks publiceert voor het vaststellen van de waarde van renteloze verplichtingen

Jaarlijks publiceert de fiscus het marktrentebesluit. Dit is 1 van de 4 voorbeelden van verschillend gebruik van marktrente. De accountant of financieel adviseur houdt met deze marktrente rekening voor het bepalen van de fiscale waarde... [Lees verder]


Marktrente van pensioenfondsen voor het bepalen van de contante waarde van hun toekomstige verplichtingen

Marktrente bij pensioenfondsen is 1 van de 4 voorbeelden van verschillend gebruik van marktrente. Pensioenfondsen moeten op grond van het Financieel Toetsingskader (vastgelegd in de Pensioenwet) hun technische voorziening vaststellen op basis van marktwaardering. De... [Lees verder]


Marktrente waar verzekeraars rekening mee houden bij het bepalen van de hoogte van het direct ingaande pensioen

Marktrente bij het bepalen van de hoogte van het direct ingaande pensioen is één van de vier voorbeelden van verschillend gebruik van marktrente. Verzekeraars bepalen zelf hun tarieven. In hun tarieven houden ze rekening... [Lees verder]


Marktrentekorting

Winstdeling op basis van marktrentekorting is 1 van de 6 winstdelingsvormen bij collectief pensioen. Marktrentekorting is een variant op de overrentewinstdeling. Het principe werkt als volgt: de verzekeraar gaat in zijn tarieven uit van een... [Lees verder]


Marktrisico

Het marktrisico of systematisch risico is het risico dat beleggingen minder waard worden door ontwikkelingen die op de hele economie van toepassingen zijn. Marktrisico kan men niet verkleinen door diversificatie. Maar... [Lees verder]


Markwaarde

De Markwaarde ook wel geschreven als Marquewaarde is de intrinsieke waarde van de medeontwerper van dit systeem. Deze waarde is boekhoudkundig nihil.  De nadere definitie is terug te vinden in: Mark Jordens [Lees verder]


Materieel toezicht

In het kader van het toezicht op pensioenuitvoerders is De Nederlandsche Bank belast met het materieel toezicht: het toezicht gericht op alle normen in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling... [Lees verder]


Maximumdagloon

Het maximumdagloon is het maximale loon per dag waarmee uitkeringsinstanties rekenen als ze de hoogte van de sociale verzekeringsuitkeringen voor de werknemers bepalen. De Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt hoe dit... [Lees verder]


Maximumjaarloon

Het maximumjaarloon is het maximale jaarloon waarmee uitkeringsinstanties rekenen als ze de hoogte van de uitkering voor de werknemersverzekeringen bepalen. Dit kan per werknemersverzekering variëren. Het maximumdagloon wordt bepaald door... [Lees verder]


Medeschuldenaarschap

Een medeschuldenaar gaat een overeenkomst met een kredietverstrekker aan alsof het zijn eigen krediet betreft. De medeschuldenaar ondertekent net als de schuldenaar de kredietovereenkomst. Hij voor de gehele schuld aansprakelijk en... [Lees verder]


Medisch adviseur

De medisch adviseur zet de eerste stap in het medisch onderzoek van het schadetraject van een AOV. Zodra hij daartoe is gemachtigd door de verzekerde, vraagt de medisch adviseur informatie op bij de... [Lees verder]


medische acceptatie

Medische acceptatie houdt een onderzoek in naar de fysieke gesteldheid van de verzekeringsaanvrager, in relatie tot het te verzekeren beroep. Hiervoor moet altijd een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Deze zit bij het... [Lees verder]


Medische clausule

De verzekeraar beoordeelt het aanvraagformulier inclusief de gezondheidsverklaring voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mocht er aanleiding zijn om de gezondheid van de verzekerde nader te laten onderzoeken, voor zover nuttig ten behoeve van de... [Lees verder]


Medische keuring

Naar aanleiding van de gezondheidsverklaring kan een verzekeraar vragen om een medische keuring van de verzekerde. De verzekeraar wil dan inschatten of er sprake is van een verhoogd risico op... [Lees verder]


Medische kosten aanvullend verzekeren

Op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er een basisdekking voor alle ingezetenen. Iedereen is verplicht zich te verzekeren voor deze basisverzekering. Als een consument de... [Lees verder]


Medische kosten verzekeren

Verzekeraars vergoeden in veel gevallen medische kosten. Op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er een basisdekking voor alle ingezetenen. AWBZ De AWBZ is een volksverzekering die geldt... [Lees verder]


Meldingsplicht eigen hypotheken

De informatieplicht hypothecaire lening bij niet administratieplichtigen is een van de vier regels rond de renteaftrek voor de eigen woning. Is de eigenwoninglening waarvoor een annuïtaire aflossingseis geldt niet afgesloten bij  een... [Lees verder]


Meso-economie

De economie binnen de meso-economie bestudeert het economisch handelen van onder andere:• Groep bedrijven• Economische sectoren• Bedrijfstakken Ook hier worden de ontwikkelingen van de vele verschillende groepen bedrijven gevolgd: de meso-economisch... [Lees verder]


Micro-economie

Micro is klein. Micro-economie is economie in het klein, kleinschalige economie. Binnen de micro-economie staan vraag en aanbod centraal en bekijkt men het economisch handelen van onder andere:• Afzonderlijke personen,•... [Lees verder]


Middelgrote werkgever

Een werkgever wordt gezien als een middelgrote werkgever als deze een loonsom heeft tussen € 319.000 en € 3.190.000. De WGA gedifferentieerde premie die middelgrote werkgevers betalen wordt gebaseerd op zowel de... [Lees verder]


Middelloon

Uitkeringsovereenkomst waarbij jaarlijks pensioen wordt opgebouwd op basis van de in dat jaar geldende pensioengrondslag tegen het dan geldende opbouwpercentage. Omdat de pensioengrondslag in de loop der jaren door salarisaanpassingen steeds verschillend... [Lees verder]


MiFID

De MiFID staat voor de Market in Financial Instruments Directive. Dit is een Europese richtlijn die eisen stelt aan de inrichting van een beleggingsonderneming. Een beleggingsonderneming die een MiFID-vergunning van... [Lees verder]


Minder werken is risico voor DGA-pensioen in eigen beheer

Een van de risico's voor het pensioen in eigen beheer is het risico dat de Directeur Groot Aandeelhouder minder gaat werken. Het risico van minder werken is vergelijkbaar met het risico van werkloosheid van... [Lees verder]


Minimaal vereist eigen vermogen pensioenfondsen

Pensioenfondsen moeten volgens artikel 131 van de Pensioenwet over een minimaal vereist eigen vermogen beschikken. De omvang en samenstelling van het minimale eigen vermogen ligt vast in het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen, artikel... [Lees verder]


Minimumloon

Het minimumloon is het loon dat een werkgever minimaal verplicht is aan werknemers vanaf 23 jaar te betalen. Voor personen onder de 23 jaar geldt ook een minimumloon, het minimumjeugdloon. De... [Lees verder]


Minimumwaarderingsregel bij afkoop lijfrente afgeschaft

De minimiumwaarderingsregel houdt bij afkoop van een lijfrente waarvan de premies op de heffing in box 1 in mindering zijn gebracht in, dat belastingheffing plaatsvindt over: de afkoopwaarde, of indien hoger: over het totaal... [Lees verder]


Modelportefeuille

Een modelportefeuille is een beleggingsportefeuille waarbij de beleggingsinstelling de strategische asset allocatie zo inricht, dat het risico en het rendement goed is afgestemd op een van de vijf standaard risicoprofielen van een klant. Een modelportefeuille kan... [Lees verder]


Mogelijkheden indexatie pensioen eigen beheer

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de mogelijkheid om onder voorwaarden een geïndexeerd pensioen toe te zeggen. In de pensioenbrief kan de werkgever een indexatie toezeggen aan de... [Lees verder]


Moraliteit beoordeling financiering

Moraliteit is een systeem van standaarden om goed en verkeerd gedrag in kaart te brengen. Met deze toetsingen wordt gekeken of er fundament is om een geldlening te verstrekken. Het... [Lees verder]


Motorrijtuigen onder de dekking van de AVP

De AVP sluit motorrijtuigen uit van de dekking. Vervolgens biedt de AVP wel dekking voor: het passagiersrisico:  onder voorwaarden de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig huispersoneel:  de aansprakelijkheid... [Lees verder]


Multi-OPF

Een multi-OPF is een pensioenfonds dat is verbonden aan meerdere ondernemingen of groepen. Dit gebeurt door de samenvoeging van de aan de afzonderlijke ondernemingen of groepen verbonden pensioenfondsen. De vermogens... [Lees verder]


Mutaties

Gedurende de looptijd van een polis kunnen er een aantal veranderingen optreden die van invloed kunnen zijn op de premie of de voorwaarden van de verzekering. Deze veranderingen worden mutaties... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.