Wikiresultaten voor 'N'


Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap (NV) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die aan toonder of op naam luiden en - in tegenstelling tot die van een BV -... [Lees verder]


Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst. Nabestaandenpensioen is pensioen dat de pensioenuitvoerder uitkeert na overlijden van een deelnemer aan zijn nabestaanden. In het... [Lees verder]


Nabestaandenpensioen op opbouwbasis

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis is één van de twee manieren om nabestaandenpensioen te verzekeren. Als er sprake is van nabestaandenpensioen op opbouwbasis, koopt de pensioenuitvoerder jaarlijks een deel van de verzekerde aanspraken in.... [Lees verder]


Nabestaandenpensioen op risicobasis

Nabestaandenpensioen op risicobasis is één van de twee manieren om nabestaandenpensioen te verzekeren. Nabestaandenpensioen kan bestaan uit (tijdelijk) partnerpensioen en/of wezenpensioen. Het tijdelijke nabestaandenpensioen kent twee vormen: het tijdelijk nabestaandenpensioen... [Lees verder]


Nalatenschap aanvaarden

Als een erfgenaam een nalatenschap aanvaardt, betekent dit dat het vermogen van de overledene (deels) naar de erfgenaam overgaat.  Er zijn twee vormen van aanvaarden: zuivere aanvaarding beneficiaire aanvaarding [Lees verder]


Nalatenschap beneficiair aanvaarden

Een nalatenschap beneficiair aanvaarden is een van de twee vormen van het aanvaarden van een nalatenschap. Het beneficiair aanvaarden houdt in dat de erfgenaam de nalatenschap aanvaardt maar niet met zijn... [Lees verder]


Nalatenschap verwerpen

Het verwerpen van een nalatenschap is een van de manieren om een nalatenschap te ontvangen. Als een erfgenaam een nalatenschap verwerpt, houdt dat in dat hij de nalatenschap niet wil hebben. Het... [Lees verder]


Naleving van de aflossingseis

Naleving van de aflossingseis is een van de vier regels rond de renteaftrek voor de eigen woning. Is er niet of te weinig afgelost, dan kwalificeert de lening niet meer als eigenwoningschuld... [Lees verder]


Nationaal Contactpunt (NCP): Europese Richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

Wat is het NCP Het Nationaal Contactpunt (NCP) geeft invulling aan de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EUhttps://www.cbhc.nl/nl-nl/europese-regelgeving). Deze richtlijn maakt het voor patiënten makkelijker om zich in een ander EU-land... [Lees verder]


Nationaal regime

Het nationaal regime is een vrijstellingsregeling van een deel van de MiFID-eisen. Het nationaal regime is op 1 juli 2008 in werking getreden. Het nationaal regime is met name relevant voor... [Lees verder]


Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zorgt ervoor dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor terugbetaling van de hypotheekschuld wanneer de hypotheekgever zijn hypotheeklasten niet meer kan betalen. Betalingsonmacht door... [Lees verder]


Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. [Lees verder]


Naverrekenen

De premie die voor een inkomensverzekering moet worden betaald, is verschuldigd over de werkelijke loonsom. Op basis van een geschatte loonsom wordt het voorlopige premiebedrag aan het begin van een... [Lees verder]


Nawerking

Nawerking is een van de bijzonderheden in de Ziektewet. In artikel 46 van de ZW is geregeld dat een werknemer die gezond uit dienst gaat en binnen 28 dagen alsnog... [Lees verder]


Negatieve overrente

Negatieve overrente houdt in dat de verzekeraar in het contract met een te hoge rente in zijn tarief heeft gerekend. Hierdoor is de aanwezige pensioenreserve op de einddatum van het contract lager dan... [Lees verder]


Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Negatieve uitgaven voor de inkomensvoorzieningen houdt in dat de fiscus bij het inkomen van de belastingplichtige in box 1 een eerder aftrekbare fiscale post, zoals premie voor lijfrente of pensioen, optelt bij... [Lees verder]


Netto actuariële premie

De netto actuariële premie is de premie die de levensverzekeraar op basis van sterftekansen en intrest heeft berekend. Hierbij heeft de verzekeraar nog geen rekening gehouden met kostenopslagen. [Lees verder]


Netto besteedbaar inkomen

Het inkomen dat overblijft nadat de vaste uitgaven in mindering zijn gebracht op het netto inkomen. [Lees verder]


Netto inkomen

Het netto inkomen is het box 1-inkomen na aftrek van belastingen en premies. [Lees verder]


Netto lijfrente

Netto lijfrente is een van de twee mogelijkheden tot pensioenopbouw in box 3 voor werknemers, ZZP-ers en DGA's, met een inkomen boven het maximum pensioengevend loon. De deelnemer betaalt geen... [Lees verder]


Netto lijfrente onregelmatige handelingen

De vrijstelling in box 3 vervalt voor de belastingplichtige die deelneemt aan een netto lijfrente of een netto pensioen in 4 gevallen: als de aanspraak is niet langer als zodanig aan te merken; als de aanspraak... [Lees verder]


Netto pensioen

Netto pensioen is een van de twee mogelijkheden van pensioenopbouw in box 3 voor werknemers met een inkomen boven het wettelijk maximum voor pensioengevend loon. Bij netto pensioen is de werkgever de contractspartij.... [Lees verder]


Netto premiestaffel

De netto premiestaffel is een premiestaffel waar de fiscus bij het bepalen van de hoogte van de premie geen rekening houdt met kosten van de pensioenuitvoerder en meeverzekerde risicodekkingen. Het eerste netto staffel... [Lees verder]


Niet aansluiten van arbeidsvoorwaarden, pensioenovereenkomst en reglement is een risico voor de werkgever

Wettelijk wordt het pensioen tussen werknemer en werkgever vastgelegd volgens de pensioendriehoek. Er is dan sprake van een pensioenovereenkomst en een pensioenreglement. Aan deze twee documenten kunnen werknemers rechten ontlenen. In de praktijk... [Lees verder]


Niet voor verwezenlijking vatbaar pensioen bij onvoldoende geld in BV

Bij eigen beheer staat er een pensioenvoorziening op de balans van de BV die de pensioentoezegging uitvoert. Wanneer de financiële middelen van de BV waarin de aanspraken zijn ondergebracht onvoldoende zijn om het pensioen... [Lees verder]


Nieuwbouw

Een woning kenmerkt zich als nieuwbouw, als de woning: Nog niet bewoond is Nog niet bewoond is geweest Na de bouw wordt opgeleverd door de aannemer [Lees verder]


Nieuwe methodiek brandinspectie

Inspectie brandrisico voor elektrische installaties  In de diverse brandpolissen verwijzen verzekeraars voor wat betreft de inspectie van het brandrisico van elektrische installaties naar de norm (NEderlandse Norm) 1010 of NEN 3140... [Lees verder]


Nieuwe regels voor ANBI's vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's).  ANBI's moeten op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren: de naam van de instelling het RSIN/fiscaal nummer de contactgegevens de... [Lees verder]


Nieuwe wet Werk en Zekerheid: de transitievergoeding in plaats van de gouden handdruk

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. Doel van deze wet is het aanpassen van de arbeidsmarkt aan de veranderde arbeidsverhoudingen in de... [Lees verder]


Nihil-pensioen door variabilisering voor 65 jaar

    In haar Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 28-11-2011 heeft de Belastingdienst aangegeven dat het mogelijk is om ouderdomspensioen om te zetten naar een overbruggingspensioen ter grootte van maximaal tweemaal de... [Lees verder]


No risk polis Ziektewet

Een no risk polis Ziektewet is één van de re-integratie instrumenten waarmee werkgevers de risico's die ze lopen bij het in dienst nemen van werknemers met een beperking verminderen. Bepaalde arbeidsongeschikte werknemers... [Lees verder]


Nominale waarde

De nominale waarde is de waarde die vermeld staat op een munt of op een verhandelbaar waardepapier zoals een aandeel of obligatie. De nominale waarde van aandelen is hetzelfde als de waarde van de aandelen die in... [Lees verder]


Noodregeling

De noodregeling is een uiterst middel dat De Nederlandsche Bank kan uitvoeren als een verzekeraar dreigt niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. De bedoeling van de noodregeling is dat de portefeuille van... [Lees verder]


Normale verdeling of Normaalverdeling

De normale verdeling of normaalverdeling bij beleggen betekent dat de rendementen een klokvormige verdeling hebben rondom het gemiddelde rendement. Bij de normaalverdeling is 50% van de waarnemingen van het rendement... [Lees verder]


NP

NP is de afkorting van nabestaandenpensioen. [Lees verder]


Nrgfo

Nrgfo staat voor nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen.  De AFM heeft de bevoegdheid vanuit de Wft, artikel 4:87 om nadere regels te stellen aan het gedragstoezicht. De AFM geeft daarvoor een... [Lees verder]


Nrgfo geeft regels voor financiële ondernemingen

In de nrgfo heeft de AFM regels gesteld waar financiële ondernemingen zich op grond van de Wft moeten houden. De nrgfo geeft onder andere regels over en voor: financiële bijsluiter dienstverleningsdocument aanbieden van beleggingsobjecten verlenen van beleggingsdiensten verplichtingen van... [Lees verder]


Nrgfo: activeren van klanten met een levensverzekering met beleggingscomponent

Het activeren van klanten met een levensverzekering met een beleggingscomponent is een van de nadere regels voor financiële ondernemingen. Volgens artikel 81b BGfo moet een levensverzekeraar zich inspannen om cliënten een weloverwogen... [Lees verder]


Nrgfo: regels voor vrijstellingsvermelding

De vrijstellingsvermelding is een van de nadere regels voor financiële ondernemingen. In de nrgfo zijn regels opgenomen met betrekking tot vrijstellingsvermelding. Een financiële onderneming die een financieel product aanbiedt via een reclame-uiting of... [Lees verder]


Nrgfo: risico-indicator

De risico-indicator geeft weer hoe groot het risico is gebaseerd op de volatiliteit van een belegging. Voor een groep van beleggingen waarbij de beleggingsinstelling een keer per maand of minder de marktwaarde... [Lees verder]


Nrgfo: Waarschuwing bij reclame-uitingen

De waarschuwing bij reclame-uitingen is een van nadere regels voor financiële ondernemingen. Een financiële onderneming dient op basis van de nrgfo in een reclame-uiting over krediet een waarschuwing op over de gevolgen die... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.