Wikiresultaten voor 'O'


Objectieve en selectieve analyse

Onafhankelijke bemiddelaars kunnen een financieel product bij een willekeurige aanbieder onderbrengen. Om te bepalen bij welke aanbieder het financiele product het best aangeschaft kan worden, maakt de onafhankelijke bemiddelaar gebruik van... [Lees verder]


Objectieve rechtvaardigingsgrond

Bij indirecte discriminatie wordt een schijnbaar neutraal criterium gebruikt. Dat criterium treft echter uitsluitend, of in overwegende mate, personen van een bepaald geslacht of uit een bepaalde leeftijdsgroep. Indirecte discriminatie is toegestaan... [Lees verder]


Obligatiefonds

Een obligatiefonds is een van de verschillende soorten beleggingsfondsen. Een obligatiefonds belegt in obligaties.  [Lees verder]


OBR : Overbruggingsregeling AOW

De overbruggingsregeling AOW (OBR) heeft de overheid ingericht als tegemoetkoming voor personen die tijdelijk minder inkomen hebben door verhoging van de AOW-leeftijd. De regeling geldt tot 2023 omdat personen dan de tijd... [Lees verder]


Offerte

Na de aanvraag van een verzekering krijgt de verzekerde een offerte van de verzekeraar, dit is een officiële aanbieding van een verzekering. De verzekeraar beschrijft in de offerte de verzekering... [Lees verder]


Omgaan met afwijking van je advies

Het vakkundig omgaan met de situatie waarin je klant afwijkt van je advies is één van meerdere vereiste vaardigheden, competenties en professionele gedragingen van de adviseur. Jij adviseert en de klant kiest... [Lees verder]


Omgaan met boosheid en agressie

Boosheid kan onstaan wanneer iemand vindt dat een norm wordt overschreden en hij zich daar onmachtig bij voelt. Hij heeft een beeld van hoe het zou moeten zijn of hoe... [Lees verder]


Omgaan met klachten

De manier waarop je met een klacht omgaat bepaalt mede of je, zoals van een adviseur verwacht mag worden, controleerbaar, aanspreekbaar en toerekenbaar bent. Een klacht kan direct of indirect geuit worden. Een... [Lees verder]


Omkeerregel

De omkeerregel is een uitzondering op de hoofdregel bij de heffing van loonbelasting. De hoofdregel is dat loonbelasting geheven wordt op het genietingsmoment van het loon. Omdat een pensioenregeling direct een... [Lees verder]


Omschrijving hoedanigheid bedrijf op de AVB

De hoedanigheidsomschrijving op een AVB-polis is het van groot belang. Bij het afsluiten van deze verzekering dient namelijk een exacte omschrijving van de werkzaamheden die de verzekeringnemer verricht te worden... [Lees verder]


Omslagregeling

Een omslagregeling, ook wel omslagstelsel genaamd, houdt in dat de werkenden, per bedrijf of sector, premie betalen voor de uitkeringen aan mensen die op dat moment al gebruikmaken van de... [Lees verder]


Omslagstelsel

Het omslagstelsel is een andere benaming voor de omslagregeling. De tegenhanger van het omslagstelsel is het stelsel op basis van kapitaaldekking. [Lees verder]


Omvangskorting

Omvangskorting is een methode van een winstdeling waarbij de premie procentueel wordt verlaagd vanaf een bepaald premievolume. Hoe hoger het premievolume, hoe hoger het kortingspercentage is. In de voorwaarden wordt... [Lees verder]


Omzetbelasting

De omzetbelasting, ook wel BTW genoemd, is een van meerdere indirecte belastingen. Deze belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product of dienst in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting).... [Lees verder]


Onafhankelijke bemiddelaars en niet onafhankelijke bemiddelaars

Er zijn verschillende soorten bemiddelaars actief in de financiele dienstverlening: Verbonden bemiddelaars Gebonden bemiddelaars Ongebonden bemiddelaars In het dienstverleningsdocument moet de bemiddelaar per product vermelden welk soort bemiddeling hij verleent. Naast deze drie soorten bemiddelaars, zijn... [Lees verder]


Onbepaald deel verzekeren

Als de DGA ervoor kiest een onbepaald deel te verzekeren, wordt de gehele pensioentoezegging in eigen beheer uitgevoerd. In de pensioenbrief is vastgelegd dat een deel van de toezegging wordt verzekerd. De voorziening... [Lees verder]


Onbepaald partner systeem

Bij een onbepaald partner systeem verzekert de pensioenuitvoerder voor iedere deelnemer aan de pensioenregeling partnerpensioen, ongeacht of die deelnemer in werkelijkheid een partner heeft die volgens de regeling als partner gekwalificeerd is of... [Lees verder]


Onderbrengingsplicht

De onderbrengingsplicht houdt in dat op grond van artikel 23 van de Pensioenwet werkgevers verplicht zijn de uitvoering van de pensioenovereenkomst van hun werknemers, met uitzondering van de DGA's, onder... [Lees verder]


Ondernemer

De ondernemer is een natuurlijk persoon die in privé onderneemt. Omdat hij niet in loondienst is bij een werkgever, valt hij niet onder de Wet op de Loonbelasting 1964, maar alleen... [Lees verder]


Onderneming

Een onderneming is een duurzame organisatie, die erop is gericht met behulp van arbeid en (meestal) kapitaal deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer met het oogmerk winst te behalen.... [Lees verder]


Ondernemingspensioenfonds

Een ondernemingspensioenfonds (OPF) is een pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor een specifieke onderneming. Er zijn nog twee andere typen pensioenfondsen: het bedrijfstakpensioenfonds en het beroepspensioenfonds. De Pensioenwet geeft in artikel... [Lees verder]


Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een overlegorgaan dat bestaat uit werknemers van een onderneming. De taak van de ondernemingsraad is om zowel de ondernemings- als de werknemersbelangen te behartigen. Als in een onderneming... [Lees verder]


Ondernemingsvormen

Een van de eerste keuzes die een zelfstandig ondernemer moet maken om zijn bedrijf te kunnen uitoefenen is de keuze voor een rechtsvorm, ook wel ondernemingsvormen genoemd.  Er zijn drie soorten ondernemingsvormen: 1.... [Lees verder]


Onderscheid verschillende werkgevers met betrekking tot premiedifferentiatie

Werkgevers worden op basis van hun loonsom ingedeeld in drie groepen. Op basis van deze indeling wordt de gedifferentieerde WGA premie bepaald.  Kleine werkgever Tot en met 10x de gemiddelde loonsom Middelgrote werkgever >10 tot en met... [Lees verder]


Ongebonden bemiddelaar

    Ongebonden bemiddelaars zijn onafhankelijk en hebben geen verplichtingen om productie onder te brengen bij verzekeraars en/of banken. Het advies dat ongebonden bemiddelaars geven is daarom objectiever dan een advies van... [Lees verder]


Ongehuwd samenwonen

Ongehuwd samenwonen is een van de drie samenlevingsvormen die in Nederland voorkomen. Over samenwonen is in de wet niets geregeld. Iedere partner behoudt zijn eigen vermogen, en de samenwonenden hebben verder geen rechten... [Lees verder]


Ongevallen AOV

Een ongevallen AOV geeft een uitkering als een verzekerde inkomensverlies heeft door arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. De acceptatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt vaak af van de medische toestand... [Lees verder]


Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering is een sommenverzekering (meer specifiek: een persoonsverzekering). Bij een ongevallenverzekering komt een vooraf afgesproken bedrag tot uitkering wanneer de verzekerde een ongeval (een plotseling op het lichaam van... [Lees verder]


Ongoing Charges Figure, OCF

De Ongoing Charges Figure of de OCF is de opvolger van de TER. De OCF geeft de lopende kosten aan die aan het vermogen van het beleggingsfonds wordt onttrokken. Daarmee... [Lees verder]


Onherroepelijke begunstiging

Een begunstigde op een levensverzekering ontvangt de uitkering uit de verzekering op de einddatum bij in leven zijn  of bij eerder overlijden van van de verzekerde. In artikel 6:253 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de verzekeringnemer die een... [Lees verder]


Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad (artikel 6.162 lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek) kan een handeling zijn (het veroorzaken van een schade), maar ook het nalaten van een handeling (het... [Lees verder]


Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting wordt in Nederland door gemeenten geheven. Het betreft een belasting voor eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Waaronder woningen.De besteding van deze gelden door gemeenten is niet... [Lees verder]


Ontbindingsvergoeding

De ontbindingsvergoeding is een andere naam voor de gouden handdruk of de ontslagvergoeding. [Lees verder]


Ontslagrecht

Het ontslagrecht is het geheel van regels met betrekking tot het ontslag van een werknemer en een ambtenaar. Het ontslagrecht is te vinden in verschillende bronnen: het Burgerlijk Wetboek; het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen; de... [Lees verder]


Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid

Met het ontslagrecht wil de overheid het recht eenvoudiger, eerlijker en sneller maken. Deze afspraken zijn onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Ontslagroute Vanaf 1 juli 2015 wordt de route voor het... [Lees verder]


Ontslagroutes

De ontslagroutes is één van meerdere zaken die door de wet Werk en Zekerheid is geregeld. De Wet Werk en Zekerheid introduceerde twee vaste ontslagroutes. Welke route gevolgd wordt, is afhankelijk van de... [Lees verder]


Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding is een andere benaming voor ontbindingsvergoeding of gouden handdruk. [Lees verder]


Ontslagvergunning

Wanneer een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling nog steeds arbeidsongeschikt is, kan er door de werkgever een ontslagvergunning worden aangevraagd. Voor een ontslagvergunning is er toestemming van het UWV nodig. De werkgever zal... [Lees verder]


Ontsparen

Ontsparen is het uitgeven van het eerder gespaarde geld. Om dat te kunnen doen, moet de consument het gespaarde geld eerst liquide maken worden. Dat kan heel eenvoudig zijn (internetspaarrekening),... [Lees verder]


Ontwikkelingen ANW

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de Anw. Er zijn 2 verschillende Anw-uitkeringen: 1) de nabestaandenuitkering voor partners en voor ex-partners die alimentatie ontvangen. 2) de wezenuitkering voor... [Lees verder]


Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke toeslagverlening

De toeslagverlening (indexatie) die een werkgever in een uitkeringsovereenkomst toezegt aan zijn werknemers kan zowel onvoorwaardelijk als voorwaardelijk zijn. Bovendien mag de werkgever onderscheid maken in de toeslagverlening aan actieve en inactieve deelnemers. Toeslagverlening is... [Lees verder]


Onvoorwaardelijke winstbijschrijving

Onvoorwaardelijke winstdeling is een van de twee manieren van maatschappijwinstdeling. Onvoorwaardelijke winstbijschrijving houdt in dat de verzekeringnemer de winst behoudt die tijdens de looptijd is toegekend, ook als de verzekeringnemer de verzekering... [Lees verder]


Onzuivere pensioenregeling

Er is sprake van een onzuivere pensioenregeling als: de regeling wordt uitgevoerd door een niet toegelaten pensioenuitvoerder; of de regeling het wettelijk kader van artikel 18 tot en met 18h van de... [Lees verder]


OP

OP is de afkorting van ouderdomspensioen. [Lees verder]


Opbouw nabestaandenpensioen onderdeel van collectieve gangbaarheidstoets

Een van de onderdelen van de collectieve gangbaarheidstoets is de opbouw van het nabestaandenpensioen. Artikel 10c UB LB bepaalt dat bij pensioenregelingen in eigen beheer alleen een partnerpensioen of wezenpensioen mag worden... [Lees verder]


Opbouwen passend advies: aanbevelen / opties voorleggen

De keuze tussen een aanbeveling doen of opties voorleggen en de manier waarop je dat doet is één van meerdere aspecten die een rol spelen bij het opbouwen van een... [Lees verder]


Opbouwen passend advies: zoek de breedte

Het opbouwen van een passend advies in de breedte, is één van de aspecten van het opbouwen van een passend advies. Beperk je advies niet tot het vergelijken van producten. Onderzoek... [Lees verder]


Opbouwkeuzevoet

De opbouwkeuzevoet is gelijk aan  [Lees verder]


Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is het percentage dat wordt vermenigvuldigd met de pensioengrondslag, om de (toename van de) pensioenaanspraak (bij uitkeringsovereenkomsten) of de hoogte van de beschikbare premie (bij premieovereenkomsten) vast te stellen. Als... [Lees verder]


Open beleggingsfondsen

Een open beleggingsfonds is een van de twee soorten beleggingsfondsen. Een open beleggingsfonds is een beursgenoteerd beleggingsfonds, waarbij de hoeveelheid aandelen in het fonds variabel is. Daarmee is het aanwezige... [Lees verder]


Openen van een betaalrekening: klantdossier

Om een betaalrekening voor een client te kunnen openen volgt de bankmedewerker een vaste procedure. Voor het openen van een betaalrekening hoeft geen klantprofiel opgesteld te worden. Wel worden gegevens in een klantdossier... [Lees verder]


Openvallen nalatenschap

Het openvallen van een nalatenschap houdt in, dat de erfenis van een natuurlijk persoon beschikbaar komt, als er een bewijs is van overlijden van die persoon. Dit kan een overlijdensakte zijn of... [Lees verder]


OPF

OPF is de afkorting van ondernemingspensioenfonds. [Lees verder]


Opschorten loondoorbetaling

Tijdens het eerste- en tweede ziektejaar van een zieke werknemer moet de werknemer zich aan een aantal regels houden ten behoeve van zijn/haar re-integratie. Hieronder valt het bezoeken van de... [Lees verder]


Opschorting plicht tot waardeoverdracht

Opschorting van de plicht tot waardeoverdracht staat vermeld in artikel 72 van de Pensioenwet. Deze opschorting geldt als de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager dan 100% is. Het recht op individuele waardeoverdracht herleeft als de dekkingsgraad weer... [Lees verder]


Optie

Een optie is een van de voorkomende vormen van derivaten. Een optie is een recht om tijdens de looptijd van de optie of op een bepaalde datum: Aandelen te kopen tegen een vooraf... [Lees verder]


Optieregeling

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het mogelijk om periodiek (jaarlijks of per drie jaar) het verzekerd bedrag te verhogen. Dat is de optieregeling. Bij de optieregeling kan het verzekerd bedrag zonder medische waarborgen tot wel... [Lees verder]


Opzicht

Opzicht houdt in, dat iemand een goed voor kortere of langere tijd onder zich heeft, terwijl diegene niet de eigenaar is van het goed. In de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is opzicht... [Lees verder]


Organiseren van complexe trajecten

Wat is organiseren? Organiseren is het opdelen van een omvangrijke taak in kleinere deeltaken, deze (laten) uitvoeren en over de uitvoering van die deeltaken in controle blijven zodat uiteindelijk de omvangrijke... [Lees verder]


Oude Wajong

Met de ingang van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de regeling Wajong verdeeld in drie regelingen: Oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015.  Mensen vallen onder de regeling van oude Wajong als zij... [Lees verder]


Oudedagsreserve

De ondernemer een oudedagsreserve vormen. De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van betaling van belasting, aangezien de ondernemer pas na beëindiging van zijn bedrijf of op AOW-leeftijd fiscaal moet afrekenen over deze reserve.... [Lees verder]


Oudedagsreserve: verplichte afbouw

Net als bij de opbouw van een oudedagsreserve, gelden voor de afbouw van een oudedagsreserve strikte regels. In de volgende situaties vindt afbouw van de oudedagsreserve plaats: als de ondernemer kiest (een deel van) de... [Lees verder]


Oudedagsreserve: voorwaarden om te reserveren

Via een oudedagsreserve kan een ondernemer vermogen opbouwen voor een toekomstvoorziening. Om jaarlijks te kunnen reserveren geldt een aantal wettelijke voorwaarden voor de oudedagsreserve. Deze staan in de Wet op de inkomstenbelasting in artikel... [Lees verder]


Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst. Ouderdomspensioen is pensioen dat vanaf de pensioendatum levenslang aan de (voormalige) deelnemer van een... [Lees verder]


Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof houdt in, dat werknemers die ten minste een jaar in dienst zijn, voor ieder kind onder de 8 jaar recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof. De maximale verloftijd is 26 maal... [Lees verder]


Overbruggingspensioen

Het overbruggingspensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat de pensioenuitvoerder van de pensioendatum tot de AOW-datum uitkeert aan de deelnemer. De pensioendatum ligt altijd voor de AOW-datum. Het overbruggingspensioen moest het verschil in... [Lees verder]


Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is een directe belasting die de koper betaalt als hij eigenaar wordt van:  Een onroerende zaak (bv. een woning, bedrijfspand of stuk grond) Rechten op onroerende zaken, zoals: opstalrecht, erfpachtrecht, lidmaatschapsrecht... [Lees verder]


Overdrachtswaarde

De overdrachtswaarde is een begrip dat speelt bij waardeoverdracht. De wettelijke overdrachtswaarde is de waarde waartegen het pensioen volgens de wet moet worden overgedragen. De contractuele overdrachtswaarde is niet gelijk aan de... [Lees verder]


Overeenkomst

De overeenkomst is de belangrijkste rechtsfiguur in het burgerlijk recht. Aan een overeenkomst verbindt de wet het gevolg dat er verbintenissen ontstaan tussen de partijen die de overeenkomst aangaan. Dit... [Lees verder]


Overgangsrecht bestaande kew, sew , bew

Sinds 1 januari 2013 kan geen nieuwe KEW, SEW of BEW afgesloten worden. Op 31 december 2012 bestaande producten vallen onder overgangsrecht zodat de regels van vóór 2013 gelden. In... [Lees verder]


Overgangsrecht op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld

Voor eigenwoningschulden die op 31 december 2012 bestonden blijft het recht  gelden van voor 2013 zodat ook aflossingsvrij kan worden geleend voor de eigen woning. In een aantal situaties kon... [Lees verder]


Overgangsrecht voor een vóór 14 september 1999 afgesloten lijfrenteverzekering met periodieke premiebetaling doorlopend na 14-09-1999 tot 01-01-2001

Als  de betaalde lijfrentepremies tot 1 januari 2001: niet aftrekbaar waren, en: niet hoger dan €2.269 per kalenderjaar, dan geldt bij afwikkeling van deze verzekering voor 1 januari 2021 de saldomethode. Zijn de betaalde... [Lees verder]


Overgangsregeling voor transitievergoeding

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoensarbeiders, niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan.  Door de overgangsregeling telt... [Lees verder]


Overgangssituaties bij publiek en privaat verzekeren

Werkgevers die een gedifferentieerde premie betalen aan het UWV kunnen overstappen naar een eigenrisicodragersverzekering en vice versa. De gevolgen hiervan voor de premie zijn afhankelijk van de loonsom (grootte) van de werkgever. Daarnaast is... [Lees verder]


Overheveling taken Zorginstituut Nederland naar CAK per 1-1-2017

Het CAK neemt een aantal taken over van Zorginstituut Nederland Vanaf 1 januari 2017 neemt het CAK een aantal taken over van Zorginstituut Nederland. Het gaat om regelingen voor klanten die anders... [Lees verder]


Overlevingstafel

Een overlevingstafel is een tabel die aangeeft hoeveel van 100.000 pasgeboren jongens of meisjes de leeftijd van een, twee, drie jaar enzovoort zullen bereiken. De sterfteverhoudingen die gedurende een bepaalde... [Lees verder]


Overlijden van een werknemer binnen een jaar

Als de werkgever aan de werknemer in de pensioenovereenkomst nabestaandenpensioen heeft toegezegd, is een nieuwe medewerker bij opname in de pensioenregeling verzekerd voor het nabestaandenpensioen. UItzondering op deze regel is wanneer... [Lees verder]


Overrendement op een pensioencontract

Overrendement (winstdeling) op een pensioencontract houdt in dat de behaalde rentevergoeding op de pensioenreserves hoger is dan de rekenrente waarop het tarief gebaseerd is. Dit overrendement kan toekomen aan de... [Lees verder]


Overrente

Overrente is een vorm van winstdeling. Daarbij komt het verschil tussen het behaalde rendement op de belegde spaardelen van premies en koopsommen en de gehanteerde rekenrente ten goede aan de... [Lees verder]


Overrentewinstdeling

Winstdeling op basis van overrente is 1 van de 6 winstdelingsvormen bij collectief pensioen. Winstdeling op basis van overrente komt ook voor bij individuele contracten. Overrentewinstdeling is een winstdelingsvorm waarbij de verzekeraar het... [Lees verder]


Overstapservice

De overstapservice is een serivice die banken bieden wanneer een rekeninghouder wisselt van bank. De overstapservice zorgt ervoor dat af- en bijschrijvingen via de nieuw geopende betaalrekening gaan. Ook automatische incasso’s... [Lees verder]


Overzicht van inkomsten en uitgaven

Om een financieel advies te geven moet de adviseur inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven van een klant. Dit inzicht verkrijgt een adviseur door het opstellen van een kasstroomoverzicht. In het kasstroomoverzicht zijn... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.