Overlevingstafel


Een overlevingstafel is een tabel die aangeeft hoeveel van 100.000 pasgeboren jongens of meisjes de leeftijd van een, twee, drie jaar enzovoort zullen bereiken. De sterfteverhoudingen die gedurende een bepaalde periode (periode-overlevingstafels) of een bepaald geboortecohort (generatie-overlevingstafels) zijn waargenomen, vormen hiervoor de basis. De vroegere benaming was sterftetafel.

Aan de hand van deze gegevens kan ook voor elk geslacht en elke leeftijd worden berekend hoe groot de kans op overlijden vóór het bereiken van een volgende leeftijd is. Verder kan per geslacht het aantal nog te verwachten levensjaren na het bereiken van een bepaalde leeftijd worden afgeleid (de levensverwachting).

De gegevens worden door het CBS verzameld. Het Actuarieel Genootschap gebruikt deze gegevens om hun actuariële tafels, waarin correcties worden aangebracht, op te stellen. Waar het CBS puur kijkt naar de daadwerkelijke tellingen uit het verleden, bewerkt het Actuarieel Genootschap deze om een trend naar de toekomst toe te creeren. De berekeningen die met de tafels gemaakt worden betreffen immers ook de toekomst. Wanneer bijvoorbeeld geen rekening gehouden zou worden met de steeds langere levensverwachting van Nederlanders, zouden er te lage doelvermogens berekend worden. Op deze actuariële tafels baseren actuarissen bij verzekeraars en pensioenfondsen hun berekeningen.

Omdat de sterftekansen steeds wijzigen worden er periodiek nieuwe overlevingstafels gepubliceerd. Er zijn ook verschillende versies in omloop, die ieder weer andere correcties of bewerkingen hebben ondergaan.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.