Wikiresultaten voor 'P'


Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht op niet-registergoederen. De geldlener, die het pand als zekerheid biedt voor het terugbetalen van de lening, is de pandgever. De kredietverstrekker is de pandnemer of pandhouder. [Lees verder]


Participatiewet

De Participatiewet heeft als doel iedere Nederlandse ingezetene die niet in staat is in zijn of haar eigen inkomen te voorzien, in ieder geval een inkomen te verschaffen op het... [Lees verder]


Particuliere klant

De particuliere klant is een natuurlijke persoon die behoefte heeft aan dienstverlening. [Lees verder]


Particuliere verzekering: ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering garandeert een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit of medische kosten als gevolg van een ongeval. [Lees verder]


particuliere verzekeringen: aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen bieden dekking voor het risico van aansprakelijkheid ten gevolge van een onrechtmatige daad. Aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen voorkomen als zakelijke verzekeringen en als particuliere verzekeringen. De bekendste particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen zijn: De AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren). De... [Lees verder]


Particuliere verzekeringen: bezitsverzekeringen

Als particulieren risico’s lopen die ze niet kunnen of willen dragen, zullen ze proberen deze risico’s particulier te verzekeren. Door middel van schadeverzekeringen kunnen zij risico’s verzekeren die het bezit... [Lees verder]


Particulieren: bezitsrisico

Particulieren lopen de volgende risico's m.b.t. bezit: Brand Ontploffing Blikseminslag Vliegtuigschade Storm Diefstal Waterschade Vandalisme Beroving Aanrijding Aanvaring Omvallen van bomen e.d. Daarnaast is er nog sprake van catastroferisico's zoals overstromingen, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties en molest. Deze risico's zijn niet verzekerbaar. [Lees verder]


Particulieren: risico's gekoppeld aan de gezondheid, leven en dood

Risico's die gezondheid, ziekte en medische verzorging betreffen, zijn risico's die verplicht verzekerd moeten worden op een basis zorgverzekering. Daarnaast kan voor risico's die niet onder de basis zorgverzekering vallen,... [Lees verder]


Particulieren: risicoanalyse m.b.t. diverse schadeverzekeringen

Risico's voor particulieren kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: bezitsrisico's vermogensrisico's risico's gekoppeld aan gezondheid, leven en dood [Lees verder]


Particulieren: vermogensrisico

Particulieren lopen het risico in hun vermogen te worden aangetast doordat ze door derden aansprakelijk worden gesteld. We denken bijvoorbeeld aan de risico's die een huiseigenaar loopt indien een dakpan... [Lees verder]


Partner

Voor het begrip partner in de fiscale wetgeving is in artikel 5a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) een definitie opgenomen. In de afzonderlijke belastingwetten kan hiervan worden afgeweken. De Wet... [Lees verder]


Partnerpensioen

Het partnerpensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst. Partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen die is bedoeld voor de partner van de... [Lees verder]


Partnerpensioen op risicobasis en bescherming Pensioenwet

Het nabestaandenpensioen op risicobasis vervalt op het moment dat een deelnemer uit dienst treedt. Voor de partner van de deelnemer kunnen de financiële consequenties groot zijn als de deelnemer kort na de... [Lees verder]


Partnertoeslag

De partnertoeslag was een tijdelijke toeslag op de AOW voor ingezetenen die recht hebben op AOW, maar van wie de partner nog geen recht op AOW heeft. Deze toeslag wordt uitgekeerd... [Lees verder]


Partnerverklaring of weduwenverklaring

Een partner- of weduwenverklaring is een  verklaring waarin de partners bij het aangaan van een hypotheek schriftelijk vastleggen voor de financier dat ze de uitkering uit de levensverzekering zullen gebruiken om de... [Lees verder]


Parttime percentage

Het parttime percentage is het aantal uren dat iemand werkt in vergelijking met een fulltimer. Werknemers met een deeltijdcontract mogen niet ongelijk behandeld worden ten opzichte van fulltimers. Werknemers met een deeltijdcontract... [Lees verder]


Passend advies opbouwen en betaalbaarheid

Rekening houden met de betaalbaarheid van je advies is één van meerdere aspecten die spelen bij het opbouwen van een passend advies. Daarbij moet je niet alleen kijken naar de betaalbaarheid... [Lees verder]


Passend advies opbouwen: betrek belanghebbenden en hun belangen

Het betrekken van de belangen van belanghebbenden behalve de belangen van je klant, is één van meerdere aspecten van het opbouwen van een passend advies. Primair dien je in je advies... [Lees verder]


Passend advies opbouwen: inleiding

Het opbouwen van een passend advies is één van meerdere vereiste vaardigheden, competenties en professionele gedragingen van de adviseur. Over het opstellen van een advies zijn in het BGfo exameneisen vastgelegd. Edmond... [Lees verder]


Passend advies opbouwen: omgaan met tegenstrijdigheden / prioriteiten

Het omgaan met tegenstrijdigheden is één van meerdere aspecten bij het opbouwen van een passend advies. Tegenstrijdigheden kunnen overal de kop opsteken. Bijvoorbeeld doordat je klant tegenstrijdige wensen of belangen heeft,... [Lees verder]


Passende arbeid AOV

Bij het arbeidsongeschiktheidscriterium voor passende arbeid is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer de verzekerde voor ten minste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn... [Lees verder]


Passende arbeid voor werknemers

De werkgever dient passend werk aan te bieden aan zijn dreigend langdurig zieke medewerker, zijn medewerker dient dit werk te accepteren. Dit is een onderdeel van de re-integratie. Deze regeling staat... [Lees verder]


Passende provisieregel

De passende provisieregel houdt in dat het verboden is: als aanbieder, bemiddelaar of adviseur provisie te betalen of te ontvangen voor het bemiddelen of adviseren over complexe producten, hypothecair kredieten, (natura)... [Lees verder]


Passendheidstoets bij beleggen

Een passendheidstoets moet beleggingsonderneming afnemen bij een cliënt die geen advies krijgt, maar waarbij de beleggingsonderneming wel een rol speelt bij het ontvangen en doorgeven van een order van een cliënt.... [Lees verder]


Passeren hypotheekakte

Het passeren van een hypotheekakte volgt naast de leveringsakte wanneer er sprake van een hypothecaire lening is. Ten behoeve van de aankoop van de woning.De woning zal als onderpand gelden.... [Lees verder]


PDCA Deming cirkel

DE PDCA cirkel is bedacht door de heer Deming. De PDCA cirkel beschrijft een proces dat leidt tot voortdurende kwaliteitsverbeetring en bestaat uit vier stappen, en borging. De vier stappen zijn... [Lees verder]


Peildatum

De peildatum is de datum waarop de pensioenuitvoerder jaarlijks de pensioenaanspraken (bij uitkeringsovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten) of de pensioenpremie (bij premieovereenkomsten) vaststelt en eventueel indexatie toekent. Meestal wordt als peildatum het moment aangehouden waarop een onderneming... [Lees verder]


Pensioen

Pensioen in ruime zin Pensioen in ruime zin is elke financiële voorziening die bij wegvallen van inkomen uit arbeid zorgt voor een periodieke uitkering voor een begunstigde. Deze uitkering dient als vervanging... [Lees verder]


Pensioen afstempelen mogelijk onder voorwaarden

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de mogelijkheid om onder voorwaarden pensioen in eigen beheer af te stempelen. De fiscus biedt DGA’s met pensioen in eigen beheer met onderdekking... [Lees verder]


Pensioen en overgang onderneming

Er gelden regels vanuit het Burgerlijk Wetboek voor overgang van onderneming en de pensioenrechten die werknemers van de over te dragen onderneming al dan niet behouden. Welke regels van toepassing... [Lees verder]


Pensioen en Spaarfondsenwet

De Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW) is de voorloper van de huidige Pensioenwet. [Lees verder]


Pensioen risicomatrix werknemer-werkgever

    Risicomatrix DB-DC           DB DC Werkgever renterisico reputatierisico   langlevenrisico arbeidsvoorwaarde risico   gegarandeerd hoge premie      waardeoverdracht      kredietrisico         Werknemer renterisico beleggingsrisico   beleggingsrisico renterisico   inflatierisico langlevenrisico   gegarandeerd laag pensioen kans op laag pensioen   eigen bijdrage kans op hoog pensioen   kredietrisico   Met reputatie en arbeidsvoorwaardenrisico wordt bedoeld het risico dat een werkgever met een premieovereenkomst, afgezet tegen een... [Lees verder]


Pensioenaangroei

Pensioenaangroei is een andere naam voor factor A. [Lees verder]


Pensioenaanspraak

De (pensioen)aanspraak is het recht op een nog niet ingegaan pensioen. Volgens artikel 1 van de Pensioenwet valt voorwaardelijke toeslagverlening niet onder de pensioenaanspraak, omdat deze toeslag alleen onder voorwaarden wordt toegekend.   [Lees verder]


Pensioenbreuk

Een pensioenbreuk is een tekort in pensioenopbouw van de werknemer veroorzaakt door wisseling van werkgever.  Er zijn twee vormen: een periode dat de werknemer geen pensioen opbouwt; de werknemer krijgt bij zijn nieuwe... [Lees verder]


Pensioenbrief: afspraken over pensioen tussen de DGA en de BV

De toezeggende BV legt de pensioentoezegging aan de DGA in de praktijk vast in een pensioenbrief. Dit gebeurt om problemen bij de totstandkoming van de pensioentoezegging te voorkomen. De pensioenbrief maakt onderdeel uit van... [Lees verder]


Pensioendatum

De pensioendatum is de leeftijd waarop het ouderdomspensioen volgens de pensioenovereenkomst ingaat. Door aangepaste wetgeving is de pensioendatum niet meer gelijk aan de datum waarop de AOW ingaat. [Lees verder]


Pensioendriehoek

Het uitgangspunt van de Pensioenwet is de driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De wet regelt wie binnen deze driehoeksrelatie welke verantwoordelijkheid heeft. Het is belangrijk hierover duidelijkheid te hebben, zodat degene... [Lees verder]


Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een pensioenuitvoerder zonder winstoogmerk. Er zijn drie soorten pensioenfondsen: ondernemingspensioenfonds. Een ondernemingspensioenfonds is opgericht door één werkgever voor zijn bedrijf; bedrijfstakpensioenfonds. Een bedrijfstakpensioenfonds is opgericht door een brancheorganisatie voor een bedrijfstak; beroepspensioenfonds.... [Lees verder]


Pensioengeld uit de risicosfeer van de onderneming

Bij pensioenopbouw in eigen beheer staat de pensioenreserve op de balans. Dit biedt echter geen garantie dat er ook echt voldoende geld beschikbaar zal zijn om de toegezegde pensioenuitkeringen te... [Lees verder]


Pensioengerechtigde

Een pensioengerechtigde is een in artikel 1 van de Pensioenwet gedefinieerd begrip: een persoon van wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan. Pensioengerechtigden worden ook wel gepensioneerden... [Lees verder]


Pensioengevend loon

Het pensioengevend loon is het uitgangspunt voor de bepaling van: de pensioenaanspraak (bij een uitkeringsovereenkomst); de pensioenpremie (bij een premieovereenkomst). Het salaris en het pensioengevend loon kunnen hetzelfde zijn, maar het is ook mogelijk... [Lees verder]


Pensioengevend salaris onderdeel van collectieve gangbaarheidstoets

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de collectieve gangbaarheistoets. Een onderdeel van de collectieve gangbaarheidstoets is het pensioengevend salaris. Loonbestanddelen in natura vormen geen onderdeel van het pensioengevend salaris van de DGA met pensioen in... [Lees verder]


Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het deel van het pensioengevend salaris waarover een deelnemer in een pensioenregeling pensioen opbouwt. Meestal is de pensioengrondslag het pensioengevend salaris verminderd met een bedrag voor de AOW... [Lees verder]


Pensioenknip

Een pensioenknip is opgenomen in artikel 2 lid 9 Pensioenwet. De pensioenknip biedt de werknemer met een premieovereenkomst of de kapitaalovereenkomst de mogelijkheid op pensioendatum het opgebouwde pensioenkapitaal in 2 delen te... [Lees verder]


Pensioenknip: fiscale eisen

De pensioenknip kent een aantal fiscale eisen: het pensioen is een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst de werknemer splitst het kapitaal in een tijdelijke en een aansluitende levenslange uitkering de ingangsdatum van het direct ingaande tijdelijke... [Lees verder]


Pensioenopbouwsysteem in pensioenbrief

In de pensioenbrief staat volgens welk systeem de pensioenopbouw plaatsvindt. Net als bij collectieve pensioenregelingen, kan de pensioentoezegging voor een DGA op basis van een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst zijn. De Belastingdienst stelt aanvullende... [Lees verder]


Pensioenoptimalisatie voor DGA door fiscale ruimte in oude wetgeving

In de loop van de tijd is de fiscale wet- en- regelgeving steeds verder aangescherpt. Door de invoering van de Witteveen-, VPL- en VAP-wetgeving zijn fiscale kaders steeds verder beperkt. De... [Lees verder]


Pensioenoptimalisatie voor DGA door inkoop van pensioen

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de mogelijkheid om onder voorwaarden pensioen in te kopen. Inkoop van pensioen zorgt voor pensioenoptimalisatie Om dienstjaren in te kopen moet de DGA... [Lees verder]


Pensioenovereenkomst

De pensioenovereenkomst is 1 van de 3 juridische documenten uit de pensioendriehoek. De Pensioenwet definieert in artikel 1 van hoofdstuk 1 de pensioenovereenkomst als volgt: ‘hetgeen tussen een werkgever en een werknemer... [Lees verder]


Pensioenrecht

Een pensioenrecht is een het recht op een ingegaan pensioen. Volgens de definitie van artikel 1 van de Pensioenwet is de voorwaardelijke toeslagverlening geen onderdeel van het pensioenrecht. Dit komt doordat de toekenning... [Lees verder]


Pensioenregister

Het Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit samenwerkingsverband stelt sinds 2011 de website www.mijnpensioenoverzicht.nl beschikbaar voor het Nederlandse publiek. ... [Lees verder]


Pensioenreglement

Het pensioenreglement is 1 van de 3 juridische documenten uit de pensioendriehoek. Het pensioenreglement vertaalt de pensioenovereenkomst naar rechten en verplichtingen voor de deelnemers en de pensioenuitvoerder. In juridische tekst legt de pensioenuitvoerder... [Lees verder]


Pensioenreserve

De pensioenreserve is een andere naam voor voorziening verzekeringsverplichtingen. [Lees verder]


Pensioenrichtleeftijd ademt mee met levensverwachting

Met ingang van 1 januari 2014 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) van kracht. Voor pensioen betekent dit, dat per 1 januari 2014 de pensioenrichtleeftijd is verhoogd van... [Lees verder]


Pensioenshoppen

Voor Pensioenshoppen zie waardeoverdracht op pensioendatum. [Lees verder]


Pensioensoorten

In de Pensioenwet is het begrip pensioen in artikel 1 gedefinieerd als de opsomming van de mogelijke pensioensoorten, namelijk ouderdomspensioen; nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen); en arbeidsongeschiktheidspensioen. Elke pensioensoort moet voldoen aan de volgende 4 eisen: er is een... [Lees verder]


Pensioensoorten in de pensioenbrief

In de pensioenbrief zijn de pensioenvormen vastgelegd. Afhankelijk van de wensen van de DGA, kan de werkgever hem een of meer van de volgende pensioensoorten toezeggen:• Ouderdomspensioen;• Partnerpensioen;• Wezenpensioen;• Nabestaandenoverbruggingspensioen;• Arbeidsongeschiktheidspensioen;• Vrijstelling van... [Lees verder]


Pensioensysteem en pensioenopbouw

We gebruiken vaak de term pensioensysteem om het soort pensioenovereenkomst aan te geven. De wet spreekt alleen van pensioenovereenkomsten. [Lees verder]


Pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder is de organisatie die de pensioenregeling daadwerkelijk uitvoert. Zij is verantwoordelijk voor onder meer het innen van de premies, het beleggen van de premies, de administratie, informatieverstrekking aan... [Lees verder]


Pensioenuitvoerder: zorgplicht bij premieovereenkomsten

De zorgplicht bij premieovereenkomsten is één van meerdere specifiek geregelde zorgplichten. Pensioenuitvoerders hebben op grond van artikel 52 van de Pensioenwet een zorgplicht bij premieovereenkomsten, wanneer de deelnemer de mogelijkheid heeft om naar eigen... [Lees verder]


Pensioenverplichting

De definitie van pensioenverplichtingen staat omschreven in artikel 1 van de Pensioenwet. Pensioenverplichtingen zijn de verplichtingen van de pensioenuitvoerder uit hoofde van de pensioenaanspraken en pensioenrechten.   [Lees verder]


Pensioenvoorziening op de balans: verschil tussen commercieel en fiscaal

Bij eigen beheer staat er een pensioenvoorziening op de balans van de BV die de pensioentoezegging uitvoert. Jaarlijks neemt de hoogte van de pensioenvoorziening verder toe met de pensioenreservering die geldt voor dat... [Lees verder]


Pensioenwet

De Pensioenwet (PW) volgde op 1 januari 2007 de Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW) en de Regelen Verzekeringsovereenkomsten op, en is gefaseerd ingevoerd. Het doel van de wet is primair om de pensioenaanspraken van werknemers... [Lees verder]


Pensioenwijzigingen 2015

In de  Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen is een versobering van de pensioenopbouw per 2015 tot stand gekomen. Dit betekent over een langere periode pensioen opbouwen... [Lees verder]


Percentage

Een percentage is het "zoveel honderdste gedeelte van iets". Als iemand een twintigste deel van het geheel ontvangt, is dat 100/20, oftewel 5%. Nauw verwant met het percentage is het perunage. [Lees verder]


Periodieke uitkering

Een periodieke uitkering is een vaste en gelijkmatige reeks betalingen die zich gedurende een vaste periode (maand, jaar) herhaalt. Een periodieke uitkering wordt ook wel rente genoemd. [Lees verder]


Periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn uitkeringen die in termijnen uitkeren, zoals pensioen, uitkeringen uit werknemersverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en termijnen van lijfrenten. Deze zijn belast in box 1. In principe is de... [Lees verder]


Persoonsgebonden aftrek

Een persoonsgebonden aftrek volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt onder bepaalde voorwaarden, en binnen bepaalde grenzen toegepast wegens: Onderhoudsverplichtingen (alimentatie); Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen waarvoor iemand geen studiebeurs of kinderbijslag... [Lees verder]


Persoonsverzekering

Een persoonsverzekering is een in artikel 7:925 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft. Het betreft een... [Lees verder]


Perunage

Een perunage is een percentage gedeeld door 100. [Lees verder]


Pijlers toekomstvoorzieningen

Een toekomstvoorziening is het inzetten van financiële middelen voor een specifiek toekomstig doel. Met een toekomstvoorziening wordt niet alleen aanvullend pensioen en levensverzekeringen bedoeld, maar ook voor andere vormen van... [Lees verder]


Plaatsingsvergoeding

Een instelling die effecten uitgeeft betaalt voor de distributie van deze (nieuwe) financiële producten een plaatsingsvergoeding aan een beleggingsonderneming..  Hierbij is onderscheid tussen aanbieden van producten op de primaire en... [Lees verder]


Plaatsvervulling

Wanneer een erfgenaam is overleden erven zijn kinderen voor hem in de plaats. De kinderen komen dan in plaats van de vooroverleden erfgenaam. Heeft de vooroverleden erfgenaam geen kinderen, dan komt zijn... [Lees verder]


Plan van Aanpak

Een onderdeel om te komen tot succesvolle re-integratie is het maken en uitvoeren van een plan van aanpak. In het plan van aanpak worden doelen gesteld en afspraken gemaakt over de... [Lees verder]


Plannen en communiceren van een adviestraject

Het plannen van dienstverlening op maat  behoort tot één van meerdere kernvaardigheden, kerncompetenties en professionele gedragingen waar je in de uitoefening van je vak over dient te beschikken. Nadat de adviesvraag... [Lees verder]


Plannen van delegeren met Work Breakdown Structure en Gannt chart

De eerste stap in het organiseren van complexe trajecten bestaat uit plannen. Plannen komt voor delegeren Voordat je werkzaamheden kunt delegeren zul je eerst een overzicht moeten hebben van de werkzaamheden en een... [Lees verder]


Pleegzorgverlof

Pleegzorgverlof is een van de vormen van verlof uit de Wet arbeid en zorg.  Pleegouders krijgen recht op vier weken verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk... [Lees verder]


Plicht bemiddelaar naar aanbieder financieel product

Net zoals de aanbieder van een financiële dienst, heeft de bemiddelaar ook de verplichting om te controleren of de aanbieder een vergunning van DNB/AFM heeft om deze financiële dienst aan te mogen... [Lees verder]


Plichten aanbieder financieel product naar bemiddelaar

Een aanbieder van financiele producten heeft een aantal plichten ten opzichte van de bemiddelaars waar de aanbieder mee samenwerkt: controleren van de Wft-vergunning van de bemiddelaar; de bemiddelaar voorzien van adequate informatie; meldplicht... [Lees verder]


Polisafgifte

Met de polis afgifte wordt het contract tussen de verzekeraar en de verzekerde definitief. De polis bestaat uit een polis blad met bijlagen die de polisvoorwaarden en clausules bevatten. Op het polis... [Lees verder]


Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden vormen een geheel met het polisblad (waarop gegevens verzekerde, verzekerd beroep, ingangsdatum enz. vermeld staan). In de polisvoorwaarden worden alle regels, rechten en plichten van zowel verzekeraar als... [Lees verder]


poortwachterstoets

Het UWV is voor de WIA de ‘poortwachter’. Bij een WIA aanvraag oordeelt zij of er door werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen geleverd zijn aan de hand van het re-integratieverslag. Als... [Lees verder]


Portefeuillerisico

Het portefeuillerisico houdt in dat je een zo hoog mogelijk rendement wilt halen bij een zo laag mogelijk risico op afwijking van het rendement door het combineren van verschillende beleggingscategorieën. De... [Lees verder]


Postnumerando rente

Een postnumerando rente is een periodieke uitkering die aan het eind van een periode vervalt. Een voorbeeld van een postnumerando rente is een pensioenuitkering: deze wordt achteraf betaald. Naast de postnumerando rente... [Lees verder]


PP

PP is de afkorting van partnerpensioen. [Lees verder]


PPI

PPI is de afkorting van Premie Pensioen Instelling. [Lees verder]


Premie

De premie is de periodieke betaling aan een verzekeraar of pensioenuitvoerder om (als de afgesproken omstandigheden zich voordoen) in aanmerking te komen voor een uitkering van de verzekeraar of de pensioenuitvoerder. Als... [Lees verder]


Premie Pensioen Instelling

Een Premie Pensioen Instelling (PPI) is een pensioenuitvoerder. Het gaat om een rechtspersoon die is opgericht met het doel premieovereenkomsten uit te voeren. In de Pensioenwet worden drie pensioenuitvoerders benoemd. De PPI is een van deze... [Lees verder]


Premieachterstand bij een verzekeraar of PPI

De Pensioenwet schrijft voor welk proces doorlopen moet worden voordat het pensioen premievrij gemaakt mag worden als gevolg van een premieachterstand.  Het proces is als volgt, uitgaand van een start per 1... [Lees verder]


Premieachterstand bij pensioenfonds

Als de werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds en hij voldoet de premies niet op tijd, dan informeert het pensioenfonds elk kwartaal de deelnemersraad wanneer: er een premieachterstand is van 5 procent... [Lees verder]


Premiebepalende factoren AOV

De (hoogte van de) premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hangt af van de zogenaamde premiebepalende factoren. De belangrijkste premiebepalende factoren voor een AOV zijn: De hoogte van het verzekerd bedrag van rubriek A en/of rubriek B De uitkeringshoogte (uitkeringstabel) Het... [Lees verder]


Premiebetaler

Een van de betrokken partijen bij de verzekeringsovereenkomst is de premiebetaler. De premiebetaler is degene die zich contractueel verbonden heeft om de verschuldigde premie te voldoen. Dit is ook de reden dat... [Lees verder]


Premiebetalingsverplichting werkgever

In de Pensioenwet is het proces rondom premiebetaling precies vastgelegd en zijn de rechten en plichten beschreven van werkgever en werknemer. De Pensioenwet verplicht in artikel 25 de pensioenuitvoerder In de uitvoeringsovereenkomst een aantal... [Lees verder]


Premiegrondslag jaarruimte

De premiegrondslag van de jaarruimte is het inkomen waarover je de lijfrentepremie in mindering mag brengen. Het inkomen dat meetelt voor de jaarruimte is: winst uit onderneming belastbaar inkomen inclusief eventuele bijtelling... [Lees verder]


Premiekorting

Een premiekorting is één van de re-integratie instrumenten die een werkgever kan inzetten voor (oudere) werknemers met een uitkering of voor werknemers met een arbeidsbeperking die moeite hebben om aan een baan te komen. Daarom... [Lees verder]


Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak

Per 1-1-2016 is de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers voor de gehele doelgroep Banenafspraak geharmoniseerd en vastgesteld op maximaal € 2.000 per jaar bij een 36-urige werkweek voor maximaal 3 jaar. Dit zijn:  werknemers... [Lees verder]


Premiekorting jongere werknemer

Om in aanmerking te komen voor een premiekorting voor een jongere werknemer, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De werkgever heeft in de periode van 1 januari 2014 en tot en met 31... [Lees verder]


Premiekorting oudere werknemer

De premievrijstelling oudere werknemers is vervallen per 1 juli 2015. Dat komt omdat per die datum de laatste oudere werknemers voor wie de overgangsregeling nog geldt, niet meer in de... [Lees verder]


Premiekorting WW

Met ingang van 1 juli 2014 is een korting bij in dienst nemen jongere WW- of WWB'ers geintroduceerd in de Wet financiering sociale verzekeringen. Het betreft een tijdelijke regeling die... [Lees verder]


Premieovereenkomst

In deze pensioenregeling, ook wel beschikbare premie regeling genoemd, wordt op basis van een uit het staffelbesluit voortvloeiende premiestaffel de te betalen premie (beschikbare premie) per deelnemer vastgesteld. De premies en het rendement daarop... [Lees verder]


Premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op pensioen

De premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op pensioen vanaf pensioendatum is één van de drie door de fiscus benoemde vormen van premieovereenkomsten. De pensioenuitvoerder neemt naast het beleggingsrisico ook... [Lees verder]


Premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een kapitaal

De premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum is één van de drie door de fiscus benoemde vormen van premieovereenkomsten. De pensioenuitvoerder neemt dan... [Lees verder]


Premiestaffel

Een premiestaffel geeft aan bij welke leeftijd van de deelnemer, hoeveel procent van zijn pensioengrondslag als premie beschikbaar is voor zijn premieovereenkomst. Het ontwerp van de premiestaffel is aan regels gebonden wat... [Lees verder]


Premiestaffel op basis van 3% rekenrente

Voor premieovereenkomsten heeft de fiscus het mogelijk gemaakt om op basis van 3% rekenrente een premiestaffel te hanteren. Er gelden specifieke voorwaarden om de staffel op basis van 3% te mogen toepassen: de... [Lees verder]


Premiesysteem

Het premiesysteem is een systeem van financieren van een uitkeringsovereenkomst. De premie wordt bij aanvang vastgesteld voor de gehele duur van de pensioenopbouw. De hoogte van deze premie blijft in principe... [Lees verder]


Premieverdeling werkgever en werknemer

De premie die wordt betaald voor inkomensverzekeringen kan voor een aantal verzekeringen (gedeeltelijk) aan de werknemer worden doorbelast.  De premies voor de WGA eigenrisicodragersverzekeringen kan tot maximaal 50% op een werknemer worden verhaald. De premies... [Lees verder]


Premieverhoging AOV

Als er een AOV met een clausule wordt afgesloten kan dat betekenen dat er beperkende voorwaarden gelden. Als een potentieel verzekerde bijvoorbeeld op het aanvraagformulier aangeeft last te hebben van RSI, kan dat een uitsluiting zijn op... [Lees verder]


Premievrij achterlaten van een collectief pensioencontract

Bij de beëindiging van een collectief pensioencontract heeft de werkgever de keuze om de waar de collectief over te dragen naar een nieuwe uitvoerder of het contract premievrij bij de bestaande... [Lees verder]


Premievrij pensioen

Een premievrij pensioen is een pensioenregeling waarvoor de werknemer(s) geen eigen bijdrage betalen. De werkgever voldoet alle pensioenpremies.  [Lees verder]


Premievrije aanspraak of premievrije waarde

Een premievrije aanspraak is een pensioenaanspraak van een deelnemer of gewezen deelnemer waarbij geen opbouw meer plaatsvindt. De premievrije aanspraak kan nog wel stijgen door indexatie.  Bij een premieovereenkomst is er sprake van een premievrije... [Lees verder]


premievrijstelling

Als de verzekerde arbeidsongeschikt is en dus middenin het schadetraject is beland en een uitkering ontvangt van de verzekeraar, kan er voor bepaalde verzekeringen door de verzekeraar premievrijstelling  worden gegeven voor het... [Lees verder]


Prenumerando rente

Een prenumerando rente is een periodieke uitkering die aan het begin van een periode vervalt.  Een voorbeeld van een prenumerando rente is een premie voor een schadeverzekering: deze wordt vooraf betaald. Naast... [Lees verder]


Prepensioen

Prepensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat voorafgaand aan het levenslange ouderdomspensioen wordt uitgekeerd. Prepensioen was bedoeld als alternatief voor de VUT-regeling. Tijdens de periode dat het prepensioen werd uitgekeerd, mocht de pensioenopbouw voor... [Lees verder]


Preventie van cyberrisico's

Preventie van cyberrisico's is mogelijk door zorgvuldige inventarisatie en analyse van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de systemen en van eventuele incidenten met de systemen waarmee gewerkt wordt. Hierop kunnen... [Lees verder]


Preventiebeleid

Onder het preventiebeleid van de werkgever vallen de activiteiten die ziekmeldingen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van de werknemers behoren te voorkomen. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierbij een rol. De werkgever is verplicht... [Lees verder]


Preventief Medisch Onderzoek

Een van de onderwerpen om te komen tot verzuimbeperking (preventie) is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dit is opgenomen in de Arbowet. De werkgever is verplicht om zijn werknemers een arbeidsgezondheidskundig... [Lees verder]


Preventiemedewerker

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf minstens één preventiemedewerker in dienst hebben. Het inzetten van een preventiemedewerker is onderdeel van het preventiebeleid van een werkgever om ziekteverzuim te voorkomen. Een preventiemedewerker is een aangewezen werknemer... [Lees verder]


Prijsgeven

Het prijsgeven houdt in dat de verzekeringnemer of nabestaande afziet van bestaande aanspraken op pensioen, lijfrente of andere vormen van periodieke uitkeringen. Prijsgeven van aanspraken staat de fiscus uitsluitend toe als een aanspraak niet voor... [Lees verder]


Prijsgeven van pensioenaanspraken door het niet actuarieel herrekenen bij uitstel pensioeningangsdatum

De belastingdienst geeft met V&A 11-027 nogmaals aan, dat actuariele herrekening van pensioenaanspraken verplicht is als de DGA de pensioeningangsdatum uitstelt. Het niet actuarieel oprenten van de pensioenaanspraak ziet de belastingdienst als... [Lees verder]


Prijsindexcijfer

Het prijsindexcijfer is een van de twee meest voorkomende manieren om onvoorwaardelijke en voorwaardelijke toeslagen te verlenen op pensioenaanspraken.  Het prijsindexcijfer geeft de jaarlijkse ontwikkeling weer van de prijzen in Nederland. Het... [Lees verder]


Prijsstabiliteit

Prijsstabiliteit betekent dat de prijzen in een jaar minder dan twee procent stijgen. Stijgen de prijzen met meer dan twee procent, dan is geen sprake meer van prijsstabiliteit.  Gaat een prijsstijging gelijk op... [Lees verder]


Probleemanalyse

De probleemanalyse wordt gebruikt bij de re-integratie van een zieke werknemer. Met de probleemanalyse brengt de bedrijfsarts in kaart wat de situatie van de werknemer is, welke beperkingen hij heeft en wat... [Lees verder]


Procedure betaalrekening openen

Om deel te nemen aan het girale betalingsverkeer, kunnen consumenten ouder dan 18 jaar een betaalrekening openen.  Bij het openen van een betaal- of bankrekening voert de adviseur conform de volgende procedure... [Lees verder]


Procedure individuele waardeoverdracht voor de werknemer

De procedure individuele waardeoverdracht kent voor de werknemer 3 stappen: De werknemer moet op grond van artikel 71 Pensioenwet na aanvang van de deelname aan de pensioenregeling bij de nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek... [Lees verder]


Producten met verplichte digitale Verzekeringskaart

De digitale verzekeringskaarten zijn verplicht voor een bepaalde set van verzekeringsproducten.Voor andere producten kunnen andere informatiedocumenten verplicht zijn. Sector schadeverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Doorlopende reisverzekering Annuleringsverzekering Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen + beperkt casco Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering... [Lees verder]


Proefplaatsing

Een proefplaatsing is één van de re-integratie instrumenten die een werkgever kan inzetten als hij twijfelt of een werknemer de aangeboden werkzaamheden kan uitvoeren. Deze regeling is bedoeld om een werknemer die... [Lees verder]


Professionele belegger

De definitie van een professionele belegger is opgenomen in artikel 1 van de WFT. Voldoet een belegger niet aan deze definitie, dan kan hij een beheerder van een beleggingsinstelling of... [Lees verder]


Professionele verantwoording van de financieel adviseur

Verantwoording nemen voor de professionele invulling van je rol als financieel dienstverlener behoort tot één van meerdere kernvaardigheden, kerncompetenties en professionele gedragingen waar je in de uitoefening van je vak... [Lees verder]


Prognose rendement

Het prognose rendement is een van de vormen van rendement. Het prognose rendement is het rendement dat de belegger verwacht gebaseerd op het historisch rendement. Op basis van het prognose... [Lees verder]


Progressief belastingstelsel

Een progressief belastingstelsel heft belasting, waarbij het belastingtarief hoger wordt naarmate het inkomen hoger is. De tegenhanger is een belastingstelsel volgens een vlaktax. [Lees verder]


Provisieverbod

Sinds 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor impactvolle producten en dus ook voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor 2013 betaalden consumenten indirect voor het advies van hun adviseur omdat de advieskosten waren verwerkt in... [Lees verder]


Provisieverbod beleggingsdienstverlening per 2014

Provisievergoedingen bij beleggingsdienstverlening aan consumenten is vanaf 2014 niet langer toegestaan. Op 17 december 2013 is in het Staatsblad het Wijzigingsbesluit financiele markten gepubliceerd. Er zijn 3 soorten provisievergoedingen  distributievergoedingen aanbrengvergoedingen retourprovisies Beleggingsonderneming zoals banken, beleggingsadviseurs... [Lees verder]


Provisieverbod bij complexe producten

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod in werking getreden. Het provisieverbod is van toepassing op complexe producten, hypothecair kredieten, (natura) uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers, producten van de PPI en dienstverlening onder het... [Lees verder]


Provisieverbod PPI en vergoedingen beheerders beleggingsinstellingen bij beleggingsverzekeringen

Er geldt een provisieverbod voor complexe producten. Het provisieverbod is vanaf 01-01-2016 uitgebreid. in artikel 86c Bgfo is de lijst van provisieverbod voor complexe producten uitgebreid met een provisieverbod voor het bemiddelen of adviseren van... [Lees verder]


Prudentieel toezicht

Het prudentieel toezicht is één van meerdere soorten van toezicht op financiële markten. Het is gericht op het waarborgen van een stabiel financieel stelsel door de naleving te bevorderen van de regels... [Lees verder]


Prudentieel toezicht: Solvency II

De naleving van de eisen uit de Europese richtlijn Solvency II, valt ook onder prudentieel toezicht door DNB. Solvency II is een risicogebaseerd toezichtsraamwerk waarbij de aard en de omvang van de... [Lees verder]


Prudentieel toezicht: Solvency II-vrijstelling voor kleine schade- en natura-verzekeraars

Per 1 januari 2016 is de aangepaste Vrijstellingsregeling Wft in werking getreden. De wijziging hangt samen met de implementatie van de Solvency II-richtlijn. Deze vrijstellingsregeling zorgt ervoor dat kleinere natura-uitvaart en schadeverzekeraars die voldoen aan de volgende... [Lees verder]


PSW

PSW is de afkorting van Pensioen en Spaarfondsenwet. [Lees verder]


Publiekrechtelijke zorgplicht

De publiekrechtelijke zorgplicht is één van meerdere soorten zorgplicht waar een financieel dienstverlener zich aan dient te houden. Wanneer een financieel dienstverlener het belang van een klant schendt en daarmee zijn zorgplicht niet... [Lees verder]


PW

PW is de afkorting van Pensioenwet. [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.