Pensioenwet


De Pensioenwet (PW) volgde op 1 januari 2007 de Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW) en de Regelen Verzekeringsovereenkomsten op, en is gefaseerd ingevoerd. Het doel van de wet is primair om de pensioenaanspraken van werknemers veilig te stellen en te beschermen. Daarnaast zijn er doelstellingen in gerealiseerd, die kunnen worden samengevat als "de drie T's".

  • Transparantie;
  • Toezicht;
  • Toegang.

Transparantie is gericht op een heldere taakverdeling in de pensioendriehoek. Een belangrijk element daarin is voorlichting. Taken en regels over voorlichting en informatievoorziening zijn scherp omschreven.

Toezicht regelt dat, en hoe er gecontroleerd wordt op financiële stabiliteit van de pensioenuitvoerder, zodat er voldoende kapitaal aanwezig is om de pensioenen uit te kunnen keren als de deelnemers met pensioen gaan.

Om te zorgen dat bepaalde groepen niet de toegang tot pensioen wordt ontzegd, zijn er ook regels met betrekking tot het recht op toetreding opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van een uiterlijke toetredingsleeftijd en een maximale wachttijd.

Hier vind je de Memorie van toelichting bij de Pensioenwet

Hier vind je de Regeling pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen

Hier vind je het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.