Plan van Aanpak


Een onderdeel om te komen tot succesvolle re-integratie is het maken en uitvoeren van een plan van aanpak.

In het plan van aanpak worden doelen gesteld en afspraken gemaakt over de re-integratie van de werknemer. De basis voor het plan van aanpak is de eerder door de bedrijfsarts opgestelde probleemanalyse met bijbehorend re-integratieadvies.

Uiterlijk in de achtste verzuimweek na de ziekmelding dient de werkgever samen met de werknemer een schriftelijk plan van aanpak op te stellen. Duidelijk moet zijn wat het perspectief van de zieke werknemer is. Wanneer kan deze weer aan het werk? In de eigen functie of in een andere functie? Wat moet er gebeuren om de werknemer terug te laten keren? In het plan van aanpak moet ook een casemanager benoemd worden. Alle herstel / re-integratie afspraken dienen in het plan van aanpak opgenomen te zijn. De Arbodienstverlener adviseert over noodzakelijke en nuttige interventies en bijstelling van het plan van aanpak. De werkgever dient periodiek met de werknemer (richtlijn is 1 keer per zes weken) het plan van aanpak te evalueren. De evaluatiemomenten dienen vastgelegd te worden in het plan van aanpak. Er moeten bijstellingen op het plan van aanpak worden gemaakt indien het proces zich anders ontwikkeld dan verwacht.

Na een jaar ziekte is er sprake van een eerstejaarsevaluatie.

Indien de werknemer nog geen duurzaam benutbare mogelijkheden heeft (dus volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is), dan hoeft geen plan van aanpak opgesteld te worden. Het Plan van aanpak is ook niet nodig indien de werknemer bijna hersteld is en binnen een  periode van 13 weken volledig hersteld zal zijn.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.