Wikiresultaten voor 'S'


S-rendement

Het s-rendement was een rendementsmaatstaf die maandelijks werd gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars (het centrum voor verzekeringsstatistiek). De hoogte van het s-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van alle... [Lees verder]


Saldolijfrente met een eenmalige premie (koopsom), afgesloten vóór 14 september 1999 of premievrij gemaakt per 14-09-1999

De uitkering van de lijfrente valt in box 1. Op deze lijfrente is de saldomethode van toepassing. Deze fiscale faciliteit geldt tot 1 januari 2021. Is de lijfrente op 31 december 2020 nog niet... [Lees verder]


Saldolijfrente, afgesloten vanaf 14 september 1999

Voor deze saldolijfrente geldt geen afwijkend fiscaal regime. In 2001 is deze verzekering belast in box 1 en daarna verplaatst naar box 3 met jaarlijkse heffing over de waarde. Heeft de... [Lees verder]


Saldolijfrenten: verschillen in fiscale behandeling afhankelijk van datum afsluiten verzekering

Een saldolijfrente is een lijfrente waarvoor  de verzekeringnemer geen premieaftrek heeft kunnen toepassen in box 1, vanwege een tekort aan fiscale aftrekruimte. Er zijn verschillende vormen van saldolijfrentes. Welke fiscale behandeling... [Lees verder]


Saldoverklaring of verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen

Een saldoverklaring of een Verklaring niet-afgetrokken premies of bedrag is een verklaring die een uitkeringsgerechtigde van een lijfrentepolis voor ingang van de uitkering kan aanvragen bij de belastingdienst. Met deze... [Lees verder]


Samengesteld rendement

Samengesteld rendement is een van de vormen van rendement. Samengesteld rendement is rente over rente. De belegger heeft een kapitaal waarover hij rente ontvangt. De belegger neemt de rente niet op, maar... [Lees verder]


Samenwerking binnen verzekeringsbranche

Veel verzekeraars en financiele dienstverleners hebben zich verenigd in verschillende samenwerkingsorganisaties en samenwerkingsvormen. De belangrijkste samenwerkingsorganisaties zijn: Het Verbond van Verzekeraars; Adviseurs in financiële zekerheid (Adfiz); Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA); Stichting Deskundigheid, Screening... [Lees verder]


Sanctie tot 72% van commerciele waarde bij onzuivere regeling

Een van de fiscale spelregels bij eigen beheer is de sanctie bij onzuiver pensioen. Om oneigenlijk gebruik van de fiscaal geboden pensioenfaciliteiten tegen te gaan, staan in de Wet op de loonbelasting... [Lees verder]


Sanctielijst

In deze lijst staan landen, organisaties en personen waartegen internationale sancties gelden.   Voor meer informatie raadpleeg de website van de Rijksoverheid [Lees verder]


Sanctiewet 1977

De Sanctiewet is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen. In principe gelden sanctieregelingen voor iedereen. Op grond van... [Lees verder]


Sanctiewet en UBO

Op grond van de geldende wet- en Sanctieregelgeving (vastgelegd in o.a. de Sanctiewet) rondom bestrijding van terrorisme en het witwassen van geld, zijn verzekeraars verplicht om de entiteit van een... [Lees verder]


SBI-code

Dit is de code die een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten geeft. Deze code wordt gebruikt door de Kamer van Koophandel. Een bedrijf kan meerdere SBI-codes hebben vastgelegd. Op een uittreksel van de... [Lees verder]


Schade ten gevolge van cyberrisico's

Ten gevolge van cyberrisico's kan schade ontstaan. De meest voorkomende schades zijn: Kosten door stagnatie en daarmee samenhangend omzetverlies Reputatieverlies Kosten van communicatie met klanten, strategische partners, toezichthouders, justitie, en andere stakeholders Kosten van forensisch (sporen)onderzoek Reparatie,... [Lees verder]


Schadeafdeling inkomensverzekeraar

De schadeafdeling voert de claimbeoordeling uit na een binnengekomen schademelding. Voor individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er bij de schadebehandeling naast de schadebehandelaar een arbeidsdeskundige en een medisch adviseur betrokken. Inkomensverzekeraars maken gebruik van re-integratiebedrijven om hun schadelast... [Lees verder]


Schadebehandelaar

Een schadebehandelaar werkt bij een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en wordt ingezet tijdens het schadetraject, als de verzekerde een uitkering claimt. De schadebehandelaar onderhoudt het contact met de verzekerde, controleert de aanvraag, mag op... [Lees verder]


Schadebehandeling

Na melding van een schade bij een verzekeraar is de verzekeringnemer verplicht mee te werken aan de afhandeling daarvan door de verzekeraar. Zo dient hij maatregelen te treffen ter beperking... [Lees verder]


Schademeldings-app (MobielSchadeMelden)

Waarvoor is de app bestemd en ontwikkeld Met behulp van de app Mobiel Schademelden kunnen automobilisten in Nederland een autoschade melden. Deze app is gekoppeld aan de website MobielSchadeMelden.nl https://www.mobielschademelden.nl/# Deze ontwikkeling... [Lees verder]


Schaderegeling co-assurantie

Convenant Schaderegeling co-assurantie Over het gezamenlijke schadebehandelingsproces hebben de bij co-assurantie betrokken partijen (verzekeraars, makelaars en experts) afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant Schadeproces co-assurantie. Het doel van... [Lees verder]


Schaderegelingsproces: schaderegeling co-assurantie

De bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeringsmaatschappijen hebben een convenant gesloten op het gebied van schaderegeling bij co-assurantie. Het doel hiervan is het schaderegelingsproces te versnellen en de rol van alle betrokken partijen,... [Lees verder]


Schadetraject AOV

Het schadetraject bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat in op het moment dat er een melding is gedaan van arbeidsongeschiktheid door de verzekerde aan de verzekeraar. Vervolgens zullen verschilende experts van de verzekeraar de... [Lees verder]


Schadeverzekering

De schadeverzekering is een in artikel 7:944 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden. De premie van een schadeverzekering bestaat... [Lees verder]


Schadeverzekering: premie bestaat uit meerdere onderdelen

De premie voor een schadeverzekering kent de volgende onderdelen: De risicopremie. De risicopremie is de netto-premie die een schadeverzekeraar verwacht nodig te hebben voor de schade-uitkeringen; Een reserve-opslag. De schadeverzekeraar verhoogt de netto-premie met... [Lees verder]


Scheefgroei bij beleggingen

Scheefgroei bij beleggingen houdt in dat het aandeel van de verschillende beleggingscategorieën binnen een beleggingsportefeuille door andere koersontwikkelingen en rendementen gaat afwijken van de oorspronkelijke strategische asset allocatie. Het gevolg van scheefgroei kan zijn... [Lees verder]


Schenkbelasting

Schenkbelasting wordt geheven in de volgende gevallen: bij een formele schenking (artikel 7.175 van het Burgerlijk Wetboek); bij een gift (artikel 7.186 van het Burgerlijk Wetboek); als sprake is van een natuurlijke verbintenis... [Lees verder]


Schenking voor eigen woning

Een gift die ervoor zorgt dat de ene partij (de schenker), ten koste van eigen vermogen, de andere partij (de begiftigde) verrijkt. De gift wordt aangewend door een belastingplichtige voor een woning... [Lees verder]


Schuldaansprakelijkheid

Het is een van de soorten aansprakelijkheid vanuit de wet.  Bij schuldaansprakelijkheid moet der persoon die het incident veroorzaakt, verwijtbaar hebben gehandeld. Hierbij is vaak sprake van een onrechtmatige daad. Naast schuldaansprakelijkheid bestaat... [Lees verder]


Schuldhulpverlening

Wanneer natuurlijke personen "problematische schulden"hebben, kunnen zij onder voorwaarden hulp krijgen van de afdeling schuldhulpverlening van hun gemeente. Er is sprake van problematische schulden als redelijkerwijs is te voorzien dat de... [Lees verder]


Schuldhulpverlening via het minnelijk traject

De schuldhulpverlening kent twee trajecten in schuldhulpverlening. Eerst moet worden geprobeerd om het minnelijke traject te volgen. Van de ze twee trajecten is het minnelijk traject een vrijwillige schuldregeling waarbij de... [Lees verder]


Schuldhulpverlening via het wettelijk traject

De schuldhulpverlening kent twee trajecten in schuldhulpverlening. Eerst moet worden geprobeerd om het minnelijke traject te volgen. Pas als dit niet blijkt te lukken, kan de schuldhulpverlener van de gemeente,... [Lees verder]


Schuldigerkenning op voorwaarde van overleving

Schuldigerkenning op voorwaarde van overleving is vrijwel gelijk aan schuldigerkenning uit vrijgevigheid . Het verschil is dat het moment dat de ontvangers beschikking krijgen over het op papier geschonken geld... [Lees verder]


Schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een van de fictiebepalingen in de Successiewet. Schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een constructie waarbij bijvoorbeeld ouders aan kinderen een bedrag schenken en zelf het bedrag direct weer... [Lees verder]


Sekseneutrale tarieven

Sekseneutrale tarieven zijn tarieven die hetzelfde zijn voor mensen van een bepaalde leeftijd, zonder onderscheid te maken op geslacht. Vanuit de Europese wetgeving is in de Wet gelijke behandeling van... [Lees verder]


Semi-collectief pensioencontract

Een semi-collectief pensioencontract is een contract waarbij de werknemer een individuele polis ontvangt van de pensioenuitvoerder. De werkgever heeft een mantelcontract  met de pensioenuitvoerder, waarin de afspraken tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever... [Lees verder]


Sharpe ratio

De Sharpe Ratio is een methode om beleggingen met verschillende risico's met elkaar te vergelijken. Bij het bepalen van de Sharpe ratio corrigeert men het verwachte rendement voor het risico aan... [Lees verder]


Situationele arbeidsongeschiktheid

Een van de redenen om te komen tot een ziekmelding is dat de werknemer door omstandigheden op het werk niet wil komen werken. Dit wordt situationele arbeidsongeschiktheid genoemd; het ligt... [Lees verder]


Slaper

Slapers zijn gewezen deelnemers / inactieve deelnemers aan een pensioenregeling die een aanspraak hebben op premievrij pensioen. De slaper kan uit dienst zijn getreden, maar hij kan ook bij dezelfde werkgever... [Lees verder]


Slapersrechten

Slapersrechten zijn de premievrije pensioenrechten waarop gewezen deelnemers recht hebben na beëindiging van hun deelname aan een pensioenregeling. Op slapersrechten worden vaak onvoorwaardelijke of voorwaardelijke toeslagen verleend.  In pensioenregelingen waar indexatie plaatsvindt moet... [Lees verder]


Sociaal minimum

Het sociaal minimum is een andere benaming voor het bestaansminimum. [Lees verder]


Sociaal verzekeringsrecht

Het sociaal verzekeringsrecht is het vakgebied binnen de rechtsgeleerdheid dat zich uitsluitend bezighoudt met de sociale zekerheid. [Lees verder]


Sociale premies

Sociale premies (ook wel premies sociale verzekeringen genoemd) zijn premies die geheven worden in verband met sociale verzekeringen. De verzekerde is voor deze publiekrechtelijke verzekeringen (verzekeringen die voor de verzekerden... [Lees verder]


Sociale verzekering

Enkelvoud van sociale verzekeringen. [Lees verder]


Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn onderdeel van de sociale zekerheid, en worden betaald vanuit de sociale premies (omslagregeling). In artikel 2 van de Wet financiering Sociale Verzekeringen staat vermeld dat de sociale verzekeringen bestaan uit (vrijwillige) volksverzekeringen... [Lees verder]


Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen. [Lees verder]


Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen zijn onderdeel van de sociale zekerheid, en worden betaald vanuit de algemene middelen. Sociale voorzieningen zijn wettelijke regelingen die bepaalde groepen financiële ondersteuning biedt. De bekendste sociale voorzieningen... [Lees verder]


Solas verdrag

Het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid van mensen op zee is het SOLAS-verdrag ( het International Convention for the Safety of Life at Sea). Het SOLAS-verdrag kwam tot stand... [Lees verder]


Solvabiliteit: is er voldoende eigen vermogen om schulden af te kunnen lossen?

Om inzicht in de financiele positie van de onderneming te krijgen kan de adviseur kengetallen berekenen. De solvabiliteit geeft aan of een onderneming in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te... [Lees verder]


Sommenverzekering

De sommenverzekering is een in artikel 7:964 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: een verzekering waarbij het onverschillig is of, en in hoeverre, met de uitkering schade wordt vergoed. Het... [Lees verder]


Soorten crowdfunding

De AFM onderscheidt de volgende vormen van crowdfunding. Doneren: Geld schenken aan een goed doel. Geldgevers nemen afscheid van het geld maar hebben wel direct zicht op waar hun geld naar toe gaat. Sponsoring... [Lees verder]


Soorten levensverzekeringen

Een levensverzekering is een verzamelnaam voor diverse varianten van een verzekering op het leven van een verzekerde. Het afsluiten van een levensverzekering kan tot doel hebben om vermogen voor een later moment te... [Lees verder]


Soorten overlijdensrisicoverzekering

Dit is een van de soorten levensverzekeringen. Daarvan zijn er verschillende soorten van overlijdensrisicoverzekeringen: gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering dalende overlijdensrisicoverzekering lineair dalende overlijdensrisicoverzekering annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering levenslange verzekering bij overlijden ofwel begrafenisverzekering risicoverzekering op vaste termijn Een overlijdensrisicoverzekering kan als lijfrenteverzekering worden... [Lees verder]


Soorten renteverzekeringen

Een renteverzekering keert periodiek uit. Er zijn verschillende soorten renteverzekering: Lijfrenteverzekeringen Erfrenteverzekeringen Goudenhanddruk stamrechtverzekeringen Pensioenverzekeringen De renteverzekeringen vallen onder de hoofdgroep soorten levensverzekeringen. [Lees verder]


Spaarloon

Spaarloon het via de werkgever sparen van een deel van het brutosalaris. De werkgever stort het op een geblokkeerde spaarrekening, die de werknemer heeft afgesloten. Na 4 jaar mag het... [Lees verder]


Spaarloonregeling

De spaarloonregeling was een regeling waaraan alleen werknemers deel konden nemen. Het was een spaarregeling waarbij bruto loon gespaard kon worden. Net als bij de levensloopregeling was (tussentijdse) opname alleen... [Lees verder]


Spaarmotieven

Zowel banken als consumenten hebben een motief om geld te verzamelen. Voor consumenten zijn drie hoofdmotieven te onderscheiden: het doelmotief het vermogensmotief het zekerheidsmotief Banken trekken spaargeld aan om het vervolgens weer uit te kunnen... [Lees verder]


Spaarmotieven: doelmotief

Het doelmotief is een van de drie redenen waarom mensen sparen. Sparen vanuit een doelmotief heeft de volgende kenmerken:  De spaarder heeft een bestedingsdoel vastgesteld; Het bestedingsdoel is consumptief; Het bestedingsmoment ligt min of meer... [Lees verder]


Spaarmotieven: vermogensmotief

Het vermogensmotief is een van de drie redenen waarom mensen sparen. Sparen vanuit een vermogensmotief heeft de volgende kenmerken: De spaarder heeft financiële zekerheid als bestedingsdoel; Wanneer de eerste opname plaatsvindt is globaal bekend; Hoe... [Lees verder]


Spaarmotieven: zekerheidsmotief

Het zekerheidsmotief is een van de drie redenen waarom mensen sparen.   Sparen vanuit een zekerheidsmotief heeft de volgende kenmerken:  De spaarder heeft geen concreet bestedingsdoel vastgesteld; Het bestedingsdoel is consumptief; Het bestedingsmoment is onbekend; De hoogte... [Lees verder]


Spaarverzekering

Dit is een van de soorten kapitaalverzekeringen. Een spaarverzekering is een naam die wel gebruikt wordt voor een kapitaalverzekering bij leven. Een spaarverzekering kan ook als lijfrenteverzekering worden aangemerkt. Ook kan de spaarverzekering... [Lees verder]


Sparen

Sparen maakt deel uit van de economische kringloop en is het niet uitgeven (niet consumeren) van geld zodat er een voorraad van geld ontstaat. Meestal wordt dit gespaarde geld bij... [Lees verder]


Sparen: motieven van banken

De belangrijkste functies van banken zijn: het verzorgen van het betalingsverkeer; het aantrekken van geld om dit in een andere vorm weer uit te zetten. De belangrijkste manier om geld aan te trekken is... [Lees verder]


Sparen: spaarvormen

De rentevergoeding die banken bieden voor spaartegoeden hangt vooral af van de opvraagbaarheid van het spaartegoed. Als het gehele spaartegoed direct opvraagbaar is zal de bank daar een lagere rentevergoeding voor... [Lees verder]


Specialiseren van beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen kunnen er voor kiezen om te specialiseren. Gespecialiseerde beleggingsfondsen kiezen ervoor om te beleggen in een bepaald thema, sector of beleggingscategorie. Voorbeelden van gespecialiseerde beleggingsfondsen zijn: algemene duurzame en/of verantwoorde fondsen: fondsen die... [Lees verder]


Specifiek risico

Het specifiek risico, ook wel niet-systematisch risico genoemd, is het risico dat een specifiek bedrijf of een specifieke bedrijfstak het beter of minder goed doet ten opzichte van de markt.... [Lees verder]


Specifieke risico's pensioen in eigen beheer voor BV en DGA

Het  pensioen van de DGA kan in eigen beheer worden uitgevoerd. Bij het pensioen in eigen beheer van de DGA kunnen de volgende risico’s spelen: • Echtscheiding; • Financiële risico’s;• Beroepspensioenregeling;• Faillissement;• Werkloosheid;• Langleven;• Kortleven;• Minder werken;• Arbeidsongeschiktheid. [Lees verder]


Spijtoptant

Een spijtoptant is iemand die een keuze heeft gemaakt, en daar later op terug wil komen omdat hij spijt heeft van die keuze. Dit kan bijvoorbeeld een deelnemer zijn die in... [Lees verder]


Spoor 1 re-integratie

Re-integratie door middel van het verrichten van passende arbeid op de eigen werkplek.  Dit is de hoofddoelstelling van re-integratie. Terug na ziekte (het liefst in het eigen werk en) binnen het... [Lees verder]


Spoor 2 re-integratie

Re-integratie door middel van het verrichten van passende arbeid bij een andere werkgever. Spoor 2 re-integratie wordt ingezet als (of zodra) duidelijk is dat er binnen het eigen bedrijf geen passende arbeid... [Lees verder]


Spreekuur

Een werknemer die bij de arbodienst, arbo-arts of bedrijfsarts is ziek gemeld kan worden opgeroepen voor een spreekuur bij de arts. Tijdens dit spreekuur kan de arbo- of bedrijfsarts een probleemanalyse maken... [Lees verder]


Spreiden van beleggingen over regio's en sectoren

Het spreiden van beleggingen houdt in dat de beleggingen over verschillende sectoren en regio's worden verdeeld. De doelstelling van spreiding is het bereiken van een zo stabiel mogelijk rendement, doordat... [Lees verder]


Staartlasten WGA

De staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen. De staartlasten komen in een aantal... [Lees verder]


Staffel 2 en echtscheiding bij verzekeraars

Het komt voor dat verzekeraars hun tarieven voor beschikbare premie voor staffel 2 baseren op een tarief met restitutie bij vooroverlijden. Bij staffel 2 bouwt de werknemer dan een restitutierecht op... [Lees verder]


Staffel op basis van 4% toetsen aan de 3% staffel

Naast de 'gewone' 4%-staffel en de 3% staffel, is er nog een tussenvariant: de zogenoemde verhoogde 4% staffel. De verhoogde 4% is de 'oude' 4% staffel, gebaseerd op 2,15% OP-opbouw, die je toetst aan de nieuwe... [Lees verder]


Staffelbesluit

Het staffelbesluit is een publicatie van de fiscus met premiestaffels die voor het gebruik bij premieovereenkomsten fiscaal akkoord zijn. De fiscus herziet de staffels geregeld, bijvoorbeeld als: de fiscus met nieuwe overlevingstafels rekent; de fiscale maxima wijzigen; de... [Lees verder]


Stakeholder

Er zijn twee soorten stakeholders: primaire stakeholders; secondaire stakeholders. Primaire stakeholders zijn individuen en partijen waarmee de organisatie een economische, marktgeoriënteerde relatie heeft. Voorbeelden (voor verzekeraars) zijn: eindklanten; werknemers; aandeelhouders; tussenpersonen; gevolmachtigde agenten; herverzekeraars; expertise bureau’s; crediteuren. Secundaire stakeholders zijn individuen en... [Lees verder]


Staken van een onderneming

Er is sprake van staking van een onderneming als een ondernemer definitief stopt met (een deel van) de onderneming en er geen sprake is van verkoop of voortzetting van de... [Lees verder]


Stakingswinst

Stakingswinst is het bedrag dat bij beëindiging of verkoop van een onderneming meer wordt verkregen dan de boekwaarde van die onderneming. Denk aan stille reserves, fiscale reserves en goodwill. Deze stakingswinst is... [Lees verder]


Stamrecht-BV

Een stamrecht-BV is een BV die een ex-werknemer kon oprichten om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. De stamrechtvrijstelling is per 01-01-2014 afgeschaft. Het voordeel dat de ex-werknemer had, is dat... [Lees verder]


Stamrechtbeleggingsrecht

Het stamrechtbeleggingsrecht was een van de mogelijkheden van een ex-werknemer om gebruik te maken van van de stamrechtvrijstelling. De stamrechtvrijstelling is per 01-01-2014 afgeschaft. Het stamrechtbeleggingsrecht omvat een of meer geblokkeerde... [Lees verder]


Stamrechtspaarrekening

De stamrechtspaarrekening was een van de mogelijkheden van een ex-werknemer om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. De stamrechtvrijstelling is per 01-01-2014 afgeschaft. De werking van de stamrechtspaarrekening was gelijk aan... [Lees verder]


Stamrechtverzekering

De stamrechtverzekering was een van de mogelijkheden van een ex-werknemer om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. De stamrechtvrijstelling is per 01-01-2014 afgeschaft. De stamrechtverzekering is een verzekering die aan een... [Lees verder]


Stamrechtvrijstelling

De stamrechtvrijstelling was een belastingfaciliteit waarmee een ex-werknemer op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel g van de Wet op de Loonbelasting 1964 belastingheffing uit kon stellen over de van... [Lees verder]


Standaarddeviatie

Standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de spreiding rondom een gemiddelde meet.  Bij beleggen gebruikt men de standaarddeviatie om weer te geven hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar... [Lees verder]


Standaardtarief

De (hoogte van de) premie van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren is het gekozen tarief. Bij een standaardtarief is de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gelijk gedurende... [Lees verder]


Standaardtarief bij individuele waardeoverdracht

De pensioenuitvoerder gebruikt volgens artikel 25 Besluit Uitvoering Pensioenwet het standaardtarief om bij individuele waardeoverdrachten de contante waarde van de over te dragen pensioenaanspraken op de overdrachtsdatum te berekenen. Dit noemt... [Lees verder]


Stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

Tot 2013 bouwde een persoon AOW-pensioen op tussen de 15- en 65-jarige leeftijd. In 2012 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (wet VAP) aangenomen. Per 1 januari 2013 is begonnen... [Lees verder]


STAR

STAR is de afkorting van Stichting van de Arbeid. [Lees verder]


Startbrief

In de startbrief legt de pensioenuitvoerder de pensioenregeling in begrijpelijke taal uit aan de deelnemer. De deelnemer ontvangt de startbrief binnen drie maanden nadat hij in de pensioenregeling is opgenomen,... [Lees verder]


Starters AOV

Een starters AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die gericht is op startende zelfstandigen. Vaak kan deze verzekering in de eerste drie jaar na de start van het bedrijf worden aangevraagd. Het voordeel... [Lees verder]


Starterskorting

De (hoogte van de) premie van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren is het soort korting dat een verzekerde krijgt. Dit kan een starterskorting of een aanvangskorting zijn. Een... [Lees verder]


Starterslening zorgt voor extra hypothecaire lening bovenop eerste hypotheek

Een starterslening is een faciliteit tot een extra hypothecaire lening bovenop een eerste hypotheek voor starters op de woningmarkt zodat zij ondanks een te laag inkomen, toch een woning kunnen... [Lees verder]


STECR werkwijzer arbeidsconflicten

De STECR werkwijzer arbeidsconflicten is bedoeld ter ondersteuning van de bedrijfsarts bij het handelen bij een arbeidsconflict. De werkwijzer is erop gericht het conflict uit de ziektesfeer te houden, het conflict adequaat aan te... [Lees verder]


Sterftetafel

De sterftetafel is de oude benaming voor de overlevingstafel. [Lees verder]


Sterfteverlies

Sterfteverlies is een financieel nadeel dat de pensioenuitvoerder of levensverzekeraar behaalt doordat in werkelijkheid de sterftecijfers anders zijn dan op basis van de overlevingstafels was voorzien. Bij pensioenen of verzekeringen... [Lees verder]


Sterftewinst

Sterftewinst is een financieel voordeel dat de pensioenuitvoerder of levensverzekeraar behaalt doordat in de realiteit andere sterftecijfers blijken te gelden dan op basis van de overlevingstafels was voorzien. Bij pensioenen of verzekeringen... [Lees verder]


Stichting

Een stichting is een organisatie die erop gericht is, een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van winst. Sociale... [Lees verder]


Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) nam onder voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenregeling over tijdens werkloosheid van een werknemer. De belangrijkste voorwaarden waren: de werknemer was 40 jaar of ouder... [Lees verder]


Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | SKGZ

De stichting SKGZ is één van de tuchtrechtelijke instanties binnen de financiële dienstverlening. Als een consument een klacht over een zorgverzekering heeft voorgelegd bij de verzekeraar of intermediair, maar de klacht is... [Lees verder]


Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid (afgekort tot STAR of STvdA) is opgericht in 1945, en is het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers. In de Stichting... [Lees verder]


Stopzetten bijstandsuitkering

Voldoet iemand niet aan de eisen voor passende arbeid vanuit de Participatiewet, dan kan een gemeente een bijstandsuitkering verlagen of tijdelijk stopzetten. De gemeente kan minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden de... [Lees verder]


Strategische asset allocatie

Strategische asset allocatie is een van de twee vormen van asset allocatie. Strategische asset allocatie is het samenstellen van een beleggingsmix die aansluit bij het lange termijn risicoprofiel van de klant. De strategische asset... [Lees verder]


Streefregeling

Een streefregeling houdt kortweg in dat gestreefd wordt naar een pensioen op basis van eindloon- of middelloon. Het aanwezige kapitaal op de pensioendatum is uiteindelijk doorslaggevend voor de hoogte van... [Lees verder]


Strengere inkoop bij gemiste jaren opbouw AOW

Vanaf 24 maart 2014 gelden bij inkoop van gemiste jaren AOW-opbouw 3 voorwaarden: men moet verplicht verzekerd zijn voor de AOW én op het moment van inkoop werken in Nederland men moet minstens... [Lees verder]


Studieschulden en hypotheek

Geldverstrekkers moet bij het bepalen van de hoogte van het maximaal te verstrekken hypothecair krediet rekening houden met studieschulden. Zij brengen hiervoor een percentage van de studieschuld in mindering op... [Lees verder]


STvdA

STvdA is de afkorting van Stichting van de Arbeid. [Lees verder]


Subrogatie

Subrogatie is geregeld in artikel 7:962 van het BW. Dit houdt in dat een verzekeraar, als hij een schade aan een verzekerde heeft vergoed, de rechten op verhaal van die schade op een... [Lees verder]


Successiewet 1956: schenking en verkrijging krachtens erfrecht

De Successiewet 1956 (SW) bepaalt in welke gevallen iemand erfbelasting en schenkbelasting is verschuldigd. In het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 en de aanvullende wetgeving in de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn verdere regels over toepassing van deze... [Lees verder]


Surseance van betaling

Een surseance van betaling (artikel 215 van de Faillissementswet) is een algemeen uitstel van betaling voor alle concurrente schuldeisers. De bestuurder van de vennootschap vraagt surseance van betaling aan bij... [Lees verder]


SVB

SVB is de afkorting van Sociale Verzekeringsbank. [Lees verder]


SW

SW is de afkorting van Successiewet 1956. [Lees verder]


Swap

Een swap is een van de vormen van derivaten. Bij een swap ruilt de ene partij een bepaalde kasstroom of een bepaald risico tegen dat van de andere partij. Partijen gebruiken swaps... [Lees verder]


Systeemtoezicht

Het systeemtoezicht is één van meerdere soorten van toezicht op financiële markten. Het is op grond van de Bankwet 1998 neergelegd bij De Nederlandsche Bank (DNB). In de Bankwet zijn... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.