Wikiresultaten voor 'T'


T-rendement

Het t-rendement is het gemiddeld rendement van een geselecteerd pakket staatsleningen. Het belangrijkste selectiecriterium is, dat die leningen een resterende looptijd hebben van tenminste zeven jaar. Naast het t-rendement komen ook... [Lees verder]


T-rijbewijs (2017)

  Sinds 1-7-2015 is het T-Rijbewijs een feit.  Alle bestuurders van een Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) op de openbare weg dienen in het bezit te zijn... [Lees verder]


Tactische asset allocatie

Tactische asset allocatie is een van de twee vormen van  asset allocatie .  Tactische asset allocatie is het afwijken van de strategische assetallocatie om op korte termijn het rendement van de beleggingen te... [Lees verder]


Taxatiewaarde registergoed

  Voor de hoogte van een hypothecair krediet is, naast het inkomen van de geldlener, de waarde van de woning van belang. Om de waarde van de woning te bepalen gebruikt... [Lees verder]


Te late aankoop lijfrentetermijnen

Als de lijfrentepolis of lijfrentespaar- of beleggingsrekening afloopt, moet de verzekeringnemer/rekeninghouder een lijfrenteuitkering aankopen. Artikel 3.133 Wet Inkomstenbelasting lid 3 bepaalt dat de verzekeringnemer/rekeninghouder tot 31 december van het jaar volgend op... [Lees verder]


technische acceptatie

Technische acceptatie houdt in dat de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsaanvraag toetst aan het eigen acceptatiebeleid. Is het beroep dat uitgeoefend wordt verzekerbaar? Is de juiste beroepsklasse toegepast voor de premievaststelling? Hiermee... [Lees verder]


Technische clausule

De verzekeraar beoordeelt het aanvraagformulier inclusief de gezondheidsverklaring voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naar aanleiding van het aanvraagformulier kan een verzekeraar besluiten om een clausule op de polis te plaatsen. Dat kan zowel een technische clausule als... [Lees verder]


Technische voorziening

Voor pensioen wordt met de technische voorziening de contante waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen bedoeld. Je berekent de contante waarde op basis van drie grondslagen: intrest; sterfte; kosten. [Lees verder]


Technische winstdeling

Technische winstdeling is 1 van de 6 winstdelingsvormen waarbij de verzekeraar de technische winst in een contract deelt met de werkgever. Technische winst is het resultaat op sterfte en arbeidsongeschiktheid. In een contract overlijden... [Lees verder]


Terbeschikkingstelling

Terbeschikkingstelling betekent dat een ondernemer privé-bezittingen ter beschikking stelt aan zijn onderneming (BV of eenmanszaak). Bijvoorbeeld de beschikking over een pand, werkruimte of het lenen van geld aan de BV. De vergoeding... [Lees verder]


Termijnen individuele waardeoverdracht pensioenuitvoerder

In hoofdstuk 6 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling staat in 6 stappen beschreven welke termijnen binnen het proces van individuele waardeoverdracht van toepassing zijn. Deze termijn gelden voor... [Lees verder]


Terugkeerpremie WGA

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft geconstateerd dat er op de WGA-markt geen sprake is van een gelijk speelveld. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn kunnen met achterlating van de WGA-last... [Lees verder]


Terugkeerpremie Ziektewet

Een grote of middelgrote werkgever die na een periode van eigenrisicodragerschap Ziektewet terugkeert naar het UWV, betaalt de terugkeerpremie. De terugkeerpremie geldt als de werkgever terugkeert op eigen verzoek of van... [Lees verder]


Testamentvormen: combinatietestament en vruchtgebruiktestament

In een testament kan de erflater zijn wensen vastleggen. Veel voorkomende testamentvormen zijn: combinatietestament: bij de afwikkeling van de nalatenschap kan de langstlevende een keuze maken, meestal zijn alle mogelijke vormen van verdeling... [Lees verder]


testje35

ergegergegeggggggrgdvsvergegrergergweferge [Lees verder]


Tienjaarstermijn bij Successiewet

De tienjaarstermijn bij de Successiewet is een van de fictiebepalingen. Deze houdt in dat een persoon met de Nederlandse nationaliteit, die binnen 10 jaar nadat hij is geëmigreerd, komt te... [Lees verder]


Tijdelijk nabestaandenpensioen

Het tijdelijk nabestaandenpensioen op risicobasis kan bestaan uit een ANW-hiaatverzekering en/of een tijdelijk nabestaandenpensioen. ANW-hiaatverzekering (nabestaandenoverbruggingspensioen) De ANW-hiaatverzekering is een tijdelijk partnerpensioen (tot de AOW-datum) dat bedoeld is om het gemis aan... [Lees verder]


Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

De tijdelijke regeling hypothecair krediet is een wettelijke bepaling waar alle geldverstrekkers zich aan moeten houden. De TRHK is in 2012 door de overheid bepaald om zich met de hypotheekregels... [Lees verder]


Tijdelijke verlaging AB tarief in 2014

In 2014 geldt in box 2 een belastingtarief van 22% over het inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met een inkomen van € 250.000 euro. Voor bedragen boven de €... [Lees verder]


Tijdsevenredig pensioen

Het tijdsevenredig pensioen is het pensioen dat de deelnemer had kunnen bereiken bij voortzetting van het dienstverband tot de pensioendatum, verminderd met het pensioen dat de deelnemer tot de pensioendatum zou hebben... [Lees verder]


Tijdsevenredige inkoop

Met tijdsevenredige inkoop wordt bedoeld dat de pensioenuitvoerder jaarlijks een evenredig deel van het ouderdomspensioen (en eventueel het partnerpensioen en wezenpensioen) inkoopt. Aan het eind van het jaar is er dan precies... [Lees verder]


Toegelaten aanbieder

Een toegelaten aanbieder is een aanbieder van financiële producten, zoals bancaire lijfrente, lijfrenteverzekering die in de Wet Inkomstenbelasting  en pensioen die in de Wet Loonbelasting is benoemd. Bij (bruto) lijfrentepolissen zijn toegelaten aanbieders: verzekeraars volgens artikel... [Lees verder]


Toekomstvoorzieningen

Met vermogen kunnen klanten bepaalde financiele wensen in vervulling laten gaan. Met dit vermogen kan men bijvoorbeeld (eerder) met pensioen gaan. Met het opgebouwde vermogen als toekomstvoorziening, kan dan het maandelijks benodigde... [Lees verder]


Toerekening WGA-uitkering

Een WGA-uitkering wordt de eerste tien jaar aan een werkgever toegerekend. Eerst wordt de loongerelateerde uitkering helemaal toegerekend die kan duren van drie tot 38 maanden. Vervolgens wordt de loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering aan de werkgever toegerekend... [Lees verder]


Toeslag

Het begrip toeslag in de zin van pensioen betekent indexatie, en staat in artikel 1 van de Pensioenwet. Let op, niet te verwarren met toeslagen van de Belastingdienst. De bijdrage van de... [Lees verder]


Toeslagenwet

Het doel van de Toeslagenwet (TW) is een aanvulling te verschaffen op het inkomen tot het sociaal minimum, voor gevallen waarin het loon en/of sociale voorzieningen niet leiden tot een inkomen... [Lees verder]


Toeslagverlening

Toeslagverlening is het verlenen van een toeslag of indexatie  aan de actieve of inactieve deelnemers van een pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst. In de uitvoeringsovereenkomst legt de pensioenuitvoerder vast onder welke voorwaarden de toeslagverlening... [Lees verder]


Toestemming partner nodig volgens Burgerlijk Wetboek

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen de partners binnen bepaalde kaders onafhankelijk van elkaar handelen. Deze handelingen binden ook de andere partner (artikel 1:85 van het Burgerlijk Wetboek) . Van een aantal handelingen... [Lees verder]


Toetredingsleeftijd

De toetredingsleeftijd is de leeftijd waarop een deelnemer uiterlijk in de pensioenregeling wordt opgenomen. Een werkgever mag de leeftijd waarop een deelnemer opgenomen wordt zelf bepalen, maar artikel 14 van... [Lees verder]


Toetsing financiering

Het proces van beoordeling gericht op het verstrekken van een geldlening. Gericht op kwaliteit, waarbij expliciete criteria gelden om het systematisch te kunnen beoordelen maar ook evalueren. Hetgeen met als... [Lees verder]


Toezicht op financiële marktpartijen

Financiële marktpartijen staan onder verschillende vormen van toezicht. Wettelijk toezicht Tuchtrecht [Lees verder]


Toonbankbetaling

Een toonbankbetaling zegt iets over de plaats van de betaling. Bij een toonbankbetaling wordt de transactie ter plaatse uitgevoerd. Er zijn vier vormen van toonbankbetaling contanten (chartaal geld) pinpas chipknip creditcard Naast toonbankbetalingen zijn er girale... [Lees verder]


Total Expense Ratio

De Total Expense Ratio, of de TER is een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt aan zijn aandeelhouders. De kosten zijn onder andere: managementkosten; juridische kosten; accountantskosten; operationele kosten. De Total Expense... [Lees verder]


Totstandkoming pensioentoezegging DGA

De pensioentoezegging is één van de juridische aspecten van het DGA pensioen. Pensioen vormt een onderdeel van de beloning die de DGA ontvangt van "de" BV. Hij kan rechtstreeks in loondienst zijn... [Lees verder]


Transitievergoeding

De transitievergoeding is één van de afspraken uit de Wet Werk en Zekerheid waarmee het ontslagrecht eenvoudiger wordt gemaakt.  Iedere werknemer heeft vanaf juli 2015 recht op een vergoeding als hij na een dienstverband van minimaal... [Lees verder]


Transitievergoeding bij ontslag

De transitievergoeding is één van meerdere zaken die door de wet Werk en Zekerheid is ingevoerd. De transitievergoeding is een uitkering van de werkgever aan de werknemer wanneer de werknemer ontslagen... [Lees verder]


Tuchtrecht banken

De stichting tuchtrecht banken is één van de tuchtrechtelijke instanties binnen de financiële dienstverlening. Ze is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de bankierseed. Iedereen die de bankierseed... [Lees verder]


Turbo, speeder of sprinter

Een turbo is een van de financiële instrumenten op de derivatenmarkt. Het is een beleggingsproduct dat de belegger de mogelijkheid biedt met een hefboom te beleggen in onderliggende waarden zoals aandelen, indices, valuta, obligaties,... [Lees verder]


TW

TW is de afkorting van Toeslagenwet. [Lees verder]


Tweede pijler pensioen

Het tweede pijler pensioen maakt deel uit van het driepijlersysteem. Pensioen valt onder de tweede pijler, omdat de werkgever hierin voorziet. De werkgever keert zelf geen pensioen uit, maar hij regelt dat een pensioenuitvoerder dat zal... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.