Wikiresultaten voor 'U'


U-rendement

Het u-rendement is een rendementsmaatstaf die maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars (het centrum voor verzekeringsstatistiek). De hoogte van het u-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van alle... [Lees verder]


UBO

Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner,)  oftewel de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt. [Lees verder]


UBO-register

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn is één van meerdere regels gericht op bestrijding van belastingfraude en witwassen. Daarnaast beoogt het bij te dragen aan bestrijding van terrorismefinanciering. Accurate en actuele informatie over... [Lees verder]


Uitbreiding en wijzigingen basispakket zorgverzekering per 1-1-2017

Uitbreiding basispakket zorgverzekering per 1-1-2017 Sinds 1 januari 2017 is het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor: operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien); plaatsen... [Lees verder]


Uiteindelijk belanghebbende

Als een klant een rechtspersoon is en geen natuurlijk persoon, moet de adviseur de uiteindelijk belanghebbende bepalen. Deze noemen we ook wel 'Ultimate Beneficial Owner' of UBO. Dat hoeft niet de... [Lees verder]


Uitgesteld partnerpensioen

Uitgesteld partnerpensioen is partnerpensioen dat ingaat als de werknemer op of na de pensioendatum overlijdt. [Lees verder]


Uitkeringsdrempel

De (hoogte van de) premie van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren is de uitkeringsdrempel. De uitkeringshoogte van de AOV wordt bepaald aan de hand van de uitkeringstabel. Het is... [Lees verder]


Uitkeringshoogte

De (hoogte van de) premie en de uitkering van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren is de hoogte van de uitkering. De hoogte van... [Lees verder]


Uitkeringsovereenkomst

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenovereenkomst waarbij de pensioenuitvoerder op basis van een bepaalde formule vaststelt op welk pensioen de deelnemer recht heeft (de aanspraak). De premie wordt afgeleid van de aanspraak.... [Lees verder]


Uitkeringsrechten begunstigden levensverzekeringen

Het (uitkerings)recht van een begunstigde is dat de begunstigde van een levensverzekering een recht heeft op de uitkering van het kapitaal op de einddatum van de levensverzekering. De einddatum kan zijn: indien het... [Lees verder]


Uitkeringsspecificatie

Een uitkeringsspecificatie is een overzicht met daarop het bedrag dat u aan verzekeringsuitkering krijgt. Ook staat erop hoe dit bedrag is opgebouwd.  [Lees verder]


Uitlooprisico

Met het uitlooprisico wordt bedoeld dat het lopende recht op een uitkering of vrijstelling van premiebetaling ook na beëindiging van het dienstverband blijft bestaan. Het uitlooprisico heeft uitsluitend recht op de... [Lees verder]


Uitlooprisico WGA flex

Tot en met 2016 betalen werkgevers een WGA-flexpremie als onderdeel van de premienota van de Werkhervattingskas. Ook werkgevers die eigen risicodrager voor de WGA zijn betalen deze WGA-flexpremie. Dat komt omdat... [Lees verder]


Uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen bij dienstverlating

In artikel 61 lid 10 van de Pensioenwet staat vermeld dat de pensioenuitvoerder in het pensioenreglement kan opnemen dat de werknemer het recht heeft om op datum waarop zijn dienstverband wordt beëindigd een deel van het ouderdomspensioen... [Lees verder]


Uitruil van opgebouwd ouderdomspensioen naar partnerpensioen

UItruilen is een van de drie flexibiliseringsmogelijkheden van pensioen. Elke pensioenregeling die in een ouderdomspensioen voorziet, moet aan de deelnemer het recht geven om in plaats van ouderdomspensioen te kiezen voor partnerpensioen: bij beëindiging van... [Lees verder]


Uitruil van opgebouwd partnerpensioen naar ouderdomspensioen

UItruilen is een van de drie flexibiliseringsmogelijkheden van pensioen. Elke pensioenregeling die in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen op de pensioendatum voorziet, moet op grond van artikel 62 Pensioenwet de deelnemer het recht geven om in... [Lees verder]


Uitruilen van pensioen

Het uitruilen van pensioen is een van de drie vormen van flexibilisering van pensioen. Voor flexibiliseringsmogelijkheden geldt als hoofdregel dat een deelnemer er pas gebruik van kan maken als de werkgever dat in het pensioenreglement... [Lees verder]


Uitstel samenvoeging WGA vast en WGA flex

Minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft met zijn brief van 20 februari 2015 aangegeven dat de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex risico’s een jaar wordt uitgesteld. Inmiddels heeft... [Lees verder]


Uitvoering van het DGA-pensioen kan op meerdere manieren

De uitvoering van het pensioen is één van de juridische aspecten van het DGA-pensioen. Net als een werknemerspensioen, kent ook de uitvoering van het DGA-pensioen een opbouwfase en een uitkeringsfase. In beide fasen kan de... [Lees verder]


Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 regelt verdere uitvoering van de Wet op de Loonbelasting 1964. [Lees verder]


Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Het uitvoeringsbesluit dat hoort bij de Successiewet 1956 tref je hier aan. Aanvullende regelgeving is bovendien terug te vinden in de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. [Lees verder]


Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het Uitvoeringsinstuut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen. Het UWV verzorgt onder andere uitkeringen bij: ziekte (ZW); werkloosheid (WW); arbeidsongeschiktheid (WAO,WIA, Wajong en WAZ). Ook verzorgt het UWV sociaal-medische (her)beoordelingen om vast te stellen... [Lees verder]


Uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst is 1 van de 3 juridische documenten uit de pensioendriehoek. In de Pensioenwet is in artikel 23 bepaald dat tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder voor de uitvoering van... [Lees verder]


Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

De Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting is aanvullende regelgeving op de Successiewet 1956 en het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956. De integrale tekst tref je hier aan. [Lees verder]


Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

De Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen gaf uitvoering aan: artikel 32 van de Wet op de Loonbelasting 1964; artikel IX van de Wet van 1 november 1993 tot wijziging van een aantal wetten... [Lees verder]


Uitwerking financiering

De uitwerking van de financiering is het vervolg op een klantgesprek. Het betreft een uiteenzetting van berekeningen en oplossingen voor een financieel vraagstuk met bijbehorende cijfermatige onderbouwingen. Er wordt aandacht... [Lees verder]


Uitwerking gelijke behandeling bij beschikbare premie

Bij staffel 2, 3 en 4 speelt de problematiek van gelijke behandeling bij de toepasbaarheid van de staffels. Staffel 2: Bij risico on top moet de werkgever de premie voor het nabestaandenpensioen betalen om ongelijke... [Lees verder]


Uitzondering provisieverbod (betalingsachterstanden)

Provisieverbod Met ingang van 1 januari 2013 geldt een algeheel provisieverbod. Dat geldt voor nieuwe klanten, maar ook voor nazorg en/of beheer bij bestaande klanten. Een gevolg van het provisieverbod is... [Lees verder]


Uniform loonbegrip

De Wet uniformering loonbegrip, die per 1 januari 2013 van kracht is geworden, regelt dat een werkgever voor: de loonbelasting/premies volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen voortaan dezelfde heffingsgrondslag gebruikt. Deze... [Lees verder]


Uniform Pensioenoverzicht

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is een overzicht dat de pensioenuitvoerder jaarlijks, op grond van artikel 38 van de Pensioenwet, stuurt naar actieve deelnemers aan een pensioenregeling. Inactieve deelnemers ontvangen minimaal eenmaal per vijf jaar... [Lees verder]


UPO

UPO is de afkorting van Uniform Pensioenoverzicht. [Lees verder]


UWV

UWV is de afkorting van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. [Lees verder]


UWV volgend

De beoordeling die het UWV doet over de arbeidsongeschiktheid van een werknemers wordt door een verzekeraar gevolgd. Dit geldt ook voor een claimbeoordeling. [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.