Wikiresultaten voor 'V'


Vaardigheden, competenties, professioneel gedrag van de financieel adviseur

Vaardigheden, competenties en professioneel gedrag zijn sterk bepalend voor een professionele financiële dienstverlening Geld op zichzelf is niet zo interessant. Het is vooral interessant wat geld doet of kan doen. Het... [Lees verder]


Validiteitsverklaring

Bij collectieve inkomensverzekeringen worden alle werknemers geaccepteerd door de verzekeraar. Er worden geen gezondheidsvragen gesteld omdat dit niet mag in verband met de Wet op de medische keuringen (Wmk). Er... [Lees verder]


Valutakoers

De valutakoers of wisselkoers geeft de waarde aan van verschillende valuta's ten opzichte van elkaar.  De koers komt tot stand door vraag en aanbod: bij een grote vraag naar een valuta zal... [Lees verder]


Valutarekening

Een valutarekening is een financieel instrument. Het is een bankrekening waarbij de rekeninghouder het geld belegt in een andere valuta, dan de eigen valuta. Een belegger kan een valutarekening gebruiken om... [Lees verder]


Van Leeuwen convenant

In het Van Leeuwen Convenant zijn in 2009 met de titel "Toegang tot aan arbeid gerelateerde verzekeringen" aanvullende afspraken gemaakt door het Verbond van Verzekeraars, medici, en consumenten- en patiëntenorganisaties... [Lees verder]


Vangnetregeling

Hierbij laat de werkgever zich voor de uitvoering van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid ondersteunen door een gecertificeerde arbodienst. De arbodienst wordt gebruikt voor:          het toetsen van de risico inventarisatie en... [Lees verder]


VAP zorgt voor VAP-excedent

Net als bij de Witteveen-knip en de VPL-knip, is knippen van de pensioenregeling van de DGA mogelijk door de inwerkingtreding van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Er ontstaat wederom een... [Lees verder]


VAR

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft duidelijkheid over de relatie tussen zelfstandigen en opdrachtgevers. Met een VAR is inzichtelijk of de opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over de inkomsten van zelfstandigen. De... [Lees verder]


Variabele rente

Bij een variabele rente staat de hoogte van de rente staat niet vast. Deze is afgeleid van de (fluctuerende) marktrente. [Lees verder]


Vaste rente

Bij een vaste rente staat de hoogte van de rente vast voor een bepaalde vooraf overeengekomen looptijd. Dit kan bijvoorbeeld zijn één, twee, vijf of tien jaar. Een langere rentevastperiode leidt meestal tot een... [Lees verder]


Vastgoedfonds

Een vastgoedfonds is een van de beleggingsfondsen. Een vastgoedfonds is een fonds dat belegt in onroerend goed. Het is een van de beleggingscategorieën. Meer informatie kun je vinden onder beleggingscategorieën vastgoedfonds. [Lees verder]


Vennootschap

Een vennootschap is een ondernemingsvorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaren van de vennootschap.  Een vennootschap kan wel of niet over een rechtspersoonlijkheid beschikken. De meest voorkomende vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap (BV) naamloze vennootschap (NV) De... [Lees verder]


Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma is eigendom van meerdere vennoten (ook wel firmanten genaamd). Deze rechtsvorm is voor zowel ondernemers die samen een bedrijf starten interessant als voor rechtspersonen die een samenwerking... [Lees verder]


Verandering van risicoprofiel bij beleggen

Als een adviseur volgens de cliëntovereenkomst het beheer uitvoert van een beleggingsproduct, heeft hij publiekrechtelijke en civiele zorgplicht. Van het beheer draagt de adviseur met enige regelmaat zorg voor het opnieuwe opvragen en beoordelen van het risicoprofiel van een... [Lees verder]


Verbintenis

Een verbintenis is een rechtsverhouding, waardoor de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd wordt aan de andere partij (schuldeiser of crediteur). Het gaat om rechtens afdwingbare plichten (in... [Lees verder]


Verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding regelt dat de gemeenschappelijke bezittingen van 2 partners automatisch naar de andere partner gaat op het moment dat een van de twee overlijdt. Het is een tekst of clausule die... [Lees verder]


Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden. Het Verbond is... [Lees verder]


Verbonden bemiddelaar

De verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien de producten niet concurrerend zijn. De verbonden bemiddelaar is niet verplicht een vergunning... [Lees verder]


Verdeling nalatenschap

Als de erflater overlijdt, wordt de nalatenschap (het geheel van bezittingen en schulden) verdeeld. Er zijn twee soorten verdelingen: de erflater bepaalt zelf door middel van een wilsbeschikking (een testament, en in beperkte... [Lees verder]


Vereist eigen vermogen

Pensioenfondsen moeten volgens artikel 132 Pensioenwet over een vereist eigen vermogen beschikken. De omvang en samenstelling van het vereist eigen vermogen ligt vast in artikel 12 van het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen. Het vereist eigen... [Lees verder]


Vereisten factuur

Op een factuur of declaratie moeten de volgende gegevens staan: de naam en het adres van de leverancier het btw-identificatienummer van de leverancier uw naam en adres het factuurnummer de factuurdatum datum waarop de goederen of diensten zijn... [Lees verder]


Vereniging

Een vereniging is een verzameling personen (minimaal twee) die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben in een vereniging als rechtspersoon. Een bepaald doel is bijvoorbeeld het stimuleren van sporten... [Lees verder]


Verevening van pensioen bij scheiding

Voor 27 november 1981 Wanneer voor 27 november 1981 werd gescheiden, hadden (ex) partners geen recht op een deel van het pensioen van de ander. Dat wil overigens niet zeggen dat het... [Lees verder]


Vergelijkingsmethode

Bij de vergelijkingsmethode, ook wel de CUP-methode (Comparable Uncontrolled Price) genoemd, stelt de fiscus het loon hoger vast dan de hoogte van het gebruikelijk loon conform artikel 12a van de Wet... [Lees verder]


Vergunning van rechtswege krijgen of aanvragen

De wet stelt eisen aan financiele dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. Deze algemene normen uit de wet zijn verder uitgewerkt in het... [Lees verder]


Verhaalsimmuniteit

Verhaalsimmuniteit houdt in, dat een verzekeraar die schade heeft uitbetaald aan een verzekerde, in een aantal gevallen geen aanspraak kan maken op subrogatie van de uitbetaalde schade.  In de uitspraak van de Hoge... [Lees verder]


Verhaalsimmuniteit wordt niet verder beperkt (verhalen mogelijk op ingeleende kracht)

In de uitspraak van de Hoge Raad van 28-11-2014,  HR:2014:3461 heeft de Hoge raad beslist dat de verhaalsimmuniteit niet verder wordt beperkt met betrekking tot de relatie tussen de werknemer en de werkgever. De... [Lees verder]


Verhuren woning

Het verhuren van een woning is het tijdelijk door iemand, al dan niet tegen betaling, laten gebruiken. Een voorbeeld is het huren van een vakantiewoning, zolderkamer of garage. Er zijn twee... [Lees verder]


Verificatie Informatie Systeem

Het Verificatie Informatie Systeem (VIS) is het geautomatiseerde informatiesysteem van Verificatie Informatie Systemen B.V. Het geeft binnen enkele seconden aan of een identiteits- of reisdocument uit binnen- of buitenland ongeldig... [Lees verder]


Verkoop via bemiddeling

Bij verkoop via bemiddeling wordt de klant niet rechtstreeks door banken en verzekeraars benaderd, maar door derden. Er is sprake van een tussenschakel tussen de bank of verzekeraar aan de ene,... [Lees verder]


Verkoopbaarheid aandelen

Een eigen beheer reserve op de balans betekent dat de BV een toekomstige pensioenverplichting heeft. Door deze verplichting wordt de waarde van de aandelen minder. Is het pensioen van de DGA geheel ondergebracht... [Lees verder]


Verkopen woning

Het verkopen van een woning betekent overdragen in de vorm van levering aan een derde, al dan niet tegen betaling. Er zijn drie gevolgen mogelijk: deels verkopen afwikkeling geldlening gevolgen hypotheekrecht [Lees verder]


Verkorte balans

Een verkorte balans geeft de winst en verlies rekening en de balans weer met een beperkte toelichting.  Bedrijven die tenminste twee boekjaren achter elkaar aan twee van de drie volgende eisen... [Lees verder]


Verkorte wachttijd

Als in een vroegtijdig stadium bekend is dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is (IVA), bijvoorbeeld bij een zeer ernstige hersenbloeding of dwarslaesie, dan heeft het opzetten van re-integratieactiviteiten... [Lees verder]


Verlaging btw-tarief bij renovatie en onderhoud van woningen: verlenging tot 1 juli 2015

Verlenging lage btw verbouwing eigen woning  Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief.  De periode zou eindigen op 1 januari 2015. Deze periode... [Lees verder]


Verlaging jaarlijkse toevoeging oudedagsreserve per 2015

Het percentage dat ondernemers per jaar kunnen toevoegen aan hun oudedagsreserve is per 2015 verlaagd tot 9,8% (10,9% voor 2014). Dit is het gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd.  Het... [Lees verder]


Verlaging van de AOW franchise voor middelloon vanaf 2015

De nieuwe opbouwpercentages per 2015 zijn gebaseerd op een pensioenopbouw over het gemiddeld verdiende loon van 75% (40*1.875%) Daarbij hoort een franchise van 10/7.5 maal de AOW uitkering voor een gehuwde. Dit... [Lees verder]


Verlaging van opbouwpercentages verlaagt het nabestaandenpensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft ongewijzigd.

De verlaging van de fiscaal maximale pensioenopbouw verlagen het partner- en wezenpensioen De verlaging van de opbouwpercentages heeft niet alleen gevolgen voor de opbouw van het ouderdomspensioen, maar ook voor de hoogte van het bij... [Lees verder]


Verlof voor loopbaanonderbreking

Verlof voor loopbaanonderbreking in opgenomen in de Wet arbeid en zorg.  Hieronder valt het levensloopverlof (levensloopregeling), de wet onbetaald verlof en de wet aanpassing arbeidsduur. De wet onbetaald verlof stelt werknemers in... [Lees verder]


Vermogen

Het vermogen van een klant is de waarde van alle bezittingen, vermindert met de waarde van alle schulden [Lees verder]


Vermogensafbouw

De afname van het vermogen als gevolg van onttrekkingen ten behoeve van het besteedbare inkomen. Vermogensafbouw kan zich voordoen ten gevolge van diverse life events, maar ook bij uitgaven voor consumptieve... [Lees verder]


Vermogensafbouw: langleven

Langleven is één van de life events die zorgt voor vermogensafbouw.  In alle drie de pijlers van vermogensop- en afbouw speelt het risico van langleven een rol.  Het langlevenrisico is het risico dat een verzekerde persoon langer leeft... [Lees verder]


Vermogensafbouw: oudedagsreserve en afbouw bij einde onderneming of omzetting in een andere rechtsvorm

Het beeïndigen of wijzigen van een onderneming is één van de life events die zorgt voor vermogensafbouw. Een opgebouwde oudedagsreserve  kent een aantal voorwaarden voor een verplichte afbouw. Deze afbouw is verplicht als de ondernemer... [Lees verder]


Vermogensafbouw: overlijden

Overlijden is één van de events die leiden tot vermogensafbouw. De mogelijkheid voor de betrokkene tot het verwerven van inkomsten en daarmee opbouw van vermogen, houdt op bij overlijden. De nabestaanden kunnen ten gevolgen van... [Lees verder]


Vermogensafbouw: stoppen met werken door ingaan pensioen

Stoppen met werken doordat het pensioen ingaat is één van de life events die zorgt voor vermogensafbouw. Vanaf pensioendatum zal een persoon voldoende vermogen of recht op uitkeringen moeten hebben om te kunnen... [Lees verder]


Vermogensafbouw: stoppen met werken door werkloosheid

Stoppen met werken wegens werkloosheid is één van de life events die zorgt voor vermogensafbouw. Werkloosheid is meestal het gevolg van ontslag van de werknemer. De werknemer verliest zijn baan en daardoor zijn inkomen uit... [Lees verder]


Vermogensafbouw: stoppen met werken door ziekte en arbeidsongeschiktheid

Stoppen met werken wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid is één van de life events die zorgt voor vermogensafbouw. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid neemt het inkomen vaak af en ook toekomstige voorzieningen zoals pensioenopbouw kunnen... [Lees verder]


Vermogensopbouw

Vermogensopbouw is de toename van het vermogen als gevolg van één of meer activiteiten als gevolg van één of meerdere life events. De opbouw van vermogen kan in drie pijlers. Het tegenovergestelde van vermogensopbouw is vermogensafbouw. [Lees verder]


Vermogensopbouw: ontvangst erfenis

Ontvangen van een erfenis is één van de life events die voor vermogensopbouw kan zorgen. Van belang zijn: erfrecht: wie erft als rechthebbende in de nalatenschap? erfbelasting: welk bedrag is aan erfbelasting verschuldigd? Een erfgenaam kan kiezen... [Lees verder]


Vermogensopbouw: oudedagsreserve als toekomstvoorziening ondernemer

De vermogensopbouw als toekomstvoorziening door een ondernemer van een natuurlijke ondernemingsvorm, zoals een: eenmanszaak, maatschap, of een: vennoot van een vennootschap onder firma  kan een toekomstvoorziening opbouwen via een oudedagsreserve. In de opbouwfase en de afbouwfase gelden strikte fiscale voorwaarden. De oudedagsreserve wordt... [Lees verder]


Vermogensopbouw: pensioen in eigen beheer

Pensioen in Eigen Beheer is een vorm van vermogensopbouw als toekomstvoorziening. De werkgever hoeft het tweede pijler pensioen van de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) niet onder te brengen bij een professionele verzekeraar, maar... [Lees verder]


Vermogensopbouw: samenwonen en samenlevingsvormen

De Nederlandse wetgeving kent verschillende samenlevingsvormen. Ieder van deze samenlevingsvormen leidt tot een andere behandeling op het juridische, fiscale en vermogensrechtelijke vlak. Er zijn de volgende hoofdvormen: huwelijk geregistreerd partnerschap ongehuwd samenwonen Over het huwelijk... [Lees verder]


Vermogensopbouw: toekomstvoorziening

Vermogensopbouw is het investeren in allerlei spaar- of verzekeringsvormen, effecten, opties, onroerend goed en dergelijke, met de bedoeling daar een inkomen en/of vermogensopbouw uit te verwerven. Het opbouwen van vermogen is... [Lees verder]


Vermogensopbouw: voor en nadelen pensioen in eigen beheer

Pensioen in Eigen Beheer is een vorm van vermogensopbouw als toekomstvoorziening. Pensioenopbouw in eigen beheer levert de DGA de volgende voordelen op ten opzichte van verzekeren: liquiditeitsverruiming: het gereserveerde pensioengeld verlaat de onderneming... [Lees verder]


Vermogensopbouw: werk en pensionering

Opbouw van een pensioen- of oudedagsvoorziening in de werkzame periode is een vorm van vermogensopbouw als toekomstvoorziening. Pensioenvoorziening werknemer: is vermogensopbouw bestemd als toekomstvoorziening (ofwel een -aanvullende- voorziening voor de oudedag in de vorm van pensioen... [Lees verder]


Vermogensopbouw: werken als werknemer

Een werknemer in dienst bij een werkgever ontvangt loon als tegenprestatie voor het verrichten van arbeid. Dit loon kan gebruikt worden voor de opbouw van vermogen. Dit kan in de tweede pijler door via de werkgever een deel van... [Lees verder]


Vermogenstoets

De vermogenstoets houdt in dat het hebben van vermogen er voor kan zorgen dat: iemand geen uitkering ontvangt; iemand een lagere uitkering ontvangt; iemand meer bijdraagt aan een voorziening. De vermogenstoets wordt vaak toegepast... [Lees verder]


Vermogensvoorzieningen | Inleiding

Vermogensvoorzieningen overbruggen tijd en het verschil in beschikbare en benodigde geldhoeveelheden Het vormen van vermogensvoorzieningen en het gebruiken van vermogensvoorzieningen is in feite waar al het financiële advies om draait. Zonder... [Lees verder]


Vermogensvoorzieningen verdeeld in 3 pijlers

Vermogensvoorzieningen zijn onmisbaar voor de goede werking van het economisch verkeer en de maatschappij.  Er bestaan verschillende soorten vermogensvoorzieningen, verdeeld over drie pijlers. Drie pijlers van vermogensopbouw De vermogensvoorzieningen zijn ondergebracht in drie pijlers: Pijler Geldleverancier Fiscaal basisregime Essentie Voorbeeld 1e pijler Overheid Inkomsten belasting Overheid int premies... [Lees verder]


Verplicht energielabel woningen per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 hebben alle woningeigenaren een voorlopig energielabel gekregen. Op het moment van verkoop van een woning moet de verkopende woningeigenaar uiterlijk bij de officiële overdracht bij de... [Lees verder]


Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De artikelen 4:75 en 4:76 van de Wet op het financieel toezicht bepalen dat een (her)bemiddelaar in verzekeringen moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare voorziening. In artikel 11 lid 5 van de... [Lees verder]


Verplichte uitkeringstoets bij dividenduitdeling o.b.v. de commerciële balans

Vanaf 1 oktober 2012 geldt de flex-BV wetgeving. Onderdeel daarvan is dat BV’s een verplichte uitkeringstoets moeten doen voordat dividend mag worden uitgedeeld. Deze uitkeringstoets is als volgt: bezittingen -/- (schulden +... [Lees verder]


Verschil nominale en effectieve rente

Met hypotheekrente wordt de nominale rente bedoeld. De effectieve rente is de nominale rente rekening houdend met eventuele kosten, tijdstip van betalen en het aantal betaaltermijnen. De effectieve rente is... [Lees verder]


Verschillen bancaire lijfrente en lijfrenteverzekering

Op 1 januari 2008 is de Wet Banksparen ingevoerd. Voor die tijd mochten alleen verzekeraars fiscaal gefaciliteerde lijfrentes aanbieden. Vanaf 1 januari 2008 kunnen banken en beleggingsinstellingen bancaire lijfrentes aanbieden. Hieronder is... [Lees verder]


Verschillen bruto- en netto premie voor een levensverzekering

De inleg voor een levensverzekering bestaat uit een periodieke premie, meestal maandelijks. De premie bestaat uit een bruto en een netto deel. Een bruto premie is de netto premie inclusief alle kostenopslagen, zoals: de eerste kosten... [Lees verder]


Verschillen levensverzekering ten opzichte van spaarrekening en beleggingsrekening

Verrmogensopbouw is mogelijk via een verzekeringsoplossing of via een bancaire oplossing. Tussen verzekeren en sparen/beleggen bestaan veel overeenkomsten. Er zijn ook een aantal belangrijke verschillen. De belangrijkste verschillen staan hieronder per productgroep. 1. Inleg Van de inleg of... [Lees verder]


Verschillen spaarrekening en beleggingsrekening

Vermogensopbouw is mogelijk via onder andere sparen en/of beleggen. Over het ingelegde vermogen -periodiek stortingen of een eenmalige bedrag- behaalt men rendement. Het rendement op een spaarrekening is een gegarandeerd rentepercentage over het... [Lees verder]


Verschillen tussen een bancaire gouden handdruk en een gouden handdruk verzekering

De verschillen tussen een een bancaire gouden handdruk en een gouden handdruk verzekering zijn gelijk aan de verschillen tussen een bancaire lijfrente en een lijfrenteverzekering. [Lees verder]


Verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

De belangrijkste verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn: Als in een huwelijk van een man en een vrouw een kind wordt geboren krijgt het kind automatisch beide echtgenoten als ouder. Bij... [Lees verder]


Versobering fiscaal kader DGA door Witteveen

Het doel van de Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling, ook wel Witteveen genoemd, was om pensioenregelingen fiscaal te individualiseren en flexibiliseren. De uiterste aanpassingsdatum van pensioentoezeggingen aan deze oude... [Lees verder]


Versobering WW zodat werklozen sneller terugkomen op de arbeidsmarkt

Om een snellere terugkeer van werklozen op de arbeidsmarkt te stimuleren stelt het kabinet voor om de werkloosheidswet op een aantal punten aan te passen. Deze aanpassingen zorgen voor een... [Lees verder]


Verstrekken financiering

Het verstrekken financiering bevat handelingen voor levering van een geldlening door een geldverstrekker ter financiering van de aankoop. Een voorbeeld hiervan is de benodigde geldsom voor de aankoop van een... [Lees verder]


Vertraging van de economie

Vertraging is een van de fases binnen de economische cyclus. Meestal volgt een periode van vertraging op de expansieperiode binnen de economische cyclus. Bij vertraging neemt de groei van de... [Lees verder]


Vertrouwen

Er bestaat geen vaste algemeen aanvaarde definitie voor het begrip "vertrouwen". Elementen die in veel definities voorkomen zijn: Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de vrijwillige... [Lees verder]


vervallen

P [Lees verder]


Vervallen halfwezenuitkering in de Anw

Deze Algemene nabestaandenwet (Anw) is met ingang van 1 juli 2013 en 1 januari 2015 veranderd.  Wat is er veranderd? Per 1 juli 2013 is de Anw-uitkering volledig inkomensafhankelijk geworden. De halfwezenuitkering vervalt... [Lees verder]


Vervallen stamrechtvrijstelling met overgangsrecht voor bestaande gevallen

Met ingang van 1 januari 2014 moet de werkgever een ontslagvergoeding in één keer belast aan de werknemer uitkeren. De ontslagvergoeding kan niet langer met uitstel van belastingheffing worden ondergebracht... [Lees verder]


Vervreemden

Vervreemden houdt in dat een goed of een aanspraak van eigenaar wisselt. Naast verkoop kan iets ook ten gevolge van ruil of schenking vervreemden. Bij lijfrentes leidt vervreemden tot een negatieve uitgave voor de... [Lees verder]


Vervroegde IVA uitkering

Een uitkering vanuit de Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) heeft normaal gesproken een wachttijd van 104 weken. Het is ook mogelijk dat een IVA uitkering al tijdens de eerste twee... [Lees verder]


Vervroegen of uitstellen van ouderdomspensioen

Het vervroegen of uitstellen van ouderdomspensioen is een van de drie vormen van flexibilisering van pensioen. Bij het vervroegen of uitstellen van ouderdomspensioen gelden fiscale eisen en grenzen. Fiscale eisen zijn vermeld... [Lees verder]


Vervroegen ouderdomspensioen en samenloop met arbeidsinkomen vanaf 60 jaar

De belastingdienst heeft in het besluit BLKB2011/1231M aangegeven dat de werknemer vanaf 60 jaar zijn economische activiteiten niet evenveel meer hoeft te verlagen als het deel van het pensioen dat ingaat.... [Lees verder]


Verwacht reëel rendement

Het verwachte reële rendement is het verwachte rendement gecorrigeerd voor inflatie. Bij het berekenen van een toekomstig benodigd vermogen voor een beleggingsdoel voor een klant, kan het zinvol zijn rekening te... [Lees verder]


Verwerven van een woning

Het verwerven van een woning is het verkrijgen door middel van aankoop, pacht, huur of andere transactie. Op het moment dat er voor het verwerven een hypothecaire lening benodigd is,... [Lees verder]


Verzamelbesluit van 23 september 2014 (nr. BLKB2014/1702M).

Op 4 oktober 2014 publiceerde het ministerie van Financiën een verzamelbesluit (nr. BLKB2014/1702M). Dit besluit  is een herziening van het verzamelbesluit van 23 juni 2014, BLKB2014/0351M. Toegevoegd ten opzichte van het eerdere... [Lees verder]


Verzamelinkomen

Het verzamelinkomen is volgens artikel 2.18 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 het totaal van het inkomen uit Box 1, Box 2 en Box 3. Het begrip verzamelinkomen wordt onder meer... [Lees verder]


Verzamelloonstaat

Verzekeraars kunnen bij de naverrekening vragen om een verzamelloonstaat. Een verzamelloonstaat is een overzicht met de jaarloongegevens per werknemer.    [Lees verder]


Verzekeraar

Een verzekeraar is een onderneming die zijn bedrijf maakt van het sluiten van verzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die verzekeringen, zoals vermeld in artikel 1.1 van de... [Lees verder]


Verzekerbare risico's: gezondheid

Een van de verzekerbare risico’s die een consument loopt is de schade aan de gezondheid. De gezondheidsrisico’s die een consument loopt, ontstaan onder andere bij langdurige ziekte, invaliditeit/arbeidsongeschiktheid en ouderdom. De verzekering van... [Lees verder]


Verzekerbare risico's: leven en dood

Een van de verzekerbare risico’s die een consument loopt is schade door leven en/of dood: het langlevenrisico en het overlijdensrisico. Langlevenrisico Het langlevenrisico is het risico dat iemand langer blijft leven dan op basis... [Lees verder]


Verzekerbare risico's: materieel bezit

Een van de verzekerbare risico’s die een consument loopt is de schade aan materieel bezit. Materieel bezit kan op verschillende manieren verloren gaan of beschadigd raken. Bijvoorbeeld door natuurgeweld, brand, diefstal... [Lees verder]


Verzekerbare risico's: materieel bezit, vermogen, gezondheid, leven en dood

Een consument loopt in het dagelijks leven verschillende risico’s. De gevolgen van een aantal risico’s kan de consument verzekeren door het afsluiten van schadeverzekeringen: risico’s op het gebied van materieel bezit; risico’s... [Lees verder]


Verzekerbare risico's: vermogen

Een van de verzekerbare risico’s die een consument loopt is schade aan zijn vermogen. Het vermogen kan aangetast worden door schade die een consument aan iemand anders heeft toegebracht. De consument... [Lees verder]


Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag (ook wel genoemd: de verzekerde jaarrente) op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is het bedrag dat als basis dient voor vaststelling van de verzekeringsuitkering. Bepalend voor het verzekerbare financiële belang is de... [Lees verder]


Verzekerde

Een van de betrokken partijen bij de verzekeringsovereenkomst is de verzekerde. De term ‘verzekerde’ heeft een verschillende betekenis bij schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Bij een schadeverzekering wordt volgens artikel 7:945 van het Burgerlijk Wetboek... [Lees verder]


Verzekerde som: dubbele verzekering

Een van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kan staan is de verzekerde som. Bij de verzekerde som kan sprake zijn van drie situaties. Een daarvan is de dubbele... [Lees verder]


Verzekerde som: onderverzekering

Een van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kan staan is de verzekerde som. Bij de verzekerde som kan sprake zijn van drie situaties. Een daarvan is onderverzekering. Onderverzekering... [Lees verder]


Verzekerde som: oververzekering

Een van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kan staan is de verzekerde som. Bij de verzekerde som kan sprake zijn van drie situaties. Een daarvan is oververzekering. Uit artikel 7:944... [Lees verder]


Verzekeren of eigen beheer?

Veel DGA’s kiezen voor pensioen in eigen beheer omdat dit een drietal voordelen heeft: Liquiditeitsverruiming; Lagere kosten; Beleggingsvrijheid. DGA-pensioen onderbrengen bij een verzekeraar kent de volgende voordelen: Het pensioengeld komt buiten de risicosfeer van de onderneming; De aandelen... [Lees verder]


Verzekering

De verzekering is een in artikel 7.925 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: 'een verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij,... [Lees verder]


Verzekering: aanvraagformulier

De totstandkoming van een verzekering begint meestal met het invullen van een aanvraagformulier. De drie functies van het aanvraagformulier zijn: Het is de wilsuiting van de aanvrager om de verzekering af te sluiten; De... [Lees verder]


Verzekering: acceptatieproces

Een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van de verzekering is de acceptatie van het aanvraagformulier door de verzekeraar. Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:217) komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. De verzekeringnemer... [Lees verder]


Verzekering: beeindiging polis

Een van de aspecten van de verzekeringsovereenkomst is de beeindiging van de polis. De volgende facetten bij beeindiging worden verder uitgewerkt: de opzegbare polis; de onopzegbare polis; de aflopende polis; premierestitutie. [Lees verder]


Verzekering: proces

De verzekering is in principe een gewone overeenkomst: het is een wilsovereenstemming van minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen die wederzijdse verplichtingen aangaan. Deze (rechts)personen moeten handelingsbekwaam zijn, en zij moeten duidelijke... [Lees verder]


Verzekering: respijttermijn en betalingsachterstand

Een van de aspecten van de verzekeringsovereenkomst is de premiebetaling. Hieronder zullen de gevolgen van een betalingsachterstand besproken worden. De premie hoeft niet altijd op de vervaldatum al te zijn voldaan In dat... [Lees verder]


Verzekering: totstandkoming

Een van de onderdelen van de verzekeringsovereenkomst is de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst. De volgende aspecten worden verder uitgewerkt:• De verschillende distributiekanalen;• Het aanvraagformulier;• Het acceptatieproces. [Lees verder]


Verzekering: voorwaarden en begrippen

Een van de aspecten van de verzekeringsovereenkomst zijn de voorwaarden en begrippen die in de overeenkomst kunnen staan. De volgende voorwaarden en begrippen zijn verder uitgewerkt: Mededelingsplicht; Eigen gebrek; Indemniteitsbeginsel; Verzekerde som; Opzet en roekeloosheid. [Lees verder]


Verzekeringen bij aanvraag financiering

Bij de aanvraag van een financiering kunnen de volgende verzekeringen van toepassing zijn: Verzekeringen gekoppeld aan de hypotheek. Een voorbeeld hiervan is een overlijdensrisico of woonlastenverzekering. Verzekeringen voor verlies van het onderpand.... [Lees verder]


Verzekeringen en voorzieningen

Er zijn diverse manieren waarop iemand inkomsten kan genereren. We onderscheiden naast inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen de volgende inkomsten:• uit de sociale zekerheid (sociale verzekeringen en sociale voorzieningen);•... [Lees verder]


Verzekeringen en voorzieningen: particuliere verzekeringen

Particuliere verzekeringen zijn een van de mogelijkheden om een inkomen te ontvangen uit het stelsel van verzekeringen en voorzieningen.  Particuliere verzekeringen zijn, zoals de naam al aangeeft, verzekeringen die alleen door... [Lees verder]


Verzekeringen en voorzieningen: sociale zekerheid

De sociale zekerheid is een van de mogelijkheden om een inkomen te ontvangen uit het stelsel van verzekeringen en voorzieningen. Onder sociale zekerheid wordt het geheel aan uitkeringen en wetten... [Lees verder]


Verzekeringen en voorzieningen: werkwijze verzekeraars

De werkwijze van verzekeraars is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Wet van de grote aantallen. Daarnaast spelen bij de bedrijfsvoering de risicospreiding en de premieopbouw een belangrijke rol. [Lees verder]


Verzekeringen met een vaste termijn

Dit is een van de soorten levensverzekeringen. Deze verzekering keert uit na een vooraf vastgestelde termijn. De verzekering keert uit op de einddatum als de verzekerde dan nog leeft of juist overleden... [Lees verder]


Verzekeringnemer

Een van de betrokken partijen bij de verzekeringsovereenkomst is de verzekeringnemer. De verzekeringnemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een verzekering heeft afgesloten. De verzekeringnemer moet de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier... [Lees verder]


Verzekeringsarts

De verzekeringsarts beoordeelt tijdens de WIA beoordeling de mogelijkheden en beperkingen van de WIA aanvrager. Door middel van het beoordelen van de WIA aanvraag, eventueel aanvullende medische informatie, een gesprek en eventueel... [Lees verder]


Verzekeringsuitkering

De uitkering die een verzekerde ontvangt van een verzekeraar na het doorlopen van het schadetraject als is gebleken dat de verzekerde recht heeft op een uitkering. De uitkering kan jaarlijks via een index worden verhoogd.... [Lees verder]


Verzuimbehoefte

De kans dat een werknemer zich ziek meldt is groter wanneer de verzuimbehoefte groter is. Dit is de wil om door een bepaalde reden niet naar het werk te willen. De verzuimbehoefte... [Lees verder]


Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid is het beleid van een bedrijf dat gericht is op het voorkomen en beperken van ziekteverzuim. Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is een impliciet omschreven wettelijke plicht voor... [Lees verder]


Verzuimdrempel

Als een werknemer zich ziek meldt, is hij vanuit procesmatig oogpunt een verzuimdrempel over gegaan. De verzuimdrempel bepaalt hoe snel een werknemers zich ziekmeldt. Hoe lager de drempel ligt, hoe... [Lees verder]


Verzuimgelegenheid

De verzuimgelegenheid die binnen een bedrijf 'geboden' wordt  is één van de redenen van een werknemer om zich ziek te melden. Verzuimgelegenheid is de ruimte die werknemers ervaren om zich... [Lees verder]


Verzuimkosten

Verzuimkosten bij ziekteverzuim kunnen worden onderverdeeld in directe verzuimkosten en indirecte verzuimkosten. Onder directe verzuimkosten valt de loondoorbetaling bij ziekte. De indirecte verzuimkosten gaan over verzuimkosten die niet direct zichtbaar zijn zoals... [Lees verder]


Verzuimprotocol

Een verzuimprotocol of verzuimreglement is onderdeel van het proces van de ziekmelding. Een verzuimprotocol is een beschrijving rondom het melden van verzuim en de daarna te volgen stappen en de... [Lees verder]


Verzuimverzekering

Werkgevers moet tijdens de eerste twee jaar ziekte van werknemers het loon doorbetalen. Met een verzuimverzekering kunnen werkgevers het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van werknemers verzekeren. Deze inkomensverzekering vergoedt... [Lees verder]


Verzuimverzekering Conventioneel

De conventionele verzuimverzekering wordt vaak afgesloten door kleinere werkgevers tot 100 werknemers. Deze verzekering gaat uitkeren zodra een werknemer meer dan een vooraf afgesproken aantal dagen ziek is. Dit zijn de zogenaamde wachtdagen... [Lees verder]


Verzuimverzekering Stop Loss

De verzuimverzekering Stop Loss is bedoeld voor grotere werkgevers vanaf 100 werknemers. Deze werkgevers spreken een bepaald bedrag af waarvan zij verwachten dat geld kwijt te zijn aan de loondoorbetaling van... [Lees verder]


Vitaliteitsregeling, vitaliteitssparen

Het regeerakkoord Rutte 1 vermeldde dat de spaarloonregeling en de levensloopregeling samengevoegd zouden worden tot de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling zou een moderne levensloopregeling worden, met alleen een mogelijkheid voor deeltijdpensioen... [Lees verder]


Vlaktax

De vlaktax of proportionele belasting is een vorm van inkomstenbelasting waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt. Dus ongeacht hoeveel inkomen men heeft wordt dan een vast belastingpercentage gehanteerd. De tegenhanger is het... [Lees verder]


VLZ

VLZ is de afkorting van Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003.   [Lees verder]


Volatiliteit

De letterlijke betekenis van volatiliteit is beweeglijkheid. In de financiële markten houdt volatiliteit de mate van beweeglijkheid van de koers van het financiële product in. De volatiliteit van een belegging wordt gemeten met... [Lees verder]


Volksverzekering

Een volksverzekering is een sociale verzekering die, onder nadere voorwaarden, alle ingezetenen aanspraak geeft op een sociale uitkering. Volksverzekeringen zijn onder andere: Algemene Ouderdomswet (AOW); Algemene Nabestaandenwet (Anw);  Algemene Kinderbijslagwet (AKW); Algemene Wet... [Lees verder]


Volledig verhuren woning

Het volledig verhuren van de woning heeft voor de eigenaar de volgende gevolgen: juridisch fiscaal [Lees verder]


Voor- en nadelen directe distributie

De voordelen van directe distributie voor een klant zijn: Hij kan het product snel kopen; Door de beperkte distributiekosten is de prijs relatief laag. De nadelen van directe distributie voor een klant zijn: Hij... [Lees verder]


Voor- en nadelen indirecte distributie

De voordelen van indirecte distributie voor een klant zijn: Hij krijgt onafhankelijk advies (als sprake is van een onafhankelijk distributiekanaal); De deskundigheid van een adviseur van complexe producten en de verzekeringsmarkt; Hij krijgt uitleg... [Lees verder]


Voor- en nadelen spaarrekening en beleggingsrekening

Sparen en beleggen zijn twee manieren om eigen vermogen te laten groeien. Daarmee kan je een toekomstvoorzienig opbouwen om bijvoorbeeld financiele wensen mogelijk te maken, zoals een hypotheekschuld aflossen of een wereldreis... [Lees verder]


Voorgestelde wijzigingen in de AOW

Voor de AOW zijn de volgende wijzigingen aangekondigd: Versnelde verhoging AOW-leeftijd De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 gekoppeld aan... [Lees verder]


Voorlopige dekking bij pensioenregeling

Een voorlopige dekking zorgt ervoor dat bij het toezeggen van pensioen het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidrisico verzekerd zijn zolang de werkgever de uitvoeringsovereenkomst nog niet getekend heeft. Ook bij de verlenging van een pensioencontract... [Lees verder]


Voorlopige dekking inkomensverzekering

In de tijd tussen de aanvraag van een verzekering en de uiteindelijke acceptatie door de afdeling kan enige tijd zitten. Dit komt omdat de verzekeraar de verzekerde zowel technisch (hoogte van de verzekering)... [Lees verder]


Voorwaardelijke winstdeling

Voorwaardelijke winstdeling is een van de twee manieren van maatschappijwinstdeling. Voorwaardelijke winstdeling op individuele levensverzekeringen houdt in dat de tijdens de looptijd voorlopig toegekende winst pas aan de polishouder toekomt als... [Lees verder]


Voorwaarden DGA werknemersverzekeringen

Heeft de DGA een arbeidsovereenkomst met zijn BV of NV, dan is hij door deze overeenkomst werknemer. Voor de werknemersverzekeringen geldt het arbeidsrecht om te bepalen of sprake is van een 'gewone'... [Lees verder]


Voorwaarden en begrippen: eigen gebrek

Een van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kan staan is het eigen gebrek. Eigen gebrek komt alleen bij schadeverzekeringen voor. De definitie van eigen gebrek is terug te vinden in artikel 7:951... [Lees verder]


Voorwaarden en begrippen: indemniteitsbeginsel

Een van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kan staan is het indemniteitsbeginsel. Het indemniteitsbeginsel is het principe dat geldt voor schadeverzekeringen: de verzekering mag niet leiden tot uitbetaling van... [Lees verder]


Voorwaarden en begrippen: mededelingsplicht

Een van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kan staan is de mededelingsplicht. De mededelingsplicht is de verplichting van de verzekeringnemer om bij het afsluiten van een verzekering alle gevraagde informatie... [Lees verder]


Voorwaarden en begrippen: opzet en roekeloosheid

Twee van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kunnen staan zijn opzet en roekeloosheid. Opzet en roekeloosheid zijn terug te vinden in artikel 7:952 van het Burgerlijk Wetboek. Als er sprake is... [Lees verder]


Voorwaarden en begrippen: verzekerde som

Een van de voorwaarden en begrippen die in de verzekeringsovereenkomst kan staan is de verzekerde som. De verzekerde som komt alleen bij schadeverzekeringen voor. De verzekerde som is het bedrag dat is verzekerd,... [Lees verder]


Voorwaarden opname lijfrentewaarde bij vermogenstoets Participatiewet

Indien een belanghebbende een verzoek indient voor een bijstandsuitkering, verlaagt de uitkeringsinstantie de uitkering niet als de belanghebbende waarde opneemt uit zijn bestaande lijfrenteverzekering. Er gelden wel voorwaarden en deze... [Lees verder]


Voorwaarden pensioenfondsen netto pensioenregeling

Pensioenfondsen moeten aan 8 voorwaarden voldoen voor het uitvoeren van een netto pensioenregeling. ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen op opbouwbasis moeten zijn vormgegeven als een premieovereenkomst het pensioenfonds moet op omzettingsdatum van het opgebouwde kapitaal naar... [Lees verder]


Voorwaarden periodiek gift

Een gift is een periodieke gift als: de gift is vastgelegd via een notariële akte of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging die de gift ontvangt de schenker regelmatig... [Lees verder]


Voorwaarden voor eenmalig verhoogde vrijstelling bij schenking voor de eigen woning tot 31 december 2019

Het is mogelijk belastingvrij te schenken voor de eigen woning. De eenmalige verhoogde vrijstelling kent geen beperking met betrekking tot de relatie tussen de schenker en ontvanger. De volgende voorwaarden gelden om... [Lees verder]


Voorwaarden voor goedkeuring om zonder fiscale gevolgen te veel betaalde (lijfrente)premie terug te krijgen

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een belastingplichtige meer premie betaalt dan de beschikbare jaarruimte. Meldt een belastingplichtige met een lijfrente binnen een termijn van drie maanden bij... [Lees verder]


Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

De ontvangende instelling moet geregistreerd staan  als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting (SBBI)  De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften;U kunt met schriftelijke stukken,... [Lees verder]


Voorwaarden vrijstelling prospectusplicht voor aanbieders van effecten

Een aanbieder van effecten hoeven geen prospectus aan te bieden, als de effecten:  uitsluitend aan gekwalificeerde beleggers worden aangeboden in Nederland aan minder dan 150 personen, niet zijnde gekwalificeerde beleggers, worden aangeboden alleen kunnen... [Lees verder]


Voorwaarden vrijstelling vergunningsplicht beleggingsobject

Een aanbieder van een beleggingsobject is in een aantal gevallen vrijgesteld van een Wft-vergunning volgens artikel 2:55 Wft De vrijstelling is opgenomen artikel 2 van de Vrijstellingsregeling Wft: de aanbieding geschiedt aan minder dan... [Lees verder]


Voorziening verzekeringsverplichtingen

De voorziening verzekeringsverplichtingen is de contante waarde van de toekomstige verplichtingen. Bij pensioen houdt de pensioenuitvoerder voor het bepalen van de voorziening rekening met: verwachte sterfte en langlevenrisico; kosten; rendement en inflatie. [Lees verder]


VPB

VPB is de afkorting van Wet op de vennootschapsbelasting 1969. [Lees verder]


VPL zorgt voor VPL-excedent

Voor veel DGA's betekende de Wet VPL opnieuw een knip in hun pensioenregeling, de VPL-knip. Tenminste, als zij voor ingangsdatum van de VPL-wetgeving een maximale pensioenopbouw in combinatie met een pensioenleeftijd tussen... [Lees verder]


VPL: langer doorwerken door pensioenleeftijd naar 65

Na de Witteveen-wetgeving vond een verdere beperking van het fiscale kader plaats door invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL). Het doel van de Wet VPL... [Lees verder]


Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 27 juni 2014: uitleg over een aantal begrippen

Sinds 1 januari 2013 kan geen nieuwe KEW, SEW of BEW afgesloten worden. Op 31 december 2012 bestaande producten vallen onder overgangsrecht zodat de regels van vóór 2013 gelden. In... [Lees verder]


Vreemdelingenwet

De Vreemdelingenwet regelt het toelaten en uitzetten van vreemdelingen en de grensbewaking. [Lees verder]


Vrije advocatenkeuze (rechtsbijstandverzekeringen)

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie waren veel polisvoorwaarden van Nederlandse rechtsbijstandsverzekeringen strijdig met de Europese Richtlijn 87/344/EEG link en het daarmee corresponderende artikel 4:67link naar het artikel... [Lees verder]


Vrije advocatenkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen

De Hoge Raad heeft uitspraak (21 februari 2014) gedaan over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen.  De strekking van de uitspraak is het recht op vrije advocaatkeuze van een verzekerde. Dit recht is... [Lees verder]


Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid zorgt ervoor dat de pensioenopbouw van een arbeidsongeschikte werknemer doorgaat. Het is één van de drie vormen van dekking van arbeidsongeschiktheid die een werkgever en een werknemer overeen kunnen komen in... [Lees verder]


Vrijstellingen box 3

Een aantal vermogensbestanddelen is vrijgesteld van vermogensrendementheffing. Deze tellen niet mee bij bepaling van de rendementsgrondslag in box 3. De belangrijkste zijn:  nettolijfrente nettopensioen roerende zaken voor eigen gebruik, zoals de inboedel, auto, boot... [Lees verder]


Vrijwillige voortzetting pensioen na uitdiensttreding

Een gewezen werknemer kan binnen 9 maanden na zijn ontslag een verzoek indienen bij een pensioenuitvoerder voor vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling. De vrijwillige voortzetting start uiterlijk 15 maanden na... [Lees verder]


Vrijwillige voortzetting werknemersverzekeringen

Zelfstandigen zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen WIA, WW en ZW. Zij kunnen de verzekeringen wel vrijwillig voortzetten, voor de vrijwillige voortzetting Ziektewet en de vrijwillige voortzetting WIA.  De aanvraag tot vrijwllige voortzetting moet binnen 13... [Lees verder]


Vrijwillige voortzetting WIA

Zelfstandigen kunnen kiezen voor een vrijwillige voortzetting van hun werknemersverzekeringen. Deze keuze kan worden gemaakt als een zelfstandige er vanwege medische problemen of leeftijd niet in slaagt om bij een verzekeraar een AOV af... [Lees verder]


Vrijwillige voortzetting Ziektewet

Zelfstandigen kunnen kiezen voor een vrijwillige voortzetting van hun werknemersverzekeringen. Deze keuze kan worden gemaakt als een zelfstandige er vanwege medische problemen of leeftijd niet in slaagt om bij een verzekeraar een AOV af... [Lees verder]


Vruchtgebruik en renteaftrek: Goedkeuring van minister over renteaftrek bij vruchtgebruik

Met ingang van 1 januari 2013 is in de Wet IB 2001 opgenomen dat een eigenwoningschuld een schuld van de belastingplichtige is die is aangegaan in verband met een eigen... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.