Wikiresultaten voor 'W'


Waarborgingsvoorschrift

Het waarborgingsvoorschrift is een andere naam voor de onderbrengingsplicht. De term waarborgingsvoorschrift werd gebruikt onder de Pensioen en Spaarfondsenwet, de onderbrengingsplicht is de term uit de Pensioenwet. [Lees verder]


Waarde van de woning: WOZ-waarde

De waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van de Waardering Onroerende Zaken waarde (WOZ-waarde) van de woning. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw door de gemeente vastgesteld, met... [Lees verder]


Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is overdracht van opgebouwde pensioenaanspraken van de ene pensioenuitvoerder naar een nieuwe pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder. Meestal vindt waardeoverdracht plaats na uitdiensttreding, maar het kan ook plaatsvinden als... [Lees verder]


Waardeoverdracht eigen beheer naar verzekeraar

Het uitgangspunt voor de hoogte van het af te storten bedrag bij de verzekeraar is de pensioentoezegging die in eigen beheer is uitgevoerd. Vervolgens berekent de verzekeraar op basis van zijn... [Lees verder]


Waardeoverdracht op pensioendatum

Waardeoverdracht op de pensioendatum is een van de 3 vormen van waardeoverdracht. Waardeoverdracht op de pensioendatum houdt in dat de werknemer de oude pensioenuitvoerder verzoekt om op de pensioendatum de opgebouwde pensioenreserve naar een nieuwe pensioenuitvoerder over... [Lees verder]


Waardeoverdracht van verzekeraar naar eigen beheer

Waardeoverdracht van het DGA-pensioenkapitaal dat een werkgever bij een verzekeraar heeft ondergebracht naar eigen beheer is mogelijk. Hierdoor kan de DGA alsnog de voordelen van eigen beheer benutten. De voordelen die een verzekering... [Lees verder]


Waarschijnlijkheidsinterval

Waarschijnlijkheidsinterval gebruikt men bij de normaal verdeling en bij het risicotolerantiemodel. Het waarschijnlijkheidsinterval geeft het gebied aan tussen twee grenzen, waarbinnen de beleggingen zich afhankelijk van de standaarddeviatie naar waarschijnlijkheid zullen bewegen. Met... [Lees verder]


Wachtdagen

Bij de loondoorbetaling bij ziekte zijn een aantal wachtdagen van toepassing. Wachtdagen zijn de dagen die zitten tussen de eerste ziektedag en de loondoorbetaling bij ziekte. Er mogen maximaal twee wachtdagen worden... [Lees verder]


Wachttijd

Een wachttijd is een periode waarin een deelnemer nog niet aangemeld hoeft te worden voor de opbouw van ouderdomspensioen. Een werkgever mag op grond van artikel 14 van de Pensioenwet in zijn... [Lees verder]


Wajong

Wajong is de afkorting van Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Dit is één van de wetten die betrekking heeft op arbeidsongeschiktheid. De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte... [Lees verder]


Wajong 2010

Met de ingang van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de regeling Wajong verdeeld in drie regelingen: Oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015.  Mensen vallen onder de regeling Wajong 2010 als zij tussen... [Lees verder]


Wajong 2015

Met de ingang van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de regeling Wajong verdeeld in drie regelingen: Oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015.  Mensen vallen onder de regeling Wajong 2015 als zij na 2015 een Wajong-uitkering hebben... [Lees verder]


WAM-strik

De WAM-strik houdt in dat elke verzekering die het aansprakelijkheidsrisico verzekert van motorrijtuigen volgens de WAM, moet voldoen aan de eisen van de WAM.  De formulering van de WAM-strik luidt:  met... [Lees verder]


WAO

WAO is de afkorting van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is één van de wetten die betrekking heeft op arbeidsongeschiktheid. [Lees verder]


WAO aanvullingsverzekering

De inkomensbescherming van een WAO uitkering kent een aantal beperkingen. Allereerst is de uitkering gemaximeerd op 75% van het gemaximeerde loon voor de Sociale Verzekeringen. Daarnaast volgt na de loongerelateerde WAO... [Lees verder]


WAO-excedentverzekering

Deze verzekering is een van de twee verzekeringsmogelijkheden die aanvullen op de WAO. De WAO-excedentverzekering is met name bedoeld voor werknemers met een inkomen boven het maximum SV-dagloon (ook wel... [Lees verder]


WAO-gatverzekering

De WAO-gatverzekering is een van de twee verzekeringsmogelijkheden die aanvullen op de WAO. Binnen de WAO is in 1993 een wijziging geweest, met als gevolg dat er na verloop van enige WAO-uitkeringsjaren... [Lees verder]


WAO-wijzigingen

Een WAO-gerechtigde ontvangt een uitkering zolang als hij daar recht op heeft. Het is mogelijk dat er wijzigingen in de persoonlijke situatie ontstaan, zoals een verbeterde of verslechterde gezondheid. Of... [Lees verder]


WAZ

WAZ is de afkorting van Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. [Lees verder]


Wazo

Wazo is de afkorting van Wet arbeid en zorg. [Lees verder]


Wbrv

Wbrv is de afkorting van Wet op belastingen van rechtsverkeer. [Lees verder]


Weerstandvermogen van het APF

Een Algemeen Pensioenfonds moet voldoen aan eisen voor het verkrijgen van een vergunning. Een van deze eisen is het weerstandvermogen. Het weerstandvermogen is het minimaal benodigde kapitaal volgens artikel 112a PW dat een APF moet hebben om... [Lees verder]


Wekeneis

De wekeneis is een andere benaming voor de referte-eis. [Lees verder]


Welke gegevens vraag je op bij de inventarisatie van een collectieve pensioenregeling

Om een pensioenadvies te maken heb je als pensioenadviseur standaard een aantal gegevens nodig. Als er een bestaande pensioenregeling is dan de gegevens van deze regeling. Pensioenreglement Startbrief Uitvoeringsovereenkomst Verder alle gegevens over de arbeidsvoorwaarden zoals: Standaard arbeidsovereenkomst Personeelshandboek  Check... [Lees verder]


Werken aan vertrouwen met de vertrouwensformule

Aan vertrouwen kun je gericht bouwen met de vertrouwensformule Harvard Professor David H. Maister identificeert vier factoren die de mate van vertrouwen in een adviseur beïnvloeden en geeft deze weer in een formule.... [Lees verder]


Werkgelegenheid

Werkgelegenheid is een zogenaamd containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar arbeid van zowel werknemers als zelfstandigen. Deze vraag naar arbeid wordt de werkgelegenheid genoemd. Meerdere begrippen vallen onder... [Lees verder]


Werkgever

In de zin van de Pensioenwet is de werkgever degene die een werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten. De werkgever is ook de inhoudingsplichtige... [Lees verder]


Werkgeverslasten

Werkgeverslasten zijn kosten die de werkgever betaalt voor zijn werknemers, naast het loon. Deze kosten bestaan uit de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijk bijdrage voor... [Lees verder]


Werkgeversrisico bij het toezeggen van pensioen

De werkgever loopt risico's bij het toezeggen van pensioen aan zijn werknemers. De risico's doen zich voor bij: individuele waardeoverdracht; collectieve waardeoverdracht; inlooprisico en uitlooprisico bij het starten of oversluiten van een pensioencontract; voorlopige dekking bij... [Lees verder]


Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en is van toepassing op arbeidsongeschikte werknemers die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn.... [Lees verder]


Werkhervattingsdrempel

De hoogte van de werkhervattingsdrempel bepaalt het punt waarboven een werknemer weer besluit aan het werk te gaan.  Als de werknemer ziek is, is het zaak om na het herstel zo... [Lees verder]


Werkloosheid

Werkloosheid is de situatie dat een werknemer beschikbaar en in staat is om betaald werk te verrichten, en geregistreerd staat als werkzoekende. In algemene zin wordt dit begrip gebruikt om... [Lees verder]


Werkloosheid DGA risico voor pensioen in eigen beheer

Een van de risico's van pensioen in eigen beheer is het risico van werkloosheid van de DGA. Bij werkloosheid van de DGA zal de BV geen of minder inkomsten genereren. Vooral wanneer de DGA... [Lees verder]


Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet (WW) is een werknemersverzekering in de eerste pijler tegen de financiële gevolgen van het verliezen van arbeidsuren. Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet moet de werknemer... [Lees verder]


Werknemer

Het begrip werknemer staat in veel wetten vermeld. Wie er exact mee bedoeld wordt, verschilt per wet. Hieronder staan de omschrijvingen zoals die voor de belangrijkste wetten gelden: Werknemer in de... [Lees verder]


Werknemers met een 0-uren contract mogen niet uitgesloten worden van de pensioenregeling

Werknemers met een 0-uren contract hebben een speciale positie. Met een 0-uren contract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer. In deze arbeidsovereenkomst wordt geen vast aantal arbeidsuren vastgelegd, maar een bepaling... [Lees verder]


Werknemersverzekering

Een werknemersverzekering is een  verplichte, publiekrechtelijke verzekering (sociale verzekering) die geldt voor een werknemer en een daarmee gelijkgestelde. De werknemersverzekeringen bestaan uit: De Werkloosheidswet; De Ziektewet; De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; De Wet werk... [Lees verder]


Werktijdverkorting als gevolg van EU-sancties

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de bestaande regeling Werktijdverkorting per 1 november 2014 ook open te stellen voor bedrijven die direct zijn getroffen door EU-sancties tegen... [Lees verder]


Werkwijze verzekeraars: premieopbouw

Een correcte premieopbouw bepaalt voor een belangrijk deel de winstgevendheid en werkwijze van verzekeraars. De premie bestaat uit een of meerdere van de volgende componenten: Netto premie; Reservering; Winstopslag; Bedrijfskosten; Provisie (alleen bij niet-complexe producten); Polis- en incassokosten; Assurantiebelasting. Voor... [Lees verder]


Werkwijze verzekeraars: risicospreiding

De werkwijze van verzekeraars bestaat uit het spreiden van risico's. Als het financiële risico voor een verzekeraar alleen te groot is, zal de verzekeraar het risico spreiden en indien mogelijk (gedeeltelijk) herverzekeren. In het algemeen... [Lees verder]


Werkwijze verzekeraars: Wet van de grote aantallen

De werkwijze van verzekeraars is gebaseerd op de Wet van de grote aantallen. De Wet van de grote aantallen houdt in dat het gemiddeld schadebedrag binnen een steeds grotere groep van risico's uiteindelijk voorspelbaar... [Lees verder]


werkzaamheden, kosten en beloning bij beeindigen financieel product

De werkzaamheden die een bemiddelaar voor een klant verricht bij het beëindigen van een financieel product kunnen zijn: Het opzeggen van het financieel product; Administratieve afhandeling naar de klant en de aanbieder; Het afhandelen... [Lees verder]


werkzaamheden, kosten en beloning bij totstandkoming financieel product

De werkzaamheden die een bemiddelaar voor een klant verricht bij de totstandkoming van een overeenkomst van een financieel product kunnen zijn: Het maken of opvragen van offertes; Advies geven over het aan te schaffen... [Lees verder]


Wet Aanpak Schijnconstructies

De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. een voorbeeld van zo’n constructie is bijvoorbeeld het inhouden van een... [Lees verder]


Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

De Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregelingWet (Wet VPL) is een wet waarin gewijzigde wetgeving voor de genoemde onderwerpen is opgenomen. Deze wet, ingevoerd per 1 januari 2006,... [Lees verder]


Wet arbeid en zorg

In de Wet arbeid en zorg, afgekort tot Wazo, zijn diverse verlofsoorten geregeld. De wet is als volgt ingedeeld: zwangerschapsverlof bevallingsverlof adoptieverlof pleegzorgverlof ouderschapsverlof Calamiteiten- en zorgverlof Verlof voor loopbaanonderbreking   Naast deze vormen van verlof zijn er de overige... [Lees verder]


Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 was de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden kunnen een WAZ-uitkering krijgen.... [Lees verder]


Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een volksverzekering die ervoor zorgt dat mensen die wel arbeidsongeschikt zijn, maar geen uitkering op basis van de WIA zouden kunnen krijgen omdat ze... [Lees verder]


Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (wettekst) hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De quotumwet regelt hoe het... [Lees verder]


Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Vanaf 7 februari 2015 vallen financiële ondernemingen in de zin van de Wft met een zetel in Nederland onder de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Pensioenfondsen zijn uitgezonderd van deze wet. Deze wet wijzigt de Wet op... [Lees verder]


Wet beperking export van uitkeringen

De Wet beperking export van uitkeringen stelt voorwaarden aan uitkeringen op grond van de sociale verzekeringen. De achterliggende gedachte van deze wet is de gelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden binnen en buiten... [Lees verder]


Wet Bpf 2000

Wet Bpf 2000 is de afkorting van Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. [Lees verder]


Wet CAO

Wet CAO is de afkorting van Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. [Lees verder]


Wet College voor de rechten van de mens

De invoering van de Wet College voor de rechten van de mens houdt tevens de oprichting in van het College voor de rechten van de mens. Onderdeel van het College voor... [Lees verder]


Wet financiering sociale verzekeringen

Het doel van de Wet financiering sociale verzekeringen is een vereenvoudiging van de heffing en inning van de loonheffing enerzijds en de premies werknemersverzekeringen anderzijds door deze samen te voegen en deze... [Lees verder]


Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbla) verbiedt onderscheid op grond van leeftijd, of op grond van andere hoedanigheden of gedragingen dat leidt tot onderscheid op... [Lees verder]


Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wgbmv) verbiedt direct, dan wel indirect onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Onder indirect onderscheid wordt verstaan: onderscheid op grond van andere hoedanigheden... [Lees verder]


Wet Harmonisatie instrumenten bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten

Met de Wet harmonisatie instrumenten bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten is de doelgroep van de mobiliteitsbonus verbreed tot de gehele doelgroep voor de banenafspraak. Dat is plezierig, maar er zit een nadeel aan... [Lees verder]


Wet hervorming kindregelingen

Op 3 september 2013 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend ter hervorming van de kindregelingen. Het aantal kindregelingen wordt beperkt van elf naar vier regelingen. Op deze manier wil de... [Lees verder]


Wet identificatie bij dienstverlening

De Wet identificatie bij dienstverlening (WID) was een wet die in 1993 is ingevoerd, en die op 15-07-2008 samen met de Wet MOT is opgegaan in de Wet ter voorkoming van... [Lees verder]


Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) wet geeft een inkomensgarantie op minimum niveau aan zelfstandig ondernemers die tussen hun 55e en 65e noodgedwongen stoppen. Noodgedwongen is... [Lees verder]


Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een volksverzekering in de eerste pijler en bestemd voor langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment... [Lees verder]


Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

De Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen is een volksverzekering in de eerste pijler en die voorziet in een tijdelijk uitkering op bijstandsniveau. Na afloop de de WW-uitkering of de loongerelateerde WGA-uitkering kan er een beroep op de IOW... [Lees verder]


Wet Inkomstenbelasting 2001

De Wet inkomstenbelasting 2001 regelt de heffing van inkomstenbelasting. In veel gevallen is de Wet Inkomstenbelasting 2001 de eindheffing van een andere belasting, namelijk de loonbelasting. [Lees verder]


Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regelt de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang. [Lees verder]


Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige... [Lees verder]


Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingevoerd als opvolger van de Wet voorziening gehandicapten (Wvg). De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en... [Lees verder]


wet medische keuringen

De Wet Medische Keuringen( WMK) is ingevoerd om regels te stellen aan het laten keuren van werknemers door de werkgever.  Alleen onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever een aanstellingskeuring laten verrichten. [Lees verder]


Wet melding collectief ontslag

In de Wet melding collectief ontslag staan de regels waaraan een collectief ontslag moet voldoen. Zo staat in de wet dat er een meldingsplicht is, en wat de gevolgen zijn als... [Lees verder]


Wet melding ongebruikelijke transacties

De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) was een wet die in 1994 is ingevoerd, nadat nationaal en internationaal werd besloten om de invloed van crimineel geld op de samenleving... [Lees verder]


Wet meldplicht datalekken

Per 1 januari 2016 zijn met behulp van een overgangswet (de Wet meldplicht datalekken) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet aangepast.  Als gevolg van die aanpassing is er... [Lees verder]


Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt onder andere dat werknemers recht hebben op een minimumloon. [Lees verder]


Wet MOT

Wet MOT is de afkorting van de Wet melding ongebruikelijke transacties. [Lees verder]


Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder regels... [Lees verder]


Wet onderscheid arbeidsduur

De Wet onderscheid arbeidsduur verbiedt een verschil in behandeling tussen deeltijdwerkers en voltijdwerkers op het werk. [Lees verder]


Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd

De Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd verbiedt een verschil in behandeling tussen werknemers met een vast arbeidscontract en werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. [Lees verder]


Wet op belastingen van rechtsverkeer

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbrv) regelt in welke gevallen overdrachtsbelasting en assurantiebelasting wordt geheven. [Lees verder]


Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een werknemersverzekering die een inkomensvoorziening regelt voor arbeidsongeschikte werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Met ingang van 29 december 2005... [Lees verder]


Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) is sinds 1927 van kracht. Deze wet regelt onder meer wat verstaan wordt onder een CAO en wie bevoegd is tot het afsluiten... [Lees verder]


Wet op de Europese ondernemingsraden

De Wet op de Europese ondernemingsraden is een wet die uitvoering regelt van richtlijn 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994. Deze wet bepaalt de instelling... [Lees verder]


Wet op de huurtoeslag

De Wet op de huurtoeslag bepaalt of (en onder welke voorwaarden) huurders een toeslag kunnen verwachten. [Lees verder]


Wet op de Loonbelasting 1964

De Wet op de loonbelasting 1964 (kortweg Wet LB 1964) regelt in Nederland de loonbelasting die de rijksoverheid heft van werknemers of hun inhoudingsplichtigen, van artiesten, van beroepssporters, van buitenlandse gezelschappen... [Lees verder]


Wet op de medische keuringen

Het doel van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is mensen met gezondheidsproblemen toegang tot arbeid en de daar bijbehorende noodzakelijke verzekeringen te bieden. De wet verbiedt een medische keuring... [Lees verder]


Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een wet die is vastgesteld in 1950. Het doel van de wet is in grotere ondernemingen en overheidsinstellingen de medezeggenschap voor werknemers en... [Lees verder]


Wet op de vennootschapsbelasting 1969

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (VPB) regelt dat er een directe belasting bij de in de wet (artikelen 2 en 3) opgesomde lichamen wordt geheven. De belasting wordt geheven over, kort... [Lees verder]


Wet op de zorgtoeslag

De Wet op de zorgtoeslag is een wet die de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering regelt. De Belastingdienst keert de zorgtoeslag alleen uit aan ingezetenen met... [Lees verder]


Wet op het financieel toezicht: wettelijk kader financiële dienstverlening

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland.  Op 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ingevoerd. Deze wet wijzigt... [Lees verder]


Wet op het kindgebonden budget

De Wet op het kindgebonden budget is een wet die de inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen regelt. [Lees verder]


Wet sociale werkvoorziening

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt via... [Lees verder]


Wet studievoorschot hoger onderwijs: nieuw stelsel van studiefinanciering

De Wet studievoorschot hoger onderwijs zorgt voor wijzigingen in het stelsel van studiefinanciering. Deze wet geldt vanaf het studiejaar 2015-2016 voor nieuwe studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bachelor of... [Lees verder]


Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties tot één wet. De wet... [Lees verder]


Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 was de voorloper van de Wet op het financieel toezicht en is per 01-01-2007 vervallen.   [Lees verder]


Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) is een wijzigingswet die ervoor zorgde dat boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek werd aangepast. Hiermee werd een loondoorbetalingsverplichting van 52... [Lees verder]


Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden

De Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden (Wet VUT) is per 14-11-2007 vervallen door de introductie van de Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL). De VUT is vroeger... [Lees verder]


Wet van de grote aantallen: gemiddeld schadebedrag

De werkwijze van verzekeraars is gebaseerd op de Wet van de grote aantallen. Bij een nieuwe aanvraag voor een verzekering houdt de verzekeraar voor het vaststellen van de premie rekening met een gemiddelde... [Lees verder]


Wet van de grote aantallen: reserveren

De werkwijze van verzekeraars is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Wet van de grote aantallen. Deze wet houdt niet in dat de jaarlijkse premie gelijk is aan de jaarlijkse schade.... [Lees verder]


Wet variabele pensioenuitkeringen

De Wet variabele pensioenuitkering is gewijzigd in de Wet verbeterde premieregeling. Deze wet  geeft werknemers die een pensioenovereenkomst hebben in de vorm van een premie- of kapitaalovereenkomst de mogelijkheid de... [Lees verder]


Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een wijzigingswet. Deze wet bepaalt dat een hele reeks wetten werd gewijzigd, waarin iets over arbeidsongeschiktheid, ziekte en reïntegratie werd geregeld. De Wet Verbetering Poortwachter... [Lees verder]


Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Vóór de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding golden andere regels bij scheiding. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is een wet van 01-05-1995. Deze wet bepaalt vanaf deze datum de verdeling... [Lees verder]


Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) is ingevoerd per 01-01-2014. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wet VPL waren: het stapsgewijs opschuiven van de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari... [Lees verder]


Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

De Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (VLZ) is een wet die samen met de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) werkgevers verplicht het loon van werknemers gedurende de eerste... [Lees verder]


Wet verplichte beroepspensioenregeling

De Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) bepaalt dat de minister op verzoek van een bepaalde beroepsgroep de deelname aan een beroepspensioenfonds kan verplichten van alle personen die tot deze beroepsgroep behoren. De... [Lees verder]


Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) kunnen sociale partners de overheid verzoeken verplichte deelname aan een pensioenregeling op te leggen aan bepaalde... [Lees verder]


Wet voorziening gehandicapten

In de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), die van 1994 tot en met 2006 gold, was vastlegd welke voorzieningen door gemeenten voor gehandicapte ingezetenen moesten worden geregeld. Per 01-01-2007 geldt de... [Lees verder]


Wet VPL

Wet VPL is de afkorting van Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling. [Lees verder]


Wet VUT

Wet VUT is de afkorting van Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden. [Lees verder]


Wet waardering onroerende zaken

De Wet waardering onroerende zaken is een wet met algemene regels inzake de waardering van onroerende zaken.  [Lees verder]


Wet Werk en Bijstand

De Wet Werk en Bijstand (Wwb) is per 01-01-2015 vervangen door de Participatiewet.  [Lees verder]


Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een werknemersverzekering in de eerste pijler die werknemers verzekert van inkomen, als ze na twee jaar ziekte nog steeds ziek zijn en daardoor... [Lees verder]


Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid bepaalt aanvullend op het arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek hoe een arbeidsrelatie eruit moet of kan zien. De belangrijkste onderwerpen zijn: flexrecht en ketenbepaling; ontslagrecht; transitievergoeding; ww-uitkering. De WWZ heeft ook gevolgen voor ontslag... [Lees verder]


Wet Werk en Zekerheid wijzigt arbeidsverhoudingen

Bij invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2014, was het doel het aanpassen van de arbeidsmarkt aan de veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. De Wet Werk en Zekerheid is een wijzigingswet.... [Lees verder]


Wet Werk en Zekerheid: ontslag op of rondom de AOW- of pensioendatum

De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd zorgt voor een verschil tussen de pensioendatum volgens de pensioenregeling en de AOW-ingangsdatum. Sinds 1 juli 2015 gelden door de Wet werk en zekerheid de hierna omschreven regels... [Lees verder]


Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen

De Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen is een wijziging van de Wet arbeid en zorg die er voor zorgt dat zelfstandigen een uitkering ontvangen bij zwangerschap en bevalling.   [Lees verder]


Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader naar Tweede Kamer

In juni 2014 is het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader bij de Tweede Kamer ingediend. Het nieuwe FTK gaat in per 1 januari 2015 en voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’ van... [Lees verder]


Wettelijk erfrecht

Het wettelijk erfrecht is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Daar staat wie gerechtigd is de nalatenschap van iemand die is overleden. Als blijkt dat een erflater (de overledene) geen erfgenamen heeft, vervalt... [Lees verder]


Wettelijk erfrecht groep 1: echtgenoot en kinderen

Het Burgerlijk wetboek geeft aan welke groepen erfgenamen kunnen erven. In groep 1 vallen de echtgenoot en kinderen. Echtgenoten ontvangen altijd een even groot deel van de nalatenschap als de kinderen. Daarbij... [Lees verder]


Wettelijk erfrecht groep 2: ouders, broers en zussen

Het Burgerlijk wetboek geeft aan welke groepen erfgenamen kunnen erven. In groep 2 vallen de echtgenoot en kinderen. Als er zich geen erfgenamen in Groep 1 bevinden, wordt de nalatenschap verdeeld onder de... [Lees verder]


Wettelijk erfrecht groep 3: grootouders

Het Burgerlijk wetboek geeft aan welke groepen erfgenamen kunnen erven. In groep 3 vallen grootouders. Als er zich geen erfgenamen in groep 1 en groep 2 bevinden, wordt de nalatenschap verdeeld onder de grootouders.... [Lees verder]


Wettelijk erfrecht groep 4: overgrootouders

Het Burgerlijk wetboek geeft aan welke groepen erfgenamen kunnen erven. In groep 4 vallen overgrootouders. De laatste groep die volgens het erfrecht bij versterf in aanmerking kan komen voor een nalatenschap zijn de... [Lees verder]


Wettelijk kader financieringsaanvraag

Onder wettelijk kader financieringsaanvraag vallen algemene principes, procedures en regels gerelateerd aan een financieringsvraag waar een geldverstrekker zich aan moet houden. Hierbij valt te denken aan: TRHK en BGFO. [Lees verder]


Wezenpensioen

Het wezenpensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst. Wezenpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen dat is bedoeld voor de kinderen (wezen) van de... [Lees verder]


Wft

Wft is de afkorting van Wet op het financieel toezicht. [Lees verder]


Wft-register

Het Wft-register is een openbaar register van De Nederlandsche Bank waarin staat vanaf welk tijdstip financiële instellingen welke activiteiten mag uitvoeren. Artikel 1:107 Wft geeft de verplichting aan dat DNB het register moet aanhouden. In... [Lees verder]


WGA

WGA is de afkorting van Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. [Lees verder]


WGA 80-100%

De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is één van de twee regelingen uit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WGA bestaat in eerste instantie uit de WGA loongerelateerde uitkering. Deze... [Lees verder]


WGA eigen risicodragen

Werkgevers die wensen geen gedifferentieerde WGA premie meer te betalen aan het UWV kunnen ervoor kiezen om WGA eigen risicodrager te worden. Hiermee dragen ze zelf de verantwoordelijkheid om gedurende tien jaar... [Lees verder]


WGA eigenrisicodragersverzekering

Deze verzekering kan door werkgevers die WGA eigenrisicodrager zijn geworden, worden afgesloten bij een private verzekeraar. De volgende kosten worden door de verzekeraar gedekt: de WGA-uitkeringen van de werknemers, de premies van... [Lees verder]


WGA en bedrijfsovername

Een bedrijf dat WGA eigenrisicodrager is, kan een bedrijf overnemen. Als het overgenomen bedrijf met schade geen eigenrisicodrager is, dan neemt de overnemer de schade ook over. Dit geldt zowel voor werknemers... [Lees verder]


WGA hiaatverzekering

Een WGA hiaatverzekering is een WIA aanvullingsverzekering die uitkeert als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en er sprake is van een WGA vervolguitkering. Met andere woorden: aan de inkomenseis van... [Lees verder]


WGA hiaatverzekering 70%

In de collectieve markt bestaat ook een verzekeringsvorm die altijd aanvult tot 70% van het salaris, dus zowel bij niet werken als bij wel werken. Niet alleen de inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid is... [Lees verder]


WGA Loonaanvulling

Als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte ten minste 50% van zijn resterende verdiencapaciteit benut, kan hij aanspraak maken op een loonaanvulling. De hoogte van deze loonaanvulling bedraagt 70% van het verschil tussen het... [Lees verder]


WGA loongerelateerde uitkering

De loongerelateerde uitkering is een uitkering die een werknemer ontvangt als hij gedurende 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest op grond van een ziekte of arbeidshandicap. Om in aanmerking te... [Lees verder]


WGA premiedifferentiatie

Om de WGA-uitkeringen te kunnen financieren betalen werkgevers een gedifferentieerde premie aan het UWV. Deze premie is afhankelijk van de loonsom van de werkgever, de uitkeringslasten en de sectorindeling (bij... [Lees verder]


WGA-vervolguitkering

De vervolguitkering is één van de uitkeringen vanuit de WGA. Het is een uitkering waarop een werknemer recht kan hebben na afloop van de loongerelateerde uitkering. Een werknemer heeft volgens... [Lees verder]


Wgbla

Wgbla is de afkorting van Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. [Lees verder]


Wgbmv

Wgbmv is de afkorting van Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. [Lees verder]


WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van cliënten ten opzichte van medische hulpverleners vastgelegd. Eén van die rechten is het recht op inzage in... [Lees verder]


WIA

WIA is de afkorting van Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit is één van de wetten die betrekking heeft op arbeidsongeschiktheid. [Lees verder]


WIA aanvraag

De WIA aanvraag vormt het eerste onderdeel van de WIA beoordeling. Voor de aanvraag heeft de werknemer het re-integratieverslag nodig. De WIA aanvraag moet uiterlijk in de 93ste week van... [Lees verder]


WIA aanvullingsverzekering

WIA-aanvullingsverzekeringen zijn WIA verzekeringen die een aanvulling op een WIA uitkering bieden, maar ook verzekeringen voor 35-minners vallen onder de WIA aanvullingsverzekeringen. De verzekeringen zijn er in een aantal vormen. Er bestaan 5 hoofdgroepen van collectieve of... [Lees verder]


WIA aanvullingsverzekering vaste bedragen

Een vorm van de WIA aanvullingsverzekering is de WIA-dekking waarbij er een vooraf vastgesteld bedrag verzekerd kan worden. Bij collectieve verzekeringen bestaat dit bedrag uit een percentage van het inkomen, bij... [Lees verder]


WIA beoordeling

Na de periode van 104 weken loondoorbetaling bij ziekte (eventueel in combinatie met ZW) volgt een WIA aanvraag waarmee wordt beoordeeld of de werknemer recht heeft op een uitkering volgens de... [Lees verder]


WIA bodemverzekering

Werknemers die door het UWV tijdens de WIA beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt ( de 35 minner) worden geschat, hebben geen recht op een WIA uitkering. Zij krijgen in de meeste gevallen... [Lees verder]


WIA excedentverzekering

De WIA gaat qua uitkeringshoogte niet verder dan 70% van het laatstverdiende inkomen. Dit inkomen is daarnaast ook nog gemaximeerd tot het maximum SV-loon (€ 52.766 in 2016). Om het meerdere inkomen te... [Lees verder]


WIA herbeoordeling

Het UWV kan een werknemer herbeoordelen om vast te stellen wat de mate van arbeidsongeschiktheid is en om de belastbaarheid vast te stellen.  In 2013 is het Convenant over het herbeoordelen van WGA-gerechtigden door... [Lees verder]


WIA verzekering

Een WIA verzekering kan worden afgesloten ter bescherming van het inkomen van werknemers die na twee jaar loondoorbetaling, arbeidsongeschikt zijn beoordeeld en recht hebben op een uitkering van de WIA. WIA verzekeringen worden... [Lees verder]


WIA-excedent

Het WIA-excedent zorgt ervoor dat de werknemer een aanvulling op zijn uitkering krijgt als hij arbeidsongeschikt wordt. Het is één van de drie vormen van arbeidsongeschiktheidspensioen die een werkgever en een werknemer in een pensioenovereenkomst... [Lees verder]


WIA-hiaat

Het WIA-hiaat (ook wel WGA-gatverzekering genoemd) zorgt ervoor dat de werknemer in bepaalde gevallen een aanvulling op de uitkering krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Het is één van de drie vormen van... [Lees verder]


WID

WID is de afkorting van Wet identificatie bij dienstverlening. [Lees verder]


Wijziging buitenlandsbelastingplichtige: beperkingen renteaftrek grensarbeiders

Volgens de huidige regeling kunnen in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomen uit Nederland –bijvoorbeeld grensarbeiders- in aanmerking komen (keuzerecht) voor fiscale voordelen zoals heffingskortingen, persoonsgebonden aftrek en hypotheekrenteaftrek. Vanaf 1... [Lees verder]


Wijziging KEW: fiscale gevolgen afkoop

Een van de vormen van wijziging levensverzekering is  afkoop. Voor een KEW gelden net als voor de SEW en BEW voor de inkomstenbelasting onder voorwaarden een belastingvrije uitkering op de einddatum. Als de... [Lees verder]


Wijziging levensverzekering: begunstiging

Het wijzigen van de begunstiging is één van de mogelijkheden voor wijziging van een levensverzekering. De verzekeringnemer wijst bij aanvang van de levensverzekering de begunstigde aan voor de uitkering van de levensverzekering. De... [Lees verder]


Wijziging levensverzekering: stopzetten premiebetaling

Bij het wijzigen van de premie van een levensverzekering kan de premie (tijdelijke) worden stopgezet. Premievrijmaking: als de premiebetaling definitief wordt stopgezet, dan noemen we dat premievrijmaking. Bij een levensverzekering met: periodieke betaalde... [Lees verder]


Wijziging levensverzekering: verhoging premiebetaling

Bij het wijzigen van de premie van een levensverzekering kan de premie worden verhoogd. Premieverhoging hoofdregel: door de verschillende fiscale overgangsregelingen in de loop der tijd is het in zijn algemeen niet meer mogelijk... [Lees verder]


Wijziging levensverzekering: verlaging premiebetaling

Bij het wijzigen van de premie van een levensverzekering kan de premie worden verlaagd. Als de premiebetaling wordt verlaagd, dan is van belang een minimale fiscale premie. Een van de (andere) fiscale voorwaarden... [Lees verder]


Wijziging levensverzekering: wijziging premiebetaling

Een wijziging doorvoeren in de premiebetaling is één van de mogelijkheden voor wijziging van een levensverzekering. Het betalen van een premie bij een levensverzekering is niet juridisch afdwingbaar. Bij een schadeverzekering ligt dit... [Lees verder]


Wijziging mantelzorgcompliment per 2015

Mantelzorg Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd waarvoor anders professionele hulp nodig is. Mantelzorgers kunnen onder... [Lees verder]


Wijziging starterslening: aanpassing voorwaarden starterslening

Wijzigingen Starterslening per 1 april 2014 Vanaf 1 april 2014 voert SVn een aantal wijzigingen door met betrekking tot de Starterslening. De wijzigingen voor aanvragen van Startersleningen vanaf 1 april 2014... [Lees verder]


Wijziging Successiewet: uitstel betaling erfbelasting mogelijk als woning nog niet is verkocht

Wanneer betaal je belasting bij erven van een woning en hoe hoog is de erfbelasting? In de Successiewet staat dat over alles wat iemand erft van een inwoner van Nederland, erfbelasting moet... [Lees verder]


Wijziging van een pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer

Een pensioenovereenkomst is onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De hoofdregel bij een (pensioen)overeenkomst is dat deze nagekomen moet worden. Een pensioenovereenkomst mag dus niet eenzijdig door de werkgever gewijzigd worden. Er zijn drie uitzonderingen op... [Lees verder]


Wijzigingen basis zorgverzekering per 1-1-2015

Wijzigingen per 1 januari 2015 Onderstaande vergoedingen werden eerst vanuit de AWBZ vergoed en nu vanuit de basis zorgverzekering. zintuigelijk gehandicaptenzorg verpleging en verzorging zonder verblijf het tweede en derde jaar intramurale op behandeling... [Lees verder]


Wijzigingen levensverzekering

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen met ook ieder verschillende kenmerken. Nadat de verzekering is geaccepteerd door de verzekeraar op basis van de gegevens zoals vermeld in het aanvraagformulier levensverzekeringen, is het mogelijk om... [Lees verder]


Wijzigingen Voorwaarden en Normen NHG 2014 en 2015

Ieder jaar worden de Voorwaarden en Normen van de NHG aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn hierna samengevat. Borgtochtprovisie: De eenmalige en fiscaal aftrekbare premie die woningeigenaren voor een NHG-hypotheek betalen stijgt in... [Lees verder]


Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001

De Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (ook wel: Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) is een wet van 11 december 2008 tot wijziging van enige belastingwetten. De wet is ingevoerd om te komen tot een... [Lees verder]


Wilsbeschikking

Als iemand niet wil dat het wettelijk erfrecht van kracht wordt op zijn nalatenschap, kan hij een uiterste wilsbeschikking opstellen (artikel 4:42 van het Burgerlijk Wetboek). De opsteller is de enige... [Lees verder]


Wilsbeschikking: codicil

Een codicil is een van de twee vormen van wilsbeschikking. In een handgeschreven, gedagtekend en ondertekende onderhandse akte, kan een erflater een beperkt aantal zaken regelen. Hij kan in een codicil... [Lees verder]


Wilsbeschikking: testament

Een testament is een van de twee vormen van wilsbeschikking. In een notariële akte (testament) kan de erflater de bepalingen van het wettelijk erfrecht grotendeels aanpassen aan zijn eigen specifieke wensen. Hij... [Lees verder]


Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een overzicht van opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Hieruit kan de hoogte van de ondernemingswinst worden afgeleid,... [Lees verder]


Winstdeling

Winstdeling is het (gedeeltelijk) delen van de winst die een verzekeraar maakt. De winstdeling bij individuele contracten (zowel pensioen als lijfrente) kan op verschillende manieren worden gedeeld: maatschappijwinstdeling; overrentewinstdeling. Winstdelingsvormen bij collectief pensioen zijn: rentestandkorting; overrente; technische winstdeling; maatschappijwinstdeling; gesepareerd beleggingsdepot; administratiekorting; omvangskorting. [Lees verder]


Winstdeling op basis van U-rendement

Winstdeling op basis van het U-rendement is 1 van de 6 winstdelingsvormen bij collectief pensioen. Er is winst te verdelen als het u-rendement hoger is dan het contractueel afgesproken rendement, inclusief de kostenopslag. Voorbeeld: stel tariefgarantie... [Lees verder]


Winstdelingsvormen bij collectief pensioen

De verzekeraars werken met tarieven die zijn gebaseerd op rekenrente, sterfte en kosten. Bij collectieve uitkeringsovereenkomsten spreekt de verzekeraar met de werkgever vaak een tarief met winstdeling af. De winstdeling kan op 3... [Lees verder]


Witteveen 2015 zorgt voor Witteveen 2015 of VMO-excedent

Na een Witteveen-excedent, een VPL-excedent en een VAP-excedent, bestaat sinds 2015 een Witteveen2015-excedent. Dit excedent komt door de verlaging van de pensioenopbouw per 2015. De berekening van het Witteveen2015-excedent gaat op gelijke wijze als de berekening van... [Lees verder]


Witteveen-knip zorgt voor Witteveen excedent

Door de beperking van het fiscale kader voor pensioenopbouw als gevolg van Witteveen, hebben veel DGA’s een Witteveen-knip in hun eigen beheer berekening. Deze knip verdeelt de pensioenaanspraken in een deel dat... [Lees verder]


Wmk

Wmk is de afkorting van Wet op de medische keuringen. [Lees verder]


WML

WML is de afkorting van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. [Lees verder]


Wmo

Wmo is de afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning. [Lees verder]


Woekerpolis

Een woekerpolis is een polis waarop de verzekeraar te hoge kosten inhoudt. Hierdoor ontwikkelt het op te bouwen vermogen binnen de polis zich minder goed, vooral bij tegenvallende beleggingsresultaten.  De AFM... [Lees verder]


Woningmarkt

De woningmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van woningen in een bepaald gebied. Het aanbod van woningen bestaat uit woonruimte die gekocht en gehuurd kan worden. Er zijn meerdere categorieën... [Lees verder]


Woonquote

De woonquote is de verhouding tussen hypotheeklasten en het vaste bruto inkomen van de hypotheeknemer. Deze woonquote is nodig voor het bepalen van de maximale hypotheek. Een geldverstrekker hanteert bijvoorbeeld een woonquote van... [Lees verder]


WOR

WOR is de afkorting van Wet op de ondernemingsraden. [Lees verder]


WOZ-waarde en erfbelasting

De WOZ-waarde van de woning die men erft bepaalt over welk bedrag erfbelasting verschuldigd is. Rust er nog een schuld op de woning (bijvoorbeeld hypothecair krediet), dan wordt deze in mindering gebracht... [Lees verder]


Wulbz

Wulbz is de afkorting van Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte.   [Lees verder]


Wvb

Wvb is de afkorting van Wet verplichte beroepspensioenregeling. [Lees verder]


Wvg

Wvg is de afkorting van Wet voorziening gehandicapten. [Lees verder]


WVP

WVP is de afkorting van Wet Verbetering Poortwachter. [Lees verder]


Wvps

Wvps is de afkorting van Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. [Lees verder]


WW

WW is de afkorting van Werkloosheidswet. [Lees verder]


WW-uitkering vanaf 2016

De Wet Werk en Zekerheid brengt wijzigingen aan in de WW-uitkering vanaf 2016: de maximale uitkeringsduur loopt vanaf 2016 geleidelijk aan terug. Dit gebeurt met één maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale... [Lees verder]


WW-uitkering, hoogte en lengte

Een werkloze werknemer heeft minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. Hoe lang de uitkering duurt, is afhankelijk van het totale arbeidsverleden. Bij een WW-uitkering is er... [Lees verder]


Wwb

Wwb is de afkorting van Wet Werk en Bijstand. [Lees verder]


Wwft

Wwft is de afkorting van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. [Lees verder]


Wzp

Wzp is de afkorting van wezenpensioen. [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.