WAO-excedentverzekering


Deze verzekering is een van de twee verzekeringsmogelijkheden die aanvullen op de WAO. De WAO-excedentverzekering is met name bedoeld voor werknemers met een inkomen boven het maximum SV-dagloon (ook wel 'boven-wettelijk' genaamd). Het inkomensdeel dat ligt boven dit maximum valt niet onder de WAO en was daardoor onverzekerd. Verzekeraars boden de mogelijkheid om dit inkomen tot 80%, onder aftrek van de WAO-uitkering en de WAO-gatverzekering te verzekeren. Hierbij gelden wel bepaalde beperkingen, die per verzekeraar verschillend konden zijn:

- een maximum voor wat betreft het te verzekeren salaris, bijvoorbeeld tot € 150.000,-

- alleen te sluiten via een collectieve verzekering, waarbij er minstens 5 deelnemers moeten zijn.

 

De WAO-excedentverzekering kwam ook voor om voor alle werknemers het verschil te verzekeren tussen 70% WAO-uitkering en 80% gewenst inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dit was dan een verzekering voor 'beneden-wettelijken'.

Anno nu bestaat de WAO-excedentverzekering alleen nog voor werknemers die recht hebben gekregen op een uitkering van deze verzekeringsvorm. Er moet dan sprake zijn van een eerste ziektedag voor 1-1-2004. Tevens moet op de eerste ziektedag dekking zijn geweest op deze verzekering.  De uitkering loopt in de meeste situaties door tot de leeftijd van 65 jaar. De latere AOW-wijzigingen tot leeftijd 67 jaar hebben geen verruiming van de eindleeftijd opgeleverd; een reeds ingegane schade valt niet onder de uitbreiding van de dekking.

De uitkering van de WAO-excedentverzekering gaat vanuit de verzekeraar naar de (ex-)werknemer. De werkgever speelt in de meeste gevallen geen rol meer.

Een uitkering kan gelijkblijvend zijn, maar ook geïndexeerd zijn. De eerder gesloten verzekering zal hier uitsluitsel over moeten geven. De uitkering loopt door zolang de werknemer nog (volgens de WAO) arbeidsongeschikt is, tot maximaal de eindleeftijd of tot eerder overlijden.