Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen


Vanaf 7 februari 2015 vallen financiële ondernemingen in de zin van de Wft met een zetel in Nederland onder de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Pensioenfondsen zijn uitgezonderd van deze wet. Deze wet wijzigt de Wet op het financieel toezicht en geldt voor iedereen die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van een financiële onderneming, dus ook uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers ingeval zij werken onder de verantwoordelijkheid van een financiële onderneming.

Doelen van de Wbfo zijn:

 • introductie van breed pakket aan regels dat financiële ondernemingen verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid
 • excessieve variabele beloningen aan banden leggen
 • bestaande beloningsregelgeving voor financiële ondernemingen overzichtelijk samenbrengen, begrippen harmoniseren en waar nodig bestaande normen aanscherpen

De belangrijkste wijzigingen die volgen uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) zijn:

 • publicatieverplichtingen van het beloningsbeleid: doel van openbaarmaking is transparantie. Publiceert de onderneming een jaarverslag, dan moet het beloningsbeleid daarin staan.
 • maximale variabele beloning van 20% (bonusplafond): de variabele beloning is maximaal 20% van de vaste beloning op jaarbasis. Aan personeel dat niet onder een CAO valt, mag een hogere variabele beloning worden toegekend. De gemiddelde verhouding tussen de vaste en variabele beloning voor de gehele groep ‘niet-cao personeel’ moet dan wel voldoen aan het bonusplafond van 20% en de variabele beloning van een individu uit deze groep mag ten hoogste 100% van de vaste beloning bedragen. Voor personen die hoofdzakelijk in het buitenland werkzaam zijn geldt ook een hoger bonusplafond. Naast de hoogte van bonusuitkeringen schrijft de Wbfo tevens voor dat de prestatiecriteria gekoppeld aan variabele beloning voor ten minste de helft uit niet-financiële criteria bestaan.
 • terugvordering en aanpassing variabele beloningen: beloningsafspraken in strijd met deze wet zijn nietig. Een uitbetaalde bonus of ontslagvergoeding kan dus door de financiële onderneming worden teruggevorderd. In bijzondere gevallen is de financiële onderneming zelfs verplicht tot terugvordering. De nieuwe wet verplicht de instelling de regeling toe te passen bij alle medewerkers. Terugvordering kan spelen bij schending van de beroepsnormen of verantwoordelijkheid voor grote verliezen. Daarnaast riskeert de financiële onderneming aanzienlijke boetes bij overtredingen. Een financiële onderneming mag ook geen constructies of methoden toepassen die het ontwijken van de beloningsregels mogelijk maken.
 • voorwaarden retentievergoedingen: de retentievergoeding is uitgezonderd van het bonusplafond van 20%. Deze hogere bonus moet dan wel noodzakelijk zijn in verband met een duurzame organisatiewijziging en het doel hebben specifieke personen te behouden voor de organisatie. Daarnaast mag de totale variabele beloning voor deze persoon niet meer dan 100% bedragen van de vaste beloning op jaarbasis en moet de toezichthouder vooraf schriftelijke instemming verlenen.
 • verbod op gegarandeerde variabele beloningen: gegarandeerde variabele beloningen zijn beloningen waarvoor geen of slechts zeer beperkt prestatiecriteria zijn opgenomen in het beloningsbeleid: ‘vaste bonussen’. Een gegarandeerde variabele beloning is niet toegestaan. Slechts voor een zogeheten welkomstvergoeding geldt een beperkte uitzondering.
 • verbod op variabele beloning bij staatssteun: het verbod geldt voor dagelijks beleidsbepalers en senior management (de laag onder de dagelijkse beleidsbepalers).
 • hoogte en voorwaarden voor uitkering van vertrekvergoedingen: een financiële onderneming mag geen ontslagvergoeding toekennen aan een persoon die op eigen initiatief vertrekt of die zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Indien sprake is van falen van de onderneming, mag aan een persoon die het dagelijks beleid bepaalt überhaupt geen ontslagvergoeding worden toegekend. Daarnaast mag de toegekende ontslagvergoeding voor dagelijkse beleidsbepalers in geen geval meer bedragen dan maximaal 100% van de vaste beloning op jaarbasis. De regering heeft opgemerkt dat een ontslagvergoeding onder omstandigheden als een variabele beloning wordt beschouwd en dus het bonusplafond van 20% geldt. 

De wet treedt – op een enkele uitzondering na – op 7 februari 2015 in werking. De wet bevat slechts een beperkt overgangsrecht: tot 31 december 2015 is het bonusplafond niet van toepassing op de toekenning van variabele beloningen, die voortvloeien uit een vóór 1 januari 2015 aangegane verplichting. De maximering van de ontslagvergoeding treedt op 1 juli 2015 in werking, maar heeft voor bestuurders van een bank of verzekeraar al onmiddellijke werking.

Naast de regels uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen gelder er meer kwaliteitseisen waaraan een financiële onderneming dient te voldoen. Hierop controleert de AFM.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.