Wet variabele pensioenuitkeringen


De Wet variabele pensioenuitkering is gewijzigd in de Wet verbeterde premieregeling. Deze wet  geeft werknemers die een pensioenovereenkomst hebben in de vorm van een premie- of kapitaalovereenkomst de mogelijkheid de gevolgen van lage pensioenuitkeringen door de lage rente te beperken. Dit kan doordat financiële mee- en tegenvallers worden verwerkt in de pensioenuitkering. Deze wet biedt de mogelijkheid om ook na de pensioendatum te profiteren van hogere verwachte rendementen van beleggingen in zakelijke waarden.

De werknemer heeft altijd de mogelijkheid om voor een vaste uitkering te kiezen. Als een pensioenuitvoerder geen vaste uitkering aanbiedt, is deze verplicht mee te werken aan een waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder die wel een vaste uitkering aanbiedt. De wet is ingegaan per 01-09-2016.

Er zijn twee mogelijkheden om de variabele uitkering vast te stellen:

  • op basis van individuele toedeling
  • op basis van collectieve toedeling

In de onderstaande toelichting op sterftewinst, beleggingsrendement en levensverwachting wordt ingegaan op de toedeling.

De financiële mee- en tegenvallers die invloed hebben op de hoogte van de variabele uitkering kunnen ontstaan uit:

  • sterftewinst
  • beleggingsrendement
  • levensverwachting

Sterftewinst

De sterftewinst moet altijd collectief gedeeld worden. Dit lijkt ook logisch omdat het toedelen van sterftewinst aan een individu na zijn overlijden zou kunnen leiden tot een extreem hoog nabestaandenpensioen.

Beleggingsrendement

In de wet is een systematiek opgenomen om de impact van de risico's van het beleggen te beperken. De systematiek is bij individuele en collectieve toedeling anders.

Bij collectieve toedeling bestaat er een toedelingskring. Een toedelingskring is een in het pensioenreglement omschreven groep pensioengerechtigden. Deelname aan de toedelingskring vindt plaats door tijdsevenredige toetreding van de deelnemer of gewezen deelnemer in de laatste tien jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd. Ten minste een keer per jaar stelt de uitvoerder het financiële resultaat vast. Gedurende een spreidingsperiode van maximaal 5 jaar past de uitvoerder de uitkeringen in gelijke stappen aan, rekeninghoudend met de levensverwachting. Deze aanpassingen gelden alleen voor die deelnemers in de collectiviteitskring die bij de start van de spreidingsperiode tot de toedelingskring behoorden.

Voor het bepalen van de verwachte uitkering, gaat de uitvoerder uit van een projectierente. Deze projectierente is gebaseerd op een risicovrije rente, dus de actuele rentetermijnstructuur. 

Bij individuele toedeling moet de projectierente realistisch zijn. Om hiervoor te zorgen moet de rente ook worden gebaseerd op de actuele rentetermijn structuur die is gebaseerd op het advies vanuit de Commissie Parameters. De rendementsverwachting wordt gebaseerd op het risicoprofiel van de uitkeringsgerechtigde over de resterende levensloop. Dat biedt dus een uitstekende mogelijkheid tot het bepalen van de hoogte van de uitkering op basis van de beleggingshorizon. Het risico moet wel afnemen met de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde. Een risicovoller beleggingsprofiel leidt tot een hogere aanvang, omdat de projectierente hoger is.  Maar de wet stelt een begrenzing (cap) in, waardoor de maximale projectierente gebaseerd mag zijn op een beleggingsportefeuille met 35% aandelen en 65% risicovrije waarden. 

Levensverwachting

Bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering dient de uitvoerder uit te gaan van actuele en representatieve prognose van de levensverwachting op macro niveau. De eigen portefeuille van de uitvoerder is hierin dus ondergeschikt. Dat geeft in ieder geval een objectieve richting aan de invloed van de levensverwachting op het tarief.

Het blijft mogelijk om 100:75 te variabiliseren.

In de Wet Loonbelasting wordt opgenomen dat variaties in de uitkering ten gevolge van ontwikkelingen van levensverwachting, sterfte of beleggingsrendementen niet leidt tot overschrijding van de 100:75 begrenzing

In de aanloop naar de invoering van deze wet is de mogelijkheid om de pensioenknip toe te passen tijdelijk uitgebreid.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.