Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen


De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een werknemersverzekering in de eerste pijler die werknemers verzekert van inkomen, als ze na twee jaar ziekte nog steeds ziek zijn en daardoor niet het volledige inkomen kunnen verdienen dat ze zonder die ziekte wel zouden kunnen verdienen.

De WIA hanteert de volgende definitie:

'Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur. Gedeeltelijk arbeidsgeschikt (let op: niet arbeids -ON- geschikt!) is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is'.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld door het UWV bij de WIA beoordeling.

Deze wet kent twee belangrijke onderdelen:

De WIA kent, net als de andere werknemersverzekeringen, een maximum (het maximumdagloon) bij de berekening van de hoogte van de uitkering.

Voor de WGA betalen werkgevers een gedifferentieerde premie WGA aan de Belastingdienst of ze zijn eigen risicodrager WGA.

Per 2007 is in de WIA de reductiefactor geïntroduceerd, ook wel F-factor genoemd. Deze factor is het verschil tussen het ‘dagloon’ (DL) en het ‘laatstverdiende loon’ (LVL). Voor werknemers met een hoger inkomen dan het maximum dagloon, heeft deze factor positieve consequenties voor de hoogte van de WGA-uitkeringen met uitzondering van de WGA-vervolguitkering. De reductiefactor zorgt er in de loongerelateerde fase voor dat het nieuwe inkomen in de formule naar rato wordt verlaagd, zodat de uitkeringsgrondslag stijgt. Bij de loonaanvulling gebeurt dit met de resterende verdiencapaciteit.

De F factor heeft ook invloed op de IVA uitkering. Het zorgt ervoor dat bij inkomens boven het maximum dagloon, eventueel nieuw inkomen naar rato van de IVA uitkering wordt afgetrokken. De f-factor heeft dus invloed op de WIA uitkering en deze uitkering is nooit hoger dan het maximum loon voor de werknemersverzekeringen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.