Wijziging buitenlandsbelastingplichtige: beperkingen renteaftrek grensarbeiders


Volgens de huidige regeling kunnen in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomen uit Nederland –bijvoorbeeld grensarbeiders- in aanmerking komen (keuzerecht) voor fiscale voordelen zoals heffingskortingen, persoonsgebonden aftrek en hypotheekrenteaftrek.

Vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe (vervangende en versoberende) regeling in werking getreden met nieuwe voorwaarden. Daardoor kan er voor deze categorie in het buitenland wonende belastingplichtigen, zoals grensarbeiders en vermogende particulieren met inkomen uit Nederland, een einde komen aan deze fiscale voordelen.

De nieuwe voorwaarden zijn: 

  • het 90%-inkomenscriterium, en:
  • een inkomensverklaring uit het woon land
  • men woont in een Europees Unie-land of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Het inkomenscriterium houdt in dat ten minste 90% van het inkomen in Nederland aan de loon- of inkomstenbelasting moet zijn onderworpen. Gerekend wordt met het verzamelinkomen (box 1,2 en 3) exclusief aftrekposten, zoals aftrekbare lijfrentepremies of persoonsgebonden aftrekposten. Met een inkomensverklaring van de buitenlandse belastingadministratie zal inzage moeten worden gegeven in zijn niet-Nederlandse inkomen.

Uitwerkingen:

1. Fiscale partners

Werkt de partner van de grensarbeider in het woonland, dan is bij een gezamenlijke eigendom van de gefinancierde woning de volledige rente in Nederland aftrekbaar indien 90% van het gezinsinkomen in Nederland wordt verdiend.

Als de grensarbeider een Nederlands inkomen heeft van € 50.000 en zijn of haar partner in het woonland werkt met een inkomen van € 30.000, dan kan alleen de grensarbeider de op hem drukkende rente in mindering brengen op het Nederlands inkomen. Dus bij een rente van € 6.000 is dat slechts € 3.000.

Een financiële oplossing zou kunnen zijn, indien de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten en kunnen worden terugverdiend, alsnog een overdracht van de ene partner aan de andere partner te realiseren.

2. Gecombineerd inkomen

Een grensarbeider met Nederlands inkomen uit werk van € 50.000 en een aanvullend inkomen in het woonland van € 10.000 heeft een ratio van 0.83 en voldoet dus niet aan het 90%-inkomenscriterium. De hypotheekrente van bijvoorbeeld € 10.000 is niet (meer) aftrekbaar in Nederland. Bij een gemiddelde belastingdruk van 40% stijgen dus de maandelijkse rentelasten met 67% van € 500 naar € 833!

3. Buitenlands vermogen

Bij een inkomen van € 50.000 in box 1 (bijvoorbeeld het saldo van het 1e en 2e pijler pensioen) en een vermogen in het woonland van € 160.000 is de uitwerking als volgt:

Volgens de Nederlandse belastingwet zou het inkomen uit sparen en vermogen 4% van € 160.000 is € 6.400 (zonder toepassing heffingsvrij vermogen) bedragen. Over dit inkomen betaalt men echter geen belasting in Nederland, maar dit vermogen wordt wel berekend in de formule om het 90%-inkomenscriterium toe te passen.

Dus cijfermatig: € 50.000: € 56.400 is de ratio 0.89. Er wordt niet voldaan aan het 90%-inkomens-criterium en er is dan ook geen hypotheekrenteaftrek (meer) mogelijk.