Wijziging van een pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer


Een pensioenovereenkomst is onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

De hoofdregel bij een (pensioen)overeenkomst is dat deze nagekomen moet worden. Een pensioenovereenkomst mag dus niet eenzijdig door de werkgever gewijzigd worden.

Er zijn drie uitzonderingen op de hoofdregel.

 1. een werkgever kan de pensioenregeling aanpassen als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voortzetting onaanvaardbaar is (art. 6:248 lid 2 BW)
 2. in geval van ingrijpende wijzigingen van omstandigheden kan de werkgever eenzijdig de werkgeverspremie verminderen of beëindigen (art. 12 lid 1 PW)
 3. als er sprake is van een dusdanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid het belang van de werknemer daarvoor moet wijken (art. 19 PW & art. 7:613 BW)

De werkgever kan de pensioenovereenkomst alleen eenzijdig wijzigen als dit recht vooraf is vastgelegd in het pensioenreglement.

Of er sprake is van een zwaarwichtig belang is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Voorbeelden van ingrijpende wijziging van omstandigheden zijn:

 • zeer slechte financiële positie dan wel financieel onvermogen van de werkgever;
 • toetreding tot een bedrijfstakpensioenfonds;
 • bij een fusie;
 • bij een ingrijpende wetswijziging of jurisprudentie;
 • uitbreiding van de pensioenregeling tot een nieuwe groep deelnemers.

Fiscale wijziging geeft geen recht tot eenzijdig aanpassen

Dwingend civiel recht werkt automatisch door in de pensioenovereenkomst. Een wijziging in de fiscale wetgeving zorgt er niet automatisch voor dat de werkgever de pensioenregeling eenzijdig mag aanpassen. Niettemin wordt in de rechtspraak een wijziging van het fiscale pensioenkader waardoor de oorspronkelijke pensioenregeling niet langer binnen die kaders blijft in veel gevallen als voldoende zwaarwegende omstandigheid aangemerkt om tot een wijziging van de pensioenregeling te kunnen overgaan.

Een belangrijk aandachtspunt vanuit de jurisprudentie is dat de werkgever wel zorgt voor een compensatie voor de werknemers voor het gemis aan pensioen (tot maximaal het door de werkgever genoten voordeel als gevolg van de versobering van de pensioenregeling).

Wijziging van een pensioenregeling heeft geen gevolgen voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. (art. 20 PW)

 

 

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.